A01851. ALKMAARSCHE COURANT* 7 J u 1 ij. M a a a (1 a g No. 27 NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ADVERTENTièn gelieve men des Zaturdag mid dags róór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, COMMISSARIS bes KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Gelezen de missive van Z. Exc. den Minister van llinnenlandsche Zaken, Opper-Houtvester, van den 16'len Junij II., n". 176, 8»'e afdee- liug, omtrent de opening der Jagt op Ganzen Eendenen Watersnippen. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten van den 19den Jtinij II., n°. 19; alsmede op de nadere missive van den Minister, Opper-Houtvester, voornoemd, dd. 25 Junij II., n<>. 163, 8ste afdeeling. Gezien art. 11, van de wet van den ll'ten Julij 1814, (Staatsblad n°. 79) en het koninklijk besluit van den 5den Ju|jj 1823 (Staats blad n° 26). Brengt bij deze Ier kennisse van de daarbij belanghebbendendat do opening der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen, wat de publieke Jagt aanbelangtop het water langs de StrandenOevers van Meeren, Veenplassen en Rivieren, mitsgaders op lage moerassi ge Landen, door Z. Exc den Minister van Binnenlandsche Zaken, Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Sta ten, op den veertienden Julij eerstkomende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft in en langs Bossehen alsmede op Bouw en Weilanden tot het gewone Jagtveld behoorende. Wordende de kooilieden bij deze, tevens herinnerd, dat, volgens art. 3 van Z. M. besluit van den lslen December 1820 (Staatsblad n°. 26), hunne kooieenden tot den eersten September moeten zijn opgesloten of gehokt, op de boete daarbij bepaald. En opdat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar zulksin deze provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 28sten Junij 1851. De StaatsraadCommissaris des Konings voornd., Van E W IJ C K. Vlissingen, den 28sten Junij. De dag van gisteren was voor de leden der ter dezer slede ge vestigde handboogsehutlerij D illem III eene ware vreugdedog. De banier toch, door den Koning aan hunne Sociëteit geschonken, werd in plegtige optogt, door de van het Loo terugkeerende com missie in deze vesting binnengebragt. Des morgens ten 9 ure kon digde het lossen van het geschut, het spelen der klokken en het uitsteken der vlaggen den aanvang van het feest aan. Ten 9j ure vereenigden zich al de leden dpzer schutterij in den Prinsentuin en schaarden zich met de verschillende muzijkkorpsen en de stedelijke schutterij in de orde, voor den optogt bij programma voorgeschre ven. Ten 10 ure rukte deze stoet, door schoon weder begunstigd, naar het dorp Oost-Souburg, alwaar hij de commissie, die te Mid delburg met de stoomboot zonde aankomen, inwachtte; reeds vroeger was door de sociëteit een deputatie met rijtuig naar Mid delburg afgevaardigd, om aldaar de van het Loo terugkeerende com. missie te ontvangen en welkom Ie heeten. Omstreeks 12 ure arri veerde de stoomboot en de commissie werd niet alleen te Middelbnrg ontvangen door gemelde deputatie, maar ook door eene commissie uit de te Middelburg gevestigde suoieteit Zeelandta. Deze noodigde die Heeren in hunne sociëteit eu bood hunonder het spelen der niuzijk, den eerewijn aan. Na deze blijken van symphatie ontvan gen te hebben werd de commissie bij optogt door Middelbnrg tot buiten de poort geleid en vervolgde toen de reis in rijtuigen, thans ook vergezeld van eene deputatie uit de sociëteit Zeelandia, naar Oost-Souburg. Luide hoeralis deden zich hooren toen de commis sie met de Koninklijke banier en de deputatien aldaar aankwamen, terwijl het volkslied door de mmijkkorpspn werd aangeheven. Na een oogenblik te Souburg te hebben vertoefd, zette de trein zich in beweging en vervolgde, onder het gejuich van duizenden toe schouwers en het spelen der roijzijk zijnen weg. Ten 2 ure hield de stoet stil voor het stadhuis alhier, alwaar de banier werd ont rold en aan eene commissie uit den stedelijken raad voorgesteld. Nadat de raad de leden der soeieteil op eene plegtige wijze had ge luk gewenscht met dit bewijs van van 's Konings gunst, werd de ba nier, uit blaauwe zijde vervaardigd en waarop aan de eene zijde de koninklijke kroon en aan de andere zijden het wapen der stad Vlis- sinnen met zilver geborduurd zijn, door den stoet gevolgd, in tri omf in een rijtuig door de stad gevoerd en aan de ingezetenen ver toond. Vervolgens vereenijde men zich in de Prinsentuin, alwaar in eene vergadering, bijgewoond door de meeste burgerlijke en mili» laire autoriteiten dezer stad, onder gepaste toespraken, het spelen der muzijk en het lossen van het geschut, de banier door den hoofd deken, uit naam van Z. M. den Koning, beschermheer der sneie- teit, aan de leden werd aangeboden; daarna werd zij op een daar toe in orde gebragte troon, in de smaakvol versierde zaal van den Prinsentuin geplaatst en voor iedereen ter bezigtiging gesteld tot des avonds 7J ure, toen zi] in optogt werd gevoerd naar het huis van den hoofddeken, den Heer J. P. Smit, om 'aldaar te worden bewaard. Des avonds werd door de sociëteit een bal gegeven, het welk zeer talrijk was bezocht en lot laat iu den nacht voortduurde- algemeen heerschte er vreugde en algemeen gevoelde men zich dankbaar jegens den Koning, voor het geschenk, dat op hoogen prijs gesteld wordt. [Alg. Handelsb.] Als eene merkwaardigheid wordt gemeld, dat te Finsterwold den 27sten Junij een huwelijk werd voltrokken tusschen Jan Bin- dribs hoik, oud zeventig jarenvan beroep daglooner, en Grietje Alberts Kloosterboer, oud tweeënzeventig jaren, van beroep dag- loonsler, waarbij als getuigen waren llindrih Jurjens Luppesoud tweeëntachtig jarenvan beroep daglooner, Jan Cloosterhuisoud eenëntachtig jarenvan beroep koperslager, Jan Hindrikt Reimts oud eenëntachtig jaren, zonder beroep, Edsko Harms de Boer, oud tachtig jaren van beroep landbouwermakende te zamen het groo- te cijfer van vierhonderd zesenzestig jaren. Allen waren vrolijk en opgeruimd en namen hartelijk deel aan de plegtigheid terwijl de I burgemeester hun genoegen verhoogde, door hen na de voltrekking van het huwelijk op koffij en koek te onthalen. Als eene bijzonderheid wordt ons uit Noordlaren berigtdat op het Zuidlaardermeer den 26sten Junij j 1., acht wilde ganzen ge zien zijn. Het gebeurt zeldzaam, dat men ze in dit jaargetjjde al daar aantreft, dewijl zij altijd in het voorjaar vertrekken. Des te opmerkelijker is het, omdat zij niet gezien zijn in eene vliegende vaartalsof men moest denken dat zij zich naar eene nieuwe ver blijfplaats begaven, maar zwemmende in het meer; zoodat men roet zekerheid kan besluiten, Jat zij in die omstreken den geheelen zo mer zullen overblijven. Er zijn eenigen die er uit afleiden, dat wij in dit saizoen geeue sterke hitte hebben te verwachten. GronCour.] De Middelb. Cour. meldt: Het berigt uit Goes, omtrent het waarnemen eener ziekte onder de tarwe, schijnt minder waar, al- thant zeer overdreven te zijn. Een opzettelijk onderzoek heeft doen blijkendat wel is waar hier en daar een enkele halm was aange-; tast, doch dat die zich later weder herstellen." Men schrijft ons uit Zwolle, dd. 27 Junij: Op een door ona ingesteld onderzoekof het bederf, dat men aan de Dedemsvaart in de rogge heeft ontdekt, en veroorzaakt is door het knagen van zwarte wormpjes, ook elders is opgemerkt, hebben wij van land lieden die geacht kunnen worden groote zaadbouwers te zijnten antwoord bekomen dat er hier en daar, even als sedert onheuge lijke jaren, eenige aren gevonden worden, waaraan zij knagen, weike aren daarna uitsterven om er echter een denkbeeld van te geven, ontvallen er van de 1000 aren nog geen vjjf, en de akkcra leveren er niets minder koorn om op; maar men schrijft het meer dere of mindere aantal dezer wormpjes aau zaehle winters toe." De heer Poitevin en zijne echtgenoote zijn te Parijsgezeten in een vierwielig rijtuig, bespannen met twee paarden, welk een en ander stevig was vastgemaakt aan een luchtballon opgestegen. Zij zijn op het pont geweest, om boven het bosch van Boulogne, spoediger nedertedalen dan beraamd was, doch door het tijdig uit werpen van ballast is de ballon op nieuw en zeer aanmerkelijk ge rezen. Zij zijn 40 kilometers van Parijs te land en behouden te Passy te huis gekomen. Zekere Darville wil opstijgen met twee zij ner zonen, die, voorzien van vleugels van 15 voeten met lijnen aan zijne luchtballon moeten zijn verbonden, en alzoo het vliegen der vogelen zullen nabootsen; denkelijk ter herhaling van eene proef, welke voor vele jaren door den oostenrijkschen mechanicus Degen is genomen Jen alleen in besloten gebouwen schijnt te zijn gelukt. HaarlCour.] MAR KTBERIGT. Alkmaar 4 Julij 1851. Kleine graskaas/ 17.00. Dito middelb.16.75. Dito comm. 16.00. LUST van SCHEPEN, sedert den 27 Junij tot den 3 Julij 1851. de Koopvnardij-sluis aan het Nienwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Robert Louise, kapt. J. O. Olsen v. Hamburg, Robert, kapt. L. Sember Mozeskapt. J. Falck beide v. Nerva Freija kapt. A. Larsen en Anne Margerethe kapt. L. Andersen, beide v.Riga, Eng te Sostrekapt. O. J. Gjersoe en Apollo, kapt. O. Nickelseu beida v. Drammen, Grimitad, kapt. R. M. Möller v. Arendalh en alle n. Amsterdam; Martha, kapt. J. C. Brauw v. Groenland, Nord-Eyset, kapt. M. J. Westbeij en Josephine, kapt. C. Thein beide v. Dram men, Nidelvin, kapt. L. B. llolst v. TouBberg, en de 4 laatste n. Purmerende. UITGEGAAN. Helena, kapt. H. Wittebol, Waterloo, kapt. W. W. van Epen, Henriete Clastna kapt. T. Ilagen, Mercuriuskapt. D. Visser en Javaan kapt. G. Eijlertsalle 5 v. Amsterdam n. BataviaPhoenixkapt. H. de Boer v. dito n. Valparaiso; Geertruidakapt. J. Caspers v. dito n. Palermo; Windsbraudkapt. L. Ducros en Henriettekapt. T. A. Akerwall, beide v. dito n. Genua; Industrie, kapt. D. Denesen v. dito n. Liverpool; Valeria, kapt. N. W. Wickman v. dito n. Newcastle; de Jonge Clemens, kapt. J. W. de Jong v. dito n. Hull; Caledonia, kapt. A. R. Gavin v. dito n. Gothenburg; Lector Schweigaard, kapt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1