W- 41 f 0 IMU N.T. =ErL=c&ï o-1QKI SffiSSÜ™. £■»-? klïfE a-HTU'7 fte,™ 'EE kVw- - V"""- l"P'- M a a ii a a g 13 October. a I i o u a 1 c M i I i l i c. te K'ikJtf marktberigt. Alkmaar 10 October 18ol. en ie j 4.75 11.00 12.00 9.00 1 16.25 17.25 16.25 binnengekomen. iv^PhTTIF VERLOFGANGERS. «I*-VEILING VAN DOMEINGOEDEREN Van bet Veerhuis der Barge. 's Avonds ten 12 Ure. 's Voormiddags - Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. RlA Advertent^n gelieve men des Zaturdag mid days vóór 1 ure te bezorgen; de Pins van 1 tot 5 reeels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. AANBESTEDING. 99sten October 1851, des namiddags ten 2 ure, Op Woensdag den ,,„or den Staatsraad, Commissaris des znlonder nadere appro of> bij dcszelfs afwezen door Koning» in Je Pro G(,d teorde Statenin bijzijn va» den doofd- een der Leden ,tprstaat aan het Gouvernements-gebouw in X7an»Cl'te Haarled voor rekening van Kerkvoogden vvor den aanbesteed. vernieuwingen en herstellingen aan de PASTORIJ der Hervormde Gemeente te Driehuizen Deze narh.-sl(-f 1 izol 'Jo" a Is t.ebt.oi.zal ter lezing „et te Haarlem, voorts te Am- liggen: aan het Gouve l»«,n in het Vos tezenden en voor ben, wier eene band niet zal willen welen wat te andere peeft zal eene bus ten zijne huize geplaatst zip. lnijeiefei^n^nn Alkmaardie in .Im.ei, ytoto» dat de Eeuwigheid zal bevestigen. A yAf( „OGENDORP. liggen: aan het Gouvernemen^-geoouv. n. terdam, m het II apen van b (1e Ulrecbtsehepoort achter de Oude Bears, in J J ;n de „p den hoek cn bij P- Inde Kroon, ui het Noord- san de Haarlemmer ij n,,]r„ liaan in de Roskam, op de JJollandsche Koffijhuis, in jc Spaarnwouderstraat Varkenmarkt en in Wapen van Haa, te Alkmaar, in T° ^aZmnnkte Schip en in den Doelen; te /e«; te lloorn m het (Jnajge lt/Medeiv.blik in de I alk huizenbij Kerkv°°fj"',;.T gen dag der aanbesteding en alzoo Zullende mer dfig aanstaande door de zorg van den Heer Ouf"l.ï"» Ben W'ileralaal te Purmeremto e„ b3 Kerk- "oHden, ,te"verlangde inlieh.insen I. bekomen .,jn. Tarwef Rogge Gerst Haver Kanariezaad Mostertzaad geel id. rood Lijnzaad Boonen Erwten groen id. graauw id. vale id. witte Kaas kleine id. raiddelb. id. commissie U.1ST van SCHEPEN, sedert den 3 tot den 9 October 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd i vi ns T F B fn W E T HOEDERS van ALKMAAR, PURGE M EES I E b|micu de Slad Alkmaar en Roepen nuts deze op, VerloL-augers der Nationale Militie, derzei ver Jurisdictie bevmdende 4 lofzCfnlelijfdlot op heden tot j met uitzondering van die;PWorde.n om zich op Zaturdag den geïnspecteerd jn Uniform en voorzien van alle de Moetende zij z.jn g ene Kleeding- en Équipement- Jukken', alsmede van'hunne Zakboekjes en Reen Verlofpassen, mo del litter 11. 11. dat bii afwezigheid, insnbor- Wordende z,j bi, c^^JÏq^Lientstüken: ,1e bepa dinatieof verwaa.lo,t w„ J j!Hluarij 1817, (Staatsblad, ÏT) en'in dé Ci.cnlaire van den 23-" Junij 1845 n<>. ry,| Ah. (Prov. blad n». 46) zullen worden toegepast. Alkmaar, den 4-° °LtoLl^^fJnppstpr pn Wethouders voornoemd, V. C. W. DRU1J VESTE IJ N. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. cl l int C N Goter en Johanna Sara, Johanna Maria Christinakaj Feiien v Por- i „„1 H Swcits beide v. Batavia, Arnasis kapt. 11. J. reijen v. ror J tin Thetis kapt K. Poel v.Suriname, Plata, kapt. J. H. Hen- tok apelL ngf ka t j peltersen v. Fernambuck Da ning v ua J Hav'ana David, kapt. L. P. Landgrön Sca- nen kapt. J. Stave, s w c f;ragliot!a, alle 3 v. Ba- ten, kapt. A. y Ramm y_ KrechtCatharina, kapt. T. Flik viaNante"s de 'jonge' Clementskapt. J. W. de Jong v. HuilClazina Ent J B Wiertjes v. Newcastle, Catharina Hannah, kapt. a„e 3 v. Sunderland en alle n. Amstcidam. S UITGEGAAN. BURGEMEESTER kn WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, j I Circulaire van den Heer Staatsraad, Commissaris voldoende aan de n Holland van den 15^" dezer f,oS -"'"herinneren mits deze, tot voorkoming van nadeel, de 1„ 8C%dheUreTv®f2e^"i?5l!lstaatSblnd „o. 25) een nieuwe Dat bij de verjaarde Muntbilletten van 1845 is open- gesteld'1 en dat^ew Termijn me't den Si- December 1851, zalzi,n gesloten. Alkmaar, den 16^ JUi1851. der Stad mrn,aar F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, Db DIEU FONTEIN VERSCllUlR. r In Vsnt C de Lanoix v. Amsterdam n. Valparaisa Jan Visser, V 5 1' J Siert v dUo n. Venetië,.; James, kapt. P. Wilson v. dito u Triës't -'Nidehin, kapt L. 8. Holst v. P,.merenden. Drammen; Clasina Marzarethr.kapt. J. H. Top v. dito op avontuur. AAN HET ZAND IN DE ZIJPE Noord-Holland On Woensdag den 5^" November 1851 des voorn,iddags ten 11 ure zal door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Scha- Zn' ouder voorzitting van een Hoofd-Ainbtenaar der Registratie en Domeinen, ten overstaan van den Notaris wIThrt in de Zijne, ten huize van den kastelein JAKOB BERG LU, aan liet VnTd -ildaar worden overgegaan tot de openbare \eil,ngbi) opbod f™lit^.'n OOÏAIUAÜ VASTE GOEDERENB,lesen to de P,o- vneie Noord-Holland, zondanig, als zij zijn omschreven in den gö- driik te Catalogus die tegen 15 cents te verkrijgen isb.jde Ontvangers der Registratie en Domeinen te AlkmaarScha gen Helder Hoorn en Haarlem en Kantore van den Ontvanger der Registratie voorde gcregtebjke akten en Domeinen te Amsterdam, alsmede ten kantore van den Ontvanger der Domeinen te 's Gravenhage terwijl de algemeene en bgzondere\oor- waarden voor ieder ter lezing liggen, ten daad hm ze van Alkmaar en Helder, en ten Kantore van genoemden Notaris C. Siemers als mede ten Kantore van de voornoemde Ontvangers der Registratie en Domeinen te Alkmaar Schop» vens de ah'emeene voorwaarden ter Griffie van ieder J romncincti GolerneJènt en ten Kantore van iedere,, Directeur der Registratie TV> einen Amsterdam, den 30sl(,n September 18ol. en nuuici Directeur der Registratie en Domeinen van de Provinciën Noord-Holland en Utrecht S T E E N D IJ K. NE DERLA.NDEN. Alkmaar, den 10den October 1851. INGEZETENEN VAN ALKMAAR! Pn» was de ondergeteekende van zijn verblijf te Selieveningen te ruggekomen of daar'klinkt^ hen, ^^den 27 TeJ- I,inVr^8f/op 'dTE,we|rsche kust in eeneu hevige storm met man tember 18. I wedowe waarvan eene in zwangeren toestand C" "pn en twingl'iLinde, en beweer,en liet verlies van hunne ver verzorgersterwijl een huisgezin met eeneu blinden vader in den verzorg eeili{,en broodwinner mist. 0,1 Dp öndCTP et eek en d e de «.eesten dezer huisgezinnen van eene goe- De onclerp, manr ook in linnne armoede hebbendo de zijde in hunne ;;c)d daarVoor verzameld niet zal leeren kennen, vermeend zich aan de Commissie welke weggeworpen zgnn beept de l,and te moeten reiken. liCJiiitCverklIartnz"ehnbeSreid om, hetgeen elk gevoelig hart voor ge melde achtergeblevenen mogt willen afzonderen, aantenemen en p D1EN8T tusschen AMSTERDAM en den HELDER vice versa, met de STOOM BOO TEN MERCURIES en Z A AN STROOM en de NIEUWE IJZEREN BARGES DOL- 'j]d"iek wi)nl t" verwHtigd^dat de Zomerdienst als nog zal wor- den pecóntinueerd, met uitzondering alleen dat aantevangen Dings- daa den 14-" dezer het vertrek van Amsterdam des namiddags ten 3 ure, in plaats van ten 5 ure zal plaats hebben. De Jpinterdienst zal aanvangen 1 November e. k. Van AMSTERDAM naar den HELDER. Van Alkmaar. Na aankomst der Stoomboot Zaan stroom. 's Voormiddagsongev. ten 111 Ure. 's Avonds 6 Van den HELDER naar AMSTERDAM. Van Alkmaar. 's Voormiddags ten Gf Ure. 's Namiddags 1 Van Amsterdam 's Voormïddags 's Namiddags ten 7' 2 j Ure. n De PRIJZEN der PLAATSEN ZIJN Van Amsterdam tot Alkmaar, Ach terkajuit 2. A oorknj L25. Alkmaar tot den Helder1-1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1