f da \/f Aal881. ALKMAAftSCHI N°' 23. COURANT. jr ::S:C !|^w'v I Maand a s, ■mMy 9 J u u ij. SPAARBANK. I if I JA NEDERLANDEN. jj| *"•2 2' Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. h11!!!! il ml l" Kt ïWiasiit 1\IX Advertenti0n gelieve men des Zntuidag mid dags vóór 1 me te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. PROVINCIE NOORD -II OLE AND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 18<>en Junij 1851, des namiddags ten 2 ure, «al onder nadere approbatie, door rleu Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandofbij afwezigheid van Z. II E G. door een der Leden van de Gedeputeerde Statenin te genwoordigheid van den Iloofd-Ingenieur van den Waterstaataan het Lokaal"van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, Worden aanbe steed 1°. Het leveren van 1800 kubieke ellen Brik, tot onderhoud der Heldersche Zeeweering, met eenige daarbij komende werk zaamheden. 2°. De leveraneie van 550 lasten Noordsche of Drentsehe Steen tot onderhoud van gemelde Zeewering. 3°. Het doen eener bestorting aan den voet der steengloojing van den Uelderschen Zeedijk, met 600 lasten Noordsche-, Drent sehe-, Duitsehe- of Brabandsche Keisteenen en daarbij uitte- voeren werken. En 4°. Het doen van vernieuwingen en herstellingen aan de Hoofden der Haven beoosten het Oude Schild, op het Eiland Texel. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekkenwaarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste Logementen en Xoffijhuizen, als: te Am sterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuisin de Kalverstraat in het Wapen van Medemblik, op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads- Herbergaan het IJ, in het llarlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Bel, op den huek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in de Kroon, en in het Nuord-Hollandsche Koffijhuis, bei de aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Romolen en Ros kam, in de Nieuw-Slad en in het Logement de Glazenwagen in de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediep, bj Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Loge ment te Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen den Valk; te Hoorn, in de Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in de Vergulden Roskamte Edam in het Heeren - Logementte Monnickendamin den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buik sloot in het Roode Hert; te Muiden in het Hof van Holland; te Naaiden bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis dew Nieuwen Rak; te Sliedrechtin het Regthuis, en te llardinxveld, in de Dorps-Herberg. Zullende acht dagen vóór de besteding, zoo veel nodig, aanwij- zing in loco worden gedaan en inmiddels verdere informatiën te hekomen zijn bj den Hoofd-lngenieur E. de KRUYFF, te Haarlem, en den Ingenieur P. J. H. 1IAYWARD, te Alkmaar. S C III T T E R IJ. KENNISGEVING BURGEMEESTER en W ETH OUDER S der Stap ALKMAAR, Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden dat de Loting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben ten Raadhuize dezer Stad, op Woensdag den 18'1,>n Junij 1851 des na middags ten vijf ure, en roepen alzoo bj deze op: Alle Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke zich voor den dienst der Schutterj hebben doen iuschrjven om zich ten dage en plaatse voormeld te laten vindenof behoorlijk bj de Commissie bekende geniagtigden te zenden, ten einde voor de Schutterj te loten; terwijl de Alpha betisehe Naamlijst van de verschillende Ingeschrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zal liggen ter Secretarie dezer Stad, van af den 10(Ien dezer maand lot den dag der Loling, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, (de Zondag uitgezon derd Alkmaarden 6lien Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER df.r Stad ALKMAARbrengt ten gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der Paten ten, over het Dienstjaar 1850/51, 4e kwartaal, op den 29ste" Mei 1851 door den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. leder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht fe ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloejente ontgaan. Alkmaar, den d"*1"1 Junij 1851. De Burgemeester voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETII OUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dut de Patenten over het 4e kwartaal van het dienstjaar 1850/51: in gereedheid zjnen aan de daarbij betrokkene personen die zich daartoe tusschen den 1 Iden en den 28sten Junij aanstaande, des voormiddags tusschen 10 en 2 uren (Zon- en Feestdagen uitgezon derd) ter Stedelijke Secretarie zullen aanmelden, tegen overgiftevan het ontvangen rceu en voor zoo veel noodigbewjs van betaalde regten zullen worden afgegeven. Alkmaar, den 7iea Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de onder nis 37, 38, 39 en 40, van Tabel n°. XIV der wet van den 21 Mei 1819, aangeduide Pa- tentpligtigenSlijters, Tappers, Kroeg- en Koffijhuishouders binnen hun ne Staddat de klassificatie wegens hunnen aanslag in het regt van Patent door het collegie van Zetters thans afgeloopen zijndezij hunne Patenten ter Secretarie dezer Stad, te beginnen met Woens. dag den llJen i0t en met den 28sten dezer maand, kunnen afhalen tegen overgifte van het deswege door den Heer Ontvanger der be lastingen afgegeven reiju en vertooning der bewjzendat zij hun nen aanslag over het afgeloopen dienstjaar geheel en voor het loo- pende dienstjaar voor de helft hebben voldaan. Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd dat, zonder het bezit van zoodanig Patent, de wet niet veroorlooft een der hierbot vengenoemde beroepen te mogen uitoefenen. Alkmaar, den 7ieu Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voomoemdi F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van denselven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETïïOUDERS der Stad ALKM AAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie, dat van hedqn af, gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) ter Stedelijke Secretarie ter visie zal lig- gen de lijst der erkende Geneeskunstoefenaren binnen de Provincie Noord-Holland zoo als die is opgemaakt ingevolge Koninklijk be sluit van 31 Mei 1818, en medegedeeld bj Resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland van den 28sten Mei 1851 n°. 25 (Provinciaalblad n°. 50) Alkmaar, den 7Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NOORB-AMERIKA. Ilollandsche Kolonie Sheboygan, 1 Mei. Heden morgen bij het ontwaken werden wij op nieuw herinnerd dat deze plaats ongeveer 10 graden noordelijker ligt dan Amsterdam; het oog niets dan sneeuw ontwarende en slechts het geluid eens scherpen winds in de ooren klinkende, dit drong ons de beken tenis af, nimmer zulk eenen eersten Mei beleefd te hebben. Wij waanden ons eer in December maand en in het koude Siberie, dan in een land dat toch ook zijne vruchten van allerhande soort ter zijner tijd oplevert. Een man en vrouw in New-Orleans kwamen kortelings over een om zich zeiven om 't leven te brengen. De man nam zijna portie vergil' in, hetwelk de vrouw bedaard toezag en na afloop van® hetzelve haar kopje ter zijde zette en liever weduwe werd. Zij is gearresteerd gewordenbeschuldigd van medepligligheid aan baars mans dood. Er was echter geen wettig bewijs genoeg voor en zij werd vrijgelaten. \Gron. Cour.] Alkmaar, den 1 sten Junij 1851. De Directie van de Spaarbank te Alkmaar heeft de eer aan heS daarbij belangnemend publiek bekend te maken dat hare Rekening o\er den Jare 1850 is afgesloten en goed gekeurd, cn dat uit de.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1