>w r% €- ALS. IIA A S C111 N°' 19. A NT- S«r WV>Ü| ill® J. 1 s M a a ii <1 a s: rJBPifefflPI 12 Mci. ,s TP- 5{\ ri-.vrl'A^ \|#vA kennisgevin -- v" ,i. ■t: j A/.I Is,!-' Deze Courant wordt eens in de week en we] eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. "Vv.V. v^S^SMnBBRSac Advertenti0n gelieve men des Zaturdng mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. I E. P U D L I C A T SCHUTTER IJ. BURGEMEESTER e« WF.JHO II DER S der Stap ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 2Ist™ Maart 1828 (Staatsblad n°. 0,) houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11rIe" April 1827, (Staatsblad nu. 17,) in ver band gebragt met art. 6, 7, 8 en 9 van gezegde Wet; Gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur der Pro vincie Noord - Hollanddd. 11 April 1828 n°. 1?,^ (Provineiaalbl. n°. 41,) omtrent de executie der wet op de Schutterijen Roepen bij deze op alle Manspersonen, ingezetenen dezer Sfad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1851, hun 25,le jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen welke in den jare 1826 zijn ge boren, alsmede de zoodanigenwelke ofschoon in andere ge' meenten ingeschrevensedert de laatste inschrijving binnen deze Stad zijn komen wonen, en op den lstv" Januarij 11. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd en alzoo geboren zijn in de jaren 1825 tot en met 1817 ingesloten; de vreemdelingen van denzelfden ou derdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn om, volgens art. 2 der Wet van 11 April 1827, als ingezetenen te worden beschouwd, henevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dus verre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd ten einde zich in de daartoe gereed gemaakte regis ters te doen inschrijven tevens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15den JJej aanstaande, en geheel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier voor de in schrijving zal worden gevaceerd van af den 15den Mei 1851op Dings- dag en Vrijdag van iedere week tot aan den eersten Junij aan staande telken dage des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde voortekoinendat iemand, in de termen der in schrijving vallendezich door onweteuheid aan pligtverzuim schul dig make, heeft het Gemeentebestuur noodig geoordeeld, een ieder bekend te maken met en te herinneren aan de navolgende, bij de Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid, of hij mogt vermeenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uifgeslotenen te behoo- verpligt is, zich voor de Schutterij te doen inschrijven, zij, die in meer dan eene gemeente hun verblijf honden, of ren Dat den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verpligt zullen zijn Linnen die gemeente, waar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is, en bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende, of alleen rustende Schutterij beslaat, zicli te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voorde personeele be lasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, die van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs gevennaar het oordeel van het Plaatselijkbestuur zullen worden ingeschrevenonverminderd de bevoegdheid van de ïnge- Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimden de na- a latiga, ten gevolge van dit verzuim niet bij de Schutterij is inge- gewerdenzal deswege door het Plaatselijkbestuur Proces- Verbaal opgemaakt, en aan de bevoegde Regtbank toegezonden worden ,|ten einde de strafbepaling van art. 1 der wet van 6 Maart 1818, op de nalatigen toetepassen Roepen bij deze op, alle zoodanige inwoners dezer Slad [en Juris dictie, welke in de jaren 1846 tot en met 1850, voor den Schut terlijken dienst zijn ingeschreven, en die alsloen hebben bewezen, gehuwd of weduwnaars met kind of kinderen te zijn; doch 6edert dien lijd, door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn gewor den weduwnaarszonder kinderen om te compareren in een der vertrekken van het Stadhuis, op Dingsdag of Woensdag, den 13den of 14dm Mei aanstaande, tusschen 10 en 12 ure, des voormiddags, ten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te geven, opdat daarvan behoorlijke aanteekening kunne geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennisse van da daarbij belanghebbendendat zijdie naar aanleiding van art. 26 en 85 der wet op de Schutterij, van 11 April 1827, en de nadere Koninklijke besluiten, op grond van 34jarigen ouderdom, oflOjari- gen dienst bij de Schutterij, mogten vermeenen regt op ontslag verkregen le hebbenen daarvan zouden verlangen gebruik te ma ken, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den 5den Junij aanstaande, met overlegging van bewijsstukken, waardoor het regt op het gereclameerde ontslag voldoende jbewezen wordt. Alkmaar, den 3<!en Mei 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd i F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De D1EU FONTEIN .VERSCRUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS dek Stad 'ALKMAAR; brengen mils dezeter voldoening aan het bepaalde bij Koninklijk besluit van den l9ten Maart 1831 n°. 14., ter kennisse van de In gezetenen hunner Stad dat van den 12den tot en met den 26sten Mei 1851, dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) op de Secre tarie ter visie zal liggen, de door Ileeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, bij besluit van den 19d™ Maart 1851 n». 11. goedgekeur de Stedelijke Rekening roet de daartoe betrekkelijke Begrooting, over het dienstjaar 1849. Alkmaar, den 9den Mei 1851. Burgemeester en TPethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De Ü1EU FONTEIN VERSCRUIR. schrevenen, om van hunnen juislen ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zij die bevonden worden zich niet vóór den jsten Junij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijkbestuur zullen worden ingeschreven en in eene geldboete verwezenter wijl zij daar en boven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfdindien het zal blijkendat er tijdens de verzuimde in schrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aanzien bestonden. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Stad en Jurisdictie, dien het aangaat, om zich tijdig van een Geboorte-extract le voorzien waardoor zich een ieder van zijnen juisten ouderdom kan verzekeren, en hetwelk bij de inschrijving zal moeien worden vertoond alsmede om zich ten behoorlijken tijde tot de inschrijving aan te melden, ten einde de straf, wegens nala tigheid vastgesteld voortekomen. Alkmaar, den 3den Mei 1S51. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, Dn Dl EU FONTEIN VERSC11Ü1R. G. SCRUTTERIJ. BURGEMEESTER enWETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien hebbende het 7<" artikel van Z. M. besluit van den 7Mu September 1828, houdende reglementaire bepalingen, tot invoering der Wet op de Schutterijen, van den llden April 1S27, luidende als volgt De gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderen hebbende, (die bij de oprigting der Schutterij in het jaar 1828 of in later «jaren, voor den Schutterlijken dienst ingeschreven, doeh als zoo- danig niet tot den dienst geroepen zijn) door sterfgeval of ander- k zins in de termen vallende om in de eerste klasse (die der once- huwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden overgehraet zullen vóór de eerstvolgende jaarlijksehe inschrijving, hij publicatie worden opgeroepeuom daarvan kennis te geven aan het Plaatse- h hjkbestuur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bij eene Circulaire van den Heer Staatsraad, Commissaris des IKo- nings van deze Provincie, van den 19<le" April 1851, n°. 5§f5, ken nis bekomen hebbende der klagtenbij Z. H. Ed. G. ingebragtte gen het ongeoorloofde beweiden der Stortgronden van het Noord- Hollandsch Kanaal, met verzoek hunne Ingezetenen fop? de straffen indachtig te maken waaraan de schuldigen zich blootstellen;vol doen bij deze aan gemelde uilnoodiging met berinnering aan art. 475. n». 10 van het Wetboek van Strafregt, alwaar de straffen daartegen zijn bepaald. Burgemeester en Wethouders Toornoemd brengen [voorts ter ken nisse hunner Ingezetenen dat zij de noodige maatregelen genomen hebbenop dat de overtredingen ten deze naauwkeurig zullen wor den geconstateerd en daarvan proces-verbaal opgemaakt, ten eindo ter vervolging bij de bevoegde reglerlijke ambtenaren te worden in gediend. Alkmaar, den 10deB Mei 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd 1 F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCRUIR. NE DERLANDEN. Alkmaar, den Qden Mei 1851. Men verneemt met genoegen dat bij de Regering dezer Stad het voornemen beslaat, om op TT oensdag den 13den Augustus dezes jaarswederom in den Stads Hout eene harddraverij van paarden om een stuk bewerkt zilver te doen plaats hebben. ARKTBERIGT. Alkmaar 9 Mei 1851. Tarwe f Boonen Gerst IIaver Kanariezaad Kaas id. id. i kleine hooi middelbare Commissie 14.75 15.75 14.50 1 i i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1