r BANT. M a a ii (1 a W¥M 1 5 September. De DIEU FONTEIN VERSCnUIR. PROGRAMMA Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'P. Advertentión gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. T)k STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, verwittigt de belanghebbenden, dat, te begin nen met Maandag den 15den September aanstaande de passage over de Vlotbrug, gelegen op het Groot Noord-Hollandsch Kanaal buiten de Texelsc'hc poort, te Alkmaar, uit hoofde van de vernieuwing de zer brug, tot nadere bekendmaking zal zijn afgesloten. Haarlem, 10 September 1851. Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deh Stad ALKMAAR, voldoende aan de Circulaire van den Heer Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord - Hollandvan den 15d6n dezer n°. herinneren mits deze, tot voorkoming van nadeel, de In gezetenen hunner Stad en Jurisdictie Dat bij de wet van 2 Mei 1851, (Staatsblad n°. 25) een nieuwe Termijn tot inwisseling der verjaarde Muntbilletten van 1845 is open gesteld en dat deze Termijn met den 31sten December 1851, zal zijn gesloten. Alkmaar, den 16(len Mei 1851. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar F. C. W D RUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven, Db DIEU FONTEIN VERSCI1UIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR3, brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen Dat de Stedelijke Rekening over den dienst van het jaar 1850 zoo als die aan den Raad dezer Stad is aangeboden, gedurende eerstko mende veertiendagen en alzoo tot den 228'eE September 1851 inge sloten dagelijks(Zon- en Feestdagen uitgezonderd,) van 's morgens 9 tot 's namiddags 2 ure, ter inzage op de Stedelijke Secretarie voor handen ligt. Alkmaar, don 6(Iod September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt Ten gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het Kohier van het Patent regtover het dienstjaar 1851/52, 1® Suppletoir, op den 88ten dezer maand, door den Heer Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord - Holland is executoir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 12lleo September 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DR ÜIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERSUvan ALKMAAR, brengentengevolge cener ontvangene missive van den lieer Staats raad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-IIollaDdvan don 9d<;n September 1851, ter kennisse van de Ingezetenen, dat ter Stedelijke Secretarie ter lezing ligt, eene Circulaire door de Com missie van Weldadigheid uitgevaardigd tot opwekking van deelne ming in die Maatschappij waarvan zij hun uitnoodigen kennis te komen nemen, en tevens, om, door deelneming in genoemde in stelling of door verhoogde bijdragen der gewone Jaarlijksche Contri butie als Lid, haar bestaan te helpen schragen. Alkmaar, den IS*1"1 September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. De Secretaris, NEDERLANDEN. Alkmaar den 13den September. Rij do op den lOden dezer alhier gehoudene oponing der stem- belettenvoor de verkiezing van 15 Leden voor den Gemeenteraad, die ten getale van 544 zijn ingekomen, terwijl 693 kiezers hadden kunnen stemmen, zijn m de eerste plaats met volstrekte meerderheid van stemmen verkozende Heeren F. C. W. Druijvesteijn 466 stem J. T. Koorn 444 J. Teengs Telling 421 B. Abbring 397 J. Schoehuizen 395 terwijl vervolgens de Ileeren J. Bakker KIz. 258 stemm. Dr. L. J. Westendorp 238 J. A. Peelers 228 Mr. P. A. de Lange 207 J. C. Vonk 205 S. A. de Moraaz 203 Mr. J. A. Kluppel 344 stem. Dr. L. de Sonnaville 333 P. A. van der Drift 324 u en Dr. D. W. van Leeuwen 305 F. M. Aghina 189 stemm. C. Bruinvis 184 F. M. van de Velde 178 J. v. d. Sluijs Veer 177 Mr. B. van Laar 170 Dr. Js. Kraakman 161 a hebben bekomeD en op de lijst zijn geplaatst, die volgens de Wet behoort te worden opgemaakt, en waaruit op den 23sten dezer eene her-stemming voor de overige zes plaatsen zal geschieden. 's Gbaveniiage den 6den September. De minister van Financiën heeftonder dagteekening van 24 Au gustus jl.aan de heeren arrondissements-directeurs der directe be lastingen in- en uitgaande regten en accijnsen doen afgaan de vol gende missive: Het is mij geblekendat deurwaardersdoor belastingschuldi gen verzocht, aangift-biljettenin zake van directe belastingen, voor hen in te vullenvoor die invulling geschenken in geld van hen aannemen. Het is mijn stellig verlangen, dat deze verkeerd heid nergens meer plaats grijpe. Ik verzoek UEd. Gestrenge der halve tegen het aannemen van dergelijke geschenken een nadrukke- jijk verbod aan de deurwaarders in uwe directie te doen uitgaan." VAN DE NEDERLANDSCHE (MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1851. De NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ teb BEVORDERING van NIJ VERHEID heeft, in bare 74ste Algemeene Vergadering, gehouden te Haarlem, op den 15, 16 en 17den Julij 1851, onder voorzitting van den Heer President-Directeur Dr. J. A. van BEMMELEN, de volgende Medailles toegewezenals Aan de Heeren Dr. S. Bleekbode, Hoogleeraar te Delft, en O. Ver dagen Paz.Fabrijkant en handelaar te Goes, de gouden medaille en eene premie van f 300voor eene ingezonden Verhandeling met drie teekeuingenover de bereiding van den Meekrap, onder het motto: Time is Money. Aan den Heer J. van der Smis, te Utrecht, de zilveren medaille en eene premie van f 75voor monsters inlandsch vervaardigde bee nen Iinoopeningezonden onder de spreuk Behoefte doet vinden. Aan den Heer F. L. W. Baron van Brakel van den Eng, op den huize Eng, onder Lienden, Lid-Correspondent der Maatschappijde zilveren medaille voor een ingezonden toestelom drooge kunstmes- ten gelijkmatig over het land te strooijen. Aan den Heer O. Verhaagen Pnz.Fabrijkant en Handelaar te Goes, de zilveren medaillevoor inlandsch vervaardigd tnjelzoutdat alle kenmerken van zuiverheid bezit en voor het Engelsche niet behoeft onder te doen. Daarenboven heeft zij aan de Heeren A. Bon en J. Goldberg, te Hazerswoudetoegekend eene eervolle vermelding, voor een door hun vervaardigd en ingezonden model eener Dorschmachiene. De volgende stukken zijn om de daarbij vermelde re denen in advis gebleven Monsters poeder, ter wering van het zwart in de tarwe en ter verdrijving der slakkenomdat daaromtrent nog geene volledige be- rigten zijn ingekomen. Monsters zaaigroenals middel tegen het zwart of den brand in de Granenom reden als boven. Een nieuw, verbeterd filtreertoesteleene eenvoudige hevel voor hetzelve en eene nieuwe, verbeterde glazen waschspnitdewijl bo vengenoemde werktuigen te laat zijn ingekomen om nog voor deze vergadering aan het oordeel van een geuoegzaam aantal departemen ten te kunnen onderworpen worden. Eene vereenvoudigde draagbare handbrandspuit, om reden als voren. Eindelijk zijn de onderstaande stukkenom de daarbij vermelde redenenonbekroond gebleven. Afteekening en beschrijving van een werktuig ter voortbrenging eener kostelooze beweegkracht, een zoogenaamd perpetuum mo bile. Omdat men eenparig oordeelde dat dit volstrekt geene dor minste waarde bevatte en alzoo als geheel onvoldoende is afgekeurd. Monsters bi-sulphis caleis. Hoewel de monsters goed bereid eu voor het doel geschikt waren zoo bleek het geene uitvinding van den inzender te zijn. Monsters touw en matten uit zeewier, onder de spreuk: Loon voor werk. Met erkentenis voor de mensehlievende pogingen van den inzender, om aan hehoeftigen werk te verschaffen, zoo was het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1