ALKMAAR! C MANT BMMMI pmm M a a n <1 a s; ÊJBsm 22 September. PROGRAMMA '\a f Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. AnvERTENTièN gelieve men des Zaturdag mid' dags vóór I ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. r1'1 1 11 i i De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, verwittigt de belanghebbenden, dat, de passage over de brug gelegen in den groeten weg N«. 4 buiten de Texel- sche poort, te Alkmaar, uit hoofde van vernieuwing dier brug, tot nadere bekendmaking zal zijn afgesloten. In de vorige annonce was abusief melding gemaakt van de vlot brug op het Groot Noord-Ilollandsch Kanaal buiten de Texelschepoort te Alkmaar Haarlem, 13 September 1851. Van E NV IJ C K. PROVINCIE N O 0 R D - II 0 L L A N D. AANBESTEDING. OpJ Woensdag den 1st™ October 1851, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hollandof, bij afwezen door een der Leden van de Gedeputeerde Statenin tegenwoordigheid van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: liet doen van eenige bestortingen vóór den teen der Steen- glooijing en den daarvoor geplaatsten kolderregel aan de oever* werken van den Achtersluis-polder." Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken voor deze Aanbesteding zullen behalve aan het Lo caal van het Provinciaal Bestuur ter lezing liggen op al zoodanige plaatsen waar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in de provincie Noord-Holland worden Ier lezing gelegd. Acht dagen vóór de aanbesteding, zal zoo veel noodigaanwij zing in loco worden gedaan. Inmiddels zijn verdere informatiën te bekomen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat E. de KRUYFF, Ve Haarlem, en bij den Ingenieur van den Waterstaat P. CALAND, te Pnrmerende. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKjMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen Dat de Stedelijke Rekening over den dienst van het jaar 1850, zoo als die aan den Raad dezer Stad is aangeboden, gedurende eerstko mende veertiendagen en alzoo tot den 22stec September 1851 inge sloten, dagelijks, (Zon- en Feestdagen uitgezonderd,) van 's morgens 9 tot 's namiddags 2 ureter inzage op do Stedelijke Secretarie voor handen ligt. Alkmaar, den G'lea September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1JVESTE1JN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen tengevolge eener ontvangene missive van den Heer Staats raad" Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, van den 9(len September 1851, ter kennisse van de Ingezetenen, dat ter Stedelijke Secretarie ter lezing ligteene Circulaire door de Com missie van Weldadigheiduitgevaardigd tot opwekking|van deelne ming in die Maatschappij; waarvan zij hun uitnoodigen kennis te komen nemenen tevensom door deelneming in genoemde in stelling of door verhoogde bijdragen der gewone Jaarlijksche Contri butie als Lid, haar bestaan te helpen schragen. Alkmaar, den 13den September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ Y E S T E IJ N. De Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen mits deze, ingevolge Art. 203 der Wet van den 29sten Junij 1851 (Staatsblad no. 85) ter kennisse van de Ingezetenen, dat de Begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor de dienst des jaars 1852 op heden door hen aan den Raad der gemeente is aan- gebodon en van heden af gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift verkrijgbaar is. Alkmaar, den 8sten September 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHÜIR. NE DERLANDEN. 's Gbavendage den 16den September. Z. M. heeft den heer A. P. de Lange, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Wethouder der stad Alkmaar, onder dankbe tuiging voor zijne bcwezcuc diensten. Op de londensche tentoonstelling is nog een zeer prachtig voort-1 brengsel van de noord-araericaansche nijverheid gebragt. liet be staat in een gouden thee-serviesJt welk de inwoners van Nieuw- York aan den heer Collins, den stichter van de dienst der araeri- caansche stoompaketten, hebben vereerd. De vijf daartoe behooren- de stukken zijn van goud van California van 23 karaat. Men be weert, dat dit goud het fijnste is, 't welk tot dus verre is gevonden, en zoo buigzaam dat hetzonder met eenig ander metaal te be hoeven te Worden vermengdkan worden bewerkt. VAN DE NEDERLANDSCIIE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1851. Door de Maatschappij zijn de navolgende nieuwe prijsvragen uitgeschreven. (Vervolg.) De Maatsohappijhierin voor een deel te gemoet wenschen- de te komenvraagt 1°. Een beknopt en (populair overzigt van hetgeen met ze kerheid bekend is nopeus de onbewerktuigde (of minerale) stof fen, welke de ook in ons land gekweekte akkerplanten uit den bouwgrond opnemenen nopens de middelendie met vrucht aanbevolen zjjn, om gebrek aan die delfstoffelijke dee- len in den grond voor te komen of te herstellen 2°. Het scheikundig onderzoek van ten minste drie soorten, op bouwgronden in Nederland in het groot gekweekte gewas sen en wel liefst eene soort van graan, eene peulvrucht en een wortelgewas, ontleed met betrekking tot hun gehalte aan onbewerktuigde stoffen, in verband met een onderzoek der zelfde stoffen in den grondwaarop die gewassen gegroeid zijn en wel dit laatste yóórdat die gewassen daarin gezaaid oif gepoot cn nadat zij daaruit ingeoogst waren. Bij dit tweede gedeelte der vraag moet in het antwoord duidelijk worden aangewezendat deze nasporingen niet tot louter theoretische bespiegelingen leidenmaar dat zij inde daad praktisch nut heioren en dat de voorgeslagene hulpmid- deleu door den landbouwer kunnen worden uitgevoerd. Prijs: eerste gouden medaille en f 500. Antwoorden voor of op den kaatsten September 1854. N°. 2. Welke zijn volgens genomen proeven en waarnemingende voor- of nadeden van het droogleggen der landerijendoor het in den grond boren van galen en het daarin brengen van loodregte staken in vergelijking van het draineren? Op wel ke wijze worden zulken boorgaten op de beste en minstkost- baarste wijze aangelegd De antwoorden met getuigschriften intezenden voor of op ult°. September 1853, met uitloving der tweede gouden medaille, 3 Daar het gebruik van wollen lompen als eene goede en duur zame meststof meer en meer toeneemt, zoo voor veldvruchten als ook voornamelijk bij het planten van hoornenen deze stof, vroeger zonder waarde, thans, ook van wege de min dere transportkosten, veel wordt aangewend bij de ontginning van ver afgelegene heidegrondendoch het fijn maken veelal moeijelijk en kostbaar iszoo wordt gevraagd Een doelmatig en zoo min kosbaar werktuig, oinoudeklee- dingstukken, of andere lompen van laken en andere wollen stoffen, spoedig en gemakkelijk fijn te snijden of stuk te trekken. Wanneer in de plaats van of te gelijk met het gebruik van tot dit oogmerk dienstige werktuigen, eene bereiding wordt op gegeven, waarmede hetzelfde doel bereikt kan worden, en dit met genoegzame bewijzen en getuigschriften gestaafd wordt, zal het antwoord even zoo bekroond worden. Antwoorden enz. intezenden voor of op ult°. September 1852, met uitloving van de tweede gouden medaille. 4. Daar, bij het meer menigvuldig gebruik van het microscoop voor ontleedkundig en geneeskundig onderzoek, niet weinig geld in Nederland uitgegeven wordt, betgeen den vreemdeling toevloeit, zoo looft de Maatschappij bare gouden medaille uit aan hemdie in ons koningrijk microscopen vervaardigd wei- in prijs en deugdelijkheid met de builenlandsche van Ober- hausen enz. kunnen wedijveren. Het is geenzins voldoende, dat het mechanismus in ons land vervaardigd zijmen bedoeld bepaaldelijk het slijpen van achromatische lenzen en de ver bindingen van lenzenopdat in het vaderland van Leeuwen hoek Christiaan Huygens en Hartsoeker ook de roem van on ze voorouders weder gehandhaafd worde. Inzendingen en getuigschriften worden verlangdvóór of opuit0. September 1854, onder uitloving van de eerste gou den medaille en 500. 5. Daar het gebrnik der uit geplet tin vervaardigde capsules, lot sluiting van flesschen enz., meer en meer toeneemt, en deze tot dus verre in Nederland niet schijnen vervaardigd te wor den zoo looft de Maatschappij hare tweede gouden medaille

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1