1881 K°' II. COURANT» M a a n <1 a 17 M a a r t. noord-rolland. r/ V j f- .;5aWFX Deze Courant wordt, eens in de Week en wel e'ken Maandag, voor de Prijs van fi Centen uitgegeven. Advertenti0n gelieve men des Zaturdag mid dags vóór l ure te bezorgen; de Prijs van J tot 5 regels is één Gulden, en voor elkeii regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. Dn STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE Gelezen hebbende eene missive van Z. Exc. den Minister van Bin- nenlnndsche Zaken, Opper-Hontvestervan den 3'lm Febrnarij 11., n". 224 8" afdeelingbetreffende de sluiting der Jagt op Ganicn Eenden en Watersnippen en de opening en sluiting van het weispel en Kwartelen. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten van den grien Febrnarij II., n°. 27; alsmede op de nadere missive van den Heer Minister van Binnenlandsehe Zaken, Opper-Houtvesler, van den 5<ten Febrnarij 18.51, n°. 140, 8e afdeeling. Gelet op de bepalingen van den Heer Minister van Binnenlandsehe Zaken, Opper Houtvester, voornoemd, vastgesteld met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten. Brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden a. Dat de Jagt op Ganzen en Eenden met den twee en twintigsten Maart aanstaande zal zijn gesloten en datvan dien tijd af, ook het kooijen door de Kooilieden niet zal mogen worden uitgeoefend, maar evenzeer, als de bedoelde Jagt gesloten zal blijven. b. Dat wijders de Jagt op Watersnippen tot en mét den veertienden April eerstkomende zal mogen worden uitgeoefend, doch voor zoo veel het publiek Jagtveld betreft, alleen in de hierna ge noemde localiteiten, als: Eerste Jagt-Distriet. De Zuider-, de Rotte-, de Fuik-, de Waard- en de Veerpolder onder Haarlemlieden. De inlaag aan bet IJ. Langs den Ringdijk van Halfweg tot aan de scheiding van Noord- en Zuid-Holland. De Spaarnwouderpolder. De Spaarndammer en Mospolder. De Velser- broek. Bet Buitendijksland aan de Wijkermeer. Het Lageland aan de noordzijde van Uitgeest, naar de zijde van de Langemeer en be oosten den rijweg. De drie Meertjes met de daaraan grenzende Riet landen tuspchen HeemskerkUitgeest en Castricum. De Wouden onder Akersloot. Het gebroken Land en de Binnenraeertjes onder Akersloot. Het Rietland aan de noordzijde van den Laanweg en de Heer Hugowaard. De Oterlekerbraak. Het oude en gebroken Land, het Schermer-eiland genaamd. Het gebroken Land of zoogenaamde Mijzen gelegen tusschen Sehermerhorn en Ursem. De Zeestranden, liet Alkmaarder- en Graftermeer. liet Zwaneuwater in de Duinen te Calantsoog. Het Rietland langs de Zeedijk, van Colhorn tot Win kel. Het Lageland gelegen in de Moerbeek onder Haringhuizen, liet Rietland ouder Haringcarspel. Het Diepsmeer en het Kleimeer, en voorts bet lage gebroken Land aan de oost- en westzijde van de Lan- gedijken en benoorden den Tvvuijverweg te St. Pancras, alsmede het gebroken Land aan de oostzijde van Koedijk. Het Rietland en de zoogenaamde Wielen aan de oostzijde van den Zijpscheo dijk. De Swinnen op het Koegras, het gatje achter de Graaflijkheidsduinen en ter zijde van het Kerkhof bij Huisduinen. Langs de oevers van Meeren Stranden en Zeedijken in het Oostwouder Veld. In en om de Kolken van Medemblik en die van Aartswoud. Voorts op de lage Landerijen in de Polders Waalenburg in bet Hoornder Nieuwland te Texel. Tweede Jagl-District De Legmeer, de Landscheiding, de Zwarte Polder, de Akkers bij Landsmeer en Purmerland en de Landen buiten de Zeedijken gele gen. Derde Jagt-Distriet. De Uilversumsche Meent, de Kortenhoefsche Polder, de Horster- meer, de Blijk-, de Spiegel-, de Ankeveensehe en de Hollandsche Polder en het Strand langs de Zuiderzee. c. Dat de tijd ter uitoefening van het Weispel van Kwartelen is be paald van den eersten Mei tot en met den vijftienden Julj dezes jaars Dat echter bij voorschreven Jagtbedrijf wordt verboden het gebruik van alle andere nelten dan steekgarens, sprei-en vlieg netten zullende dp twee laatstgemelde soorten nimmer tot het slepen (tirasseren) der Kwartels mngen gebruikt worden. En op dat niemand eenige onwetendheid van het hierboven be paalde zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepu bliceerd en geaffigeerdalwaar zulks jin deze Provincie te doen ge bruikelijk is. Haarlem, den 21 sten Febrnarij 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. re/etenen derzelve Stad, dat de Lijsten der Kies-geregtigden voor Leden van de Tweede Kamer der Stateu-Generaal en voor de Pro vinciale Staten, voor den dienst des loopenden jaars, door ben op den 12^1 dezer maand gearresteerd, op heden zijn aangeplakt eu van nu af, gedurende veertien dagen, (Zon- en Feestdagen uitge zonderd), van des voormiddags 10 tut des namiddags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Stedelijke Secretarie voorhanden zijn. Alkmaar, den ÏS^" Maart 1S51. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse' van de belanghebbenden Dat de Patenten van de 2e en 3e Suppletoire kwartalen des loo penden dienstjaars 1850/1851 in gereedheid zijn gebragten aan de daarbij betrokkene personenwelke zich daartoe tusschen den 19^en en den 31slen Maart 1851 des voormiddags van 10 tot 2 ure, ter Stedelijke Secretarie zullen aanmelden, op derzelver aan vrage en tegen overgifte van het ontvangen recu, en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde regten zullen worden afgegeven. Alkmaar, den IS^'i Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ V ES TE1JN. Ter Ordonnantie van deselvcn, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. MARKTBERIGT. Alkmaar, 14 Maart 1851. Tarwef 7.00 Roggb n 5.80 Gerst 4.25 Haver3.75 Boonen Kanariezaad Kaas kleine hooi id. middelb. id. 5.25 8 00 14.75 18.00 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stap ALKMA AR, brengen mits deze, op daartoe bekomene uituoodiging van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord - Holland ter kennisse van de be langhebbenden Dat de HENGSTENKEUB welke vroeger door de Commissie van Landbouw werd gebonden en voorgeschreven is bii art. 4 van het Reglement voor de bevordering der paardenfokkerijin Noord-Hol land (l'rov. blad n°. 29 van 1822,) dit jaar, nit hoofde van de op- beffing dier Commissie zal worden gehouden door eene Commissie van Heeren Gedeputeerde Stalen dezer Provincie en wel voor de slad Alkmaar, op Dingsdag den 25sten Maart 1851 des namiddags ten één ure, op het Doelenveld aldaar, en tevens dat de vergelijkende keur, van welke in Art. 12 van bovengenoemd Reglement gesproken wordt, dit jaar niet zal gehouden worden, al- zoo uit het fonds van den Landbouw geene premiën meer worden verleend. Alkmaar, den ÏS^" Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR UI.) VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dcselven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WET II OUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze, ingevolge Art. 10 der Wet van 4 Julij 18.50, ^Staatsblad n°. 37.) regelende het Kiesregt; ter kennisse van de In- L1JST van SCHEPENsedert den 28 Febr. tot den 6 Maart 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. De stad Tielkapt. K. M. Chevallier, Maria, kapt. II. D. van Wijk en Cornelia, kapt. C. Jonker, alle 3 v. Batavia Amecitia, kapt. B» Wijgers v. Suriname; George Wassingthon, kapt. T. Mackensie v. CuracaoSjouwermenie, kapt. H. 11. Schuiten v. Livorno; Elsje, kapt. J. J. Scherpbier v. Cette Hendrika Dorothea, kapt. A. van Aken v. Bordeaux; Germaniakapt. S. Ouwehand v. Hull Anna Catharina kapt. J. J. Jonker v. London; Maria Agnetakapt. C. Nielsen v. BantbolmAciivkapt. S. M. Sahesen V. Tweedstrand en alle u. Amsterdam. UITGEGAAN. Bantam, kapt. T. H. Klein v. Amsterdam n. Batavia; De Hoop, kapt. J. K. Schut v. dito n. Napels; Clara Henriettekapt. N. D. de Boer v. dito n. Cardiff; Heinrich, kapt. J. J. Baumgart v. dito n. Newcastle; Emiliekapt. S. Launetsen v. dito n. Anrhuus Martha, kapt. J. Hemmensen v. dito op avontuur; de Vrienden, kapt. Z. J. Prins v. Formerende op avontuur Dienst tusschen AM STERDAM en den Helder vice versamet de STOOMBOOTKN MERCERIES en Z A AN STROOMen de Nieuwe IJzeren BARGES DOLE HIJ N eu NOORD - HOLLAND. Van AMSTERDAM naar den HELDER. Van Amsterdam 's morgeus ten ure, 's namiddags ten 3 ure. a Alkmaar na aankomst der Stoomboot Zaantroom, '8 morgens ongeveer ten 11 ure, 's namiddags ongeveer ten ure. Van den HELDER naar AMSTERDAM. Van den Helder 's nachts ten 1!| ure, 'a morgens ten 8| ure. n Alkmaar 's morgens 5| 's namiddags 1j De Bestelhuizen zijn te Amsterdam bij L. Eeisin de Raamskooi te Alkmaar bij C. Koeman, aan den Helder bij B. Zits en Jb. Mooi bij wie de Vrachttarieven voor de bèstelgoedereu te verkrijgen zijn HUWELIJKS- PROGLAM ATI EN gedaan binnen Alkmaa t op Zondag den lfi Maart 1851. Eerste Gebod. Adrianus Petrus Polman en Gunrtje dijn weduwe ran Johannes Reckhardt, beide te Alkmaar woonachtig. Tweede G e b o o. Levie Aron Elsaswonende 'e Alkmaar en F.uphemia Joseph Wijl, wonende te Alkmaar, laatstelijk te Amsterdam. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van deu 9 tot den 15 Maart 1851. .Jan, zoontje van Jaeob Verheij en Paulina Duiuker. Jochem, zoontje van Jaeob Wendel en Agatha Catharina Rike.Helena Ma ria, dochtertje van Pieter Plas en Catharina Alida Ten Berge. Pieter, zoontje van Johannes Roem en Catharina Maria Wilhelmina Bartels.Antjedochtertje van Albert Zuinigen Johanna de Vries. Ilendricvszoontje van Johannes Haakman en Johanna Cornelia Burger. Dirk, zoontje van Willem Vink en Sara Mein.Albert en Geertje, zoontje en dochtertje van Cornelis Veldboer en Dieuwertje Bunk. Anthonia Geertruidadochtertje van Geu it Hemine en Franeisca Connemun. 1-MÏ U; I«t!Jj „Ct. if AS ,,V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1