A0'1851. ALK 1 AARS CHE r 34. COURANT» Kü mmÈ: w w 25 Augustus. NATIONALE MILITIE. a a li d a. 2 kop* I4IA V kennisgeving. V Dwe Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 8 Centen uitgegeven. lil hi? l=41 X iu F ADVERtENTiëti gelieve men des Zaturdag mid" dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs vail 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt Voor elke plaatsing. ti BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van t 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n". 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad. dat bet Kohier van bet Patent reet over hst dienstjaar 1851/52, op den 1.3'len dezer maand, door den Heer Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provin cie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der üireete Belastingen binnen deze Stad ter invor dering is overgegeven. ri leder Ingezetenwelke daarbij belang beeft, wordt alzoo ver- maand op 'de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven- ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaarden 19'Jen Augustus 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DItUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De 1)IEU FONTEIN VERSC11UIR. BURGEMEESTER ex WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden; dat bij Cir- culaire van den 15<h" Augustus 11. |33|, (Prov. blad n». 66) aan de Gemeentebesturen is medegeeld, dat, ingevolge Koninklijke beschik king, de gewone nnjaars-oefeningen van de Miliciens-verlofgangers dit jaar niet zullen plaats hebben. Alkmaar, den 23*tc» Augustus 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D RU1J VESTE IJ N. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van alle degenen welke daarbij be lang'hebben, en aan het regt van palent onderworpen zijn, dat tot de afgifte tier Patenten over de dienst 1851/52, zal worden geva ceerd ter Secretarie «lezer Staddagelijks uitgezonderd des Zondags) van dan 25st<?n Augustus tot en met den 6den September 1851des voormiddag* van tien tot één ure, en dat, om daarin geregeld en «aar eiseh der wet te werk te gaan, het noodig is, dat door de af halers worde overgelegd 1". Bet reen voor de Declaratie van aangifte, in der tijd afgege ven, terwijl 2", Alle TappersKoffij huishouders Kroeghouders en Slijters ver- ptujt zju te verlootten hunne kwitantie van betaalde regten tea bhjhe dat deze door hen over de eerste Zes maanden van deze dienst reeds zijtt betaald. Zullende na afloop van dezen bepaalden termijn de onafgehaalde Patenten krachtens Z. 31. besluit van den 17den October 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen aan de huizen der pa tentpligtigentegen betaling van tien centen voor ieder Patent, worden roudgebragt. Burgemeester en Wethouders waarschuwen mits deze in liet bij zonder de Tappers, Slijters, Logement,- Koffijhnis en Kroeghouders die tot dus verre aan de oproeping daartoe door Burgemeester en Wethouders in dato 7 Junij dezes jaars gedaannog niet hebben voldaan, zich deze laatste gelegenheid lot het afhalen hunner Pa tenten tegen vertoon van het bewijs van gedeeltelijke betaling der regten, nog 'en nutte te maken, ten einde te voorkomen de ver- votgiogen, welke bij gebreke daarvan tegen hen zoude moeten wor den te werk gesteld, Alkmaar, den 23*tefl Augustus 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DItUIJVESTEIJN. De Secretaris Db DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BLITENLANDSCHE BERIGTEN. Een Engelsman, die hevige gemoedsaandoeningen najaagt, om de hem verteereude spleen te verdrijvenhad zich eenige jaren geleden bij eenen dierentemmer gevoegd in de hoop, dat hij eenmaal het oogen- Mik zou zien aanbreken s waarop de leeuw zijn beheerscher zou ver slinden. Zoo reisde hij verscheiden jaren onafscheidelijk met hem rond, eiken dag na de voorstelling voegde hem zijn reisgenoot toe: heden was het niets, en bekwam hij tot antwoord: dan hoop ik dat het morgen zal zijn. Die vreesselijke morgen brak eindelijk aan. Op zekeren dag kwam de aangeboren woestheid des leeuws weder boven en zoodra zijn meester in het hok tradverscheurde bij hem, tot ontzetting aller aanwezigen. De Engelschman genoot de vruebt van zijne volharding. Maar nn kwam weder de oude kwaal, de spleen vervelingzucht naar hevige gemoedsaandoeningen op. Hij reisde rondzocht en vond niets. Eindelijk komt hij dezer dagen te Orle ans. Dé toren der hoofdkerk, die in zeer wankelenden staat ver keertheeft reeds lang bij de bewoners groote bezorgdheid en angs verwekt, daar zij telkens dachten dien te zien nederstorlen. Onze Engelschman ziel dien toren en als Archimedes roept hij uit: Euieka Ik heb het gevonden. Hij laat zijne goederen afladen huurt in de nabijheid van Saiute Croix eene woning, uit welks vensters hij zoo wel den (oren ah de plaats ziet, waar deze noodwendig eenmaal nederstorten moet. Daar zit hij onbewegelijk van des ochtends vroeg tot Iaat in den avond en staart onafgebroken op het voorwerp zijns verlangens. Wanneer hij zich ter ruste begeeft, moet zijn bediende waken en bij eiken opkomende wind hem wekken, als wanneerliij zich onverwijld aan zijn venster plaatst. Hij hoopt niet zoolang' als op den leeuw te moeten wachten en spoedig zijn verlangen ver vuld te zien. [Alg. BandelsH.] NE DERLANDEN. Alkmaar den 22sten Augustus 1851. ANNA PAULOWNA POLDER in Noord-Holland. De aangekondigde openbare verkooping van onroerende goederen» gelegen in den Anna Paulowna Polderte zamen groot ongeveer 3600 bunders, heeft op den 20sten Augustus 1851, te Alkmaar plaats gehad; en die goederen zijn daarbij in verscheidene combina tiën aan verschillende personen verkocht en toegewezen voor een gezamenlijk bedrag van f 253,545, Amsterdam den 1 Oden Augustus. Gisteren overleed alhier de heer Jan Eduard van Someren Brand, ridder van de orde van den Nederl. leeuw, konimissaris bij de ad ministratie van de stedelijke accijnsen en belastingen te Amsterdam. De overledene was iemand van veel kunde, door ervaring en naauw- gezeltelangdurige studie verkregen; hij bekleedde, na vroegere ambtsbetrekking elders, zijnen hoogst belangrijke post in de hoofd stad met ongekrenkte trouw en maakte zich daardoor niet slechts hooggeacht bij het stedelijk bestuur en zijne sladgenootenmaar ge noot en verdiende ook het hooge vertrouwen en de onderscheiding, hem van het gouvernement ten deel geworden door zijne kunde en regtschapenheid. Als huisvader wordt hij mede door de zijnen diep betreurd en zijne mede-ambtenaren en vele vrienden zullen zijne na gedachtenis in gezegende herinnering houden. Volgens de Meppelsche Courant is door een ingezetenen een roggehalm vertoond, bevattende 17 aren, ieder van 6 rijen korrels, terwijl men, om de bijzonderheid nog meer te doen uitkomen, het aantal korrels heeft berekend, en bevonden, dat deze halm het groo te aantal van 2040 bevatte. Bij een ander is een garsteslam bevat tende 45, en bij een derde een haver-stam van 43 aren gevonden. Naar men verneemtis de onder Nieuwer-Ainslel geweldadig omgebragle vrouw beroofd geworden van een gouden horolngie, met gladde kast, wit porceleïnen wijzerplaat met romeinsehe cijfers; van eene broche, zonder steen, van roodachtig goud; van een muntbil jet van 10; van vier enkele guldens en eenig klein geld, en van eene kralen beurs met zilveren knip. In de Javasche Courant van 25 Junij jl. leest men nog de vol gende berigten In den nacht van 27 Mei jl., is op de klippen bij het eiland Ra-és verongelukt het schip Almochlarie, gevoerd door den Arabier Said Mochamad bin Alie bin Sahaboe, komende van Mima De passagiers en matrozen, ten getale van 80 personen, zijn door de hulp van het hoofd van het eiland gered doch van 320 paardendie aan boord waren, zijn 312 verdronken en slechts 8 behouden. Z. II. de Sul- tan van Sumanap heeft onmiddelijk een van ZD. vaartuigen naar het eiland Ra-as gezonden, om de noodige hulp te verschaffen. In alle garnizoenen bevinden zich voortdurend een aantal zie kelijke militaire, die der dienst meer tot last dan tol haat strekken, daar zij doorgaande bewoners der hospitalen zijn. Hunne ziekte is door medicijnen niet grondig te genezen en zij sterven eindelijk zonder iets beteekenends te hebben uitgerigt. Deze ongelukkige» kunnen alleen herstellen wanneer eene goede geneeskundige behan deling door plaats- en klimaats-verandering wordt ondersteund. Men heeft daarom er steeds op aangedrongenin een gunstig gematigd klimaat een hospitaal voor eronische zieken te houwen. Aan die be hoefte is het ontstaan van bet had-établissement te Plantoegang té danken. Maar dit voorziet slechts in het geval van eenige bepaalde ziekten; voor vele andere is het niet geschikt. Dit bezwaar is weg genomen door, op aanraden van den generaal-majoor van der Wijck, tot convalescenten-huis te doen inrigten het fort te Oenarang, het geen reeds zeer voordeelige uitkomsten heeft opgeleverd. Arnhem, den 19den Augustus. Nopens den oogst, voor zoo ver die reeds heeft plaats gehad, kun* nen wij ten aanzien van deze streken gunstige berigten mededeelen- De rogge is grootendeelsonder begunstiging van het schoonste we" der, reeds binnengehaald en geeft stof tot tevredenheid, zoowel wa*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1