Al ALKIAAftSf-HE r 39, C 0 IIII A N T. i I programma 1 *- KV Maandag jij I 29 September. BEKENDMAKING. LANDBOUW EN VEETEELT. 1 i f M f.JJtls lil! RinJL %Èi*W S i uri II 1 I Dl 1 H Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. Uliij'ilil"1 illlli Advertenticn gelieve meu des Zaturdag midj dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tOj 5 regels is één Guldenen voor eiken reget meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelreg voor elke plaatsing. provincie NOORD -holland, aanbesteding. On Woensdag den lsl™ October 1851, des namiddags ten 2 ure, Til onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des K.minn in de Provincie Noord-Bolland, of, bij afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den lloofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: liet doen van eenige bestortingen vóór den teen der Steen- glooijing en den daarvoor geplaatsten kolderregel aan de oever- werken van den Ichtersluis-polder Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opood De bestekken voor deze Aanbesteding zullen behalve aan het Lo caal van het Provinciaal Bestuur ter lezing liggen op al zoodanige plaatsenwaar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in de provincie Noord-Holland worden ter lezing gelegd. Acht dagep vóór de aanbesteding, zal zoo veel noodigaanwij zing in loco worden gedaan. Inmiddels zijn verdere informatie,! te bekomen bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat E de KRUYFF, te Haarlem, en bij den Ingenieur van den Waterstaat Y. GALAND*, te Pnrmerende. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE •NOORD-HOLLAND, nrnsTrTTlN Verwittigt de belanghebbenden dat, uithoofde van HERS1LLLIN- GEN aan de Metselwerken der fViltemslnisgelegen in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, tegen over Amsterdam, de kleum door- vaart of schutting dezer sluis, Ie beginnen op Maandag den 2J- September 1851, voor de Scheepvaart zal zijn afgesloten; kunnende intusschen van de groote schutting of doorvaart gebruik worden ge maakt. Haarlem, den 201™ September 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. NE DERLANDEN. Alkmaar den 22sten September, Bij de tweede verkiezing op den 23 en 24sten September 1851 alhier gehoudenzijn tot Leden van den Gemeenteraad benoemd, de Heeren J. Bakker Klz. 441 stemm. Dr. L. J.j Westendorp 349 J. C. Vonk 311 J. v. d.SluijsVeer 285 stemm. C. Bruinvis 273 Mr. P. A. de Lange 271 Haarlem, den 25sten September. Door Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland is vastge steld, dat de eerste bijeenkomst van de nieuwe Raden in de onder scheidene «emeenten van Noord-Holland (met uitzondering van Am sterdam) z°al plaats hebben, op Woensdag den l-f October aan staande en te Amsterdam op Woensdag 8 October. Verder is door Ged. Staten voornoemd het navolgende be|iaald Indien de burgemeester over meer dan eene gemeente aange steld niet bij niagte is op deiizelfden dag in de verschillende raads vergaderingen vooi'tezitlenheeft de eerste bijeenkomst van den nieuwen Raad in de andere gemeenten waar hij den ff October niet kan tegenwoordig zijn den volgenden dag plaats. Deze eerste bijeenkomst zal uitsluitend moeteu strekken om de geloofsbrieven der leden te onderzoeken en daaromtrent te beslissen; kunnende de leden van den Raadovereenkomstig art. 38hunne betrekking niet aanvaarden, alvorens de termijnen, bepaald bij art. 33 en 35, alinea 2 der wet van 29 Juuij 1851, verstreken zijn. Het liefdadig genootschap Dorcas te Delfthetwelk sedert ruim een half jaar, door uitgebreider werkkring van armbezoek en vooral door het verschaffen van arbeid aan behoeftigen, zoo nut- tig werkzaam mogt zijn, heeft onlangs van H. M. de Koningin twee kostbare porceleinen vazen en van H. K. H. Prinses Fredenk een prachtig gewerkt canapé-kussen ontvangen, ten behoeve van de eer lang tot uitbreiding van liet fonds te houden loterij. HaanCour.] Een middel, om het gedorschte koren tegen de mutzen te beveiligen. Een Engelseh landbouwer heeft de muizen daardoor van het ko ren afgehouden, dat hij op eiken korenhoop aan den voet, m het midden eri van boven eenige takjes kruise- of pepermunt legde, welker sterke reuk deze onaangename gasten geheel van het koren afhield. Daarom raadt men ook aan, om alle door muum sterk bezochte plaatsen door eenige droppels pepermunt-ohe tegen dezel ve te beschutten, Melk die niet boteren wil. De melk van sommige koeijen heeft de lastige eigenschap vafi room te leveren waarvan inen geene boter verkrijgen kan, indien zij niet onder- eene groote hoeveelheid melk van andere koeijen ge mengd is. Dit is voor mensehendie weinigof somtijds maar één enkele koe hebbenzeer lastig. Als een zeker middel ter voor koming van dit ongemak wordt aangeraden om te gelijk met den room eenige karnemelk in den karn te doen waardoor^ men van zoodanige melk gemakkelijk boter verkrijgen kan. 't is ligt te be proeven. E- \-dlg. Nijv.-Cow!\ VAN DE NEDERLANDSC1IE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1851. Door de Maatschappij sjn de navolgende niet; we prijsvragen uilgeschreven. [Vervolg!) N°. 0. In vele wetenschappelijke werken worden thans de afbeeldin gen die tot toelichting moeten dienenin den tekst zelve ge. voegd waartoe men zich van houtsueden bedientin welker vervaardiging men echter hier te lande verre bij het buiten land ten achter staat. De graveerkunst heeft hier altijd uit muntende voortbrengselen opgeleverd en de Maatschappij wenscht dat ook in dit opzigt de houtsneekunst aan alle ei- selien mag voldoendie daarvan thans gevorderd worden. Zij looft daarom de gouden medaille uit aan hemdie daarvan voldoende proeven inlevertwelke met de beste buitenland- sehc kunnen wedijveren. Proeven en getuigschriften intezen- den vóór of op den laatsten September 1852. 7. Daar liet eene erkende waarheid is, dat, wat het industrie- wezen betreftvoornamelijk die takken van nijverheid de meest natuurlijke en bestendige bronnen van welvaart eens lands opleveren, welke in de natuurlijke gesteldheid der plaats waar zij gedreven worden hunnen grondslag hebbenen ten anderen de natuurlijke gesteldheid van vele gedeelten van den vaderlandschen bodem nog weinig bekend is of de kennis daarvan op onze nijverheid nog te weinig toepassing heeft ge< vonden, zoo vraagt de Maatschappij: 1. Welke is de tegenwoordige staat onzer kennis van de na tuurlijke gesteldheid van den vaderlandschen bodem en des- zelfs bijzondere gedeelten. 2. Welke is (met uitsluiting van landbouw en veeteelt) de toepassing geweest van die kennis op handwerken, fabrijken en trafijken en 3. Geeft die kennis ook aanleiding om de bestaande toepas singen nog tot andere plaatsen van ons Vaderland uittestrek ken, of ook om andere, bij ons nog niet aanwezige takken van industrie in het leven te roepen? De Maatschappij looft aan de voldoende beantwoording dezer vraag uit de eersten gouden medaille, benevens j 150. Ant woorden intezenden voor of op ult°. September 1854. De prijsvragen waarvan de termijn van beantwoording verstre ken is, en die op nieuw, met of zonder eenige verandering wederom worden voorgesteldzijn de volgende N». 1. Aangezien de wol van Alpaca, uit de Noordelijke gedeelten van Peru (Bolivia)!, zich boven alle andere wolsoorten zoo hij zonder gunstig onderscheidt, door hare eigenaardigheid, hare glans en' geschiktheid om een fijn weefsel te leveren (zie vriend van den landman, voor Januarij 1845, bi. 38), en het daar om allezins wenschelijk is, dat dit dier ook hier te lande in gevoerd worde, zoo looft de Maatschappij hare gouden medail le en t 400 uit aan dengenen, die zich zes of meerdere wit te echte Alpaca's zal aanschaffen, en aan de Maatschappij eene naauwkeurige zooveel mogelijk volledige mededeeling zal heb ben gedaan van zijne ondervinding, gedurende den tijd van een vol jaar, aangaande den aard en de levenswijze van dat dier, en daarbij een monster van deszelfs wol zal hebben overgelegd. Monsters met bewijzen en getuigschriften intezenden voor of op den laatsten September 1853- n 2. De Maatschappij looft hare tweede gouden medaille uit voor de beste, en tevens genoegzaam naauwkeurige opgave van proe ven met de bemesting van den grond, of van gras of akker- planten met verdund zwafelzuur, van eene bepaalde sterkte, en zulks op ten minste 25 nederlandsche roeden. Zie hierover Beyer, Ala. Zeitung fiir die Landwirschaft, 1841, s. 85 89 1843, s. 357-305, en 1845, s. 141-143, en Tijdschrift van Nijverheid, I). VII, St. 2, bladz. 278-279 en 038 639. Antwoorden, met volledige bewijzen en getuigschnltenin tezenden vóór of op den laatsten September 1853. o 3. Men vraagt een overzigt van den staat der landhuishouding en landhuishoudkundige kennis in Nederlandin vergelijking met die van andere landen vooral met die van EngelandBelgie en Duitsehland mot het doel omzonder uit het oog te ver liezen het wezenlijk goededat ons vaderland m dit opzigt bezitechter inzonderheid na te gaanin welke punten en door A W y V 11- j L y

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1