A0,1881. ALKMAARSCHE W AO. COURANT- bekendmaking. Maandag 6 October. IN a I i o ii i\ 1 c M i 1 i t i c. INSPECTIE VERLOFGANGERS. BURGEMEES T E II f.n WETHOUDERS van ALKMAAR, PROGRAMMA f Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertentiön gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 6 regels is één Gulden, en voor eiken regej meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Dn STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-HOLLAND Verwittigt de belanghebbenden dat, uithoofde van HERSTELLIN GEN aan do Metselwerken der Willemsluisgelegen in liet Groot Noord-Hollandsch Kanaal, tegen over Amsterdam, de kleine door vaart of schutting dezer sluis, te beginnen op Maandag den 29s'e" September 1851, voor de Scheepvaart zal zijn afgesloten; kunnende intussehen van de groote schutting of doorvaart gebruik worden ge maakt. Haarlemden 20s,en September 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Vi n E W IJ C K. maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge venten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den' lste" October 1851. Dc Burgemeester voornoemd, F. C. W. DRITIJ VESTEIJN, Ter Ordonnantie van deZelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. AANBESTEDING. Op Woensdag den 22st"> October 1851, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs afwezen door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouvernements-gebouw in de St. Janstraat te Uaarlem, voor rekening van Kerkvoogden wor den aanbesteed: Bet doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de PASTORIJ der Hervormde Gemeente te Driehuizen. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen: aan het Gouvernements-gebouw te Haarlem, voorts te Ams terdam, in het Wapen van Medcmhlih op den Dam, in het T osje achter de Oude Beurs, in de Heerenbtjtbuiten de Utrechtschepoort cn bij P. J. Colenbrander, Logementhouder in de Bel, op denhoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlem, in de Kroon, in het Noords Hollandsche Kojfijhnis, in de Halve Maan, in de Pioskamop do Varkenmarkt en in den Glazenwagenin de Spaarnwouderstraat te Alkmaar, in de Toelast, in den Burg en in het IP apen van Haar lem; te Hoorn, in het Onafgemaakte Schip en in den Doelen; lQ Pm-merendebij den Kastelein Pr ikke; te Medemblikin de P alk te Nieuwediep, bij de erven Boven en bij Ihnen te Sliedrecht hij de weduwe J. van der Plies; te Buiksloot, bij Puijk en Sitter; te Naarden, bij Jurrissen te Muiden, bij P. Amersfoorten te Drie huizen, bij Kerkvoogden. Zullende' vier dagen vóór den dag der aanbesteding en nhoo op Zaturdag den 18<lcn October aanstaandedoor de zorg van den Heer Hoofd-Ingenieiir van den Waterstaat, de noodige aanwijzing wor den gedaan en inmiddels zoo bij Z. W. E. G.als bij den Heer P GALAND, Ingenieur van den Waterstaat te Purmerende cn bij Kerk voogden, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. Roepen mits deze op, alle de zich binnen de Stad Alkmaar en derzei ver Jurisdictie bevindende Verlofgangers der Nationale Militie, met uitzondering van die, welke hoezeer ingelijfd, tot op heden tot geene active dienst zijn geroepen gewordenom zich op Zaturdag den 25stcn October aanstaandedes voormiddags ten 9| ure precies te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve Stadom alsdan Ie wor den geïnspecteerd. Moetende zijzijn gekleed in Uniform en voorzien van alle de door hen van het Korps mede genomene Kleeding- en Équipement- stukken alsmede van hunne Zakboekjes en Recu Verlofpassen, mo del litter II. II. Wordende zij bij deze herinnerd, dat, bij afwezigheid, insubor dinatie, of verwaarloozing van hunne Equipomentstukkende bepa lingen vervat in Art. 183 der Wet van 8 Januarij 1817, (Staatsblad, n°."l) en in de Circulaire van den 23«,e" Junij 1845 n°. M/S. (Prov blad n°. 46) zullen worden toegepast. Alkmaar, den 4('c" October 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. U R U IJ V E S T E IJ N. De Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSCUU1R. NE DERLANDEN. Nieuwediep, den SOsten September. Gisteren heeft men eene eerste proeve genomen met do schroef stoomboot, die, in plaats van de barges, tusschen deze plaats en Amsterdam in de vaart zal worden gebragt. Deze togt is in 5 uren en 55-minuten afgelegd en zal dus den tijd, die daartoe gemiddeld voor de barges benoodigd is, met de helft bekorten. VAN DE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJPERHEID. 1851. Door de Maatschappij zijn de navolgende DUKtWE prijsvragen uitgeschreven. Pervolg No. 7. De gewoonte ombij de bereiding van sommige soorten van Kaasde wrongel met de voeten te treden beeft voor den verbruiker iets onaangenaams, zoodat het wenschelijk geacht wordt, deze bewerking door eene meer geschikte te vervan gen. De Maatschappij looft tot dat einde hare tweede goude medaille uit aan hein, die eenen molen of ander doelmatig werktuig zal aanwenden, en van die bewerking eene voldoen de uitkomst, door genoegzame getuigschriften gestaafd, zal hebben doen blijken. De stukken ter beantwoording intezen- den voor of op den Iaatsten September 1853. 8. In eene fabriek van den heer Goudülot, te Parijs, worden j sedort 1834, voorworpen uit hol getrokken ijzer vervaardigd, zoo als ijzeren bekken, balusters, stoelen, tafels en ledikan ten welke zich alle door ligtheid en deugdzaamheid aanbe velen. De Maatschappij looft hare gouden medaille uit aan dengenedie in ons Vaderland zoodanige voorwerpen uit hol getrokken ijzer vervaardigd en daarvan monsters, met bewij zen en getuigschriften en opgave van prijzen inzendt voor of op den Iaatsten September 1854. Het Pervolg hierna.] MAR K T B E R I G T. Alkmaar 3 Tarwe Rogge Gerst IIaver Kanariezaad Mostertzaad geel id. rood Lijnzaad 7.75 6.75 4.75 3.25 7.50 11.00 14.00 10.00 October 1851. Hoonen Erwten groen id. graauw id. vale id. witte Kaas kleine id. iniddelb. id. commissie 5.00 11.75 12.00 8.50 10.00 16 50 17.00 16.25 KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het voljaarsch Sup- pletoir Kohier N°. 3 voor de Personele belasting, dienstjaar 1851/52., op den 26sten September 1851 door den Heer Staatsraad, Commis saris des Konings in do Provincie Noord - Holland is executoir ver klaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastin gen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver- LIJST van SCHEPEN, sedert den 26 Sept. tot den 2 Oct. 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Mngdalena, kapt. A. P. Klein, Jan Pieterzoon Koen, kapt.L. van der PL-is en JJendrikakapt J. R. de Boer, alle 3 v. Batavia, Lenox, kapt. M. Howes, Fedescokapt. J. Wiengslo, Post, kapt. J. linke en Snelheid, kapt. T. Meijer, alle 4 v. Havana, Piajanten, kapt. T. J. P. Avellor, General liochekapt. A. Lagsounu en Nepthunus kapt. Ch. Midonaldalle 3 v. Bahin Theunis kapt. E. Pistol on Mi nerva,, kapt. J. lieikson beide v. Caen Amsterdam kapt. G. Wor- telboer v. Bordeaux, Rhine, kapt. T. Fairly v. Sunderland Johanna Julianakapt. B. 11. Nijman v. Newcastlede Prouw Gelie kapt. G. C. Varner v. Riga, Constantia, kapt. J. Bnug v. Drammen en allo n. Amsterdam Arendhalkapt. A. Hansen v. Drammen n. Purmerende. UITGEGAAN. Willem liarendtkapt. W. Landzaat v. Amsterdam n. Batavia; Anna Maria, kapt. II. P. Ilazewinkel v. dito n. Suriname; Grafvon A minikapt. E. Krüse v. dito n. Triest; 3 Aurelia's, kapt. G. Evertz v. dito n. ConstantinopelBalillakapt. R. Bazano v. dito n. Genuir; Uenriettekapt. T. A. Ackerwall v. dito n. ChristiuastadJohanna, kapt. J. C. Proper v. dito n. Hamburg; Frederike, kapt. M. P. Smit en Hofreun, kapt. J. Hovland, beide v. Purmerende n. Drammen llendrika Dorotheakapt. A. van Aken v. dito n. RochefortIlanna Christina kapt. H. Falck v. dito n. Fredrikstad. ARMEN BEWAARSCHOOL te ALKMAAR. Ouders cn Voogdendie hunne kinderen en pupillen in de Be" I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1