C 0 U 1 i N T 1 September. M a a ii d a g [o. e Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertent^n gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. P TT It G F 11 F EST E R en WETHOUDER S der Stap ALKMAAR' Drenten bij deze ter kennisse van alle degenen, welke daarbij be W "hebben, en aan het regt van palent onderworpen zijn dat bd de afo-ifte der Patenten over de dienst 1851/52, zal worden geva- '()"ter Secretarie dezer Stad, dagelijks [uitgezonderd des Zondags) van den 25»"n Augustus tot en met den September 18oldes voormiddags van tien tot èén ure, en dat, om daarin gëregeld en naar eisch der wet te werk te gaan het nood.g is, dat door de af halers worde overgelegd: lo. Het recu voor de Declaratie van aangifte, in der tijd ajgege- 29. VJ'llè TappersKoffijhuishoudcrs Kroeghouders en Slijters ver- pliqt zijn te ver 'toonen hunne kwitantie van betaalde regten ten blijkedat dezedoor hen over de eerste Zes maanden van deze dienst reeds zijn betaald. Zul'ende na afloop van dezen bepaalden termijn de onafgehaalde Patenten krachtens Z. M. besluit van den 17^ October 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan de huizen der pa tentpligtigentegen betaling van tien centen voor ieder Patent worden rondgebragt. Burgemeester en Wethouders waarschuwen mits deze m het bij zonder'de Tappers, Slijters, Logement,- Koffijhuis en Kroeghouders, die tot dus verre aan de oproeping daartoe door burgemeester eu Wethouders in dato 7 Junij dezes jaars gedaan nog niet hebben voldaan zich deze laatste gelegenheid tot het afhalen hunner Pa tenten 'tegen vertoon van het bewijs van gedeeltelijke betaling der repten' no°g ten nutte te maken, ten einde te voorkomen de ver volgingen welke bij gebreke daarvan tegen hen zoude moeten wor den te werk gesteld. Alkmaar, den 233ten Augustus 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De Dl EU FONTEIN VERSC11UIR. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER heb Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad nu. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het voljaarsch Sup- nletoir Kohier N°. 2 voor de Personele belasting, dienst 1851/52., óp den 16,len dezer maand, door den Heer Staatsraad, Commissa ris des Konings in de Provincie Noord - Rolland is executoir ver klaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastin gen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge- Ten ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zonden voortvloeijen te ontgaan. Alkmaar, den 29stea Augustus 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van deze/ven, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. ])e BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, doen te weten Dat door den Raad dezer Gemeente in zijne vergadering van den 2Rsten Mei 1851 en door den Raad der Stad Amsterdam in zijne vergadering van den 30sten Junij 1851 beide goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord - Holland bij Re solutie van den 16den Augustus 1851N«. 1is vastgesteld de volgende Wijziging in het reglement voor het Beurtveer tusschen Am sterdam en Alkmaar, goedgekeurd door de Gedeputeerde Sta ten der Provincie Noord-Holland, bij resolutie van 30 Janu- arij 1851, N°" 5. Art. 2. De Schejien zullen varen als volgt: van Alkmaar, des Zondags 'savonds om 10 ure, des Dingsdags enz. En is h-ervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 285leu Augustus 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De VOORZITTER van den RAAD der Stad ALKMAAR, heeft ge meend de kiezers dor voormelde gemeente Ier gelegenheid van de ophanden zijnde verkiezing van Leden voor den Gemeenteraad, op merkzaam te moeien makenop de voornaamste daartoe betrekke lijke bepalingen der wetten einde te voorkomen dat sommigen door onbekendheid daarmede hunne regten verloren doen gaanen brengt alzoo door deze ter kennis van de belanghebbenden 1°. Dat de werkzaamheden tot de inlevering der stembilletten haren aanvang zullen nemen op Dingsdag den 9dcn September 1851 's morgens len 9 ure en bepaaldelijk zullen gesloten worden ten 5 ure, des namiddags van dienzelfden dag. 2°. Dat de stembilletten leesbaar zullen behooren te zijn geschre ven en vooral met opzigt tot de voornamenduidelijk den be doelden persoon zullen moeten aanwijzen. 3°. Dat geen grooter getal dan 15 personen daarop zullen behoo ren te worden gebragt, daar alle persunen boven dat getal niet zullen mogen worden aangenomen. 4°. Dat de stembilletten niet inogen worden onderteekend, maat door den kiezer in persoon in de stembus moeten worden gebragt. 5°. Dat tot Leden van den Raad benoembaar zijn alle ingezetenen dezer Stad, die gedurende het laatste jaar hunne woon plaats binnen dezelve hebben gehad, mits Nederlanders, boven de 23 jaren oud en in bet volle genot van alle burgerlijke en burger6chapsregten terwijl daarentegen 6°. De volgende betrekkingen onvereenigbaar zijn met het Lidmaat* schap van den Raad Commissaris van Politie. Ambtenaren door het Gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, waaronder echter niet begrepen worden, Leden van Armbesturen, Godshuizen en andere Instellin gen van Weldadigheid, noch Genees-, Heel- en Verloskun digen met de Armenpractijk belast. Ambtenaren met het ontvangen of uitbetalen van gelden der gemeente belast of aan eenige aan het Gemeentebestuur ondergeschikte Administratie rekenpligtig. Geestelijken en Bedienaren der Godsdienst. Onderwijzers van het lager of middelbaar onderwijs. Krijgslieden in werkelijke dienst. Alkmaar, den 30st"> Augustus 1851. De Voorzitter voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. a. b. d. e. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene Circulaire van den Heer Staatsraad Com missaris des Konings in deze Provincie, gedateerd 23 Augustus 1851 Nu. betreffende eene te houden Tentoonstelling van Voorwer- pen van Nationale Nijverheid en houdende uitnoodiging om door bekendmaking derzelve, de algemeene belangstelling daartoe op- tewekken Brengen door deze (gaarne aan dat verzoek voldoende) ter ken- nis van de belanghebbenden, dat in 1852 binnen de Stad ARNHEM, krachtens Koninklijke goedkeuringop 15 Julij 1852 zal geopend wordenom voorlteduren tot .31 Augustus daaraanvolgende, eene TENTOONSTELLING van VOORTBRENGSELEN van NATIONALE NIJ VERHEID, waarbij ook voorwerpen uit andere Provinciën dan Gel derland alsmede uit 'sRijks Overzeesche Bezittingen, zullen wor. den toegelaten. Alkmaar, den 30sten Augustus 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. 1) R U IJ V E S T E IJ N. De Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NE DERLANDEN. Alkmaar, den 29sten Augustus 1851. Bij een brief met de gewone post ontvangen werden wij verzocht het volgende te plaatsen Op de vraag die mogelijk dezer dagen gedaan zal worden Wie zijn thans Leden van den Raad dezer Stad dient in antwoord: de Heeren F. C. ff. DruijvesteijnA. P. de Lange, J. T. Koorn, mr. J. A. Kluppel, mr. li. van Laar, mr. A. J. C. Maas Geestera- nus, dr. L. de Sonnaville, dr. L. J, Westendorp, dr. D. (F. van Leeuwen, J. SchoehuizenB. A b bringJ. Bakker Kz., J. van der Sluijs Veer en J. Wentholt. i 's Gravenhage den 25sten Augustus. Dezen ochtend is de bevolking der residentie verblijd geworden door de heugelijke mare, dat H. M. de Koningin in den afgeloopen nacht verlost was van een zoon. Deze gebeurtenis is door bet lossen van het gesehut en het uitsteken van vlaggenzoo van open bare als van bijzondere gebouwengevierd. H. M. zoo wel als de jonggeborene bevinden zich dezen ochtend, naar omstandigheden bijzonder welvarend. den 28 Augustus. Het berigt van den toestand van II. M. de Ko ningin van heden ochtendluidt aldusGisteren avond heeft zich bij H. M. koortsverheffing opgedaan, waardoor de nacht slape loos is doorgebragt. De jonggeboren Prins is redelijk weldoch minder rustig." De jonge prins is gisteren ingeschreven onder de namen van U'il- I lent Alexander Karei Hendrik Frederik,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1