r 14. C 0 F II A JV T» II M a a o «I a a ilf lill -o 7 April. VEEMARKT TE ALKMAAR. M\ illifl-rbn J!II nr PN ■V"^' Deze Courant wordt eens in de weeli en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen nitgegeven. I 0>M ¥1IM I gi.ilji^Jlii, lil Dé STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daartjj be lang inogt hebben, aan de bepalingen der Wet van den 8st™ No vember 1815 (Staatsblad n». 51) en aan den inhoud van art. 29 der Wet van den 5<len October 1841 (Staatsblad n°. 40) betreffende de verevening van Schuldvorderingen ten iaste van het Rijk, met aanmaning om zoodanige Schuldvorderingen vóór den eersten Julij aanstaande in te dienen aangezien aan die Wetsbepalingen zoo nu als in het vervolg, stipte!ijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 17{lc:l Maart 1851. De Staatsraad Commissaris voornoemd Van E W IJ C K. ADVERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor élken reeef meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissements- IJker alhier van den 23s'™ dezer n». 7, K EE. houdende Kennis- geving van de dagen tot, den Herijk der Maten en Gewigten bin- nen deze Stad, voor den dienst van 1851 vastgesteld, en tevens verzoek om daarvan wel de vereisehte kennisgeving aan de belang- I hebbenden te willen doen." Gezien art. 13, van het Reglement op den Herijk: vervat in de Dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den gisten Jannarij 51822, n». 42, Prov. blad n». 8 Gelet op de Wettelijke bepalingenten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden zoo in als onder de Jurisdictie dezer Stad wonende. Dat tot den Herijkzal worden gevaceerdin het gewone IJk- Kantoor onder het Stadhuis en wel FOOR DE GE DO.XE MATEN EN GEWIGTEN, gedurende de maand April dezes jaarste beginnen met Dingsdag den Is'™ en zoo vervolgens alle vier eerste werkdagen van elke week tot en met den 30s'™ April ingesloten van 's morgens 9 tot 12 en 's namiddags van 3 tot 6 uren en voor het MEDICINAAL- en het GOUD- en ZILVERGEWIGT. gedurende diezelfde maand alle Vrijdagen des namiddags van 3 tot 6 uren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ie der belanghebbendedat ten gevolge der bestaande Wettelijke ver- j ordeningen 1°. De Herijk Jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpligtend is voor alle in de Winkels, Magazij nen, Verkoop- of Werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijn de Nederlandsche Maten en Gewigten zoo voor natte als droo bieden van een kostbaar geschenk, ook het muziekgezelschap Har momeonder directie van den Heer D'. Coster, bad door eene sere nade een openbaar blijk van achting aan de rijkbegaafde Schrijf ster gegeven terwijl ook onderscheiden commissiën van de Rederij kerskamer de Teekenscliool en de Liedertafel, de verloofde plegtig kwamen begroeten. Op den avond vóór den huwlijksdag werd door de muziek der Schutterij een aantal muziekstukken uitgevoerd op de stoomboot de Zaanstroomdaartoe door de ondernemers welwil lend aigestaan en luisterrijk geïllumineerd, terwijl door dezelfde eigenaren, de Heeren Avis van Westzaan een prachtig vuurwerk ter eere der verloofde werd gegeven. Ondanks het min gunstige we er was eene talrijke menigte aan de Bierkade voor het huis der bruid vereenigd om getuige van dat schouwspel te zijn. Maar nog grooter was de schare, den volgenden morgen in het Bedehuis za« meegekomen, toen onze gewezen leeraar ür. van Oosterzee optrad om den voltrokken echt kerkelijk te wijdenen met de hem eigen welsprekendheid het Christelijk huwelijksleven voorstelde als de hoogste kunst, door geloof geleerd, door liefde verligt en door hope gekroond. Menig stil gebed ging in die ure op tot den Vader der lichten van Wieu alle goede gaven zijn, om zegen af te smeeken over de jong gehuwden. Door velen werd met innig leedwezen gedacht aan het vertrek van haardie door hare uitstekende talenten onze Stad tot roem, door haar rijke gaven van geest en hart haren vrienden en betrek kingen tot zegen was. Veler gedachten en wenschen volgen haar ook nu naar hare nieuwe woonplaats, waar zij moge ontvangen worden meti welverdiende eer, en zal zij voortdurend in het aan denken van onze Stadgenooten leven, haar-hart vergete ook Alkmaar met 1 maar goed. ge waren. 3°. Dat dezelve voor zooveel de Lengtematen betreft, zich niet en kel bepaald tot de Elle geschikt tot het meten van stoffen; maar ook voor alle duimstokken Kettingen en Maatstaven bij de handwerkslieden of administratiën in gebruik. 4°. Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden af gestreken ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. 5°. Dat de ijk van het Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de korrel en van het Medicinaal gewigt tot de grein ingesloten. 6°. Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoonge maakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aangeboden. Hun Ed. Achtb. verwittigen mits deze tevens de belanghebbenden dat ten hunnen gerijve een half uur vóór den aanvang van iedere zitting zal worden gevaceerd tot de afgifte van Volgnummers voor die zitting, in het vertrouwen dat de belanghebbenden, zich deze bekendmaking en herinnering ten nutte zullen maken en dooreene getrouwe vervulling hunner verpligtingen voorkomen dat de Straf bepalingen der Wet, niet op hun behoeven te worden toegepast en medewerken tot eene geregelde en voor hunzelve gemakkelijke afloop der zaak. Alkmaar, den 26sten Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DB UIJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De 1)1 EU FONTEIN VERSCHUIR. Bit hoofde van den invallenden tweeden Paaschdag op den 21*'™ April 1851, zal de voorjaars-KOEMARKT te ALKMAAR, dit jaar worden gehouden op Dingsdag den 22s'™ April 1851. NE DERLANDEN. Alkmaar, den 3den April 1851. Heden werd binnen onze stad de huwelijksverbindfenis voltrokken tnssc. en den Heer J Bosboom van 's Gravenhage en Mejufvronw A. L. T°u**atnt- Talrpk en ondubbelzinnig waren de blijken van be- langs e ing en l'efde H,e nog in de laatste dagen van vele zijden aan onze geeerde stadgenoote werden gebragt. Had de Stedelijke Raad getoond hare verdiensten te willeu huldigen, door het aan- VERSLlG VAN DEN STAAT VAN DEN LANDBOUW GEDURENDE HET JAAR 1850. (Vervolg.) Erwten. Leden hier en daar door den regen in Aug., slaagden op de meeste plaatsen, bij uitmuntende kwaliteit' gueu Aan den duinkant werd echter dooreen slechts 10 mudden per bun der gewonnen. Van groene, graanwe en gele erwten werd op de markt te Alkmaar afgezet 1800 mudden gemiddeld tegen f 12 per mud. Paarden- en Dliveneoonen. Het verbouw bepaalde zich tot paar- denhoonen; het gewas mag, ten gevolge van welligt den een of an deren schadelijken invloed in den bloeitijd, in sommige gemeenten als grootendeels mislukt worden beschouwd. Te Winkel en in den omtrek worden dooreen, pijr bunder, niet meer dan 15 mudden ge oogst, aan den duinkant slechts 6 mud p. b. Alleen roemt Texel het gewas; ook Terschelling is tevreden. Op de markt te Alkmaar werden 4003 mudden, (dat is minder dan in elk der beide vorige jaren) omgezet, gemiddeld tegen 4.40 per mud. Wikken en Linzen. Zijn weinig verbouwd. De wikken te Win kel gezaaid zijn uitmuntend geslaagd, veel beter dan de bonnen. Aardappelen Hebben dit jaar veel van de rotziekte geleden, in zonderheid op de klei-gemengde en lage gronden. Dooreen is mins tens verloren. In de gemeente Wieringerwaard '(waar het ver houw in de laatste jaren overigens minder dan voorheen was)Koe dijk, den Helder, Warmen huizenWieringen en Terschelling word» het verhes,? op de helft geraamd. In de Egmonden eu te Petten verdorde het 'loof reeds vroegtijdig, maar bleef de knol, hoewel klem van stuk', over het geheel gezond en smakelijk. De opbrengst beliep te Egraond-binnen tot 150 noordelijker aan den Duinkant 80 a 90; en te Winkel en omstreken tot 100 mudden per b. Onder Alkmaar leden de Muisjes, Graafjes, Hamburgers en vroegere herfst- soort weinig'door de ziekte, maar bleven die door droogte klein van stuk. Te Zuidschanvoude leden de wolkammers nietshoezeer in j rijen op één en denzelfden akker naast de vroegere herfstsoort gepoot, welke laatsten geheel weg waren, zoodat slechts de pooiers overbleven. Ook onder Beverwijk bleven de zoogenaamde Hertog! jes geheel van de ziekte verschoond. De prijzen waren matig; voordo beste duinaardappelen werd f 4 a 5, voor andere redelijke soorten 1.50 a 2 minder per mud besteed. [Het Vervolg hierna Tarwef 7.10 Rogge5.85 Gerst4.40 31 ARKTBERIGT. Alkmaar, 4 April 1851. Boonen Haver Kaas kleine hooi 5.2» 3.00 14.00 LIJST van SCHEPEN, sedert den 21 tot den 27 Maart 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe—diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Herman, kapt. C. Lund v. St. Thomas; Eliza, kapt. F. Sijmers v- Cardiff; Maria, kapt J. II. Rhodin v. Alexandrie (Amerika); Mar seille, kapt. J. A. Andriago v. Aliconle Lord Teignmonthkapt. J. Esson, Rhine, kapt. T. Tavely, Albatros, kapt. C. Scott en Glouces ter. kapt. R. Cannon, alle 4 v. Sunderland; Ernstadnung, kapt. N. C. Skarup v. Drontheim Maria, kapt. C. Butsche v. Memel; Desco, kapt. D. G. Morek v. FrederikstadResolutionkapt. L. Ellerfsen en Eenigkcdtnkapt. C. Thüs, beide v. Ooslerisoer; Oslere*kapt-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1