A*1881. AtSIAAiSCBl 18 Augustus. M a a ft ft NEDERLANDEN. marktberigt. Deze Courant wordt een» in da week eu wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertenti0n gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURG E M E E S T E li kn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR» voldoende aan de Circulaire van den Heer Staatsraad, Commissaris des Koning* in do Provincie Noord Holland, van den 15<l™ dezer li'nrinneren mits deze, tot voorkoming van nadeel, de In gozelenen hunner Stad en Jurisdictie Dat hij de wet van 2 Mei 1851, (Staatsblad n°. 25) een nieuwe Termijn tut inwisseling der verjaarde Munt bi Vetten van 1845 is open gesteld en dat deze Termijn met den 31aten December 1851, zal zijn gesloten. Alkmaar, dun lfldz» Mei 1851. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, F. C. W DIIUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie ran dezelven Dl! D1EU FONTEIN VER5CHUIR. Aan Ouders, welke in het belang der aanfeleerene ambachten hunner kinderen noudig achten dat zij in de Teekenk mist ouder wezen worden doch da kasten daartoe zetve niet kunnen bestrijden, wordt berigtdat ter Secretarie dezer Stad, gelegenheid is tot aan vrage om op do Stads-Teekengoliool te worden toegelaten, mits zoo danige jongelieden gevaccineerd zijn en den ouderdom van twaalf ja ren hebben bereikt. Alkmaar, den Augustus 1851. Van wege het Stedelijk Bestuur der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Ai.iuu.vuden Kldcn Augustus 1851. Bij de Woensdag j. I. alhier gehoudene Harddraverij dongen 18 paarden, waaronder in de laatste tijd zeer beroemde harddravers, naar de door het Stedelijk Bestuur uitgeloofden Prijs en Premie, bestaande in eenen zilveren Koffijvaas tot prijs en een dito Sigaren Lucifers Standaard lot premie. De eerste werd behaald door het paard Snel, van den heer J. D. haverman te Driesuniterwijl de laatste ten deel viel aan het paard de Vliegervan den beer C. Feddesvan Leeuwarden. Op nieuw mogteri wij ons overtuigen dat deze oude liefhebberij bij velen aangenaam was, terwijl het heerlijke weder niet weinig bijbragt tot het bezoek van eeue menigte vreemdelingen. lu den vroegen morgen van den 15 dezer, ontstond te Heilo waarschijnlijk door het broeijen van het hooibrand in de Brood bakkerij van Pepping in de buurt Zevenhuizen die zoodanig in hevigheid toenam, dat binnen korten tijd het geheeie buis eeue prooi dor vlammen werd en niets kon gered worden. Het gebouw was naar men vernoemd voor 3000,verzekerd. Haarlem den 12den Augustus. De Commissaris des Koning in deze Provincie, welke thans eene inspectie-reis doet, heeft eergisteren aan den Helder en het Nieuwe diep de openbare werken in «ogenschouw genomenen gisteren ziob naar Texel begeven. Heden zou hij den Anna-Paulowna-polder bezoeken en vervolgens naar het eiland Wieringen vertrekken. llaarlCour. Amsterdam den 12den Augustus. Heden is van de werf der fabrijk van de Heeren Paul van Vlissin- gen en Dudok van Hoe! met het beste gevolg te water gelaten, eene van ijzer gebouwde schroefstoombootgenaamd de Eersteling besterad om ouder directie van de Heeren Gebr. Zurmuhlenop het Noord - Hollaiidsohe Kanaal fussohen deze stad en het Nieuwediep dienst te doen. De allerélégauste bouw van voornoemd vaartuig wordt zeer bewonderd en strekt den constructeur tot groote eer. 's Gravrnhaob den 11 den Augustus. Do direetie der loterij voor onbedeelde en nijvere armen te Leeu warden heelt van 11, 51, de KotfRigin voor bare in November aan staande te houden verlotingtwee fraaije geschenken als prijzen ontvangen. liet hoeft 11, 51 de Koningin eu Z. K. II. Prins Hendrik der Ne derlanden dezer dagen, behaagd, te doen inteekenen op de kadas trale kaart (platte grond van Batavia), door den Heer de Rosa, oud controleur van 's Rijks kadaster, in loco opgenomen en vervaardigd. Men verneemtdat deze Rijks-ambtenaar zich thans onledig houdt met de vervaardiging van een vervolg op dezen arbeid, namelijk van af Molenvliet en Rerendreeht (Noorderwal) tot aan het oude Ba tavia, kantoor van in en uitgaande regten, de haven en de reede van Batavia, op dezelfde schaal als de bereids van hem bestaande ten einde dit vervolg naaiiwkeurig daaraan te kunnen aansluiten en tot een geheel te maken. Rotterdam, den 12den Augustus. Do aangevangen kennis is dit jaar zoo levendig als zulks in lan gen tijd het geval was, het Fransche Theater de Vaudevilles deelt wei in den groot sten bijvul, Gohinchum den 11 den Augustus. AI» een voorbeeld van buitengewone vruchtbaarheid verdient mel ding» dat door den landbouwer 11. Kars, in de gemeente Leerbroek, van slechts 145 rijnlandsehe roeden lands lij mud koolzaad gewon nen zijn. Ook de rogge valt in deze streken dit jaar zeer zwaar, zoodat er mudden gewogen zijn van 75, 76, ja zelfs van77Nederl. ponden, terwijl zij gewoonlijk slechts 72 of 73 ponden halen. [Agl. Ilandelsbl. 's Gravenhage den 13 den Augustus. In den afgeloopen week heeft de voormalige flankeur-compngnie van Groninger en Franeker studenten in eerstgenoemde stad haar tweede herinnerings-feest gevierd. De Groninger couranten behel zen breedvoerige verslagen aangaande deze feestviering, waarin on der anderen het volgende voorkomt: Des namiddags vereenigde men zich in den tnin de Nederlanden, aan den feestelgken disch. De sierlijke trophée van wapenen, eens door de flankeurs gedragen, de bekranste gedenknaald, waarop de namen der afgestorvenen officieren en voormalige spitsbroeders prijk ten geheel de smaakvolle decoratie der zaal en de inrigting van den maaltijden daarbij de feestelijke muziek der stedelijke schut terijdat alles getuigde van de Zorg, door HU. Commissarissen aan de regeling van dit feest besteed. Moest een en ander natuurlijk medewerkenom de genoegens van het broederlijke zamenzijn te vermeerderenmeer, dan iemand zich had kunnen voorstellen werd de feestvreugde eensklaps verhoogd door eene hoogstvereeren- de verrassing. Op den keurig voorziene disch namelijk waren drie stntuellen van den Prins Veldmaarschalk, den held van Waterloo, van Hasselt en Leuven, geplaatst; maar moeijelijk laat zich de geestdrift beschrij ven toen de flankeurs van de commissarissen de mededeeling ver namen dat die beeldtenissen van hun zoo beminden en geëerden aanvoerder in den roemrijken tiendaagschen veldtogt daar geplaatst waren door de zorg van onzen tegenwoordigen geëerbiedigden Ko ning, die daardoor tevens de nagedachtenis van Hoogstdeszelfs vader vereerdeterwijl deze gift door het navolgende schrijven van Zijne Majesteit werd vergezeld, gedagteekend 's Gravenhage, den 15den Julij 1851. Academici Oud-Soldaten Mijns Vaders n Ontvangtals blijk mijner belangstelling in uwe tweede tien jarige henameling, nevensgaande .drie statuetten van uwen voorrna- ligetn Veldmaarschalk Zij mogentot de laatste uwer vereenigingen toeprijken op uwen feestelijken disch. Nog vijf jaren, en het vierde van eene eeuw zal vervlogen zijn sedert gij op de roepstem van mijnen grootvader vrijwillig de wapenen hebt aangegord, om het voorbeeld te geven van hetgeen een volk vermagdat door liefde voor zijn Vaderland en trouw aan den Vorstdie het regeertgedreven wordt. Zoo de Almagtige, in wiens hand het menschelijk leven rust, met het uwe ook mijn hoofd zoolang spaart, dan, oude verdedigers van den f Staat, zal het mij een genoegen zijn, op dat voor u be langrijke tijdstip van 1856 uwer allen indachtig te kunnen wezen. n Gij toont door uwe opkomst, dat het hoofdbeginsel van voor twintig jaren nog wrilckeloos in uwe harten leeft, en daarom ver trouw ik, dat een welgemeende feestdronk uit nw midden zal op gaan voor het heil van ons dierbaar Vaderlandook door uwen arm toenmaals beschermd. Weest overtuigddat ik er van harte mede instem. God spa- re u nog eene lange reeks van jaren zoowel voor uwe onderschei dene werkkringen, als voor alles, wat u naauw aan het harte ligt, en schenke vrede in en om ons. W I L L E M."" Zelden werd blijder feestdronk aan Koning en Vaderland gewijd, dan hier, na het voorlezen van dezen waarlijk Koninklijken brief. Niet een die niet de even zinrijke als verpligteude betooning van Vorstelijke deelneming op den waren prijs wist te stellen en zich daardoor niet naauwer gehecht gevoelde aan het doorluchtige Geslacht, met hetwelk de eer en de roem van het Vaderland steeds zoo naauw verbonden waren." Alkmaar 15 Augustus 1851. Koolzaadf 9.50 Kaas kleine J 15.50 Gerst4.40 id. middelb15.00 Haver3.50 id. commissie n 15 00 Twee partijtjes Haver zijn verkocht tot f 4 20 en f 4 40 LIJST van SCHEPEN, sedert den 8 tot den 14 Augustus 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd; BINNENGEKOMEN. Susanna Christina kapt. E. Jonker, wijlen B. M. Corbiere v. Ba tavia Victoria, kapt. P. Muller v. Mantanzas, Dalia, kapt. B. S. Solar v. Gion Concord, kapt. T. Dodds v. Seabam, Bendrika Bessi- uo, kapt. J. Hofker v. Archangel, Undine, kapt. M. Moldenhaiier v. Riga, Herman fVedelkapt. W. Grung v. Arendahl, die Ernte kapt. W. A. Zielke v. Nerva fiere Sodskende, kapt S. Jonhson en Soeblomstenkapt. V. Lerohe, beide v. Fredrikstadt, Argokapt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1