A0-1851. ALKMARSCIIE 48. f 0 r RA IV T. M a a a d a g 27 October. De dieu fontein verschuir. NEDERLANDEN. SPA A II B A N K MARKTEER iITt. Rogge a 2ï Van het Veerhuis dep. Barge. 's Avonds tcu (2 Ure. 's Voormiddags 8| V VEILING VAN DOMEINGOEDEREN Deze Courant wordt, eens in de week en wel eiken laandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. w 1 I ADVERTENTieK gelieve men des Zaturdag mid* dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 to4 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. It U R G EMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen mils deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat, de Patenten van liet le Suppletoir kwartaal des loopenden diónstjaars 18|i in gereedheid zijn gebragt en aan de daarbij betrok kene personen welke zich daartoe tusschen den 27slen October en den lOd™ November aanstaande, des voormiddags van 10 tot 2 ure, ter Secretarie dezer gemeente zullen aanmelden op derzelver aan vrage en legen overgifle van bet ontvangen reen en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde regten zullen worden afgegeven. Alkmaar, den 25stc" October 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D R UIJ VES TE IJN. De Secretaris Alkmaar, den 24sten October. De lieer van Ilogendorp verklaart dat bij hem voor de ongeluk kig achtergeblevenen te Sclieveningen bereids zijn ingekomen de vol gende giften, te welen: onder de letters N. N. een coup. 2J pCt. Ned. werk. schuld groot 2.47|een coup. 4 pCt. Ned. werk. schuld groot 0.90, een muutbillel groot 10. een dito groot 10 een 1., en onder de letters A. P. 2 coup. 2\ pCt. ned. werk. schuld, te za aien groot 4.95, alsmede in de ten zijnen huize hangende bus ge vonden is f 14.13. Dankbaar voor het ontvangene blijft hij de zoozeer in armoede verkeerende ongelukkigen verder aanbevelen in het aandenken van zijne menschlievende Stadgenooten. Door de Gemeenteraad der stad Amsterdam is, tot praeceptor aan het stedelijk gijmnasiuni, voor Nederlandsche taal en letterkun de en geschiedenis des vaderlandsbenoemd de heer W. J. Hofdijk. Bijschrijven van Reiden op Dingsdag den 28slen van October 1851, '«middags van 12 tot 2 ure, iu het gewoon Locaal, op het Gast huis. De houders van inlegboekjesin die termen vallende, worden, feu dringendste verzocht, dezelve daartoe aantebieden zoo wel in hun eigen belang als om cene regelmatige boekhouding hevordelijk te zijn. Commissarissen zullen ten gemakke van de desverkiezenden daartoe de hoekjes ten hunnen woonhuizen in ontvang nemen, mits die vóór of op den 27ston aldaar bezorgd worden W. COiiEN, President. G. C. R, van VLOTEN. F. M. van de VELDE. G. LUI JBES. S. BLOB Hz. C. J. de LANGE, Penningmeeste. W. G. ten HOTTE de LANGE Secrelaris. Alkmaar, 24 October 1851. Tarwef Gerst Haver Kanariezaad n Mostebtzaad geel id. rood Lijnzaad 7.75 7.125 5.25 3.50 7.50 9.75 Hoonen Erwten groen id. graauw id. vale id. witte Kaas kleine id. middelb. id. commissie 5.25 11.00 n 12 00 9 00 10.50 15 25 17.25 15.50 DIENST tusschen AlISTERDAVm den HELDER rice versa, met de STOOMBOO- TEN MERCURIES en ZAAN STROOM en de NIEUWE IJZEREN BARGES DOL- PIIIJN en NOORD-HOLLAND. Winterdienstaaiitevangen 1 November e. i. Van AMSTERDAM naar den HELDER. Van Amsterdam. 's Voormiddags Namiddags ten 7| Ure. Van Alkmaar. Na aankomst der Stoomboot Zaan- stroom 's Voormiddags ongev. ten 111 Ure. 's Avonds i> 6 Van den REEDER naar AMSTERDAM. Van Alkmaar. 's Voormiddags ten 61 Ure. 's Namiddags 1 kZW0LSCHE STOOM BOOT-B A ATSCHAPPIJ. Dienstregeling van 1 Octob. tot in Noverab. Van ZWOLLE, langs HASSELT en ZWART SLUIS. Zondag, Dingsdag en Donderdag, des morgens ten zeren ure. Van AMSTERDAM, Maandag, Woensdag en Vrijdag, des morgens ten acht ure In Correspondentie met de Hollandsche- en Rhijn - Spoortreinen en met de Stoomboot op Alkmaar, naar het Nieuwe Diep, alsmede per Diligence op Meppol. AAN HET ZAND IN DE ZIJDE {Noord-Holland.) Op Woensdag den 5ll<,n November 1851, des voormiddags ten 11 ure, zal door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Scha- genonder voorzitting van een Hoofd-Arablenaar der Registratie en Domeinen, ten overstaan van den Notaris C. SIEMERS, residerende in de Zijpe, ten huize van den kastelein JAKOB BERGER, aan het Zand aldaar, worden overgegaan lot de openbare Veilingbij opbod en afslag, van DOBANIALE VASTE GOEDEREN, gelegen In'de Pro vincie Noord-Holland, zoodanig, als zij zijn omschreven in den ge drukte Catalogus, die tegen 15 cents te verkrijgen is bij de Ontvangers der Registratie en Domeinen te Alkmaar, Schcgen, HelderHoorn enllaarlem, len Kantore van den Ontvanger der Regislratie voor de geregtelijke akten en Domeinen te Amsterdam, alsmede ten kantore van den Ontvanger der Domeinen te 's Gravenhage terwijl de algemeene en bijzondere Voor waarden voor ieder Ier lezing liggen ten Raadhuize van Alkmaar en Helder, en ten Kantore van genoemden Notaris C. Siemers als mede ten Kantore van de voornoemde Ontvangers der Registratie en Domeinen te AlkmaarSchagenHelderHoorn en Haarlem bene vens de algemeene voorwaarden ter Griffie van ieder Provinciaal Gouvernement en ten Kantore van iederen Directeur der Registratie en Domeinen. Amsterdam den 30sten September 1851. De Directeur der Registratie en Domeinen van de Provinciën Noord-Holland en Utrecht S T E E N D IJ K. I Veiling gebonden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Woensdag den 22st™ October 1851, des voormiddags te tien ure, van de navolgende perceelen welke hebben gegolden N°. 1. Een stuk Weiland, gelegen in de Oosterzij polder, onder Heilo, grootj-1 Bunder 43 Roeden GO Ellen. strijkgeld Gerbrand Smit900 B 2. Een stuk Bosehland, gelegen als voren, in de Noordergeest, groot 58 Roeden. gekocht door Jonkh. G.C. Fontein Verschuir f 100, 3. Een Dito stuk, gelegen als voren, aan de kerklaangonaamd gekocht door Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 225,— de Oude Vinkcnbaangroot 55 Roeden 40 Ellen. 4. Een Dito stukgelegen als vorengroot 2 Bunders 60 Ellen, gek door Jonkh. I). C. de Dieu Fontein Verschuir f 500 Het Tiendregt der navolgende stukkenallen gelegen onder Heilo te weten 5. De Ewisser Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 805, 6. De Lange Akker Zaad- eri Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 810, 7. De Kaandorper Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. G. Fontein Verschuir 705, 8. Do Oeskommer Zaad- en Vlastieuden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Versehuir ƒ1010, 9. De Schiergeester Zaad- en Vlasliénden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 620, 10. De Doorgaande Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh G. C. Fontein Verschuir f 600, 11. De Noorder of Bijstermaker Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 600, n 12. De Noorderpaap Zaad- en Vlaslienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 60, a 13. Een derde gedeelte in het Regt der Zaad-en Vlastiendenonder Heilo, beslaande in de navolgende Blokken, als: de Rokamer, de Haas, de Zuiderpaap, de Oudepels. strijkgeld Jonkh. G. G. Fontein Verschuir f 800. 14. Een stuk Bosehland, groot 5 Bunders 50 Roeden 40 Ellen, gelegen aan de Sehapenweg, in den Heer llugowaard. strijkgeld Aris Volkers600 15. Een üilo stuk genaamd de Winkelgelegen op Sappewerf, iu den Heer Hugowaard, groot 9 bunders 70 roeden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 4000, 16. Een Dito stuk, genaamd Verloten, gelegen in den Heer Hugo waard aan den Veenhuizei weg groot 12 bunders 37 roeden 60 ellen. strijkgeld Nicolans Blom f 1730, 17. Een üilo stukgelegen onder Schoor!op den Aagtdorper- geestgenaamd het Zjperboschgroot 89 Roeden 40 Ellen. strijkgeld de lieer J. C. PeekJ 365, n 18. Een Dito stuk gelegen als voren genaamd het Bosehland groot 16 Bunders ,76 Roeden 40 Ellen, strijkgeld Jonkh. D. C. de Dieu Fontein Verschuir f 7425, 19. Een Dito stuk gelegen als voren, genaamd Bazendaal, groot 1 Bunder 77 Roeden 60 Ellen. strijkgeld de Heer JC. Peek850 20. Een Dito stuk, gelegen als voren, in de Aagtdorperpolder, genaamd het Rysbosch groot 1 Bunder 63 Roeden 40 ellen. strijkgeld Jan Bas520, 21. Een Dito stuk, gelegen als voren, aan de Mollaan, genaamd het IJekweidjegroot 1 Bunder 10 Ellen, strijkgeld de Heer J. C. Peek 425 22. Een Dito stuk, gelegen als voren, genaamd het Bosch, groot 84 roeden 30 ellen. strijkgeld Jonkhr. G. C. Fontein Verschuir f 325 23. Een stuk Weiland gelegen al9 vorengenaamd de Reeher, groot 2 bunders 55 roeden 90 ellen, strijkgeld Jonkh. D. C de Dieu Fontein Verschuir f 950, 24. Een Dito stuk, gelegen in den Sluispolder, in de gemeente van Bergen genaamd de Aaltje Wielemakersweidle zamen ter grootte van 3 builders 92 roeden 10 ellen. strijkgeld de Heer M. T. Bruinier 2550 25. Een Dito stuk, gelegen als voren, genaamd de Halskamp, groot 2 bunders 47 roeden 50 ellen. strijkgeld Lourens BergerJ 1650, Welke perceelen op Woensdag den 29sten October 1851, des voor middags ten 10 ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, bij afslag, (met uitzondering van nos. 2, 3 en 4) finaal zullen verkocht worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1