N°- 44 ïlPffi'ë a ïoio,. M a ti n «rfcsslals -i: - - /J®?- 3 ederlande binnengekomen. .-. f 6. 7. a 8. 620,— 700,— 600 600,— Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. 'ias- A £>3 ADVERTENTièN gelieve inen des Zaturdag mid' dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één G uldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen rails deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat. de Patente:, van bet 1? Suppletoir kwartaal des loopenden dienstjaar» 18& in gereedheid zijn gebragt en aan de daarbij betrok kene personen welke zicb daartoe tussehen den 27s,en October en den I0den November aanstaande, des voormiddags van I0jot2ure, ter Secretarie dezer gemeente zullen aanmelden op derzelver aan vrage en legen overgifte van bet ontvangen reen en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde regtenzullen worden afgegeven. Alkmaar, den 25»ten October 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Voor de genen, die tot dus verre hunne Maten en Gewigten over 1851. niet hebben doen herijken, is eene laatste gelegenheid, om zulks'als nog verrigt te krijgen, opengesteld op Woensdag en Don derdagden 5 en Öden November 1851, van 's morgens 9 tot 's na middags 2 ure, aan het gewone Locaal. Alkmaar, den lsten November 1851. De Arromhssements-IJker, P. SPANJAARD T. N°. 3. 4. N N. Alkmaar, den 31 sten October. Het heeft onze belangstelling gewektdat de werkende leden van de ter dezer stede gevestigde rederijkers-kamer Bilderdijk", in de maand November, zullen opvoeren, het tooneelstuk: De laatste dag van Heemskerks beleg, door den dichter W. J. Hofdijk. Aangaande dit gedichtheeft de krietiok een zeer gunstig oordeel gevelden het is reeds met de meeste bijvaldoor onderscheidene rederrijkers- kamers voorgedragen. Wij verwachten, op grond der vroegere werkzaamheden dezer dat de opvoering een genoegelijke avond aan hare beschou wende' leden zal 'gevenen de bloei van deze vereenigingdoor een toenemend getal ledenzal bevorderen. l)oor den Raad dezer Gemeente is in deszelfs vergadering van den 27slen October II., met algemeene stemmen tot Secretaris dezer Gemeente verkozen: Jonkheer D. C. de DIEU FONTEIN VERSCHUIR van HEILO. LIJST van SCHEPEN, sedert den 17 tot den 23 October 1851. de Koopvaard ij-sluis aan het Nieuwe-diep gepasseerd Lonisa Maria, kapt. D. Heiderschie v. Havana, Euterpe, kapt. H. T. Sanclair en Boodeam Gastel, kapt. E. llilder, beide v. BahiaE honor, kapt. H. Morgan v. EbraelRenncekapt. J. Secbensen Sir Marles Frits Roijkapt. J. B. Purves en E elke Jouren, kapt. T. K. de Weerd, alle 3 v. Sunderland Mina, kapt. T. W. de Jong v. Huil 2 Gebroeders, kapt. L. Jansen v. Hartlipool en alle n Amster dam Jan Albertus kapt. J. J. Kros v. Sunderland n. Kogerpolder; Maria, kapt. M. Wildebner v. Rochelle n. AlkmaarSir Robert Peel, kapt. H. Christensen v. Drammen n. Purmerende. MARKTBERIGT. Alkmaar, 31 October 1851. 7.50 5.10 6.75 Erwten groen 11.50 Gerst 4.80 id. graauwj 12.50 3.50 id. vale 9.50 Kanarif.zaad 7.75 id. witte Mostertzaad geel 9.50 Kaas kleine 14.50 id. rood id. middelb. 10.75 id. commissie 15.50 Veiling gebonden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Woensdag den 22slen October 1851, des voormiddags te tien ure, en op Woendag den 29sten daaraanvolgende, terzelfder ure, bij af slag, finaal verkocht, de navolgende perceelen N°, 1. Een stuk Weiland, gelegen in de Oosterzij polder, onder Heilo, groot 1 Bunder 43 Roeden 60 Ellen. strijkgeld Gerbrand Smit900, verhoogd door Cornelis Kant, met 350 Het ïieudregt der navolgende stukkenallen gelegen onder Heilo te weten 2. De Ewisser Zaad- en Vlastienden. strjkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuif f 805, niet verhoogd. -j. De De 10. De Lange Akker Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuif f 810,' niet verhoogd. De Kaandorper Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuif f verhoogd door Denzelvemet Oeskommer Zaad- en Vlastienden, strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuif verhoogd door Denzelvemet Schiergeester Zaad- en Vlastienden, strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuif f verb, door Jonkh. D. C. de Dieu Fontein Verschuif De Doorgaande Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh G. C. Fontein Verschuif f verhoogd door Denzelvemet De Noorder of Bijstermaker Zaad- en Vlastienden, strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuif f verh. door Jonkh. D. C. de Dieu Fontein Verschuir i> De Noorderpaap Zaad- en Vlastienden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f verh. door Jonkh. D. C. de Dieu Fontein Verschuir Een derde gedeelte in het Regt der Zaad- en Vlastienden onder Heilo, bestaande in de navolgende Blokken, als: de Bokamer, de Haas, de Zuiderpaap, de Oudepels. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir 800 verh. door Jonkh. D. C. de Dieu Fontein Verschuir 400 705,— 400,— 1000,. 600,— 500,— 60,— 100,— 12. N°. 2 tot en met N°. 10. gecombineerd f 9710, opgehouden op 7200 11. Een stuk Boschland, groot 5 Bunders 50 Roeden 40 Ellen, gelegen aan de Schnpenweg, in den Heer Hugowaard. strijkgeld Aris Volkers600 verhoogd door Jan Stroker, met 320 Een Dito stuk, genaamd de Winkel, gelegen op Sappewerf, in den Heer Hugowaardgroot 9 bunders 70 roeden. strijkgeld Jonkh. G. C. Fontein Verschuir f 4000 verh. door jonk vrouwe dl. J. Verschuir, met 1000, 13. Een Dito stuk, genaamd Verloten, gelegen in den Heer Hugo waard aan den Veenhuizerweg groot 12 bunders! 37 roeden 60 ellen. strijkgeld Nicolaas Blom f 1730 verb, door den Heer A. A. v. d. Leij Druijvesteijn 400 14. Een Dito stuk, gelegen onder Schoor), op den Aagtdorper- geest genaamd het Zijperboschgroot 89 Roeden 40 Ellen. strijkgeld de Heer J. C. Peekf 365 verhoogd door Denzelve, met 40,-- 15. Een Dito stuk, gelegen als voren, genaamd het Boschland, groot 16 Bunders 76 Roeden 40 Ellen, strijkgeld Jonkh. D. C. de Dieu Fontein Verschuir f 7425, niet verhoogd. 16. Een Dito stuk, gelegen als voren, genaamd Uazendaal groot 1 Bunder 77 Roeden 60 Ellen. strijkgeld de Heer J. C. Peek.850 verhoogd door Denzelve met5 17. Een Dito stuk, gelegen als voren in de Angtdorperpolder genaamd het Rijsbosch groot 1 Bunder 63 Roeden 40 ellen. strijkgeld Jan Bas520 verhoogd door den Heer J. C. Peek met 30 18. Een Dito stuk, gelegen als voren, aan de Mollaan genaamd het Hekweidjegroot 1 Bunder 10 Ellen, strijkgeld de Heer J. C. Peek f 425 verhoogd door Denzelve met5 t 19. Een Dito stuk, gelegen als voren, genaamd het Bosch, groot 84 roeden 30 ellen. strijkgeld Jonkhr. G. C. Fontein Verschuir 325, verhoogd door den Heer J. Posmanmet 20 N°. 14 tot en met N°. 19. gecombineerd f 1010, verhoogd door den Heer J. Pasman, met 1000, 20. Een stuk Weiland gelegen als vorengenaamd de Reeker, groot 2 bunders 55 roeden 90 ellen, strijkgeld Jonkh. D. C de Dieu Fontein Verschuir f 950 verhoogd door H. J. Sonneveltmet 380,' 21. Een Dito stuk, gelegen in den SInispolder, in de gemeente van Bergen genaamd de Aaltje Wielemakersweidte zamen ter grootte van 3 bunders 92 roeden 10 ellen. strijkgeld de Heer M. T. Bruinier 2550, verh. door den lieer .7. 7. van der Haagen, met 325 22. Een Dito stuk, gelegen als voren, genaamd de Halskamp, groot 2 bunders 47 roeden 50 ellen. strijkgeld Lourens Berger f 1650, verhoogd door Jan Kapteinmet 200, N°. 21 en 22 gecombineerd verhoogd den Heer Pieter Hart, met f 4725,— 120,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1