C N°-12. r R A i\ T. 24 M «a a r t. PROGRAMMA. a a «1 a .^■r- "Xtó", Deze Courant, wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertenticn gelieve men des Znturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer'20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-ROLLAND, Gelezen hebbende eene missive van Z. Exc. den Minister van Bin- nenlandsche Zaken Opper-Houtvestervan den 3<len Februarij 1851, n". 229 (8sle afdeeling)betrekkelijk de sluiting der Visscherij. Gelet op de deliberatien van Heereu Gedeputeerde Staten \anden 6 ten Februarij 1851, n°. 28; alsmede op de nadere missive van Z. Exc. den Minister van Binnenlandsehe Zaken, Opper-Houtvester, van den 15rlen Februarij 1851, n°. 147 (8ste afdëeüng.) Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden, dat ach tervolgens de bepalingen door den Minister van Binnenlandsehe Zaken, Opper-Houtvester, met overleg van Heereu Gedeputeerde Sta ten, vastgesteld, ter conservatie van de Visscherijdezelve zal gesloten zijn van den eersten April eerstkomende tot en met den vijftienden Mei aanstaande met uitzondering van het visschen op Aal en Paling met aalkorven en zoogenaamde mallefuiken onder bepaling nog- thans dat de Visch tut den löi,eD April aanstaande zal mogen ver voerd en verkocht worden Wordende de belanghebbenden wijders herinnerd aan de bepalin gen van het Koninklijk besluit van den 23sten Mei 1824 (Staatsblad ii" 34), waarbij liet visschen met den hengel, in den gesloten visch- tijd in alle wateren boe ook genaamd wordt verbodenalsmede aan de bepalingen van Art. 11, 12 en 14 van de Wet van 11 Julij 1814, n°. 29 (Staatsblad no. 79) op het stuk der Jagt en Visscherij; zijnde die artikelen van den navolgenden inhoud Art. 11. De tijd der opening van de Jagt- en Visch tijdzal voor iedere Provincie afzonderlijk jaarlijks door den Opper-Houtvester met overleg van de Provinciale Staten worden geregeld." Art. 12. ln den aldus bepaalden besloten tijd der Jagt en Vis scherij zal geen Wild noch Visch, waarvan het jagen of vangen alsdan verboden is; langer dan gedurende acht dagen, na het slui ten van den Jagt- uf Yischtijdmogen vervoerd, noch langer dan veertien dagen na die sluiting mogen verkocht worden, buiten bij zondere voorkennis \an Onzen Opper-Houtvester." Art. 14. Alle overtredingen waarop geene bijzondere boete is gesteld, zullen gestraft worden met eene boete van twintig Gulden; onverminderd de verbeuring van het jagt- of vischtuig, de honden, mitsgaders het gevangen Wild of den gevangen Visch, zoo als zulks bij Art 7 wordt geslatueerd gevonden." En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan, zoude kun nen voorwendenzal deze aiumme worden gepubliceerd en gealfi- geerd alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 2lsten Februarij 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voorn11., Van E W IJ C K. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarbij be lang inogt hebben, aan de bepalingen der Wet van deD 8«l<>>' No vember 1815 (Staatsblad n°. 51) en aan den inhoud van art. 29 der Wet van den 5den October 1841 (Staatsblad n°. 40) betreffende de verevening van Schuldvorderingen ten lasle van het Rijk, met aanmaning om zoodanige Schuld vorderingen vóór den eersten Julij aanstaande in te dienen aangezien aan die H etsbepalingen zoo nu als in het vervolg, stiptelijk de hand Zal worden gehouden. Haarlem, den 17den Maart 1851. De Staatsraad, Commissaris voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deh Stad ALKMAAR, brengen mits deze, op daartoe bekoineue nitnoodiging van Heereu Gedeputeerde Staten van Noord - Holland ter kennisse van de be langhebbenden Dat de HENGSTENKEÜRwelke vroeger door de Commissie van Landbouw werd gehouden en voorgeschreven is bij art. 4 van het Reglement voor de bevordering der paardenfokkerj in Noord-Hol land (Prov. blad n°. 29 van 1822,) dit jaar, nit hoofde van de op heffing dier Commissie zal worden gehouden door eene Commissie van iieeren Gedeputeerde Stalen dezer Provincie en wel voor de stad Alkmaar, op Dingsdag den 25sten Maart 1851 des namiddags ten één ure, op het Doelenveld aldaar, en tevens dat de vergelijkende keur. van welke in Art. 12 van bovengenoemd Reglement gesproken wordt, dit jaar niet zal gehouden worden, al- zoo uil het fonds van den Landbouw geene preiuiën meer worden verleend. Alkmaar, den 15den Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De D1EU FONTEIN VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WET HOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze, ingevolge Art. 10 der Wet van 4 Julij 1850, (Staatsblad n". 37.) regelende het Kiesregtter kennisse van de In gezetenen derzelve Stad, dat de Lijsten der Kies-geregtigden voor Leden van de Tweede Kamer der Slateu-Gerieraal en voor de Pro vinciale Staten, voor den dienst des loopenden jaars door hen op den 12den dezer maand gearresteerd op heden zijn aangeplakt en van nu af, gedurende veertien dagen, (Zon- en Feestdagen uitge zonderd), van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Stedelijke Secretarie voorhanden zijn. Alkmaar, den 15<!en Maart 1S51 Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1J VESTE IJ N. Ter Ordonnantie nva dezelven De DIEU eontein VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Patenten van de 2e en 3e Suppletoire kwartalen des loo penden dienstjaars 1850/1851 in gereedheid zijn gebragt, eri aan de daarbij betrokkene personen, welke zich daartoe tussehen den 19(len en den 31st(,n Maart 1851 des voormiddags van 10 tot 2 ore, ter Stedelijke Secretarie zullen aanmelden, op derzeher aan vrage en tegen overgifte van liet ontvangen recu, en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde reglen zullen worden afgegeven. Alkmaar, den 15d<;n Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd i E. C. W. DRU IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. NEDERLANDEN. Bij resolutie van Zijn Exc. de Minister van Finantiën van den Oden Maart 1851 is vastgesteld de 214de Loterij zal bestaan uit 20,000 loten10,000 prijzen en 2 premiënde Collecte zal geopend worden op Maandag den 14den April 1851 en worden gesloten op Zaturdag den 26sten derzelfde maand. De trekking der eerste klas se zal aanvangen den 12den Mei 1851terwijl de laatste 100 nom- rners op Vrijdag den lstcn Augustus 1851, zullen getrokken worden, De AK DE MI F. van Beeldende Kunsten, Bouw- Toegepaste Werk tuig en Zeevaartkundeonder den naam Ml NE BV Ate Groningen, looft voor de mededinging van Binnenlandsehe Kunstbeoefenaren over 1851, de navolgende PRIJZEN uit r 1) Een getuigschrift en honderd gulden voor de waardig gekeurde Schilderijhoog 50 en breed 60 Nederlandsche duimen, voorstellende Eenige schapen en een paar bokken door de avondzon be- schenenop een heideveld door twee kinderen met eenen bond huiswaarts wordende gedreven." 2) Een getuigschrift en vijfentwintig gulden voor de Waardig ge keurde Teekening in sapverf, hoog 40 en breed 30 Nederlandscho Duimen voorstellende Het inwendige eener Boerenschuur, waarin onder anderen eeni- ge varkens en hoenders vrij rond loopen met verdere eigen- aardige Stoffaadje." Alle Binnenlandsehe Kunst beoefenaren worden tot de mededinging uitgenoodigd. De stukken zullen moeten geteekend zijn met eene spreuk, welke door eene andere hand dan die van den Vervaardiger van het stuk geschreven ook zal moeten worden gesteld op een bijge voegd verzegeld briefje inhoudende den naam en woonjdaats van den maker en, des verkiezende, voor zoo verre de gevraagde Schil derij betreft, den prijs, waarvoor men dezelve aan de Akademie wil afslaan. De stukken zullen vóór of uiterlijk op den 15den November 1851, behoorlijk met lijst of pakrand voorzien vrachtvrij moeten bezorgd wor den aan het Lokaal der Akademie in de Oude Kijk—in—'t Jatstraat, te gen een door den Secretaris van het Bestuur geteekend bewijs van ontvangst. De behaalde prijzen zullen in de jaarlijkscbe Vergadering van Januarij 1852 worden.'uitgereikt en de onbekroonde stukken, binnen eene maand na den afloop dier Vergadering, door de eigenaars, op ver toon van het afgegeven bewijs, moeten worden teruggehaald. De bekroonde Teekening wordt het eigendom der Akademie|; de bekroonde Schilderij blijft het eigendom van den Vervaardiger, die nogtans verpligt zal zijnom als het stuk niet wordt aangekocht daarvan eene Teekening of volledige Schels in kleuren, niet kleiner dan tweederde van de opgegevene maat, aan de Akademie koste loos te bezorgen. Groningen, 24 Februarij 1851. Namens het Bestuur der Akademie voornoemd': J. H. GEEKTSEMA, Cz.Secretaris. MABKTBERIGT. Alkmaar, 21 Maart 1851. Tarwef 7.00 Rogge 5.75 Gerst4.30 Haver4 00 Boon en Kanariezaau Kaas kleine hooi id. middelb. id. 52.5 8 25 b 14 00 17 50 LIJST van SCHEPEN, sedert den 7 tot den 20 Maart 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Echo, kapt. J. Btiikes v. Batavia Louise Christina*apt. C. L. Pe ters v. Suriname; Cranelis Dassevittelkapt. A. A. Boegmon v. Es- maël Geertruida k"pt. W. J. Bonjer v. Odessa; Agierkapt. J. J. Garrin v. Alexandrien (Egypte); Christina, kapt. P H. Weijv. Smir- na Alida Elisabeth, kapt. D. G. Schuur v. Bordeaux Carolina, kapt. J. Petchek en le Jeune Victor, kapt. J. Clere, beide v. St. Malo, eiï alle naar Amsteidam Herman H edel, kapt. W. Grung v. tlolmer- strand naar Purmerende. Johanna, kapt. J. II Schippers en Zeemanshoopkapt. R. Rouvaar, beide v. Batavia; Phoenix, kapt. H. J. de Boer v. Suriname: Dis- snitenkapt. G. Hansen v. New-York; de Jonge Clemens, kapt. T. W. de Jong v. Huil Amsterdam Packet, kapt. H. Thüs en Wenner- ne, kapt. J. J. Jensen, beide v. OostrisoerCarolinakapt. S. Chris- tensen v. Frederikstadt en alle n. Amsterdam; Speculation, kapt. R. Steenveld v. Oostrisoer n. Purmerende. UITGEGAAN. Neêrlands-Indiékapt. 11. C. IlaackeBarend Willem, kapt. J. W*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1