A8,18^ A LR N°- 42. COURANT. M. a a a «1 a 20 October. a t i o u a 1 e Militie. i v wprcT i F V FR LOFGANG ERS. S P A A 11 15 A N K. r> NEDERLANDEN. 1- »-»-»» 22|.J 5.25 11.00 12 00 9 00 15 75 17 25 10.00 Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ir Advertentión gelieve men des Zalurdag mid dags vóór l ure te bezorgen; de Prijs van 1 to1 5 regels is één Gulden, en voor eiken rege' meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelreg1 voor elke plaatsing. n Ti v M El'V fF 11 en W ET 11 0 U D E 11 S^van ALKMAAR, n Vn deze on alle de *ieh binnen de Stad Alkmaar en a,K Jurhdfetie bUindende Verlofgangers der Nationale Militie met uitzondering van die, welke hoezeer ingelijfdtot op heden tot Seene active dienst zijn geroepen geworden om zich op Zatuidag "den 25slen October aanstaandedes voormiddags ten J ure precies te laten vinden vóór het Raadhuis derzelve Stad, om alsdan te wor- d6M etcndeCzlf1 daiin gekleed in f Uniform en-voorzien van alle de door hen van'het Korps mede genomene Kleeding- en Équipement- stukken, alsmede van hunne Zakboekjes en Re9u Verlofpassen, mo- de\Vordende zij bij deze herinnerd, dat, bij afwezigheid, insnbor- f wr'L.;rl,„«i„p van hunne Eqmpementstukken, de bepa- dinatieof verWaarmozn g l (Staatsblad, Il:ST) eïTTn de^ Circulaire van den 23- Junij 1845 M/S., (*»rov. blad n». 40) zullen worden toegepast. Alkmaar* den 4(*en October 1851. Burgemeester en JPethouders voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. "eland en zoo sterk is die manier van het edele] Engelsehe volk, Hat bet soms de grootste wreedheid kan begaan om eene wedding schap te winnen. Onlangs viel een man in de Theems; hp spartel de geweldig, want hij was geen goed zwemmer. Ik wed, dat hij den oever bereikt," zei een der toeschouwers. Ik wed datlui verdrinkt, riep de ander. Ik wed 20 guinjes, dat hij zich redt n Aangenomen." De hoop toeschouwers groeit aaner worden ontzettende geldsommen op het leven van den armen drenkeling verwed. Intusschen wordt hij gezien door twee schippers die hem naderen om hem te redden. Laat af; er is om gewed riep men van alle kanten. Op het hooren dezer woorden staakte de schippers hunne vaart. De ongelukkige zwemmer verdronk. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, bremmn mits deze ter kennisse van de belanghebbendendat, aan Keurmeesters der Rijtuigen den last opgedragen zijnde, om die keu- aTma!«derschiid,™ Stalhouder., Voerlieden e» Verhuurden f,,,' «ijtuieeuingevolge de bepalingen der Kenre van ld Aiiqmtm jS15 té bewerkstelligen deze daartoe, tusschen den 20»' en 27 dezer maand zullen overgaan. Geschiedende deze kennisgeving tot bijzondere waarschuwing voor elk dien zulks zoude mogen aangaan, om zorgtedragen dat de 11,j- tuitren on den daartoe nader te bepalen dag behoorlijk op zoodanige onene plaatsen zijn tentoongesteld, dat de genoemde Keurmeesters geene zwarigheden of'hinderpalen ondervinden, om de genoemde Keuring naar den eisch te kunnen verrigten. Alkmaar, den 18dcn October 1851. Burgemeester en Ti ethouders voornoemd f f. C. W. D R U IJ V E SIT E IJ N De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BROOD - ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDEllEN oer Stad A LKMAAR Ms daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerdbepalen mits deze- dat te rekenen van heden af, de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt r Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. Pd. Once Ld. TPigtj. Prijs. - 2 - 9 - 5 —,10. - 1 - 4 - 5 ,05. i) - - 7 - 02j - 4 -a-» 13j. u 6 b o - 20|. 8 - -» i 27- Van Wit Tarwebrood 28 Soort. Brooden wegendel-»-»-»n 282. Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. - 1 - 7 - 5 a 05. j Van Ongebeild Tarwebrood. Brooden of regels Wittebroods bollen Broodjes, zoogenaamde cadefjes. Brooden wegende vaste I PrÜ3- vast gewigt vaste prijs. Alkmaar, den 14den October 1851. Heden had alhier de plegtige installatie van den nieuw verkozen Gemeenteraad plaats. Door den Heer Burgemeester, na het ontvangen berigt dat bij Heeren Gedeputeerde Staten geene bedenkingen legen de op de Ge loofsbrieven genomene beslissingen bestondennoch reclames daar tegen waren ingekomen; daartoe opgeroepen, hebben de nieuwe Le den den bij de Gemeentewet voorgeschreven eed of beloflein han den van dén Burgemeester, en deze daarna denzelfden eed in ban. den van het oudste Lid in jaren, den Heer J. T. Koornafgelegd; waarna de Burgemeester in eene zeer gepaste toespraak de nieuwe Leden met hunne verkregene waardigheidheeft geluk gewenseht hen tot eenstemmige medewerking ter bevordering der Stedelijke belangen uitgenoodigd en na aan den afgetreden Raad in eene korte schetsvan hetgeen door hem is gedaan en van den gunsti- "en stand waarin hij de Stedelijke zaken heeft gelaten verdiende hulde te hebben toégebragtden Raad der Gemeente als wettig ge- constitueerd verklaard. Behalve nog eenige werkzaamheden van voorbereidenden aard, waaronder ook het nader onderzoek der geloofsbrieven van den l!e.er R Abbringdie nu ook voldoende zijn bevonden is in deze ver- nadering, ingevolge art. 79. der Gemeentewet, tot de benoeming van twee Wethouders overgegaan en zijn daartoe achlereenvolgend verkozen, de Heeren: J. T. Koorn eu IK D. TP. van Leeuwen die, beide ter vergadering tegenwoordig, die betrekking, onder er kentenis betuiging voor het in hen gestelde vertrouwenhebben verklaard aantenemen. Bijschrijven van Renten op Dingsdag den 28sten van October 1851, 's middags van 12 tot 2 ure, in het gewoon Locaal, op het Gast- De houders van inlegboekjesin die termen vallende, worden ten dringendste verzocht, dezelve daartoe aantebieden zoo wel n hun eigen belang als om eene regelmatige boekhouding bevorde!i|k te zijn. Commissarissen zullen ten geinakke van de desverkiezenden daartoe de boekjes ten hunnen woonhuizen in ontvang nemen, mils die vóór of op den 27slen aldaar bezorgd worden. W. COHENPresident. G. C. R. van Vl.OTEN. F. M. van de VELDE. G. LU IJ MES. S. 1IL0M Hz. C. J. de LANGE, Penningmeester. Brooden wegende Broodjes. Bollen Brooden van Van Grof Bollenbrood. 05. vast gewigt b 05. 1 02|.j vaste prijs. n 34§.| vast .5 gewigt B - 2 B - 5 - 1 - b - n Van Roggebrood. 3 - - b - 1 - 5 - - b 17| u Zullende alles gaar gebakkenniet boven den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar den 15— October 1851. Almaaraen F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van deselven De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. W. G. ten HOUTE de L4NGE, Secrets M A R K T B E R I G T. Alkmaar, 17 October 1851. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. GROOT - BRITTANJE. Londen den 9den October, De weddingschappen zijngelijk men weetzeer in zwang in En- Tarwe Rogge Gerst Haver Kanariezaad Mostertzaad geel id. rood Lijnzaad 7.50 7 25 4.80 3.30 7.50 11.00 Goonen Erwten groen graauw vale wille id. id. id. Kaas kleine id. middelb. id commissie LIJST van SCHEPEN, sedert den 10 lot den 16 Gelober 1851. de Koopvaardij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd BINNENGEKOMEN. Olden Barnaveld, kapt. J. W. VerheineLilrnlapt. II. Trip en Sinus, kapt. H. Muller, alle 3 v. Balavia Triton, kapl. 1. Reijn- ders en Siciliëkapt. ÏI. D. Puister, beide v. SurinameAbram, kapt. J. Stevens v. Curacao, Harmonie, kapt. E. IJ. Ulander v Man- tanzas Mary Miller, kapt. II. Hobbs v. Babia, Lucifer, kapt A Braun v. Shields, 'fPaters, kapt. G. J. Waters, Albatros, kapt. P. Brock s cn JPilliam, kopt. P. Scott, alle 3 v. Sunderland, Maria Elisabeth

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1