A°'f8of. ALRIAARSCIIE N°- 10. COURANT' V-te 10 AI a a r t. 1? a a ii <1 a illflll m. 4Vv -y Mfl - Deze Courant wordt eens in de week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen nit gegeven. I lüffl'ifliis; WING Advertenticn gelieve men des Zaterdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1851 Circulaire aan de Plaatselijke Besturen, in dato 13 February n". 24. nopens hot nalopen dor iVet ran 14 January 1815 (Staatsblad 4). tegen hot bezit van Certificaten aan toonder van Nederlandsche Werkelijke Schulddoor Besturen ran In stellingen ran Weldadigheid. (Provinciaal blad n<>. 17.) liet is bij het Gouvernement meermalen gebleken dat Besturen van Instellingen van Weldadigheid zieli bevinden in het bezit van Certificaten jaati toonder van Nederlandsche Werkelijke Schuld; niet tegenstaande dit, op de meest nadrukkelijke wijze is verboden bij art. 4 der wet van 14 Janna rij 1815 (Staatstblad n». 4), volgens hetwelk de kapitalen rentgevende schuld aan de daar opgenoemde Besturen, Administrateuren enz. toebehoorende, in het Grootboek dier Schuld moeten zijn ingeschreven; terwijl het 9de artikel dier Wet, eenefcrustige straf stelt op de overtreding der gemelde bepa ling wier heilzaam doel geen betoog behoeft. liet moet et voor gehouden worden dat die bepaling bij sommi ge onbekend en bij anderen in vergetelheid geraakt is. ré-Het wordt daarom noodig geacht dat de aandacht van al de be- j lanobebbende Besturen] daarop gevestigd worde. Overeenkomstig de bedoeling van den Heer Minister van Binnen- j landsche Zaken hebben wij de eer de Plaatselijke Besturen in dit Gewest bij deze uittenondigenom de aandacht van al de belang hebbende Besturen in hunne Gemeenten op de bedoelde bepaling te vestigen met ernstige aanbeveling niet slechts aan de genen die I thans' in'het bezit >ai> Certificaten mogten zijn, deze onmiddelijk in Inschrijvingen op de Grootboeken te verwisselen, maar ook om zich I in het vervolg van het aankoopen van Certificaten te onthouden. j Voor het eeval dat verwisselingen van Certificaten in Inschrijvin gen welke "dien ten gevolge zullen plaats hebben ter kennis van de Plaatselijke Besturen komen worden H. E. A. verzocht ons daarvan niededeéling te geven, vóór 1 Juuij 1851. llaarleinden 13J>'« February 1851. De Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord - Holland, Van E \t ij c k Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten, II. 11. R E L L. tot verzachting van het lot van zoo menige onder leed gebukte moe der door ruime bijdragen te mogen worden ondersteund. Alkmaar, den Ist"1 Maart 1851. Douairière FONTEIN VERSCUUIR De DIEU, Presidente. Douairière TINNE van EGMOND, GREGORIJ, Secretaris. KENNISGEVING. Dk BURGEiMEES fEB der Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van art I der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ier kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dat het Kohier der Paten tenover het Dienstjaar 1850/51, 3e kwartaalop den Is1"1 Maart 1851 door den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te ontgaan. Alkmaarden 7deu Maart 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHII1R. MARKTBERIGT. Alkmaab, 7 Maart 1851. Tarw»f 7.00 Roggb5.85 Gerst4.10 Haver3.50 5.25 Kanariezaad 8 25 Kaas kleine hooi u 14.75 id. commissie 16.75 id. middelb. id. 18.50 id. gras 20.00 Circulaire van den 18dsn February 1851. n°. betreffende eene aanbesteding van Rijpaarden voor de Cavallerie en Artillerie. (Provinciaal blad n°. 18.) Op Dingsdag den I8,len Maart aanstaande, des voormiddags ten twaalf ure, zal door de Hoofd-Adminislratievan het 4<>e Regiment Dragonderste Deventer, in het openbaar worden aanbesteed, de levering van een aantal van drie honderd en zes rijpaarden, ten be hoeve van de verschillende korpsen Cavallerie en Artillerie van het leper. De inschrijvingen naar genoemde l'everaneie (welke in den loop van dil jaar plaats zal moeten hebben) zullen bij loten of partijen van 30 paarden, of wel van 36, voor zoo veel een der bedoelde korpsen betreftmoeten geschieden alles overeenkomstig de aan kondiging, welke daarvan dezer dagen in de Staats-Courant is of zal worden gedaan. De voorwaarden waarop de aanbesteding zal worden gedaan lig gen ter visie, in het bureau van den Kapitein-kwartiermeester bij voornoemd Regiment te Deventer, bij het Departement van Oorlog te 's Gravenhage en aan de Provinciale bureaux alhier. Ik heb de eer het bovenstaande door deze ter kennisse te brengen van de Plaatselijke Besturen in Noord-Holland met verzoek daaraan openbaarheid te willen geven; op dat alle inlandsche paardenfokkers en paardenkooplieden daarvan zoo mogelijk kennis mogen dragen en in de gelegenheid gesteld om naar de bedoelde leverancie me de te dingen te meer noodig, om dat in de voorwaarden van aan besteding de bepaling uitdrukkelijk is opgenomen, dat een gedeelte der te leveren paarden van inlandschen oorsprong zal moeten zijn. Haarlem, den 18^" February 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord -Holland Van E w ij c k. De DAMES LEDEN van den R AAD der MOEDERLIJKE SOCIETETT te ALKMAAR van Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDERS der- zelve Stad, de vergunning hebbende ontvpngen om tot voorziening in het bij haar lienoodigde, ter ondersteuning van behoeftige kraam vrouwen eene COLLECTE aan de huizen der Ingezetenen te mogen dnen berigten mits deze dat zij voornemens zijn daarmede in den lonp der eerstvolgende week eenen aanvang te maken en dat alsdan tevens harentwege eene inleekenings-lijst zal worden aangebeden voor diegenen, welke bij voorkeur op deze wijze zouden wenschen bij te dragen. Onk in dit, zoowel als in het vorige jaar mogt de Sociëteit den gelukkigen invloed der hooge Bescherming waaronder zij werkt en der deelneming van Alkinaars Ingezetenen ondervinden daar het haar uit de bij haar ontvangene bijdragen van Hare Majesteit de Konrngin-Mueder en die der burgerij in den jnre 1849 ontvangen, moge lijk isg 'wees' bare werkzaamheden met kracht voorltezetten en geduren de dat tijdvak in den nood en behoefte van ongeveer 180 kraamvrou wen en hare jonggeborenen te voorzien. Slechts op die gelukkige uitkomst meenen de Leden van den Raad te mogen wijzen; wanneer zij zich voor dit beroep op de algenieene weldadigheid eenen goeden uitslag willen verzekeren en het is dan ook op dien giond, dat zij beleefdelijk verzoeken iu hare pogingen LIJST van SCHEPENsedert den 21 tot den 27 Februarij 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Anna Elisabeth, kapt. A. Harke en Susanna kapt. G. D. Visser, beide v. Suriname; Elisabeth, kapt. D. Schultz v. Rio Janeiro, Ga ronne, kapt. B. G. Smit, Aurora, kapt J. JVenneboogen Amsterdam, kapt. H. W'ortelboeralle 3 v. Bordeaux, Westphalia, kapt. D. D. Ouwehand v. Hull en Geertruida Johanna, kapt. U. J. Scholtens v. Koningsbergen en alle n. Amsterdam. UITGEGAAN. Baltimore, kapt. T. C Jaski v. Amsterdam n. St. Francisco; Ja pan, kapt. P. H. Willes v. dito n. Batavia Jonkvr. Geertruida, kapt. J. A. de Boer en Triton, kapt. P Rijntjes, beide v. dito n Surina me; Fosca Helena, kapt. E. IJ. Post v. dito n. NewjorkBordeaux, kapt. G. Wortelboer v. dito n. BordeauxJava Courier, kapt. T. G. Reinitz v. dito n. Liverpool Anna Elize, kapt. C. T. Jaski v. dito n. Cardiff; Aeolus, kapt. J. C. Barteld v. dito n. New Castle Rangerkapt. T. Manwerig v. dito n. London, de Jonge Clement, kapt. T. W. de Jong v. dito n. Huil; Maria, kapt. H. Faber v. Pur- inerende n. Frcdrikstad. Veiling gehouden iu den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijdag den 28slen Febraurij 1851, des avonds te vijf ure, en op Vrijdag, den 7den Maart daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij af- afslag, finaal verkocht, de navolgende perceelen 1.Een Huis en Erve te Alkmaar, aan de oostzijde van de Sint An- nastraat, kadaster Sectie B, N°. 568. strijkgeld Cornells van der Vlugt f 250 verhoogd door J. J. Hofmeester, met 95, 2. Een Huis en Erve, gelegen als voren, aan de noordzijde van de üudegrachtin wijk A N°. 96. strijkgeld Dirk Hofstedef 1410, verhoogd door D. Jnlsiegmet 400 V SCHOUWBURG NATIONAAL. ZAAL HAR MONICAbij P. A. WALRAVEN. Buitengewone Voorstelling en tot zekere en finale Sluiting van bet Tooneelop Maandag 10 Maart 1851: De STANDVASTIGE GENOVE- VV of ONSCHULD en WRAAK, Tooneelspel in 5 bedrijven, door M. Westerman na hetzelve: FROS1NF of de LAATST AANGEKOMENE, Vaudeville in één bedrijf, waarin Mej de Beste Oosterhoff 6 onder scheidene karakters zal vervullen eri eene Aria nit de La Muette de Portici zal voordragen. Tot slot: 1835 tot 1851 of GEKNE ROZEN ZONDER DOORNEN, afscheidsgroet Denlamatorium voor te dragen, door: declamatie G. P. de leste en Zang Mej. de Beste Oosterhoff. 1 •nrnns precies ten 61 ure. HUW EL1JKS-PROGLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 9 Maart 1851. F.erste Gerod. Levie Aron Elsaswonende te Alkmaar en Euphemia Joseph Wylt wonende te Alkmaar, laatstelijk te Amsterdam. Tweede Gebod. Getril Methorst en Catharina Meijer, beide thans alhier doch laatste- lijk té Amsterdam wouuachtig. v E* i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1