A0' 1881 11. If si fmm rm €P< M a a ii «1 a s 2 1 Jul ij. 11 Jy m\ ill m tSiïA 'P^sé i? Cïx NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. i 111 Pi illrl éÈkffl&tömP j \\0 SlA V Advertenticn gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor ejke plaatsing. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Woensdag den 23sten Julij 1851, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandof, bij afwezigheid van Z. II. E. G.door een der Leden van de Gedeputeerde Staten in te genwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbe steed r 1°. Het doen van eenige uitvoeringen voor het onderhoud van den Provincialen Zeedijk tusschen Noorden en Muiderberg. 2°. Het verrigten van eenige werkzaamheden aan de Oeverwer- ken tegen het Legrneer bij lloeksjan. Deze Aanbestedingen zullen alleenlijk bij inschrijving geschieden. De bestekkenwaarop deze Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- llolland, in de voornaamste Logementen en Soffijhuizen, als: te Am sterdam, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, in de Kalverslraat in hel Wapen van Medemblikop den Dam, in bet Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in de Nieuwe Stads- Herbergaan bet IJ, in het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Bel, op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlem, in de Kroon, en in het Noord-Hollandsche Koffijhuis, bei de aan de Groote Markt, in het Logement de Oude Komolen en Ros kam, in de Nieuw-Staden in het Logement de Glazenwagenin de Spaarnwouderstraatte Alkmaar, in den Rooden Leeuw, in de Toelast en in het Wapen van Haarlem; te Nieuwediepbij 1/men en in het Logement den Burg; aan den Helder, in het Heeren-Loge- mentte Medemblik en te Enkhuizen, in de Logementen den Valk; te Hoornin de Doelen en het Ongemaakte Schip; te Purmereude, in de Vergulden Roskam; te Edam, in het Heeren - Logementte Monuickendara, in den Doelen; te Zaandam, in den Otter; te Buik sloot iu het Roode Hertte Muiden in het Hof van Hollandte Naaiden bij Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis den. Nieuwen Bakte S lied rechtin het Kegthuis, en te Hardinxveld, in de Durps-Herberg. Zullende acht dagen vóór de besteding, zoo veel nodig, aanwij zing in loco worden gedaan en inmiddels verdere informatiën te bekomen zijn bij den iluofd-Ingenieur E. de KRUYFF, te Haarlem, en den Ingenieur J. G. van GENDT, te Amsterdam. HU R GE MEEST ER en W ETll OUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze, ingevolge Art. 10. der wet van 4 Julij 1850. (Staatsblad no. 37) regelende het kiesregtin verband met Art. 286 der wet van 29 Junij 18 1, (Staatsblad n». 85) ter kennisse van de ingezetenen derzelve Stad dat de lijst der kiesgeregtigden voor le den van den Raad voor den dienst des loopenden jaarsdoor hen op den 14<ien dezer maand gearresteerd, op beden is aangeplakt en van nu af, gedurende veertien dagen (Zou- en Feestdagen uitgezon derd) van des voorniiddags 10 tot des namiddags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Stedelijke Secretarie voorhanden is. Aikmaur, den 15ien]Juhj 1851. F. C. W. D R UIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van deselven A. P. de LANGE, loco Secretaris. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt bij deze ter ken nisse van de ingezetenen derzelve Staddat de Raad der gemeente open bare vergadering zal houden op Woensdag den 23sten dezer maand, 's middags ten 12 ure in de Pincezaal op het Stadhuisalsmede dat in het vervolg de genoemde vergaderingen bij aanplakking van billet- ten aan de ingezetenen zullen worden bekend gemaakt. Alkmaar, den 19(lei> Julij 1851. De Burgemeester voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE iJN. Bij resolutie van Z. Exc. de Minister van Finantien van den I2den Julij 1851, is vastgesteld de 215 Loterij zal bestaan uit 20,000 lo ten, 10,000 prijzen en 2 premiën de Collecte zal geopend worden op Maandag den llden Augustus 1851 eu worden gesloten op Za turdag den 23sten derzelfde maand. De trekking der eerste klasse zal aanvangen den Ssten September 1851; terwiil de laatste 100 nommers op Vrijdag den 28 November 1851, zullen getrokken worden. Rotterdam, den 11 den Julij. Do Port Elisabeth Telegraph van den 15den Mei jl. meldt het vol gende De kotter Success arriveerde jl. Dingsdag alhier, eene aaneenschakeling van stormen en gevaren getrotseerd hebbende - ba- re redding waaruit inderdaad wonderbaar is. Het blijkt dat zij' van de Haffnlo omtrent drie weken geleden vertrokken is, Ieefio°-t aan boord hebbende voor sleehls drie dagen. Na in eenen verschrikke- ■1 sl°"" te zijn rondgedreven, gedurende welken zij dikwijls bij na op zijde lag, terwijl hooge zeeën gedurig over haar heen stort ten begon haar Ieeftogt op te raken. De dertig ponden vleeseh en vijftig ponden beschuit, zijnde al de Ieeftogt welken zij aan boord had toen zij van de Buffalo vertrok, waren op en niets bleef over dan eenige pinten rijst, welke het scheepsvolk verpligt was te ko ken met eenige stukken raauwe huiden (waaruit do lading bestond) ten einde het leven te verlengen. Niets dan verhongering verbeid de hen en de ellende van hunnen toestand werd nog vermeerderd door gebrek aan water, zijnde een vat de grootste hoeveelheid be vattende, over boord gespoeld. In dezen kommervolle toestand, en toen rijst en water bijna geheel op waren, ontmoetten zij op de hoogte van de Vischrivier een Hollandsch schip. De stroom hethollandsch. schip van hen afdrijvende, te gezwind om door hunnen kleinen bodem achterhaald te worden liet de kapitein van de Success zijne boot zakken en traehte aanboord tekomen. Ilier wachtte hun weder een ander onge luk. Terwijl zij roeiden brak een van de twee riemen de eenige welke zij bezaten, en zij werden aan de genade der golven overgelaten. Zij riepen het schip toe, en werden, toen zij bijna uitgeput waren gelukkig opgemerkt en de vreemdeling nam hen aan boord, zijnde de manschap zoo uitgeput, dat men verpligt was die op te hijschen I De kapitein van de Success, Ifollandseh verstaande, maakte zijne behoefte en zjjnen toestand aan den Hollander bekenddie hem en zijne gezellen met de grootste vriendelijkheid behandeldehen met een vat water en een gedeelte provisie voorziende. De Success zette hare reis vervolgens voort en kwam veilig in deze haven aan. Haar j mast en boegspriet zijn beide beschadigd en zij was 400 of 500 mij len uit haren koers gedreven." j (Dit Nederlandsch schip is denkelijk de bark Prins Hendrik, ka pitein II. Smit, van Banjoewangie naar Amsterdam. Staats Cour.) 'sGhavenhage den 14den Julij. In de volgende maand zal ter dezer stede eene vergadering wor den gehouden van fabrikanten en werkbazen in Nederland, ter be raming van de middelenwelke zouden kunnen worden aangewend, om onze nationale nijverheid meer te bevorderen. Eene nadere aan wijzing van tijd en lokaal kan men binnen kort reeds te gemoet zien, terwijl in tijds de toegangkaarten tot deze bijeenkomst in de voornaamste steden dezer provincie zullen worden verkrijgbaar <*e- sleld. AlgUandelsbl Enkhuizen, den 12den Julij. Als eene bijzonderheid in onze plaats kunnen wij aanmerken, het tegelijk in lossing zijn van 2 zeeschepenEen schip, drie dagen ge leden gearriveerd van Liverpool, met klipzout voor de zoutkeet, en eeu op heden, met hennep en hout voor de lijnbanen en een houtkooper. In verscheiden jaren is dit hier niet gebeurd en ie der inwoner dezer stad wenscht zeker, dat de pogingen van enke len, door de xanienwerking van allen, die kunnen, nrogen worden achtervolgdom den langzamerhand weder meer opgewekt wor den den lust voor handel uit te breiden en daardoor de stad de ware welvaart terug te schenken. - [dig- Uandelsbl.'] De Engelsche tentoonstelling heeft, onder vele beroemde reizi gers eene vrouw naar de hoofdstad gevoerd, die gewis, onder alle vrouwen van dezen tijdde meeste landen heeft bezocht. Het is mevrouw Pfeifer, van Weenen. Na hare verscheidene kinderen te heliben opgevoed, gaf zij eindelijk toe aan hare zucht om te reizen, waaraan zij tot dusver slechts door kleinere uitstappen rondom Wee nen voldoening had gegeven. Eerst ging zij naar Palestina, vervol gens naar Egypte. Vandaar naar Skandinaviëdrong zij door in IJsland en tot bij de Noordpool. Daarop deed zij eene reis rondom de wereld drong in de maagdelijke bosscheu van Brazilië leefde een jaar lang met de oorspronkelijke bewonersen Kaap Hoorn omzeilende om Valparaiso te bereiken, slak zij daarop de Stille Zuidzee over, bleef eenige tijd te Otaheite, bezoelit China en Ceylon, Bengalen en geheel Hindostan met het Himalaja-gebergle, ging toen naar Arabië door de Perzische golf en eindigde dit kleine toglje, Azië doorwandelende, MesopotaraiëPerzië, Griekenland en Turkije er onder begrepen. Dit alles deed zij in tien jaren. [Gron. Cour.] De Haarlemsche Courant meldt, dat de boring van eenen wa terput op de noordermarkt te Amsterdam met den besten uitslag bekroond is. Den 13den Mei 1850 begon men met de boring, en daarna vorderde men zonder tegenspoed tot op eene diepte van 172 amst. voet. Daar stootte de drukpaal op harde klei zondanigdat hij brak ook een tweede bezweekdoch een derde hield het uit. Deze hindernis veroorzaakte eenige vertraging van het werk. Den 26sten Junij bereikte men, ter diepte van 205 voet, welzand eu welwatermen rigtte toen eene pomp in en begon te pompen. In den beginne was het water fropbel maar allengs werd het helder der, en den lsten September was liet volmaakt klaar. Volgens de verklaring van den heer E. H. von Baumhauer, loont de scheikun dige znmenstelling van het water voldoende aan, dat het in hooge mate den naam van drinkbaar water verdient; terwijl de aangename frissche smaak, een gevolg vooral van de aanzienlijke hoeveelheid vrij koolzuur, welke bijna een tiende gedeelte van liet volumen van het water bedraagd, niet weinig zal bijdragen, om deszelfs gebruik algemeen te maken. De hoeveelheid water, die de put kan ople veren, bedraagt omstreeks 250 vat in de 24 uren. Tot in het begin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1