A0-1 SSI. ALRMAARSCIÏE lv.:t ééé,111 tvrroba™!d'obbe"d™' iV- 13. C 0 R Af f. t r r**> sssf air- fiSrZZ: ïe.1 1®C- Ts h"e°8 ÏÏSTSkTrï'A 'Sf h«, ie. :j„: s ri pdn".°£ éViè", di^r^ï^r"'M'- trsTrTTn'dëé Alk >851,' des ^-d» AIS mDDEL TEG" M ÏÏSi" wonMEN E"ooH manufacturen EN modes. hi'2S SÉ "Éét,?* t h"" 1 AI a a n cl a g v 31 M ii a r t. W ™St"^~hifzi™ï'^ni3iheidP"»1" T~ Donderdag den 3d" April 1851 -X iiiiatpii .men Janunr;] ]822) no 42 Proy blad qo 8 den uitgegaan. MAmmcTu™ en MOOF.GO'l.DRRRA zal ''f &EL'£?lgf Doze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De STA ATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de provhVcit WOORD-HOLLAND. nBU1, Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarHi be lang mogt hebben aan de bepalingen der Wet van den 8-ten N0 vember 181.1 (Staatsblad n-. 51) en aan den inbond van art 20 der Wet van den 5-ien October 1841 (Staatsblad n». 40) betreflende de verevening van Schuldvorderingen ten laste van bet Rijk niet aanmaning om zoodanige Schuldvorderingen vóór den eersten Julii aanstaande in te d.enen aangezien aan die Wetsbepalingen zoo nu a/s in het vervolgstipte/ijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 17d«> Maart 1851. De Staatsraad Commissaris voornoemd "V" an E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETIIODER S der Stad ALKMAAR Ontvangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissement^ IJker alhier van den 23»ten dezer no. 7> |a. EE llondende Kennis- gevmg van de dagen tot den Herijk der Maten en Geioigten bin- .men deze Stad, voor den dienst van 1851 vastgesteld, en tevens bTh /'"i 'Tr' T' de vereisdlte kennisgeving aan de belang- hebbenden te willen doen." Gezien art. 13, van het Reglement op den Herijk: vervat in de Dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den bestaande.'' Wet,el!jke bepalingen, ten aanzien van den Herijk Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo in als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijkzal worden gevaceerdin het gewone IJk- Kantoor onder het Stadhuis en wel t OOR DE GEWONE MATEN EN GÈWIG7EN den" hu'n e mnand ^pri' dezes Jaars ,e beginnen met Dingsdag den 1 en zoo vervolgens alle vier eerste werkdagen van elke 12 en°lna "Tl T APe' inoesloten la" morgens 9 tot Van 3 (üt 6 uren eu vonr het medicinaal- en het goud- en zilvekgewigt RurgeTeester en Wef *,eS nTdda«s '<>t fluren. j 'j v Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ie- ordenhi^jerm 68°VO,«e d" bestaande WetLjjko vèr- j?e "fHik Jaarlijks moet geschieden. i Jat de Herijk verpligtend is voor alle in de WinkelsMagazii- de"\e 1 'i ?'-1 )Verkpl;<a'sen in gebruik of voorhanden zijn ge waren GeWigte" Züü '«»r natte als droö 3°. Dat dezelve voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet en- kei bepaald tot de Elle geschikt tot het meten van stoffen maar ook voor allei duimstokkenKettingen en Maatstafen bi de handwerkslieden of admmistratiën in gebruik. t T TT Warenwelke met den ïS'rijkör worden af- 5° Dat deTt' E srtrf'kers aa". de» Ijk zijn onderworpen. 1 Ir Van u 2! 6n ^,'ver&ev^,gl zich uitstrekt tot de 3 korrel en van het Medicinaal gewigt tot de grein ingesloten mankgteene n" GewiS,en anders dan behoorlijk schoonge- öaifgebiiden °nldaan kl™ --In der zaak. T°°r hunzel™ gemakkelijke afloop Alkmaarden 268,«n Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F- C. W. DR UIJ VESTE IJ N. 7er Ordonnantie van deze/ven, DeDIEü FONTEIN VERSCHDIR. Advertent,én gelieve men des Zaterdag mid dags voor 1 ure te bezorgen; de I'rijs van I 5 regels ,s een Gulden, en voor eiken rege meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelrL voor elke plaatsing. el"egi aanrigten. IkaroT hènW'ren ^IjTleTlwhebb'I" SC''ad° verniet,gings-wijze dezer inseklen door de Engelsch" hndhn «norgen zullen de schadelijke insek.en verdwen'en zijn SCndeU strooijen, wanneer het arnZ t.Zl T" mel zout ,e be- Vee e'ke 100 be. zouden A A 4 »ed ^doTzoul (dig. Nijverheids Cour.) Tarwe 7.00 PoGCEa 5.75 ;;EI!STa 4.30 ,lAVER4 on MARKTBERIGT, Alkmaar, 28 Maart 1851. Boonen Kanariezaad Kaas kleine hnni 5.25 8 00 14.00 LUST van SCHEPEN, sedert den 21 tot den 27 Maart 1851 - - muuri 10 de Koopvaardy-sluis aan het üeuwe-diep gepasseerd j BINNEN K O M E N. Olie en de Vriendschap, kapt. H. W. de Roer 'itf 'o*' kapt'. Anna Elisabethkapt. R de Weerd v Sur' V' av'a A. N. Sandström v. Rio Janeiro 1T/I "TT rkaPk jork; /e/iir Car0/,nekapt. P. bouvHte TboS1 Sa™uë,s v'jVew" W. Reid v. Sunderland en alle n Am i Canova kapt O. H. Kluck 0,1,S ."pSii""''! ka,!,. Wijen v. dito MontrealS") '"P1- A. Bordeaux. aurora, Kapt. J. Nennenbong v. dito n. 6 bunders, 84 roeden 125 60 126> ,er strijkgeld II. Schrender f g7g2 2' li' lSkjTWeei,7d- ge'^en a,SVOreH> kalsfer Sectie C k 10 éllen. strijkgeld >21 len verkocht worden. te Alkmaar, bij afslag, finaal zul- NE HERLANDEN. Alkmaar, den 29s/en ,1/aart 1851. welwillend IlaglheTt' "hTt' Re' h'0' k'"6 MaJes,eit den Kening, —li van LANDBOUW en VEETEELT jZWOLSCHE STOOMBOOT-MA 1TSCHAPPII V D,vwnrG/:eT Van Apnl '(>t I October.' SMi l d K" ,IASSELT e" ZVVART- des morgcTtemT^ruré 8' D,n^daS en Donderdag tenVVu"S™"4M' '"y'V. de. „„.ge,,, per Deligence op Meppel N,CUWe D,CPa's">edB (TOT VASTGESTELDE PRIJZEN.) S™ kunnen ÉbiÉn'' "'ed' Alkmaar, F S r II A n r Langestraat, 3« huis van de Achterstraat. V?> j^' 4 •0r. vk£' v£U

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1