M a a n d a g 3 0 J u ii ij. Tentoonstellingen. NEDERLANDEN. •- V-T:. .- s*-." f^K' Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 8 Centen uitgegeven. Advertenticn gelieve men des Zaterdag mid dags vóór l ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER deü Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van art. I der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter keunisse van de Ingezetenen dezer Stad dat liet Kohier der l'erso- tiee/e belastingdienst 1851/52, n». 1 op den 23stenjJunjj 1851, door den Heer StaatsraadCommissaris des Konings in de Provin cie Noord - Holland is executoir verklaard, en op heden aan den lieer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 26sten Junij 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. D RUIJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van deze/ven, Dn D1EU FONTEIN VERSCHUIR. Alkmaar, den 21 sten Junij 1851. Tot lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Ley- denis onlangs verkozen onze Stadgenoot IE. J. Hofdijkthans te Uaarlem woonachtig. De 28ste Julij aanstaande zal een der interessantste dagen van dit jaar, ja, van deze eeuw zijn, want op dien dag zullen wij eene totale zons-verduistering hebben. Behalve in de jaren 1654) 1666 en 1788, heeft men ef hier geene zoo gezien. Tot de verschijnselen, waarvan de nu ophanden verduistering zal vergezeld zijn, behoort, dat de maan, omgeven van een zilverkleurigen ring, en de sterren zigtbaar zullen worden aan het uitspansel. De eclips vangt aan ten 3 ure in den namiddag. [Alg. Dandelsb.] EOTOPESCUE TENTOONSTELLING TE LONDEN. Men is nog bezig vele Russische voortbrengselen teplaatsen en daaronder trekken vooral de aandacht prachtige Xazen uit de keizerlijke porcelein - fabrijk maar bovenal een groot stuk zilver werk wegende 230 Engelsche ponden, waaropeen merkwaardig voorval nit de Russische geschiedenis op eene ongemeen kunstige en fraaije wijze is voorgesteld. Voorts is de tentoonstelling in de laatste dagen verrijkt met een gedeelte der weergalooze verzame ling van edele gesteenten toebehooreude aan den Heer A.J. B. Hope Onder andere hoogst kostbare gesteenten bevat deze verzameling de grootste parel, die tot dusverre bekend is, hebbende eene lengte van 2 duim, eenen omtrek van 4| duim, en een gewigt van 3 on een of 1800 g rijnen —Nog is er een Fransch tapijt, lang 32 en breed 26 voet, dat meer dan 10,000 schakeringen heeft, en welks waar de op f 60,000 guldens wordt geschat. Aangaande de vertegenwoordiging der Nederlandsche industrie op de tentoonstellengzegt de Pr. Ztg. in haar nomraer van 27 Mei j. 1.het volgende De voortbrengselen der Nederlanden nemen sleehts eene kleine ruimte in en de ten toon gestelde waren geven in zoo verre zij tot de gronle industrie belmoren en in Holland op groote schaal worden vervaardigd, geen blijk van de kunstvlijt van het land, het welk in vroegere tijden onder de meest industriëele Staten van Eu ropa werd geteld. De Hollaudsehe linoenweverijeens de grootste der wereld, is slechts door 6 a 8 stuks gladde waren en eene klei ne keur van dainast-tafelkleeden vertegenwoordigd. Van daar dat zij weinig wordt opgemerkt, maar des te meer de uitvinding eener nieuwe bereiding van vlas, dooreenen Hollander, Swaab genaamd, te 's Hage gedaan. Er zijn eenige proeven ingezonden. Bij sommige bundels vlas is aan het eene einde de halve stengel nog ongeveer geheel ruw, ongezwengeld en ongehekeld, aan het andere einde is bet vlas zoo fijn en wit, dat het naar de fijnste zijde gelijkt. An- I dere monsters zijn gedeeltelijk gehekeld of graanwterwijl' de ande re einden even zeer volstrekt wit bereid en tot het spinnen en we ven zoo ver gereed zijn dat het linnnen geen verder bleeken be hoeft Een monster van gehekeld vlas lot spinnen gereed, is zoo wit als pas gevallen sneeuw. Die witheid en bleeking moet het ga ren en het weefsel volstrekt niet aan kracht doen verliezen. Boiendien heeft de Heer Sivaab een monster van hceid katoen ten toon gesteld, welks vezelen zoo glanzend als vlas schijnen, maar gesponnen of geweven vuorwmpen hiervan liggen er'helaas niet bij, en noch de catalogus, noch de in dit departement aangestelde beambten konden inlichting geven. Ik ben overtuigd, dut wij. na1 alle tot nu toe ongedane ervaring, in do cultuur van den vlasbouw en bijzonder in de vlasbereiding en bearbeiding eene verdere groo te ommekeer kunnen verwachten. [dig- Njverh.Cour.] Uit Veendam wordt ons het volgende geschreven; Den 1 Iden 'dezer sloopte men bier een der ondste hulzen, prij- kende in den voorgevel met een klein zerkje, waarop eenige figü. ren, die moeijelijk te onderkennen, waren en het jaartal 1652. Uit schijnt eene afteekening of namaking van een onder den voet van den voormuur in 2 stukken op het veen gevonden zerkje te wezen dat 6 pal mén hoog en 6| palmen breedte beeft, waarop boven in gegraveerd 1392, en daar hier geen anno voorslaat en er ingehou wen is en de overige letters er op staan, beschouwt men zulks als een grafnoramer. In kapitale letters, zeer goed gemaakt, staat dan: Jeremias Mees lek weet mijn Verlosser leeft. Job 19; 25, 26. a Hieronder een rond schild, waarop bo7en een zandlooper, in het midden een halve arend, links een ossenkop waaronder drie kleine vogeltjes, meesjes. Misschien is er een of ander van de familie Mees, die hierbij belang kan hebben, weshalve voor dit berigt een plaatsje wordt verzocht." [Grow. Cour.] Amsterdam den 24sten Junij. Door Dr. P. P. Roorda van Eysinga is aan de Leydsche Courant de volgende mededeeling gedaan: In het Handelsblad van 19 de. zer wordt het berigt medegedeeld, dat Dr. Gülzlaff bij gedrukte cir culaire kennis heeft gegeven, dat hij afstand deed van de zendings zaak. Dit berigt is ongegrond; want op 15 dezer is in Amsterdam met de landmail een brief van Dr. Gülzlaff ontvangen in welken hij wel kennis geeftdat hij niet laDger aan het hoofd der Chine- sche Vereeniging te Hong-kong heeft willen staanomdat er te veel verdeeldheid onder hare medeleden bestond, waardoor hij belemt merd werd door haar zijn doel te bevorderen, maar, dat hij nil zelfstan dig, geheel alleenzich eenen werkkring had geschapen, die veel betere vruchten belooft, daar hij thans onafhankelijk, op grond zij ner ondervinding, in het belang der zendingszaak kan handelen. Ik achtte het pligt den afwezigen Dr. Gützlaff door deze mededee ling tegen die geruchten te verdedigen, welke tegen hem bereids veld begonnen te winnen en hen, die in zijn werk belang stellen, de verzekering te geven, dat hij de man niet is, om zich te laten ontmoedigen. De in China bestaande onlusten zijn geenszins bet ge volg van de invoering van het Christendom in dat Rijk maar van de sedert onheugelijke tijden bestaande vete tegen de Manteliou-dy- nastie, mitsgaders van de geheime genootschappen, die ook al van het zuurdesem van Soeialismus en Communismus doortrokken zijn- [dig. Handelsbl.] MARKTBE RIG T. Alkmaar, 27 Junij 1851. Kleine graskaas f 17.00. Dito middelb. 17.00. Dito comm. ƒ16.50. LIJST van SCHEPEN, sedert den 6 tot den 26 Junij 1851. de Koopvaard ij-si nis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Dorothea, kapt. H. Visser v. Batavia, EU zekapt. J. T. Detering v. Akaijab Henriette, kapt. P. Peters, Robert Burton, kapt. J. Tra- then Amazon kapt. W. Thomson en Idia kapt. W. 11. Bearse, alle 4 v. Havana, Liberté da Commerce, kapt. P. E.Toubleau v. Parahyba, August kapt. H. C. Mats en Fasco Helena, kapt. E. IJ. Post, beide v. New- York, Ida, kapt. J. V. Veenhorst v. Stavanger, Clincher, kapt. J, Mitschill, Charlotte, kapt G. Annison New-Concordkapt. T. Dodds eu Intrigity kapt. VV. Watson, alle 4 v. Newcastle, Arion, kapt. H. J. Prager v. Dundee. Nova, kapt. H. Cleid v. LondonAlpha, kapt." O. C. Winler, Sjlria, kapt. M. Arnezen en Commerciënkapt. Nielsen, alle 3 v. Nerva Anna Catharina, kapt. J. Jutte v. Chris- tinastad, Grev. Sparrekapt. L. M. Morck v. Fredrikstad Fredrick kapt. J. Stormer v. Koningsbergen, Ora et Labora, kapt. H. Chris' t en sen en Fredmoedigkapt. II. Larsen beide v. Arendal, Fredrika, kapt. M. P. Smit, Emnnuëlkapt. J. G. Jaeobsen Pénelopé, kapt. G. A. Ilagensen en Haubet Anker, kapt. E. Andersen, de 4 laatslo v. Drammen en alle n. Amsterdam Annegina kapt. W. W. Paltje v. Dantzig n. Kogerpolder; Gonna Christina, kapt. H. Fa lek en Ams terdam Packet, kapt. H. Thüs v. Ostrisoer; Lector Schmeigaard, kapt. J. Lnngfeldt v. Holmstrand Thetirkapt. S. P. Johnson v. Dram men en de 4 laatste n. Purmerende. UITGEGAAN. Sunmalain kapt. J. Palm v. Amsterdam n. Rio de la Plate; 3!i»- ria, kapt. G. M. Gnodde v. dito n. Rochelle; Ann kapt. T. T. Gib»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1