COUR A IV T. feisv Maan <1 a 8 September. Landbouw cn Yccteelt. i® £4 IA JL ilo. 2°. 4°. In de vogeïarij van koningin Victoria van Engeland, bevini ZZG.F.LKSi Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. li ADVERTENTiëN gelieve men desZaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, Gelezen hebbende de missive van den Heer Munster van Rinnen- landsche Zaken. Opper-Houtvestervan den 12(1<a> Augustus 1851, n'o. 189, 8s«e afdeeling, betrekkelijk de opening van de groote Jogt. Gelet op de deliberatie van Ileeren Gedeputeerde Staten, dd. 10. Augustus jl.n°. 64; alsmede op de nadere missive van den Heer Minister, Opper-Houtvester voornoemd, van den 24stt'u dier maand, n°. 18, 8ste afdeeling. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden Dat, volgens de door den Heer Opper-Houtvester, met overleg van Ileeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling, de groote Jagt, op Maandag den achtsten September aanstaande wordt geopend, on der deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden gejaagd op gronden waar de oogst nog niet is afgeloopenen op gronden waar op nog graangewassen of peulvruchten te veld staan. Dat de lange Jagt alleen op twee dagen van elke week en zulks des Woensdags en Zaturdags zal mogen plaats hebben. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd dat de onder linge afstand der jaglpalen bij art. 16 der Wet van 11 Julij 1814, n°. 29, (Staatsblad n°. 79) bedoeld, bepaald is op vijf honderd ellen. Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden gebragt, dat bij vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt nog niet is geopendde Houtvesters gemagtigd zjjnom consent biljetten tot vervoer aftegeven, geldig voor den tijd, welke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld, En ten einde niemand eeDige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en ge- figeerd alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 29st«» Augustus 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voorn11., Van E W IJ C K. De VOORZITTER van den RAAD der Stad ALKMAAR, heeft ge meend de kiezers der voormelde gemeenteter gelegenheid van de ontlanden zijnde verkiezing van Leden voor den Gemeenteraadop merkzaam te moeten maken, op de voornaamste daartoe betrekke lijke bepalingen der wet; ten einde te voorkomen dat sommigen door onbekendheid daarmede hunne regten verloren doen gaan; en brengt alzoó door deze ter kennis van de belanghebbenden 1°. Dat de werkzaamheden tot de inlevering der stembiljetten haren aanvang zullen nemen op Dingsdag den 9'ien September 1851 's morgens ten 9 ure en bepaaldelijk zullen gesloten worden ten 5 ure des namiddags van dienzelfden dag. Dat de steinbilletten leesbaar zullen behooren te zijn geschre ven en vooral met opzigt tot de voornamen, duidelijk den be doelden persoon zullen moeten aanwijzen. Dat geen grooter getal dan 15 personen daarop zullen behoo ren te worden gebragt, daar alle personen boven dat getal niet zullen mogen worden aangenomen. Dat de stembillelten niet mogen worden onderteekend, maar door den kiezer in persoon in de stembus moeten worden gebragt. 5°. Dat tot Leden van den Raad benoembaar zijn alle ingezetenen dezer Stad, die gedurende bet laatste jaar hunne woon plaats binnen dezelve hebben gehad, mits Nederlanders, boven de 23 jaren oud en in het volle genot van alle burgerlijke en burgersehapsregten terwijl daarentegen 6°. De volgende betrekkingen onvereenigbaar ziju met het Lidmaat schap van den Raad a. Commissaris van Politie. b. Ambtenaren door het Gemeentebestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt, waaronder echter niet begrepen worden, Leden van Armbesturen, Godshuizen en andere Instellin gen van Weldadigheid, noch Genees-, neel-en Verloskun digen met de Armenpractijk belast. c. Ambtenaren met bet ontvangen of uitbetalen van gelden der gemeente belast of aan eenige aan het Gemeentebestuur ondergeschikte Administratie rekenpligtig. d. Geestelijken en Bedienaren der Godsdienst. e. Onderwijzers van het lager of middelbaar onderwjjs. Krijgslieden in werkelijke dienst. Alkmaarden 30sten Augustus 1851. De Voorzitter voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS orn Stad ALKMAAR, ontvangen hebbende eene Circulaire van den Heer Staatsraad Com missaris des Kouings in deze Provincie, gedateerd 23 Augustus 1851, N°. sgjf; betreffende eene te houden Tentoonstelling van Voorwer pen van Nationale Nijverheid en houdende uitnoodiging om door bekendmaking derzelvede nlgemeene belangstelling daartoe op- te welt ken Brengen door deze (gaarne aan dat verzoek voldoende) ter ken nis van de belanghebbenden, dat in 1852 binnen de Stad ARNHEM' krachtens Koninklijke goedkeuring, op 15 Julij 1852 zal geopend worden, om voortteduren tot 31 Augustus daaraanvolgende, eene TENTOONSTELLING van VOORTBRENGSELEN van NATIONALE NIJ-< VERHEID, waarbij ook voorwerpen uit andere Provinciën dan Gel derland alsmede uit 's Rijks Overzeesche Bezittingenzullen wor den toegelaten. Alkmaarden 30s<™ Augustus 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd t F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De D1EU FONTEIN VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WETHOUDER S der Stap ALKMAAR, geven hiermede kennis aan de belanghebbenden Dat op Donderdag den llJen September 1851, 's middags ten 12 ure, ter kamer van Ileeren Burgemeester en Wethouders zullen worden uitgeloot: 1°, Twee AANDEELEN der geldleening van 23000goedge keurd bij Koninklijk besluit van den 26sten September 1847 N°. 61waarvan de aflossing op den l8ten October aanslaande zal geschiede. 2°. Een AANDEEL der geldleening ten behoeve van den Schelp- weg naar Egraond aan den Hoef, goedgekeurd bij Z. M. be sluit van den 18,lcn Julij 1845 N°. 46, waarvan de aflossing den Ist™ Januarij 1852 zal geschieden. Alkmaar, den 6den September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris, Db D1EU FONTEIN YEllSCnUIR. BURGEMEESTER en WETUOUDERS van ALKMAAR; brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen Dat de Stedelijke Rekening over den dienst van het jaar 1850zoo als die aan den'Raad dezer Stad is aangeboden, gedurende eerstko mende veertiendagen en alzoo tot den 22stec September 1851 inge sloten, dagelijks, (Zon- en Feestdagen uitgezonderd,) van 'smorgens 9 tot 's namiddags 2 ure, ter inzage op de Stedelijke Secretarie voor handen ligt. Alkmaar, den Cï0100 September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De Dl EU FONTEIN VERSCUUIR. NEDERLANDEN. 's Graveniiage den 3den September. Het berigt van den toestand van II. M. luidt dezen ochtend aldus n H. M. gevoelt zich, na een zeer rustigen nacht, aanmerkelijk ver sterkt en naar omstandigheden vrijwelvarende. De jongeboren Prins is wel en neemt zigtbaar toe in ontwikkeling." Bij den voortduren- den gunstigen toestand van beiden, zullen geene verdere berigten worden uitgegeven. Naar men verneemtheeft de heer van Senden voor den doop van den jongen Prins water uit den Jordaan in Palestina aangeboden. Men verneemt dat te Amsterdam een persoon is aangebonden, die verdacht is van zich te hebben schuldig gemaakt aan den be kenden moord in de Kalfjes-laan, en die reeds door een der getui gen zou zijn herkend. Men voegt er bijdat deze persoon de man is van de schoonmaakster der verslagene, en dat hij van deze eene zekere soni ter leen zou hebben gevraagd, die zij had beloofd hem buiten de stad te zullen gevendoch waarin bij zoude zijn te leur gesteld, omdat hij meer had verlangd, dan zij hem bragt. Men verhaalt verder, dat bij het lijk een fleschje met zwafel-ether is gevonden, en dat de hand 'van den aangehouden man eene kwetsuur oplevert, volgens deskundigen veroorzaakt door de beet van een menseh. liaarlCour.] Een Wijnstok van zeldzame grootte. De grootste wijnslok waarvan wij immer boorden bevindt zich in den tuin van het Paleis le Winsor. Ilij is 46 jaren oud en be dekt een' muur van 10 N. ellen breedte en 45 N. ellen hoogte. In den herfst van 1843 droeg hij 2400 trossen van de allerschoonste druiven. Gemiddeld woog iedere tros ruim N. pond. Hoenders uil Cochin-China.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1