A°18S1. °- 30. COURANT* J Maan da g 2 8 J ulij. Dood van den graaf dë Bocarmé. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, toot de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertenticn gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. unnrFMEESTER en WET II OUDERS dek Stad ALKMAAR, J," i™, inge.i.lge AH. 10. de, we, 4 J.1J 1850 fStaatsblad n°. 37) regelende het kiesregtin verhand met Art. 286 der wet van 29 .Tnnij 18-1, (Staatsblad n°. 85) ter kenmsse van de ingezetenen derzelve' Stad dat de lijst der kiesgeregtigden voor le den van den Raad voor den dienst des loopenden jaars door hen op den 14den dezer maand gearresteerd, op heden is aangeplakt en van nu af, gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezon derd) van dés voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Stedelijke Secretarie voorhanden is. A0m~, S» 1851. w DR Ter Ordonnantie van dezelven A. P. te LANGE, loco Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKM A A R, gelet hebbende op de Keur op het losloopen van Honden binnen deze Stad, gearresteerd bij den Raad op den 31^" Julij 1848 en op don 5den Augustus daaraanvolgende afgekondigd herinneren de in- j gezetenen dat daarbij onder anderen is bepaald,dat de Honden gedu- rende de Hondsdagen, op den lÖden dezer maand aangevangen, en op den 19den Augustus aanstaande zullende eindigenniet zullen mogen losloooenal waren die ook gemuilband, tenzij voorzien van zoodanig traliewerk om den kop, als waarvan het model aan het bureau van den Commissaris van Policie aanwezig is, op eene boete van Drie Gulden door den eigenaar te betalen. Alkmaar, den 228teD July 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. De Secretaris I)e DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BUITENLAN DSCHE BERIGTEN. NOORD-AMERIKA. Er is een jongetje te Providence, slechts 19 jaren oud, die acht voeten hoog in zijne schoenen slaat en vierhonderd pond weegt. Geneeskundigen zijn valt oordeel dat hij nog twee voeten langer zal worden. Hij gaat naar de wereld-tentoonstelling. In de stad Cincinnati verschijnen in het geheel vijfenvijftig nieuwsbladen. Gelijk bekend is, had een Nieuw-Yorksche kleedermaker het eerste biilet tot een concert van Jenny Lind voor 575 dollars ge kocht en werd daarom door alle verstandigen voor een' dwaas ge houden. Hij was echter zoo dwaas niet, als het scheen. Hij had namelijk eenige bijzondere weddingschappen voor 10, 20 en 50 dol lars aangegaan, dat hij het eerste entreebiljet knopen zoude, entoen de som der afzonderlijke weddingschappen 1000 dollars bereikte, was het hem zeer aangenaam 575 dollars entrée te betalen Jenny IAnd te hooreu een beroemd man te worden en 425 dollars in den zak te steken. Te San Francisco is men terstond na den brand weder aan het bouwen gegaan. In de eerste acht dagen stonden reeds -368 huizen. Men doet nu speculation met huizen van ijzer; vele onder nemers zijn in dit artikel werkzaam. [Gron. Cour.] GROOT - BRITTANJE. Londen, den 1 ftdcn Julij. Maandag was het getal der bezoekers van de tentootistelling bijna zoo groot als ooit sedert den dag der opening. Op sommige uren van den dag bevonden Zich daar tu'sschen de veertig- en vijftigdui zend raenschen gelijktijdig. Men zegt dat de commissarissen er aan denken het gebouw een of twee dagen van iederen week tegen een entrée van slechts twee pence toegankelijk te maken om zelfs aan de armste klasse gelegenheid te geven de tentoonstelling te bezigti- gen. Daar het kristallen paleis thans als het middelpunt der hoofd stad wordt aangemerktmaken allen die het een of ander ruim schoots onder het publiek verspreiden willen, zich deze gelegenheid ten nutte om allerlei biljetten of kleine geschriften rond te dee len of den bezoekers toe te werpen. Op deze wijze worden onder anderen godsdienstige traktaatjes in alle talen en korte vertoogen van het genootschap van den vrede met duizendtallen uitgedeeld. Gisteren bereikte het getal der bezoekers eene vroeger nog onge kende hoogte, namelijk 74,122, en het bedrag der entrée-geldeu 3509 ponden sterling Onder de talrijke bezoekers waren bijzonder vele bewoners van ver afgelegen graafschappen en werklieden uit iersehe fabrijken. Ook de landbouwende klasse begint meer belangstelling dan vroe ger in deze verzameling'van voortbrengselen der nijverheid van alle volken aan den dag te leggen. Zoodra de beroemde treurspeelster Eachel onlangs te Manebes- ter was afgestapt, werd haar een brief van dezen inhoud ter hand gesteldMejnfvrouwik ben Engelschman dichter en bewonde raar van uw bewonderingwekkend talent. Maar ik heb slechts een pond sterling meer over, en vrees, dat gij eerst na verloop van vier dagen zult optreden. Dit zou gelijk staan met mij ter dood te ver- oord,gelen alvorens ik u gehoord had, en ik zou in staat zijn van verdriet daarover te blijven leven. En ik wil overmorgen sterven. Speel dan reeds morgen, mejufvrouw, en dan zal ik u kunnen toe juichen. Zie hier hoe ik mijn laatste goudstuk besteden zal: twee dagen voedsel 10 francs, een plaats in het paterre 7 francs, een bouquet om aan uwe voeten te werpen 3 francs, en eene flesch vergift 2 en een halve franctotaal 22 en een halve franc." Mejufvronw Rochel heeft onverwijld de voorstelling van Andromaque doen aankondigen. [Gron. Cour.] Fan den 19den. lieden morgen heeft te Bergen de teregtstelling plaats gehad van den graaf de Bocarmé. Gisteren had het gerucht er van zich reeds verspreid, zoodat eene groote menigte tegenwoor dig was. Gisteren morgen was den graaf de tijding gebragt, dat de" dood hem den volgenden morgen wachttenaardien het beroep zoowel in cassatie als het verzoek van gratie waren verworpen. Op deze tijding antwoordde hij slechts met eene uitroepdat is on mogelijk Later echter vroeg hij naar den procureur des Konings die hem de tijding bevestigde. ïlij verzocht deze als laatste bede, toch er voor 'te zorgen dat het mes, dat hem den dood moest bren gen goed scherp mogt wezen. Toen de procureur-gen. hem op merkte, dat hij liever'zijner ziel moest gedenkenantwoordde de graaf: dat is de zaak van den priester." De abt Andréda deken van St. Waudru en de aartsbisschop van Cincinnatieverwant aan den graaf, werden daarop bij hem toegelaten. Eerst weigerde hij met hem te spreken. Eerst later op den dag heeft hij echter ge biecht. Den doctor van de gevangenis ziende, vroeg hij dezen, of de dood wel dadelijk volgdenadat het hoofd van den romp was afgeslagen. Nadat deze hem hieromtrent had gerust gesteld, heeft de veroordeelde geene vrees meer getoond. Gedurende den namiddag ging hij telkens als een kind op den schoot zitten van een der wachters voor wien hij genegenheid had bekomen. Des avonds beloofde hij hen elk 100.000 francs, indien zij hem in de ontvlugting wilden behulpzaam ziju. Den nacht heeft hij wakende doorgebragt. Heden morgen te 6 uur kwam hevelom hem af te halen en hem voor de uitvoering gereed te maken. Gelaten ging hij naar het schavot. De kar steeg hij af even bedaard als hij het schavot be klom. Hij was bleek maar rustig. Nadat hij de geestelijken, die hem geleiden had omhelsd ging hij zelf zich tegen de plank plaat sen waarop hij gebonden moest worden. Haast u zoo nietzei- de hij tot een der helpersik geef er u wel een half uur voor en eenige oogenblikkén later ging hij voortbindt niet zoo strakdat is onnoodig." Een verwonderde blik sloeg hij op het roes, hetwelk eenige oogenblikken later hem voor de eeuwigen Regter voerde. Vijf minuten later werd het lijk van den graaf de Bocarmé, naar de begraafplaats gevoerd. [Gron. Cour.] NE DERLANDEN. Alkmaar, den 26sten Julij 1851. De zons-verduistering, welke op Maandag den 28sten aanstaande zal plaats hebbenzal voor sommige plaatsen in het noorden van Europa volledig zijn. Alsdan zal de aarde zoo ver van de zon ver wijderd en de maan zoo digt tot de aarde genaderd wezendat de schijf der maan iets grooter zal voorkomen dan die van de zon en dat de maan, in haren loop, de zon zal bedekken zoodat de lucht, ook bij een helderen hemel, voor een korten tijd verduis terd zal worden. De plaatsen, alwaar dit verschijnsel zich alzoo zal voordoen, lig gen in de rigting van Christiania Dantzig Koningsbergen en War schau. Voor"de plaatsen bezuiden deze lijn zal, in verhouding tot den minderen of meerderen afstand, slechts een gedeelte van de zon bedekt worden en een min of meer groot gedeelte zigtbaar blijven en licht geven. Voor Nederland en bepaaldelijk voor Amslerdamzal de verduis tering beginnen te 2 ure 26 minutenmiddelbaren tijd dat is op den tijd, welken de stads-uurwerken behoren aan te geven. De grootste verduistering zal waargenomen worden te 3 u 35 m.; het einde te 4 n. 34 m. Als men zich de middellijn van de zon voor stelt als verdeeld in 12 deelen zal men hij de grootste verduiste ring bevindendat omtrent 10§ deel daarvan door de schijf der maan bedekt zal zijn. Een paar eeuwen geleden was men in 't geheel met gerustlen aanzien van den invloed van een dergelijk zeer natuurlijk verschijn sel op het dierlijk- en planten-leven en beweerde men, dat eene zoodanige verduistering in verband stond met eene zekere vergifti ging dér luchtzoodat men zich binnen zijne woning had te hou- den en zichvoor en namuest wachten voor het gebruik van 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1