ALR1AARSC C IJ E A N T f t ïipc Maan <1 a 2 TW 3 Augustus. _^;i "liSiS Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. SIA Y Advertenticn gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 6 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER eis WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gelet hebbende op de Keur op het losloopen van Ronden binnen deze Stad, gearresteerd bij den Raad op den 3"1 sten JuIij 1848 en op den 5<>en Augustus daaraanvolgende afgekondigd herinneren de in gezetenen dat daarbij onder anderen is bepaald dat de Honden gedu rende de Hondsdagen op den dezer maand aangevangen en op den 19^" Augustus aanstaande zullende eindigen, niet zullen mogen losloopen, al waren die ook gemuilband, tenzij voorzien van zoodanig traliewerk om den kop, als waarvan het model aan het bureau van den Commissaris van Policie aanwezig is, op eene boete van Drie Gulden door den eigenaar te betalen. Alkmaarden 22sten Julij 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ IV. De Secretins De MEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. B E L G I E. Brussel den 25sten July. De gravin Eydie de Bocarmé neemt haar zoontje Gonzalkz met zich op reis en heeft hare twee dochtertjes in een klooster ter school besteld. Intusschen worden hare vaste en roerende goederen verkocht, voornamelijk om de eerste proceskosten te betalen, die 100,000 frs. bedragen, waarvan 56,000 fr. voor de vier advokaten. Volgens de jongste berigten uit Zuid-Australië, is daar groot gebrek aan timmerlieden, bouwmeesters, wagenmakers, smeden, metselaars, steenleggers, kuipers, kleérmakers, schoenmakers enz. Een timmerman verdient f 3,60 tot 4,80 per dag; een wagenma ker even zoo veel; een smid 3 tot 4,20 een kuiper 3 tot/3,60; een metselaar 4,20 per daghet dagloon voor schilders en glazen makers is 3gewone daglooners verdienen 2,40 daags. [Gron. Cour.] NE DERLANDEN. Alkmaar den 2den Augustus 1851. Zoo de geruchten waarheid behelzen, dan zou op den avond van den dag der Harddraverij 13 Augustus e. k., door de Amsterdainsche Tooneellisten onder de Directie van de Heeren Westerman en de Fries, in den Stads-Sehouwburg eene Voorstelling gegeven worden en zou den twee uitgezochte stokken, te weten: Batnille van Vrouwen en de Vaudeville Het huwelijk is een kruis, bestemd zijn om bij de op geruimde stemming van dien dag, ook nog aan de liefhebbers en voorstanders van het Tooneel, eenen genoegelijken avond te verschaffen. Aan de Amsterdamsche Courant wordt uit Zwolle gemeld De hooi-ongst is in Overijssel buiten verwachting uitgevallen i dit heeft zooveel invloed op den prijs, dat het Kamper-eila'nds paar- denhooi voor /II en 12 wordt verscheept, en thans droog uit de bergen, hetgeen een vijfde verschil oplevert bij het gewigt uit het land en dit laatste werd voor vier weken tegen/ 12 en 14 gescheept. Behalve de hooibouw, zijn ook de weiderijen buitengewoon weel deriger komt veel zuivel van de koeyjen en dien ten gevolge ook veel boter. Het is een verblijdend verschijnselelke week den aanvoer van rnssohen te zien. Gisteren werden te Zwolle weder bij de 600 vim men van f 6 tot 11 verkocht, en daardoor een kapitaal van on geveer 5000 onder den arbeidersstand verdeelddit gewas werd niet lang geleden nog zeer verwaarloosd." Arnhem den 24sten July. Met genoegen neemt men de toebereidselen waar, die in en bij het gebouw Musis Sacrmu gemaakt wordenvoor het zangersfeest' dat op den 9den en 10de» Augustus a. s. hier zal gevierd'worden'. F.eu zeer doelmatig lokaal voor de zangers, naast het orkest, is bij na gereed; men is ijverig bezig aan de groote zaal een regt feeste lijk aanzien te geven terwijl ook reeds de toestellen worden oppe- ngt om het afgeschoten terrein bij het gebouw op eene sierlijke wgze te verlichten en men zich nog op andere wijze beijvert, eeno'al- lenns gepaste feestvreugde voor te bereiden. Wordt zoo voor don uitwendige» luister van het feest gezorgd, het hoofddoel daarvan wordt vooral m het oog gehouden. Voor den overtogt der zangers, hunne behoorlijke ontvangst en huisvesting wordt al het noodigo bewerkstelligd noor de feestelijke optogten, het accompagnement van enkele zangstukken, voor de vanxhall en bal, is het uitmuntend muziekkorps der grenadiers uit 's II age aangenomen; terwijl de vast gestelde repetitie» de goede uitvoering der ijverig bestudeerde zang stukken waarborgen in één woord, men verwacht een feest, dat veel en veelzijdig genot beloofd. Ei en als bij de vorige zangersfees tenis ook nu de entrée voor de beide feestavonden bepaald op drie gulden eu voor iederen avond afzonderlijk op twee gulden. dig. Uandelsbl.] 'sGraveniiace den 25sfcn Julij. Naar men verneemtzijn door den heer de Geer, Iaatslelijk resi dent van Suerakarta thans met verlof hier te lande, aan Z. M. den Koning van wege den Soesoehoenan van Soerakartaaangeboden eenige fraaije Javaansche wapenen, als bewijs van hulde en eerbied van dien Vorst. Die aanbieding was vergezeld vau een schrijven van Z. H.getuigende van de gevoelens zijner bijzondere verknochtheid. Men verneemt tevensdat Zj M.die gevoelens op prijs stellende het aangebodene met de meeste welwillendheid heeft ontvangen en aangenomen. De arrondissements-regtbank alhier heeft bij vonnis van den 27sten Juuij 1.1. uitspraak gedaan in de vordering van D. Verbeek contra. J. D. Kruseman, 1) tot het doen van rekening en verant woording van alle ontvangsten en uilgaveu door den heer Kruse man voor den heer Verbeek gehad en gedaan van de op Java ge legen suikerfabrijk Waroe, van den 26sten November 1846 tot en met den 31sten December 1850; 2) tot de uitbetaling aan den heer Verbeeknadat die rekening zou zijn goedgekeurdvan het hem toekomende derde gedeelte in de zuivere winsten van die ondernemingen 3] ombij gebreke daarvandaartoe te wor den genoodzaakt door inueslagneruing en den verkoop zijner goede ren tot een bedrag van 80,000 of zoodanige som, als de regtbank rnogt goedvinden; met veroordeeling in de proceskosten. De regtbank heeft den heer J. i). Kruseman, thans wonende te 'sGravenhage, veroordeeld, om binnen eene maand na de beteeke- ning van het vonnis, in de minne, of in regten, zelfs bij lijfsdwang, ten overstaan van den heer regler mr. W. Dl. de Brauioaan den heer Verbeek de bovenbedoelde rekening en verantwoording af te leggen en nadat die zal zijn goedgekeurd aan hem het derde aan deel hem aankomende in de zuivere winsten van gezegde on derneming, uit te betalen; met bepaling tevens, dat, wanneer de veroordeelde daaraan in gebreke mogt blijven, hij daartoe zal kun nen worden genoodzaakt door de inbeslagneming en den verkoop zijner goederen tot een bedrag van 80,000en' eindelijk hem K. veroordeeld in de kosten. [Gron. Cour.] In den nacht van Woensdag op Donderdag j.l.is op Zand- hoeven nabij Naarden in zeer hoogen ouderdom overleden de heer rar. P. W. Provó Kluit, koramandeur der orde van den Nederland- schen Leeuw, president van het provinciaal geregtshof van Noord- Uolland, enz. enz. Helder, den 24sten Julij. Het leggen van een kapitale zeesluis aan het groote Noord-Hol- landsche kanaal alhier, is gisteren bij aanbesteding toegekend aan den heer Swartte Haarlem, voor eene som van ruim drie en eene halve ton gouds. Wij verheugen ons, dat dit kolossale werk we. der voor langen tijd aan een groot getal werkers en ambachtslieden arbeid en brood zal verschatten. De zonsverduistering is in Londen niet dan zeer gebrekkig waar genomen ter zake van de bewolkte lucht. In Berlijn heeft men het begin gemist, maar heeft men het midden kunnen nagaan. In Pa rijs heeft men het verschijnsel kunnen waarnemen, en meent men met behulp van een kijker van 27 centi-metres opening, duidelijk vier hooge bergen op den scherp afgeteekenden rand der maan te hebben kunnen onderscheiden. Van het begin der verduistering tot het midden is te Parijs de honderdgradige thermometer van 33.7 tot 27,2 graden gedaald. [Haarl. Cour.] MARKTBERIGT. Alkmaar 1 Augustus 1851. Koolzaad 9.75 Gerst 4.50 Kaas kleine 16.50 Kaas middelb. id. commissie 15.59 15.50 LIJST van SCHEPEN, sedert den 25 tot den 31 Julij 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Antoniakapt. A. Hendriks v. Suriname, Santos, kapt. D. Mimi» atiquiAdmiranta, kapt. R. Aurrecolchia en Activakapt. L. Hus, alle 3 v. Havana, Bellila, kapt. R. Rossano v. Fernambuck, de jon ge Walraven, kapt. L. E. de Vries v. LivornoFalcon, kapt. T. G. Frost v. Sunderland, Etrakapt. P. Risso v. Gallats, Maria Johan na, kapt. J. A. Spijkman, Valerius Lodewijkkapt. U. P. Hinlopc t%! OM- -y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1