d - A Aa 1881. alriaarsche W 20 COURANT- Jj(Sr^2x £m Maan «1 a g IBlIf 19 Mei. (^ZEdKI-^:^) IIBSIMI lxJL f K: i f i V Deze Courant wordt eens in de weel; en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. nililül U li |iS~li I8B! Ilul W1A Advertenticn gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brenP-en n.ils deze ter voldoening aan het bepaalde bij Koninklijk WK,it van den lsle" Maart 1831 n°. 14., ter kenmsse van de In gezelenen hunner Stad dat va„ den I2d" tot en met den 26"en Mei 1851dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) op de Secre tarie ter visie zal liggen, de door Heeren Gedeputeerde Stalen dezer Provinciebij besluit van den 19''''" Maart 1851 n<>. II. goedgekeur de Stedelijke Rekening met de daartoe betrekkelijke Begrooting, over het dienstjaar 1849. Alkmaar, den 9llen Mei 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezehen, De Ü1EU FONTEIN VERSCHU1R. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der'Stad ALKM VAR, bij eene Circulaire van den Reer Staatsraad, Commissaris des Ko- nings van deze Provincie, van den I9len April 1851, n°. 3||s, ken nis "bekomen hebbende der klagten bij Z. H. Ed. G. ingebragt te gen het ongeoorloofde beweiden der Stortgronden van het Noord- Hollandsch Kanaal met verzoek hunne Ingezetenen op de straffen indachtig te maken waaraan de schuldigen zich blootstellen;vol doen bij" deze aan gemelde uitnoodiging met herinnering aan art. 475. n°. 10 van het Wetboek van Strafregt, alwaar de straffen daartegen zijn bepaald. Burgemeester en Wethouders voornoemd brengen voorts ter ken- nisse hunner Ingezetenen dat zij de noodige maatregelen genomen hebben op dat de overtredingen ten deze naauwkeurig zullen wor den geconstateerd en daarvan proces-verbaal opgemaakt, ten einde ter vervolging bij de bevoegde regterlijke ambtenaren te worden in gediend. Alkmaar, den 10den Dlei 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ Y E S T E IJ N Ter Ordonnantie van dezelven De D1EU FONTEIN YERSCI1U1R. tendige zondvloed van afzonderlijke couranten in de handen der luist beambten stroomden. Van de London Illustrated Newt alleen die thans zoowel in bef Frnnsch als Engelsch het licht ziet, wer den j. I", Vrijdag 230,000 exemplaren getrokken. Dingsdag is de prijs der toegangkaartjes van 1 p. s. tot 5 sh. ver- mindeid, en ten gevolge daarvan is de ontvangst aan de deuren van 500 p. s tot tusschen de 1500 en 1(500 gestegen; ook de navraag naar bewijzen voor het geheele saizoeil bleef druk aanhouden waar door de geheele ontvangst van den dag merkelijk over de 2000 p. s. is geweest. Woensdag is de tentoonstelling door ruim zeven duizend personen die entree betaalden, bezocht, zoodat de ontvangst ruim 1800 p. s. bedroeg, benevens 700 p. s. aan nieuwe toegangbiljetten voor het saizoeil. De russische bezendingen worden nog altijd door het ijs in het noorden teruggehoudenen van de Oost-Indische is ook nog veel ontbrekend. Een bakker, Elliot genaamd wonende bij de Knightsbridge- barakken, heeft laatstleden Donderdag voor het publiek een zij ner voortbrengselen ten toon gesteld, door hem tentoonstellings-koek van alle natiën genoemd. De vortn vertoont een zeer goed model van het nijverheids-paleis en is op zeer vernuftige wijze uitgevoerd; het is omtrent 1§ Ned. el lang en op de smaakvolle wijze versierd door miniatuur-vlaggetjes. Om zijn gewrocht met regt den naam te kunnen geven van koek van alle natiën, is het zamengesteld uit de volgende bestanddeelen 1050 eijeren uit Frankrijk, 43 Ned.fgHoI- landsche boter, 83J Ned. fg suiker uit de West-ïudiën, 65 Ned. fQ Engelsch meel, 172- Ned. fg krenten van Patras, 251 Ned. (g ci troenen uit Portugal90 Spaansche limoenen27§ Ned. fg Ceylon- sche specerijen. Voor het bakken van de koek woog hij 4611 Ncd. fg en verloor in het bakken 441 Ned. fgzijn tegènwoordig gewigt is dus 417 Ned. (g. Er waren 57§ uur noodig om den koek te bakken. Op aanstaande Maandag zal hij in bet klein en tot een' matigen prijs bij het pond worden verkocht. [Grow. Cour.] BURGEMEESTER enWETHOUDERS deb Stad ALKMAAR, brengen mits dezen naar aanleiding der Circulaire van Heeren Ge deputeerde Staten van Noord-Holland van den 6den Maart 1851 n°. 45 ter kennis van de belanghebbenden: Dat op Donderdag den 22ste" dezer maand, des middags ten 12 ure, op de Paardenmarkt bij de Texelschepoorttèn hunnen over staan zal worden gehouden de jaarlijksche keuring der binnen deze Stad aanwezige SPRINGSTIEREN, en noodigen mitsdien alle houders daarvan, binnen hunne stad en grondgebied uit, om zich, ten dage en ure voormeld met hunne Springstieren te vervoegen ter plaatse hierboven aangewezen ten einde dezelven aldaar te laten keuren. Alkmaar, den 14(len Mei 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. g. W. DRU IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BURGEMEESTER enWETHOUDERS der Stad ALKMAAR, voldoende aan de Circulaire van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord - Holland van den 15den dezer n°. herinneren mits deze, tot voorkoming van nadeel, de In gezelenen hunner Stad en Jurisdictie Dat bij de wet van 2 Mei 1851, (Staatsblad n°. 25) een nieuwe Termijn tot inwisseling der verjaarde Muntbilletten van 1845 is open gesteld en dat deze Termijn met deu 31sten December 1851, zal zijn gesloten. Alkmaar, dan 16dfn Mei 1851. Burgemeester cn Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJ VESTE1JN, Ter Ordonnantie van denzehen De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. Londen den Ssten Mei. De opening der tentoonstelling heeft eene bijzondere uitbreiding gegeven,aan de uitgave van weekbladen, meest allen handelende over datgene wat betrekking op die groote gebeurtenis heeft. Vrijdag en Zaturdag heeft dan ook het personeel van het postkan toor in de hoofdstad ter naauwernood kunnen voorzien in de expe ditie van de lallooze nieuwsbladen, die tusschen 5 en 6 uur aldaar bezorgd werden. Nimmer herinnert men zich iets dergelijks aan het postkantoor gezien tej hebben. Van alle kan ten der hoofdstad stormden de bedienden der Newsmen toe, beladen met min of meer reusachtige zakken, allen met nieuwsbladen gevuld, terwijl een be- VERSLXG van den staat van den landbouw GEDURENDE IIET JAAR 1850. (Vervolg.) Fijne Zaden. Leden over het geheel veel door windmaar le verden een goed gewas. In den Wieringerwaard bleef hel beschot ver beneden gewone jaren. Als een gevolg van vroegere hooge prijzen, is er te Winkel en omstreken betrekkelijk veel kanariezaad verbouwd, waarvan de opbrengst daar, even als aan de Langedij- kerdorpen, 24 a 26 mudden per bunder beliep. De proevendit jaar, ook in de laatstbedoelde gemeenten met fransch kanariezaad genomengaven de gunstige uitkomsten in het vorig jaar berigt (Zie Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, XIV 2de Stuk, blz. 98); men had echter meer moeijelijkheidom dat zaad zuiver uit te wer- ken. Eene overproductie veroorzaakte welligt dat de prijzen van het kanariezaad zeer zijn verminderd 8 voor het mud zegt men wordt te laag door den landman geachtom dit zaad met redelijk voordeel te verbouwen. Aan de markt te Alkmaar werden aan gevoerd 3,910 mudden kanariezaad meer dan het drievoud van 1848 en de helft meer dan in 1849; volgens bekomen opgave was de gemiddelde marktprijs daarvan 9.25 per mud. Het kareweizaad leed mede door vorst, en hier en daar eenigermale door vlieg en rups; bij overigens goed gewas was de opbrengst tot 25 mud per bunder, het mud gold ƒ11. Het korianderzaad leverde een vrij ruim en uitmuntend gewas aan de Langendijkerdorpen tot 65 mud p. b., waarvan het mud werd afgezet a f 5 50. Alleen in de gemeen ten Egmondbinnen en Castricum, werd eene geringe hoeveelheid vetzaad verbouwd waarvan het product goed was. Het bruine mosterdzaad werd onder Winkel en in de nieuwe polders minder dan vroeger verbouwd, leverde een middelmatig gewas en eene op brengst van 15 tot 18 mudden per bunder. Te Alkmaar werden slechts 400 mudden mosterdzaad (minder dan de helft van 1849), ter markt gebragt en omgezet, tegen eenen prijs, gemiddeld van 12 50 per mud. De prijzen van andere fijne zaden waren per ned. pond: het uijenzaad 1, het zomerspinnaziezand 30 cents, do fransche latouw 1.40, het witte dunsel 1.60, postelein 1.20, bet radijszaad 1, tuinkers 60 centshet capucijnerzaad 40 cents, lage gr. doppers 40 cents, kort of lang leidseh wortelzaad f 2.50, kervel f 1, kloosterboonen 30 cents, leidsche dito 20 centsspersie en snijboonenzaad 40 cents, dikke preizaad 18, schorseneelzaad 2, voorts 1 once bloemendaler koolzaad 40 cents, 1 onee bunnen- kruid 40 cents, 1 once witte snijbiet 20 cents, 1 lood breedekrop- of krul-andijvie 10 cents, 1 lood komkominerzaad 1\ cents. [liet Eervolg hierna Tarwef Boonen j Gerst Haver MARKTBE BIG Ai.km.aab 16 Mei 1851. K ANARIFZAAD Kaas id. id. kleine hooi middelbare Commissie 14.50 14.00 14.75

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1