r 24 fe 1 iff v 4 si* a a ti d a s 6 J it n ij. i ¥jf0I mi W' 0U I Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AnvERTENTtèm gelieve men desZalurdag mid dags Vóór 1 ure Ie bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zëgelregl voor elke plaatsing. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 18'1™ Junij 1851, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of, bij afwezigheid van Z. II. E. G. door een der Leden van de Gedeputeerde Stal en, in te genwoordigheid van den Iloofd-Ingenieur van den Waterstaataan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbe steed 1°. Het leveren van 1800 kubieke ellen Brik, tot onderhoud der Heldersche Zeeweering, met eenige daarbij komende werk zaamheden. 2°. De leverancie van 550 lasten Npordsche of Drentsche Steen, tot onderhoud van gemelde Zeewering. 3°. Het doen eener bestorting aan den voet der steenglooijing van den Uelderschen Zeedijk, met 000 lasten Noordsehe-, Drent sche-, Duitsche- of Brabandsche Keisteenenen daarbij uitte- voeren Werken. En 4°. Het doen van vernieuwingen en herstellingen aan de Hoofden der Haven beoosten het Oude Schild, op het Eiland Texel. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekken Waarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- llolland in de voornaamste Logementenen Koffijhuizen, als: te Ara sterdam, in het 'Voord-11 oil andsche Koffijhuis in de Kalverstraat in hel ff apen van Medemblikop den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads- Herbergaan het IJ, in het Har linger Veerhuis, op de Texelsehe Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in de Kroon, en in het Nuord-HoUandsche Koffijhuis, bei de aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Romolen en Ros- ham, in de Nieuw-Stad, en in het Logement de Glazenwagenin de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het JVnpen ran Haarlemte Nieuwediep, bij Ihnen en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Loge mentle Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen den Valk BURGEMEESTER es WETHOUDERS de.. Stad ALKMAAR, brengen bjj deze ter kennisse van de onder pi* 373839 en 40, vai? Tabel n°. XIV der wet van den 21 Mei 1819, aangeduide Pa- tedtpligtigen Slijters, Tappers, Kroeg- en Koffijhuishouders binnen hun ne Staddat de klassificatie wegens hunnen aanslag in het regt van Palent door het collegie van Zetters thans afgeloopen zijudezij hunne Patenten ter Secretarie dezer Stad, te beginnen met Woens dag den lift", tot en met den 28®'™ ()ezer maand, kunnen afhalen tegen overgifte van het deswege door den Heer Ontvanger der be lastingen afgegeven recu en vertooning der bewijzendat zij hun nen aanslag over het afgeloopen dienstjaar geheel en vöor het loo- pende dienstjaar voor de helft hehben voldaan. Wordende de belanghebbenden tevens herinnerd dat', zonder het bézit van zoodanig Patentde wet niet veroorlooft een der hiorbo- vengenoerade beroepen te mogen uitoefenen. Alkmaarden 7den Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van denselven. De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. te Hoornin de Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmerende, in de Vergulden Roskam; te Edam, in het Heeren - Logementte Monnickendam, in dén Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buik sloot in het Roode Hertte Muiden in het Hof van Hollandte Naaiden bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Bok; te Sliedreoht, in het Regthuis, en te Hardinxveld, in de Dorps-Herberg Zullende acht dagen vóór de besteding, zoo veel nodig, aanwij zing in loco worden gedaan en inmiddels verdere information te bekomen zijn bij den Iloofd-Ingenieur E. de KRUYFF, te Haarlem, en den Ingenieur P. J. 11. HAYWARD, te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR» I brengen mits deze ter kerfnisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie, dat van heden af, gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) ter Stedelijke Secretarie ter visie zal lig. gen de lijst der erkende Geneeskunstoefenaren binnen de Provincie Noord-Holland, zoo als die is opgemaakt ingevolge Koninklijk be sluit van 31 Mei 1818, en medegedeeld bij Resolutie van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland van den 28s'™ Mei 1851 n°. 25 Provinciaafblad n°. 50.) Alkmaar, den 7den Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd. F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. KEN S C H U T T E R IJ. IV I S G E VING. BURGEMEESTER ex W ET H OU I)ER S der Stap ALKMAAR, Brengen mits deze tér kennisse van de belanghebbenden dat de Loting voor de Schutterij des loopenden jaars zal plaats hebben ten Bandhuize dezer Stad, op Woensdag den 18r!pn Junij 1851 des na middags ten vijf ure en roepen alzoo bij deze op: Alle Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke zich Voor den dienst der Schutterij hebben doen inschrijven, om zich ten dage en plaatse voormeld té laten vinden of behoorlijk bij de Oommissie bekende gemagtigden te zenden, ten einde voor de Schutterij te loten; terwiji de Alpha betische Naamlijst van de verschillende Ingeschrevenen voor* de Schutterij ter inzage van een iegelijk zal liggen jter Secretarie dezer Stad, van af den 10r>™ dezer maand tot den dag der Loling, van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, (de Zondag uitgezon derd.) Alkmaar, den 6<len Junij 1851. Burgemeester en IVd houders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en W ET II OU D ER S der Stad ALKMAAR brengen mits déze ter kennisse van de belanghebbenden: Dat de Palenten over het 4e kwartaal van het dienstjaar 1850/51 m gereedheid zijn en aan de daarbij betrokkene personen die zich daartoe tusschen den 1 l<len en den 28s'en Junij aanstaandedes voomuddags lusschen 10 en 2 uren (Zon- en Feestdagen uitgezon derd) ter Stedelijke Secretarie zullen aanmelden, tegen overgifte van het ontvangen recu en (voor zoo veel noodig) bewijs van betaalde feglen zullen worden afgegeven. Alkmaarden 7d™ Junij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR DIJ VESTE IJ N, 7er Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. VERSLAG VAN DEN STAAT VAN DEN LANDBOUW GEDURENDE HET JAAR 1850. Vervolg.) Over de vaarten zijn in de rigting der wegen 4 stuks kapitale hou ten bruggen gebouwd, ieder lang 15 el, wjd tusschen'de leunin gen 4 el en ter genoegzame hoogte voor de doorvaart van schepeft met liggende masten. Overigens zijn over de scheiding- en bermsloo- ten in de rigting der Wegen nog 10 stuks houten bruggen gebouwd ieder lang 5 el wijd tusschen de leuningen 3 50 el. Over de mid denvaart, bij het in het midden van het koegras geplnatstè school- gebouwtje wordt eene groote loopbrug gelegd ter bekorting van den weg voor de schoolkinderen der verschillende pachthoeven. De ze brug heeft eene lengte van 13.50 el, is wijd lusschen de leunin gen 1 el 5 duimenwordt ter genoegzame hoogte gebouwd voor de doorvaart van schepen met liggende masten terwijl men nog bezio- is met het leggen van 24 stuks duikers, ieder lang 7 el, wijd 5 a 6 palm, waarop dammen met draaihekkèn en scheringen geplaatst moe ten worden, alsmede mét liét leggen van ff stuks duikers, ieder lang 12el, wjd 5 a 6 palmwelke laatsten onder de hoofdwegen geplaatst' de scheidingslooten in de vaarten Zullen doen uitwnterèrt. Eindelijk is reeds een groot gedeelte van het knegras behoorlijk gegreppeld en de greppelgronden benevens eenige zoogenaamde schotwallenin de bestaande lage gedeelte gebragt, door al hetwelk die polder thans reeds een aanzien verkrjgt welke ieder die hem vroeger gekend heeftroet verbazing en tevens met genoegen doet uitroepen: Eere den man, in wiens honden het Koegras gevallen is Er werden ruim 200 bunders met verschillende gewassen in het Koegras verbouwdwaarv.au de uitkomsten onder de artikelen van dit verslag hiervoren werden berigt. Van de overige nieuwe polders luiden de berigten nopens het Eifer- land en den Eendragtpolder op Texel, beiden in vollen en zeervol^ doenden graanbouw zijnde gunstig van Waard en Groet als vooruit gaande, van den Anna Panlowna-Polder, het Wieringer Nienwland' en den TeXelschen Prins Hendrikpolder, voor als nog minder bemoe* digei.de. De ziltige deelen belemmeren in die ingedijkte gronden nop te zeer de groeikracht, zoodat er wel gezaaid inaar nog niet gemaaid vtmrdt. In den Prins Hendrik is het zomerzaad dan ook op de lage gedeelten hijkans geheel mislukt; de hooger gelegen landen hebben nog niets teruggegeven, waaronder men echter niet de hooge strook moet begrijpen, welke reeds voor deze indjking in aanbouw en be* groeid was. Van het EijerJnnd werden bebouwd 1200 en beweid 2000 bun ders, er zijn 180 woningen. In den Eendragtpolder zijn bebouwd 180 en beweid 00 bunders' er zjn 13 woningen. In den Prins Hendrikpolder werden bebouwd 250 bunders- er zijn 3 woningen. - ML. f> te A 'frj. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1