A* <1881. ALRMAARSCHE COURANT. 1\°- 22 Maandag c&«?Cr 2 J u u ij. kennisgeving. NEDERLANDEN. kleine gras 15.25 id. middelbare 17.75 id. commissie 16 50 id. kleine hooi 14.25 u id. middelbare 14.75 id. commissie 14.00 AANBESTEDING. Deze Courant wordt eens in de Week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. t V n TA IX Advertentión gelieve men des Zalurdag mid dagsvóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt fen gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dat de Voljaarsehe Supple- toire Kohieren n°. 8 en 10, en het drie maandsche Suppletoire Ko hier n°. 9, voor de Personeele belasting, dienst 1850/51, op den 24ïten Mei 1851 door den Heer StaatsraadCommissaris des Ko- nings inde Provincie Noord-Holland zijn executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering zijn overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 31sten illei 1851. De Burgemeester voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ JT. Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Alkmaar, den 31 sten Ulei 1851. Het bestuur der Alkmaarsche Afdeeling van het Nederlandsch Bij belgenootschap, noodigt bij deze de Leden binnen deze stad uit, tot het bijwonen der J aarlijksche Vergaderingwelke gehouden zal wor den op Donderdag den 5'1 pn Juni'j e. k.des namiddags ten één ure, ten huize van den Koster der Groote Kerk, in welke de Penning meester Rekening zal doen en keuze van nieuwe Bestuurders zal plaats hebben. J. W. ABRESCH, Secretaris. VERSLAG VAN DEN STAAT VAN DEN LANDBOUW GEDURENDE HET JAAR 1850. Vervolg.) Bloemisterijen. De teelt van hyacinthen en tulpbollen neemt te Alkmaar toe. Over het geheel was de grootte leverbaar bij visita tie bleek dat er de zoogenaamde ziekte nog al onder had geheerscht. Het leverbare vond, tegen betere prijzen dan in de vorige jaren, eeuen gereeden aftrekinzonderheid naar Haarlem voor het buitenland. Boomkweekerijen. De kweekerijen onder Alkmaar gaven een goed gewas. De prijzen van daaruit afgeleverde boomen en plantsoenen waren per stuk van: hoogstaimnige appelen- en perenboomen 80 cents, halfstarnmige dito 00 cents, perziken en abrikozenboomen alsmede de wijnstokken 1.50, eiken van 7 duim f 1, ipenboomen en beuken 1, zware abeelen 00 cents, kanadasche en virginische populieren 30 cents, italiaausche populieren 40 cents, Iigte dito 35 cents en zware dito 50 cents. Vruchtboom en. Te oordeelen naar het bloeisel vleide men zich aanvankelijk met eenen ruimen oogst, welke verwachting over het geheel door latere vorst en andere nadeelige weersgesteldheid is ver ijdeld. Van appelen en peren was de opbrengst bijzonder schaars, maar de prijs duur. Er werd besteed per mud voor zoete appelen 4, zure dito f 3, tafelperen j 6, vroege stoofperen 4 en voor winterstoofperen f5. De pruimbooinen hebben te Winkel en in den omtrek redelijk welmeer dan in voorgaande jaren gedragen. De perziken, abrikozen en andere steenvruchten, ivaren onder Alk maar en vrij algemeen onsmakelijk. De druiven kwamen meest niet tot rijpheid. De brambozen zijn goed geslaagd. De kruisbessen en aalbessen leden veel door vorstwaardoor veel bloeisel verloren ging; de betere navraag dan in de heide vorige jaren vergoedde door de prijzen het minder product. Opgaande Woudboomen. Van eiken boomen was het gewas niet zwaar. De ipen beuken populieren en abeelenzijn daarente gen zwaar en goed aangedikt. Akkermaalshout bn Run. Te Bergen groeide het hout wel en werd redelijk run gewonnen. Weerden-, Elzen en Esschen Hakhout. Het esschenhont is zwaar, het berken- en eikenhout redelijk gegroeid. Onder Beverwijk is het in heV vorig najaar gehakte zeer goed uitgeloopen. Onder Alkmaar en aan den Duinkant maakten de elzen, waarvan de bla deren door de zwarte tor werden doorknaagdweinig gewas. De prijzen waren van: de boet-esschen 16, de plant-esschen /7a/8, de boet-elzen 16 a ƒ17, de plant-elzen 10, de druip-of koning- elzen 6, de duin-elzen 1de boet-ipen f 18, en de eschdooren 16 per 1000 stuks. Riet en Riezen. Door ruim verbruik waren de prijzen van het riet hoog. Voor het voer van 60 bossen fijn riet werd 4 besteed. Woeste Gronden, enz. Het koegras, onder de gemeente den nel der en Kalantsoog, ter grootte van 3875 bunders, 3 roeden 92 ellen, in 1849 door het Rijk verkocht aan den Heer Loopuytte Schiedam, voor de som van f 076,000, heeft in het jaar 1850 tot eene behoor lijke exploitatie vele verbeteringen ondergaan. De gehtele polder is met kanalen, ter gezamenlijke lengte 18,900 el doorsneden, welke op den waterspiegel van Amsterdainsch peil breed zijn 11.30 eldiep onder dit peil 2 08 el, en breed in den bodem 3 el, langs welke vaarten wegen zijn aangelegd, ter breedte van 10 el, die door berin- slooten van de pachthoeven zijn afgescheiden. Deze vaarten maken den aanvoer van meslspecie benevens bouwmaterialen enz.overhel gebeele koegras niet alleen mogelijk, maar zeer gemakkelijk en bie den eene gunstige gelegenheid aanom de producten van het koe gras, bestaande in kaas, granen, wol, enz., langs waterwegen naar de markt te vervoeren. Op twee plaatsen vereenigen zich de vaarten met het Noord-Hol- landsche kanaal, doch zijn die op ieder dezer plaatsen ter keering van het hooge, dikwjls brakke kanaalwater, en lot behoud van het zoele water, hetwelk de polder ook in den zomer, na de graving der vaarten, in ruimte oplevert, door kapitale gemetselde schutslui zen afgesloten; ieder dezer sluizen is diep op den koningbalk of dor pel 2.08 el onder het Amsterdamsche peil of 1.50 el onder het zo« merpeil en heeft een opening van 4 el. Deze schutsluizen zijn ge schikt, om de grootste soort der binnen-vaartuigen door te laten schuttenen hebben meer dan genoegzame capacieteitom den pol der van het overtollige water te ontlasten, Het Vervolg hierna.'] MARKTRERIGT. Alkmaar 30 Mei 1851. K.aas Boonhn Kanariezaad LIJST van SCHEPEN, sedert den 23 tot den 29 Mei 1851, de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-dïep gepasseerd j BINNENGEKOMEN. Cornelia Henrietta, kapt. T. Gollards, Zorgvliet, kapt L. Appel, Java, kapt. L. Tak, Gelderland, kapt. H. de Wijn, Nijverheid kapt. 0. van Wijnhalen, Jan van Rrakelkapt. L. EsingRaben- hauptkapt. J. J. Prange en Jan Hendrik, kapt. II. de Jong, alle 8 v. Batavia, Celadoniakapt. J. Gaven v. Akyub, Wilhelminakapt. J. N. Klint v. Suriname, Victoria, kapt. C. Ingberg v. Bahia, Chris- toph, kapt. J. Bergward v. Cephalonia Beata Sophia, kapt. J. So- darman v. Stokholm3 Vrienden, kapt. R. A. Wilsma v. Konings berg, Richard Hannah, kapt. M. Pearson v. Sunderland, Persait, kapt S. Oliver en Nijmph, kapt. T. C. Heit, beide v. New-Castle, Emanuëlkapt. T. Christophels en Caroline, kapt. E. Christiaans, beide v. Fredrikstadt Procidentia Arend, kapt. C. R. Agerup, Nord- sjemekapt. C. Bock, Twede Strand, kapt. N. Andersen en Activ kapt. S. M. Salvesen, alle 4 v. Drammen en alle n. Amsterdam; Fire Brodre, kapt. J. G. StiboltJudethkapt. A. Lundt en Eenigbeden, kapt. L. Christophels, alle 3 v. Drammen, Herman IVedel, kapt. W. Grung v. Uolmstrand en de 4 laatste n. Purmerende. UITGEGAAN. Maria, kapt. H. van der Wijk, Koningin der Nederlanden, kapt. E. Groeneveld, Doggersbank kapt. P. J. Kerkhoven Prinses Sophia kapt. P. Matzen en Maximilaan Theodoor, kapt. K. Latjes, alle 5 v. Amsterdam n. Batavia; Cornelia, kapt. P. B. Roelofs v. dito n. Val- pairousa Nicolaas IVitzen, kapt. P. J. Lange v. dito n. Suriname j de Verwachting, kapt. J. J. de Boer v, dito n. Marseille; Bordeaux kapt. G. Wortelboer v. dito n. Bordeaux; Sumatra, kapt. J. Ilarveg v. dito n. Liverpool; Margreta Simonettekapt. J. H. Hofman v. dito n. Cardiff, Alsma Agathekapt. B. J. Mulder v. Kogerpolder op avontuur, en Eijrkapt. C. Berg v. Purmerende n. Drammen. ZWOLSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. Dienstregeling van 1 April tot 1 October. Van ZWOLLE, langs HASSELT en ZWART SLUIS. Zondag, Dingsdag en Donderdagt des morgens ten zeven ure. Fan AMSTERDAM, Maandag, Woensdag en Vrijdag, des morgens ten elf ure. In Correspondentie met de Hollandsche- en Rhijn - Spoortreinen, en met de Stoomboot op Alkmaarnaar het Nieuwe Diepalsmede per Diligence op Meppel. ARMEN BEWAARSCHOOL te ALKMAAR. Ouders en Voogden, die hunne kinderen en pupillen in de Be waarschool wenschen opgenomen te zien, worden verzocht, dat ver- langenj te] brengen in de Vergadering der Commissie van voornoem de Schooldie gehouden zal worden op heden den 2<'en Junij 1851, des avonds van zes tot acht ure, in het Schoolgebouw in de Doelenstraat alhier. Namens de Commissie voornoemd, J. W. van AMERONGEN, Secretaris, Besteding van DIJK- SLOOT- en AARDWERK, in den Polder de Heer Hugowaard, op Woensdag den 1l^en Junij 1851, des morgein ten 12 ure, in het Polderhuis van genoemden Polder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1