AI8Ö1. ALRIAARSCIE «117. 0 R A S T- 4 M a a n <1 a s; 2 8 April. V SPAARBANK. SCHOUWBURG TE ALKMAAR. TOONEEL BERIGT. GR AS VERPACHTING TE ALKMAAR. p Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. Advertentie gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure le bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene Dispositie van den Heer Staatsraad, Commissa- ris des Koning» ,n deProvineie Noord-Holland, van den 22»'™ April 1851 (Provinciaalblad N°. 41) houdende bepaling omtrent den tijd der'uitgifte van de verklaringen van aangifte, voor de Personcele Belasting en het Rrgt van Patent, over den dienst 1851/52 Gezien art. 30 2 der wet van 29 Maart 1833, (Staatsblad N°. 4.) Maken aan de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie bekend: Dat de ontvanger der directe Belastingen binnen deze Stad, aan hunne woningen", te beginnen met Maandag den 5rl™ Mei aanstaande en vervolgens, zal doen bezorgen een Beschrijvings-billethetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voornoemde Be lasting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 2°. Deuren en Vensters. 3°. Haardsteden. 4°. Het Mobilair. 5°. De Dienst- en 0°. Paarden. Werkloden. bij welk billet, waarin de verpligting jegens 's Rijks Schatkist, met betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven, en aan ieder Ingezeten de noodige vragen dienaangaande, ter beantwoording, zullen zijn voorgesteld, teil einde het met de meeste naauwkeurig- heid in te vullen. Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde billetten dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van wege den Ontvanger zullen worden afgehaald Dat zij, welke bij het bezorgen der billetten of ook bij het terug halen van dezelven', mogten zijn overgeslagen, zich in geen geval inogen beroepen op zoodanig verznimmaar integendeel gehouden zijn", om de vereischte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 15d™ Mei eerstkomende intedienen, ten kantore des j Ontvangersalwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar] zullen zijn. Dat een ieder gehouden is, de te doene aangifte met zijne liand- teekening te bekrachtigen, of ingeval iemand betuigt niet te kun nen schrijven, deze invulling in zijnen naam door den Ontvanger of diens 'gemugtigden te doen bewerkstelligen met vermelding der redenen waarom: hetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordig heid van een derde persnon, welke de aangifte na voorafgaande voorlezing met den Ontvanger of deszelfs gemagtigde zal teekenen. Burgemeester eu Wethouders verwittigen voorts, naar aanleiding van het laatste gedeelte van 2. van art. 30 der voorz. wet, de belanghebbendendat als tegenschatters ingevolge 2. van art. 29 zijn benoemd Cornells Croll, J. Verheij, Cornells Koeman en J. J. Hulskamp, eu dat de bevolking dezer Stad, voor zooveel dezelve tot maatstaf vao de belasting van sommige grondslagen dienen moet bedraagt een wetal vao 10148 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder hunner Ingezetenen, om met de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden ter mijn de invulling hunner besehrij» ings-billetten te bewerkslelligfen ten einde de ovde en geregelden afloop der beschrijving te bevorde ren, en zich tevens te beveiligen, tegen het nadeel, hetwelk een gevolg zoude zijn van de toepassing der boeten en poenaliteiten welke tegen vaïschheid en onnaauwkeurigheid der invulling zijn vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze afo-ekondigd en in de Stads - Courant geplaatst worden terwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe Be lastingen tot deszelfs informatie. Alkmaarden 25sten April 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. - - Uithoofde van opgekomen verhindering, zal het Kantoor van den IJk alhier, op den 29»le" dezer maand gesloten zijn; doch in ver vanging daarvan ook nog op Donderdag den lsten Meitot den Herijk worden gevaceerd. De Arrondissements-IJker te Alkmaar, Alkmaar19 April 18ol. SPANJAARD T. MARKTBERIGT Alkmaar, 25 April 1851. Tarwe f Boonen5.50 Gerst 5.00 Haver u 4.25 Kanariezaad Kaas kleine hooi id. middelbare id. Commissie 8.12| 14.50 15.50 14.25 NEDERLANDEN. Alkmaar, den 2Qsten April 1851. Heden werd hier door de afdeeling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw eene tentoonstelling van één en tweejarige Rijstieren gehouden. Van de zeven éénjarige die ingezonden warenis de eer ste prijs van ƒ20.toegewezen aan Dirk Klazen, landman te Win kelen de tweede van ƒ10.aan Cornells Benjamin, landman in de Reemster, bij loting tegen Arie de Geus -, van de zeven tweejari ge die ingezonden warenis de eerste prijs van 30. toegewezen aan Jon de Wit, landman te Schagenen de tweede aan bet Ge meentebestuur van Ursem. Bijschrijven van Renten op Dingsdag 29 April 1851 's middags van 12 tot 2 ure, in het gewoon locaal op het Gasthuis. J. C. VONK Secretaris. Dingsdag, 29 April 1851. Ter gelegenheid van de Kermis té Alkmaar zullen de Amsterdanische Tooneelislen onder Directie van M. WESTERMAN en J. EDUARD de VRIES, de eer hebben ten too- neele te voeren: De RRANDSUCHfERTooneelspel in 5 bedrijven. Vaar liet Huogduitsch [Die Geschwister) van E. Baupach. Door den Heer C. II. Horing. Gevolgd door: LEEN MIJ 2.50, Kluchtspel jn één bedrijf. Vrij gevolgd naar het Engelscli Aanvang ten ZEVEN URE precies. Met Permissie van liet Edel Achtbaar Bestuur dezer Stad, neem ik de vrijheid aan het kunstminnend Publiek hekend te maken, dat ik gedurende de Kermis voornemens benin het Locaal van den Heer Walraven te geven eenige TOONEEL VOORSTELLINGEN, van de nieuwste en uitgezochtste stukken. Ik beveel mij in het aan denken van Alkmaars Ingezetenen. met achting, G. DOM II OFF, Directeur. VAUXHAL in de SALON Db VARIETE'S op de Koningsweg. Donderdag 1, Zaturdag 3 en Zondag 4 Mei 1851, des avonds ten 9 ure, Kwartet Muziek voor den Dans en Acompagnement bij Vaderland- sche en Comische Coupletten, vervaardigd door P. R.Boogh, welke zich langs dezen weg in de gunst zijner geëerde Medeburgers aan- beveeldaangezien dat hij zorgen zaldat er weinig te wenschen zal overblijven. Dansen vrij. Entree 25 Centen in Verleering. Op Donderdag den lsten Mei 1851, des middags ten 12 ure, zal ten overstaan van Ileeren Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, in een der vertrekken van het Raadhuis aldaar, worden Verpacht: Het GRASGEWAS, der aan de Stad behoorende Vesten en Plantsoeneningaande met den lslen Meien zullende eindigen den 31sten December dezes jaars. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Stads-Architect en bij den Opzigter der Wandelwegen van gemelde Stadterwijl de Con* ditiëu van heden af, tot aan den dag der Verpachting op de Stede lijke Secretarie, ter lezing zullen liggen. Alkmaar, den 24sten April 1S51. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven De dieu fontein VERSCHUUR. ZWOLSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. Dienstregeling van 1 April tot 1 October. Van ZWOLLE, langs HASSELT en ZWART SLUIS. Zondag, Dingsdag en Donderdag des morgens ten zeven ure. Van AMSTERDAM, Maandag, Woensdag en Vrijdag, des morgens ten elf ure ln Correspondentie met <?e Hollandsche- en Rhijn - Spoortreinen en met de Stoomboot op Alkmaar, uaar het Nieuwe Diep, alsmede per Deligence op Meppol. Ondertrouwd Alkmaar, 24 April 1851. LUBBERTUS RIETBERG Predikant aan den lloorn op Texel, en MARIA SCHOEUUIZEN. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 27 April 1851. Ebrstb Gebod. Da. Lulbertus Rietberg, wonende te Texel en Maria Schoehuizen, wonende te Alkmaar. Jacobus Henricus Antonius Borgholswonende te Amsterdam en Ca tharine Johanna Wiedenbrug, wonende te Alkmaar. Tennis Dalmeijer, weduwnaar van Agatha Kortom en Uarmina Meijert beide te Alkmaar woonachtig. Tweedb Gebod. Mattheus Antonius Slootman en Johanna Bregitta Juliana Kleijtt. Jan Stoppelsteen eu Maria van Egmund. Sijmen Blokkert en Susanna Antonia Kolkman. Jan Beets en Christina Maria Beek. Frederik Clermont Bike en Jelletje Pijpers. Jacob Stekelbos, weduwnaar van Grietje Burger en Jansje Verhogen, Hermanus Kop Jansen en Stijntje Stekelbos. Jan de Wit en Lummina H iggers. Jan Volder en Ida Wiggers. Cornelis Stoel Vogelezang en Margaretha Klok. Adrianus Mollevangerweduwnaar van Gesina Maria Gertenaar en Elisabeth Johanna Jansen. Gerrit Waijboer en Catharina Bernardino de Veer. Petrus Johannes Boots en Anna Maria BonariusweduWe van An- thonius Witte. Allen te Alkmaar woonachtig. Cornelis Groot, wonende te Alkmaar en Guurtje Burgeringwonen de te Zuid- en Noord-Schermer. Hendrik Klaver, wonende te Alkmaar en Antje Butter, wonende te Bergen. Hendrik de Smit, weduwnaar van Alida van der Heiden, wonende te Alkmaar en Anna Maria Schouten, weduwe van Abraham Klooswonende le Haarlem. Jacob Obdamweduwnaar van Jannetje Kruijff, wonende te Alk-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1