A01851. A LR MAARSCHI aL~/tr «i. iieiT«h!r,ij,r„s\ferrrf - prijr -i™£ï züzüi?50 °p T—-üsssrt isswrr-' 1ö-jïï r"* CtJlüïw Cüfüi. SS J te#5» «s do,"ï™kweï„e„d™ a d™ L"r d"5 rrt SIT3.T d°stm "n-°" M a a a «I a g 14 April. VKF.MAIIKT TE ALKMAAR. ben'gtr izz llellÓr!',',;4i;illi,,óël,iX!enT42flf4T' hTYu5 Deze" Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De VOORZITTER van den RAAD der Stad ALKMVAR, brengt mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzei ver Stad dat de Lijsten der Kiesgeregtigden voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en van de Provinciale Staten, voor den loopenden dienst, op deD 9<!<"> dezer zonder eenige wijziging, door hem ziin gesloten, alsmede dat ingevolge art. 31 der wet van 4 J„lij 1850 (Staatsbl. n°. 37) de genoemde Lijsten op heden zijn aangeplakt en gedurende 14 dagen en alzoo tot en met den 26'ten April 1S51 da gelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) van des morgens 10 tót 's namiddags 2 uren ter StedelijkeJ Secretarie voor een ieder ter inzage voorhanden zijn. Alkmaarden 12(1m April 1S51. De Voorzitter voornoemd, r- C. W. DRUIJVESTEIJN. Iij 1AAT AdvertentiCngelieve men des Zaturdag mid dags voor 1 ure te bezorgen} de Prijs van 1 tot re£els is een Gulden, en voor eiken regel meer 20.Centen, behalve 35 centen zegelrL voor elke plaatsing. NE D E R L A N D E N. Uit hoofde van den invallenden tweeden Paasehdag op den 21 «ten April 1851, zal de voorjaars-KOEMARKT te ALKMAAR dit jaar worden gehouden op Dingsdag den 22sten April 1851. Het Postkantoor te Alkmaar, wordt op den l^ten NTei verplaatst naar de Oude Gracht zuidzijde, Wijk A, N». 32. Hetzelve zal op dien dag des avonds ten 6 ure voor het eerst aldaar worden geopend. - Vlissingen, den 29sten Maart. Een matroos die voor den krijgsraad moest worden gebrast werd aan boord van het wachtschip de Maas gevangen gehouden' Die gevangenis evenwel scheen hem niet te bevallen zoodat hij op ontving en bedacht was. Daartoe deed hij gisteren nacht eene "lel geslaagde poging Hij wistzonder opgemerkt te worden, met zijn mes een gat m dek zijner hut te snijden, waardoor hij zich in den kuil van het schip het afzakken; aldaar behouden aangeklen begaf hg zich naar de hul van een der klerken van de adminhtró' tie, trok de daar liggende uniform van adelborst aan wiern zich een mantel om en wandelende zeer op zijn gemak van zonder dat men van zijne vlugt iet, bemerkte. De aangewende noSïn om hem op te sporen zijn vruchteloos geweest. Deze matroos is Moest genoemd; na zpne vlugt vond men in de hut, waarin hij gevang had gezeten, het mes waarmede hij het dek had doorkneden alsmede een versje va„ den volgenden letterlijken inhoud Heoreu als je Koest wil houwen Dan moet je ijzeren hutte bouwen Want een hut of gat van houdt Is toch nu of nooit vertrouwd. Hier is het mes, hier is het gat, Morgen hen ik uit de stadt. Overste! of je kijkt of ziet, Morgen vindt je Koest toch' niet. Utrecht, den lslen April. Wij vernemen dat de zilveren voorwerpen die in de en voor de Londensche tentoonstelling zijn bestemd Vriirl i 4den April zullen verzonden worden -Towel de t' I J i?ff d°" voering,1, M.iji, ,efaht„ werpen ten grondslag hggenen die den goeden smaak n de vor men van gouden en zilveren werken voorzeker kunnen bëvordel k zijn, doen verwachten, dat ook deze proeve onzer varwLl i! industrie en kunst den Nederlandsehen naam on de F aderIa"dsche toonstelling tot eere zal verstrekken P Eur0Pescte ten- n e,r|delijk diei^ van bodewijk XV, allen door zeer f—. zilveren voorwerpen voorgesteld Behalve teel i fraaije vort dit geheel 'dus eene^istriscbe eth^T dS 77 td' zamestelling zeker veler opmerkzaamheid zal tot zich trekken [Gron. Cour.'] VERSL \G VAN DEN STAAT VAN DEN LANDBOUW GEDURENDE HET JAAR 1850. (Vervolg) logen f 1.50 do 100 tX word« verkoclit Stuks werd f 1.25 besteed ef X °Ve,'IgeBS «ocd- Vüor de 1000 ring, maar slaagde te Winkel en o'mstrelón XTgX^ToÓd" stuk" Z,J" re ei'jk geS'aasdde Pr!)zcn warcn goed f 10 per 1000 paa^eXoi.18 UitSlekend g0ed ingeslagen en gaf veel goed stig. De weilanden waren tot in den zomer zninió werd hier en daar over muizen geklaao-d Hei lef' i naJaar geheel goed gewonnen, maar meestal was de snede dim °V?r, ct het gewin niet meer dan wds ae snede dun en beliep het vee tot zeer laat in de weiden verbleef- wmrdf0 8l .rag dal hooivoeder wat te regt is gekomcë. Waard°°r het T°°r hel eerst en is daaraan ééne koe gestorven On 1 i\ 0 ^or werden 7723 „„deren a.TgeXdn fomïlt I 3380 stuks boven de 2 jaren en wél ën l Tt" e« neden en 1715 boven de 2j."r zamen 2oS ™?rJaarsma'kt 3q2 be- ■merkt .'.421 geneden en 2^85"LTX f tre. ongunstige veder der S.niaS-.S m'E'n'" geest,g. Het schoon. „,j,„ vergoedde dit i fafc werden aan de waag slechts 1TR9 m i ueeie. ie Alkmaar middeld 18 per 20 fT" bederf Kaas Het bij het artikel boter vermelde „„Di i temelksche kaas. De gebrel-en 1 00 voor de zoo- .„.ril te Alkmaar °P de laatste (den 20«eS D^'nheO 79» aldaar werden gewogen 534,788 ponden hooikaas en 3 70 den graskaas zanten 4,295,484 Ned. ponden, dat rn)m£ a meer dan in het vorig jaar De o-Pniid,lold„ l. 00,000 fg van de hooikaas: dc kleine 17° dc n ,"!)ZL'" waren rlelbare 18 per 50 Ned m J con,missiekaas 14 en de luid de commissie 19 en de middelbare /llöO 01X0^ De'v/b^ in het ^geheel /t,41*9,600. maatS,af nenleilde d(' gemiddelde jiWjzén, De Schapenkaas werd on Texel vppI m ge der pootziekte, slechts 17000 ff werden f'W0nnen ten ge vol- -I.50S. Ook Wiéringen hei „,i!fd,7™lkftTl 050?'' 1 Kien». Birforp he.penrd.' b, de "T ter over pootzeer in hel vooriaar R.,i i- Klaagt ech- vliezen heeft gexveikt. en Winkel en Kalam °P.het gewigl der Koegras, ove? schurft en de hglu ïer vaffi 'VJ koopers'onbrak he7idet.lrlg ^°Ve"" Aa" de "iedcdi»giëgJ van op^ 83,184 fS schoons wol tegen L25A 1 2T neé ffi e 'w-"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1