A0'1851. AL MlrIa. vV r 32. f 0 IT n A JV T. I f WW M a a a <1 a z 11 Augustus. V 1/ i; C 11 I» 1 NI V K R S III. JOURNAL DES PAYSBAS. 7. SCHOUWBURG TE ALKMAAR. /ff ÏE I Doze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Auvebti:NTit'N gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve .35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stau alkmaar, «.let hebbende op de Keur op hel losloopen van Honden binnen deze Stad, gearresteerd bij den Raad op den 31'ten 18-)8 en op den 5deD Augustus daaraanvolgende afgekondigd, herinneren de in cezetenen dat daarbij onder anderen is bepaald dat de Honden gedu rende de Hondsdagen, op den I0'1™ dezer maand aangevangen en den 19den Augustus aanstaande zullende eindigen met zullen mieren losb.onen al waren die onk gemuilband, tenzij voorzien van xoodanig traliewerk om den kop, als waarvan het model aan het bureau van den Commissaris van Polieie aanwezig is, op eene boete van Drie Gulden door den eigenaar te betalen. Alkmaar, den 22Julij 1851. Burgemeester en Vv ethouders voornoemd F. C. W. D RU1J VESTE ÏJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De VOORZITTER van den RAAD der Stad ALKMAAR, brengt mits deze ingevolge Art. 31 der wet van 4 Julij 1850. (Staatsblad N°. ^7., regelende het°kiesregtin verband met Art. 28(3. der wet van 29 Junij 1851. (Staatsblad Nu 85 ter kennisse van de ingezetenen der zelve Stad; dat de lijst der kiesgeregtigden voor leden v an den Raad voor de dienst des loopenden jaars, door Burgemeester eri Wethou ders dezer Stad op den 14de» Julij II. gearresteerd, op den 2d™ de- zer maand door hem is gesloten op heden is aangeplakt en van nu af gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) van des voormiddags 10. tot des namiddags 2. ure voor een ieder ter inzage op de Stedelijke Secretarie voorhanden is. Alkmaar, den 4dcn Augustus 1851. De Voorzitter voornoemd F. C W. DRUIJVESTEIJN. 'labia, Angetiqnekapt. J. Samuels v. New-Bedford, Eneo kapt. M. Paièarielie v. Zante R/jnekapt T. Fairly, Bearerkapt. E. Wasless en Sutton, kapt. B. Hewlettalle 3 v. Sunderland, Bedui- no, kapt. F. Trapani v. Petersburg, Sapho, kapt. J. Berg v. lllien- borg Loewekapt. J. Erich v. Koningsbergen, Grey. Sparrekapt. L AI. Mörek v. FredrikstadtMedborgerenkapt. S. M. Sorensen v, ServaSpeculationkapt. L. Laiigveld v. Drammen en alle n. Am sterdam; Varia, kapt. I. Wiideboer v. Rochelle n. Alkmaar; die kleine Fritzkapt. W. Diliinaii en Calharinakapt. E. II. Dik, bei de v. Archangel n Kogerpolder; Famiiiënkapt. G. 3ÏÏ. Hagenson v. Drammen n. Purmerende. UITGEGAAN. Willem de Clcrqkapt. J. C. Hoek, Gelderland, kapt. H. de Wijn en Elizakapt. J. F. Deteringalle 3 v. Amsterdam n. Batavia Varia, kapt. J. J. Rotgans v. dito n. Suriname; Raphael, kapt. J. A. Buijkes v. dito n. Curacao, August, kapt. II. C. Matz v. dito n. Konstantinopolende Vr. Geertje, kapt. B. J. Bakker v. dito n. Bordeaux; Aurora, kapt. T. J. Norup, Lynakapt. P. C. Dlörck en Triton, kapt. G. Larsen, de 3 laatste v. Purmerende n. Drammen. Aan Ouders, welke in het belang der aanteleerene ambachten hunner kinderen noodig achten dat zij in de Teekenkunst onder wezen worden, doch de hosten daartoe, zelve niet kunnen bestrijden, wordt berigt; dat ter Secretarie dezer Stad, gelegenheid is tot aan vrage oin op de Stnds-Teekenschool te worden toegelaten, mits zoo danige jongelieden gevaccineerd zijn en den ouderdom van twaalf ja ren hebben bereikt. Alkmaar, den 8slen Augustus 1851. Van wege het Stedelijk Bestuur der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. Namens BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, wordt aan belangstellenden ter kennisse gebragtdat buiten en be halve de gereser»eerde plaatsen voor de Leden des Stedelijken Be stuurs, geen toegang tot de ter gelegenheid van de Harddraverij geplaatste Tribunes zal worden verleend, dan op een Toegangbillet dat tegen 50 Cents per persoon ten profijte der Weezen van de beide Weeshuizen en voor zoolang er voldoende plaats voorhanden is, ter Stedelijke Secretarie verkrijgbaar zal zijn. Alkmaar, den 8sten Augustus 1851. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NE DERLANDEN. Alkmaar, den Iden Augustus 1851. Gisteren middag arriveerde alhier Z. K. H. de Prins van Oranje vergezeld van Hoogstdeszelfs Gouverneur. Door den Heer Burge" meester begeleid heeft Z. K. H. de Groote Kerk, het Stadhuis, de Kazerne en de inrigting der Koninklijke Boogschutterij van St. Se- bastiaans-üoelen bezigtigd niet alleen maar tevens aan de daarge- boudeno Schietoefening een werkdadig deel genomen en het Hoogst- denzelven behaagd, op verzoek van den Voorzitter, het Eerelid- inaatschap dier instelling aantenemeu. Bij het bezoek van de Sehutterszaal alwaar ook de Afdeeling V. W. hare vergaderingen houdt, en welker leden daartoe juist vereenigd waren, mogt deze het voorregt te beurt vallen, den Prins eene muzijkale hulde toe te brengen. Na dat alles is Z. K. H. de Stadenden Sladshont doorgereden heeft ter dier gelegenheid de Stedelijke Begraafplaats bezocht en lieden morgen de reis naar 's Gravenhage voortgezet. Alkmaar, don 9den Augustus. Bij den Raad der Moederlijke Soeieleit voor behoeftige Kraamvrou wen alhier, is van wege Mevrouw Douairière Fontein Verschuif, eeue gift van Twee honderd Gulden ontvangen. De edele Geefster, die sints de oprigting dezer weldadige instelling in den jare 1828, als Presidente van gezegden raad een nuttig en werkzaam Lid was, geeft na haar verseheiden een treffend bewijs van hooge belangstel- ling in deze voor velen zoo heilzame inrigting. Onder bovenstaande titel verschijnt SEDERT 1 JULIJ te 's Graven hage, ZES MALEN PER WEEK, bet eenigste Fransche Dagblad hier te lande, hetwelk zoowel de binnen- als bnitenlnndsche nieuws tijdingen bevat; gemeld Dogblad kan men tegen den geringen prijs van 4 per kwartaal franco ontvangen, door tusschenkomst van alle heeren Boekhandelaren en Postdirecteuren van dit Rijkof bij den Uilgever. Bureau Assendelftstraat, n°. 294. - De deelneming welke de uitgever van dit Nieuwsblad reeds heefi ontvangen, waarborgt hem eene grootere uitbreiding, terwijl hij zieli aanvankelijk reeds, zoowel binnen- als buitenlands, in eene zeer uitgebreide en uitgezochte lezerskring mag verheugen, waartoe de gereede inschrijving van vele Diplomaten en aanzienlijke perso nen voorzeker gunstig heeft bijgedragen. VARKTBERIGT. Alkmaar, 8 Augustus 1851. Kaas kleine f 16,50. id. commissie f 15,75. id. middelb. f 15,50. Koolzaad f 9,50, een partijtje goed droog is a 10,00 verkocht. Gerst f 4,50. Haver 3.25; door S. Sieuwertsvan West-Graft dijk is een last Haver verkocht a 4,20, welke bevonden is 60 ned. ponden zwaar te zijn. Met toestemming van het Edel Achtbaar Stedelijk Bestuur, zal het Personeel van den Grooten Amsterdamscheu Schouwburg,] ter gelegenheid van de plaats hebbende Harddraverij de eer hebben ten Tonneele te voeren Op Woensdag den 13den Augustus 1851, BATATLLE VAN VROUWEN, Nieuw Blijspel in 3 Bedrijven. Naar het Fransch van Scribe en Legouvè, door den lieer C. H. Hoving. Gevolgd door: Het HUVVELIJK IS EEN KRUIS of De BRUIDSCHAT VAN MARIE, Nieuw Blijspel met Zang in een Bedrijf. Naar het Fransch van Clairville en Cordier, door den Heer P. 'A. Manus. Aanvang ten HALF ACHT URE, precies. De prijzen der plaatsen zoo voor Heeren Abonnenten als voor het verdere geëerde publiek zijn als gewoonlijk. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 10 Augustus 1851. Eerste Gebod. Franciscus Verhees en Wilhelmina Esbach. Gerrit Wolzak en Gesina Wolzak. Allen te Alkmaar woonachtig. LIJST van SCHEPEN, sedert den 1 tot den 7 Augustus 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Colomkapt. C. Hossel en Mizapurckapt. J. Harnoek, beide v Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 3 tot den 9 Augustus 1851. Willem en Pieter Johannes, zoontjes van Gerrit Sieuwerts en Ma ria Elisabeth Hamer. Aricn zoontje van Jan Marees en Jannetje Kunst. Adrionus Petrus, zoontje van Adrianus Petros Polman en Guurtje Clijn. Nicolaaszoontje van Corneli9 Meijnse Kleij - broek en Jacoba Bakker. Saradochtertje van Robert Hendrik Leemhuijs During en Johanna Koeleman. Elisabeth Jacoba doch tertje van Dirk Blokdijk en Metje de Raat. Henrietta Margaretha Francina Alida Charlolta Catharinadochtertje van Ludolph Jaco bus Hendrik Scheltus van Kampferbeke en Catharina Swan. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 3 tot den 9 Augustus 1851. Grietje Pictersdr. van Bergen, echtgenoote van Gerrit Hendrik Gevelaar, oud 62 jaren. Roelof je, dochtertje van Floris Smit en Catha rina Kos, oud circa 4 maanden. Geertruijda Kopsweduwe van Pie ter Ewaldoud 45§ jaren.Antoine Sulpice Barbey, oud 50 jaren. Johan Jacob, zoontje van Jacob de Groot en Hillegonda Catha rina Koelemeijoud ruim 6 maanden. Gerrit Hendrik, zoontje van Fredrik Hendrik Meijrons en Helena Margaretha la Charabre oud 3 maanden. Anna Maria Loomeijer, oud 45 jaren. Hen drik Willem, zoontje van Jan Hendrik Bakhuijs Rooseboom en Ma ria Rensenoud 4 maanden. f Langs dezen gebruikelijken weg, betuigt de ondergeteekende, zijnen harlelijken dank voor de algemeen betoonde deelneming bij het afsterven zijner Echtgenoote. Alkmaar, 11 Augustus 1851. M. MET Z.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1