am ALRIA ARSCIÏE ^tnriaït^hr,irrkorai,,s van ,iaded'dü 111 dN M a a (1 a s ras 1 4 J a I ij. Tentoonstellingen. ■m** it iwMfil NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en we e!ken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ft raMiill#ö '%vv „l IA ""V ADVERTENTièNgelieve men des«Zaiurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 een ten zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, Gelezen de missive van Z. Exc. den Minister van Ilinnenlandsche Zaken, Opper-Houtvester, van den 16<len Junij II., n°. 170, 8ste afdee- ling, omtrent de opening der Jagt op Ganzen Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van den 19den Junij II., n°. 19; alsmede op de nadere missive van den Minister, Opper-Houtvester, voornoemd, dd. 25 Junij II., nu. 163, afdeeling. Gezien art. 11, van de wet van den llden ju]ij 1814, (Staatsblad n°. 79) en het koninklijk besluit van den 5den Ju;h 1823 (Staats blad n° 26). Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat do opening der Jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen, wat de publieke Jagt aanbelangt, op het water langs de Stranden, Oevers van Meeren, Veenplassen en Rivieren, mitsgaders op lage moerassi ge Landen, door Z. Exc den Minister van Binnenlandsche Zaken, Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Sta ten op den veertienden Jalij eerstkomende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft in en langs Bosschen alsmede op Bouw en Weilanden tntc het gewone Jagtveldi behoorende. Wordende de kooilieden bij deze, levens herinnerd, dat, volgens art. 3 van Z. M. besluit van den l»ten December 1820 (Staatsblad n°. 26J, hunne kooieenden tot den eersten September moeten zijn opgesloten of gehokt, op de boete daarbij bepaald. En opdat niemand eeuige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomrae worden gepubliceerd en geafïigeerd, alwaar zulks, in deze provincie te doen gebruikelijk is, Uaarlemden_28sten Junij 1851. De StaatsraadCommissaris des Konings voorn'',, Van E W IJ C K. gesteld en dat deze Termijn met den 31«ten December 1851, zal zijn gesloten. Alkmaar, den 18d™ Mei 1851. Burgemeester en Wethouders der Stad\Alkmaar, F. C. W DR U IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezehen, De DIED FONTEIN VERSCHUIR. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 28«t« Julij 1851, des namiddags ten 2 ure. zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konmgs in de 1 rovincie Noord-Hollandof, bij afwezigheid van Z. 11. E G. door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in te genwoordigheid van den lloofd-Ingenieur van den Waterstaat aan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbe- sleed 1°. Het doen van eenige uitvoeringen voor het onderhoud van den Provincialen Zeedijk tusschen Naarden en Muiderberg. 2°. Het verriglen van eenige werkzaamheden aan de Oeverwer- ken tegen het Legmeer bij Hoehsjan. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekken, waarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- Jlollarid de voornaamste Logementen en Xoffijhuizen, als: te Ara- z ."U/ 1,1 Noord-Hnllandsche Koffijhuis, in de Kalverstraat in het Wapen ran MedemLhkop den Dam, in het Koffijhuis het kasje, bi] het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads- xZ a'?n 'Ct LJ; 1,1 het hor ling er Veerhuis, op de Texelsche n i' ea.m de hel, °P den hoek van het Haarlemmerplein; te S "r T; e". hH ^""rd-Hollandsche Koffijhuis, bei de aan de Groote Markt, ,n het Logement de Oude Ron,olen en Ros kam m de Nieuw-Slad, en m het Logement de Glazenwagenin de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediepbij lhnen m ^T/'i1 den P"ergaan de" He,der' in het Heeren-Loge- ent, te Modem blik en Ie Enkhuizen, in de Logementen den Valk; e Hoorn, m de Doelen en het Ongemaakte Schipte Purmerende, WoniT-o",/ 'e Edam' in het heeren - Logement te M n uekendam m Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buik- l'rZn W 1 T,tC ide" hH U"f Vnn holland; te Utrecht, in het Koffijhuis den Nieuwen Kp's-HerSg 6Ch en te Hardinxveld, inde zinï'into aChl ta"°" ,VV'r d0 bestpdi»R- -eel nodig, aanwij- l.V- fo, T 7' 6,1 'nrn'dde'M verdere information i'e iien zijn bi] den lloofd-Ingenieur E. de KRUYFF, te Haarlem e» den l„ge„ieu,. j. G VAM GEN PT, te Amsterdam. voldoe'L?^ HSrE'1 -WET}IOUDERSder Stad ALKMAAR, des Koninp-Vi ','l' '''U lre van den lIeer StaatsraadCommissaris n" her Pr"v,nBle Noord - Holland, van den 15den dezer Dat bij de wet van 2 Mei 1851, (Staatsblad n«. 25) een nieuwe Termijn tot inwisseling der verjaarde Muntbilletlen van 1845 is open. Men schrijft aan de Amsterdam,scha Courant uit Zwolle het volgende* a Meermalen vestigden wij do aandacht onzer lezers op de rus- schen- en biezenteelt. Ditmaal was van het artikel russchen eene aanzienlijke partij aan de markt, zoo zelfs dat er bij de 500 vimmen waren aangevoerddezelve werden naar mate de lengte verkocht de els voor f 6 de vim, die van 1| el 11 a ƒ12. Wanneer men nagaat dat het aangevoerde grootendeels door behoeftigen is gesne den en behoeftigen dezelve ook grootendeels wederom bewerken tot matten, dan volgt hieruit, dat deze industrie, die vroeger weinig beteekende bij gebrek aan russchen, thans een belangrijke zaak is gewordenwaarop wij de philanthropeu niet genoeg 'kunnen in dachtig maken. Het product wordt daarenboven meestal gevonden in slechte onzuivere graslanden, of in slooten en greppels en dus op gronden van onwaardede landenslootengreppels en bosschen worden daarbij kosteloos gezuiverd.» [Staats-Cour.] Sneek, den iden Julij. De maand Junij is, in den regel, het tijdstip in het jaar, waar op de grootste hoeveelheid van boter en kaas aan onze markt komt Dit ligt trouwens in den aard der zaak, dewijl het melkvee alsdan verseh afgekalfd en bij het genot van het eerste en krachtigste gras- gewas aan bet volle gemaak is. Deze hoeveelheid is nu wel in de ze maand het grootst, maar verschilt toch in getal van vaten en schipponden jaarlijks meer of minder van elkander. Dit verschil jaarlijks na te gaan en op te sporen, heeft voor de belanghebben. den iets aantrekkelijks, weshalve de jaarlijksche kleine statistiek der maand Junijdoor de wegers der stadswaag alhier in druk opge maakt en verspreidhare nuttigheid heeft. Maar zij. die hiermede gediend zijn zullen zeker een even grootzooniet nog g rooter belang stellen bij eene opgave der hoeveelheden van boter en kaas van nu en van voor eene halve eeuw. Zulk eene opgave kan leiden tot de ontdekking van den voor- en achteruitgang der productie van deze artikelen. Men beweerde het eerste en zegtdat er in deze pro- vmcie veel meer boter en kaas gemaakt wordt dan voor 50 jaren en grondt deze beweering op het inpolderen, het verbeteren van vele landen, het veranderen van bouw- in weilanden, en het daar- uit voortvloeiende vermeerderen van den veestapel enz. Zoodanig eene opgave willen wij onze lezers thans mededeelen daartoe in staat gesteld door eene vriendelijke hand, die particuliere aanteeke- Hingen over Sneek bezit, voor wier echtheid, al zijn ze ook niet officieelwij echter instaan. Volgens die aanteekeningen nuzijn in de maand Junij 1801 hier aan de markt gebragt 7001 l vaten boter en 1602 schipponden kaas; totaal der vorige maand Junij inTtT'i f Va!en r (hieror,der 382 s vaten begrepen)', en 1039 schipponden kaas. Oppervlakkig beschouwd, schijnt deze uitkomst met met het beweren van eene meerdere productie te strooken; immers het verschil van vaten boter nu 233 meer is slechts gering, en het getal schipponden kaas nu 1039 i3 veel kleiner dan toenmaals, 1602. Hierbij dient men intusschen op ?°L. er ,n de,maan4 1801 vijf en in die van 18o 1 sleehls vier marktdagen invielpn. Voegen wij nu het getal vaten boter en schipponden kaas hetzij van den laatsten marktdag in Mei, of van den eersten marktdag in Julij, bij de vier marktda gen van Junijdan klimt het cijfer der botervaten van 1851 onge veer een 1800tal boven dat van 1801, terwijl het schijnbaar min der toenemen der productie van kaas daar het verschil van het geen op beide tijden ter markt gebragt werd onbeduidend is voortspruit uit de omstandigheiddat er thans vele landbouwers zijn, die hunne kaas aan kooplieden, ten platte lande, of in hun ne dorpen wonende, afleveren, en alzoo niet ter markt brengen; iels dat voor eene halve eeuw zelden of nooit plaats had. Staats-Cour Eueopesche Tentoon streling te Londen. Door tusschenkomst van een aanzienlijk persoon is een smid in ivventhe in staat gesteld de tentoonstelling met vrucht te bezoeken alsmede de overige plaatsen in Londen waar hij kennis in zijn vak kan opdoen. Moge zulks ook op andere plaatsen van ons vaderland navolging vinden. Op last des konings van Zweden wordt een stoomscliiji gereed ge maakt om 72 fabrijkanten en arbeiders naar de Europcsclié tentoon stelling te brengen. Het schip zal aldaar 14 dagen vertoeven Op de Europesche tentoonstelling is een dameskleed 'van ananas- mousseline ontvangengeweven uit de draden van die vrucht als-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1