IT 2SL COURANT. J I If If 1 SI fi f, (I I A I C> 1 a a n a g 2 3 Ju n ij. A IC fi li U £1 ill il Ik C/ Ml Ja J Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 1,"~ - ■iii- ADvritTENTièN gelieve men des Znlurdag mid dags vóór I ure Ie bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregl voor elke plaatsing. |J j, Q p JJ E g T p li EN W E TH OUDERS dhr Stad A L K M A A R brengen mits deze ter kennis* van do Ingezetenen dertelve Stad en Jl"üat 'op'den 20, 27, 28 en 29slen September dezes jaars binnen do Stad 's Gravenhage,' door de Hollandsche Maatschappij van Land bouw' eene algemeene Tentoonstelling zal worden gehouden van Vee 'zoo mede van voortbrengselen van den Landbouw en daartoe betrekkelijke Werktuigen en noodigen mits deze alle Ingezetenen uitdoor' het inzenden van Voortbrengselen den Landbouw betref fende het doel dezer Tentoonstelling zooveel mogelijk te bevorderen. Alkmaar, den 21sten Junij 1S51. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. Dll U IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NE D E R L A N D E N. Alkmaar, den llden Junij 1851. Heden is de verjaardag van H. BI. onze geëerbiedigde Koningin met veel plegtigh id gevierd. Het is bekend, dat ingevolge Zr. Ms. verlangende verjaardag des Konings te gelijker tijd lieden gevierd zoude worden. VERSLAG VAN DEN STAAT VAN DEN LANDDOUW GEDURENDE HET JAAR 1850. (Vervolg en Slot.) Toestand en Verbetering van Wegen en Vaarten. De verbetering van wegen in de vier Noorderkoggen werd vlijtig voortgezet. Ha- halve de voltooijing der wegen waarvan de aanleg in het verslag des vorigen jaars werd berigt (zie gemeld tijdschrift, XIV, 2^e stuk, blz. 130 v.) werden in dat ambacht, gedurende het jaar 1850, al len ter breedle van 3 el bestraatde Ganker lang 1841 el strek kende van Benningbroek tot Nibbixwoud, aangenomen door P. Vlier- laag voor 2800; 2 een gedeelte der Vekent, lang 1450 el, van de R. C. kerk in de Wheren tot Abbekerk aangenomen door J. Oost- wouder voor f 1800; 3 de weg in de Bennemeer, van Twislt tot de Abbekerker Weglang 2258 el, aangenomen door denzelfden voor J 3500. Nog onder beweiking zijn, om in 1851 te worden voltooid: 1; de weg van Lambert Schaag tut de Gouw te Hoogwoud, lang 4370 el. aanbesteed voor 5600; 2. de weg van de genoemde Gouw tot deu hoofdweg te Hoogwoud lang 1632 el, aanbesteed voor 2700, 3. de weg van de Kerkelaan te Hoogwoud langs een klein gedeelle der Pade tot aan de Langereis, lang 2186 el, aanbesteed voor 4550; welke drie laatste perceelen werden aangenomen deer C. Leeuwens. Voor rekening van het polderbestuur van Hoogwoud is er in de zoogenaamde Hoogwouden Wheren mede eene straat gelegd lang 850 en breed 3 el, aangenomen voor f 4200, door J. Timmerman. De weg van Limmen over Uitgeest tot Assum lang 6340 en breed 3 el, thans voltooid, werd aangenomen door K. Houwertte Me demblik voor 24,000, en is van de aansluiting aan de grooten weg te Limmen bestraat over eene lenge van 5412 el zijnde over delengte van 920 el bestaande puinweg verbeterd en begrind. Door het bestuur van den Zaaniandschen communicatieweg is van het As- suinertolhek tot aan gemelden nieuwen weg voorts een begrinde aan sluiting gemaakt ter lengte.van p m. 1000 el, waardoor van Alk maar naar de Zaanlandsche dorpen thans een bijkans 1 uur gaans verkorte gebaande weg bestaat. Op den nieuwen weg wordt één tol geheven gelijk aan die bij eenen tolboom op den grooten weg. Nog werd in 1850 voltooid de Beemster straatweg, alsmede de weg van Krommenie naar Wormerveer; van welken laatsten weg, geheel lang 1660 en breed 3 el eene lengte van 540 el, loopende door de gebouwde gedeelte der beide gemeenten, bestraat, en de overige 1120 el lengte beseheipt is; hebbende dit werk, aangeno men door G. Lok, te SI ied recht, gekost f 21,700. Van do pont der stad Hoorn tot de zoogenaamde zandbakken is de weg lang 1850 en breed 5 el, belangrijk verbeterd; die weg is n. 1. nu over de gehéele lengte, in het midden, breed 4 el van klinkerts en van weerszijden, breed 0 50 el in straatlseijen. De keijenvan eenen verouderden weg nog voorhandenwaren ter beschikking gesteld van den aannemer (A. Bakker te Avenhorn.) De nannemingsprijs, ten beloope van 12,000, wordt voor de helft door Westfrieslandvoor de wederhelft door de directie der zes Noord-Holiandsche steden gedragen, liet bestek legde de aannemer de verpligtiug op, om 5 dm. zeezand onder den weg te leveren; onder de bewerking bleek het echterdat die bepaling overbodig was doordien het opbreken van den onderweg zand genoeg opleverde. Voor de aanzienlijke verbetering van wegen en vaarten in den polder het Koegras, verwijst bet departement naar de berigten, on der bet artikel tPoeste gronden, enz. hiervoren medegedeeld: daar- bij voegende, dat het nieuwe Ponteveer op liet Noord-Hollaudsehe Kanaal tegenover het Koegras in 1850 is voltooid, zoodat er van rijkswege nu is voorzien in de gemeenschap tussclieii den Helder en het Koegras met den Anna Poulowna-Polder. De overlegt geschiedt naar een door den Koning vastgesteld tarief. Mist en Bemesting. In den Pulder Waard en Groet werden wol Ion lompen gestrooid en ondergeploegd welk middel van bemesting uitmuntend voldeed en de kosten ruimschoots vergoedde. Aanmerkingen. Verblijdend wordt opgemerkt, dat de toenemende belangstelling in den landbouw leidt tot ruimer toepassing van de bijenteelt, waarvan bet nut door den landman, ook in dit kwartier meer en meer wordt ingezien. Ook bespeurt men, hier en daar, inzonderheid in de nieuwe polders, met genoegen, een toenemend gébruik van verbeterde landbouw-werktuigen. De algemeene ten toonstelling van voorwerpen van landbouw, in September 1850 door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, te Alkmaar gehouden, leverde menig blijk van verbetering. De schoonheid van het rund vee en verschillend schapenras, trok daar te recht ieders aandacht. Ook liet vertoon van andere voorwerpen, gaf, bij vergelijking van eigen, gepaste aanleiding, om den over het geheel in zijnen prac- tischen werkkring behoudenden zin van den Noord-llollandschen landman wakker te maken en hem aan te sporen tot navolging van hetgeen elders zoo lang proefondervindelijk werd bewezen, beter te zijn; om hier een betere ploeg, karn-, dorsch-zaai- of ander land bouwwerktuig zich aan te schaffen, daar zijn land zuiverder te hon den en zijn voordeel met eene betere wijze van teelt te doen en eindelijk ook tot mest en bemesting velerlei voorwerpen te bezigen, welke thans nog achteloos worden weggeworpen of verloren gaan. Ten opzigle van landbouw in dadelijk verband rnet handeldieno ten slotte als algemeene aanmerkingdat de uitvoer van vee en schapen naar Engeland aanzienlijk bleef. MARKTBERIGT. Alkmaar, 20 Junij 1851. Kleine graskaas/16.75. Dito middelb. 17.00. Dito comm. 10.50. LIJST van SCHEPEN, sedert den 6 tot den 12 Junij 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Willem de Clerqkapt. J. C. Iloek v. Batavia, Negnon, kapt. A. Wright v. Brazielie, Daphne, kapt. J. Ooeslröm en Ophier, kapt. J. Swflbnbeide v. BahiaReform, kapt. A. Ilaupert v. Newjork Eurt Grif, kapt. J. Green v. Liverpool, William, kapt. W. Foster v. Sunderland, Caroline, kapt. S. Nielsen v. Stokholm Drammen kapt. G. Geelmniden v. Nerva Jennijkapt. T. S. Lorentsen Con- stantiakapt. J. Rough en Argo kapt. O. Lijdersen, alle 3 v. Dram uien en alle n. Amsterdam; Thetis, kapt. M. Moldenhauer, Lijna kapt. B. C. Mosck en Aurora, kapt. T. J. Norup, alle 3 v. Dram men Christian Agnlhor, kapt. C. Pettersen v. Holmstrand en de 4 laatste n. Purinerende Johanna Bertha, kapt. R. V. Veeninga v, Riga n. Kogerpolder. Catharine kapt. D. Lammers v. China Niherie Faketkapt. C. llofker v. Nikerie, Christina kapt. D. Visser v. Havana, Harmonie kapt. J. G Lagos en Amphionkapt. II. C. Trappbeide v. Babia Adone kapt. M. Russo en Orcnia kapt. C. Caffiro, beide v. Napels, Delphinokapt. G. Pliiliberto v. Palermo, Beaver, kapt. W. Wan- lessJane Dunn, kapt. J. Williams, Paragon, kapt. J. Robinson, en Falcon, kapt. L. G. Trost, alle 4 v. Sunderland, Polly, kapt. J. Crowel Marchand Paketkapt. VV. Robinson en Glonchester kapt. J. Connon de 3 laatste v. Newcastle, de pagendkapt. J. C. Radelof v. Dantzig, Speculation kapt. L. Steinveld en Lijmpha kapt. S. Knudsen beide laaatste v. Drammen en alle li. Amsterdam; Drie Gebroeders Sihkeskapt. R. C. Camminga v. Sunderland. Eli se kapt. P. Sclierpbier, v. Riga en beide laatste n. Kogerpolder; llof- reun, kapt. C. Hovland v. Nerva n. Purnierende. Veiling gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijdag den 13<ten Junij 1851, des avonds te vijf ure, en op Vrij dag, den 20sten Junij daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag, finaal verkochtde volgende perceelen 1. Een IIL'IS en ERVE, aan het Lnttik Oudorp, te Alkmaar, Sec lid B, n°. 290. strijkgeld Krijnscholte 750, niet verhoogd. 2. Een PAK HUISJE of LOODS, ten oosten van het vorige perceel, Sectie B, n°. 2915. strijkgeld Barnardus Bierman f 36, niet verhoogd. - N". 1 en 2 gecombineerd f 780,— verhoogd door Krijnscholte met 375 3. Een HUIS en EBBE, helend ten westen het pereeel n9. 1, Scrfie, B, N°. 291. strijkgeld Johannes Banning f 630, verhoogd door Bonariusmet 100,—* 1 ^t-5i.-f^XW0LSCHE STOOMBOOT-MA ATSCIIAPP1J. Dienstregeling van 1 April tot i October. /V Van ZWOLLE, langs HASSELT en '/.WART- SLUISZondag, Dingsdag en Donderdag, des morgens ten zeven u'e.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1