tfttaisi cmt» c@ N°- 47. BAKT- llSPiil M a a n d a s Iji! mmjm 24 PJovember. B E Iv E N D Al AKÏNG. NEDERLANDEN. PROG A M M A Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. K.L\V ADVERTENTiën gelieve men des Zatnrdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 to' 5 regels is één Guldenen voor eiken rege' meer '20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KON IA GS in de PROVINCIE NOORD - HOLLAND verwittigt de belanghebbenden, dat de nieu we brug, gelegen in den grooten weg der 1= klasse n°. 4, over de Stadsgrachtbuiten de Texelsche poort, te Alkmaar, op Maan dag" den"24"ten November aanstaande, zoo ver voltooid zal zijn, dat de'passage daarover weder ongehinderd kan plaats hebben. Haarlem, den 21sten November 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen mits deze, naar aanleiding van art. 3. der Keure op het houden van Varkensbinnen deze Stad, op den 22»'en September 1846 door den Raad dezer Stad gearresteerd, ter kennisse van de belanghebbenden Dat alle in den loop dezes jaars daartoe verleende vergunningen met den 30^" dezer maand, ophouden van kracht te zijn en dien volgens voor zooveel men verlangen mogt die gunst te behouden op nieuw behooren te worden aangevraagd. Dat deze aanvrage zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer ge meente, van heden af tut en met den 29sten dezer maand, dagelijks (Zon- en Feestdagen uitgezonderd) van des voormiddags 10. tot des namiddags 2. ure; terwijl van hen, die daarvoor eene toelating voor het jaar 1851. hebben gehad, niets dan de overlegging dier acte tot nadere beoordeeling vereisebt wordt. Alkmaar, den 15d<>n November 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVE STEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden 1 Dat van Stadswege den Sledelijken Commies A. Swartis gecommitteerd tot de opneming der Patenten bij art. 36 der VVet op dat middel bepaald, en dat door dezen met den Deurwaarder der Directe belastingen, ingevolge de bepaling der Wet daartoe (aan vang nemende met den J gden dezer maand) zal worden overgegaan. Weshalve een ieder wordt uitgenoodigd en voor zooveel noodig celastdezelve Ambtenaren in die kwaliteit te erkennen en dezel- ven alle verlangde inzage en ophelderingen te verleenen. Alkmaar, den 15den November 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1J VESTE IJ N. De Secretaris I)e DIEU FONTEIN VERSCHUIR. gezet onderzoek overtuigd van bet nut dat deze instellingen sticli- ten, reeds in 1838 eene wet uitgevaardigd, geschikt om de zaak aanternoedigen en bet organistnus dier inrigtingen te verbeteren. In navolging werden ook bier te landen Hulpbanken te Middelburg, Zwolle, Haarlem, Arnhem en elders opgerigt, waarvan de werking, blijkens de tot heden verkregen uitkomsten gunstig is. Toejuichende derhalve de loffelijke pogingen des Departements tot oprigling binnen de Stad onzer inwoning van eene Hulpbank, mee ne n wij niet te vergeefs een beroep op de welbegrepen weldadig heid onzer Stadgenooten te doen, eene weldadigheid, waarbij boofd en hart gelijktijdig kunnen en mogen worden geraadpleegd, omdat deze niet leid tot voeding, maar, zoo als wij reeds herinnerden, tot voorkoming of ook tot vermindering van armoede. Gods ze gen ruste op de belanglooze bemoeijingen der tot oprigling eener Hulpbank te Alkmaar ingestelde Commissie! 's Gravenüage den ISden November. Uit Scheveningen wordt gemeld Sedert den 28sten der vorige maand zijn alhier nog 36 bezendingen haring aangebragtbedragen de te zamen 2,223,000 stnks. De schuit, welke in ééne bezending den meeslen haring heeft aangebragtis die van den reeder A. Dijkhuizen, welke reeds drie reizen heeft volbragt en de laatste maal eene lading had van 101,000. Er zijn thans 160,000 haringen meer gevangen dan verleden jaar op dezen tijd. De steurharingvis- selierij staat alzooop een paar uitzonderingen na, zeer gunstig, en de prijzen van den haring blijven redelijk hoog. Intusschen is het met de kant- of kustvisscherij met de netten allerongelukkigst afge- loopende vissehers keerden op den duur zonder eenigen vangst, na verscheidene dagen afwezigheid, uit de zee terug, hetgeen nie mand mag heugen. Moge de visscherij met het hoekwant op kabel* jaauw en sehelvisch, waarmede morgen een aanvang kan gemaakt worden meerder zegen erlangen anders zal de toestand van vele onzer ijverige vissehers al lei-beklagenswaardigst zijn. dig. Uandelsbl. Haarlem, den 20sten November. Den 18den November is Z. M. Ernst August, Koning van Hano ver, op het Koninklijke residentie-slot te Hanover overleden. De genoemde Monarch, de ondste der thans regerende europesche Vors ten, was den 5den Junij 1771 te Londen geboren. In 1837 is hij zijnen broeder Wilhelm IE op den hanoverschen troon opgevolgd. De zoon van den overleden Koning zal thansonder den naam van George II, den troon beklimmen. Zoo als men weet, is de laatst genoemden Vorst van zijn gezigt beroofd. llaarlCour. Alkmaar den 22sten November. liet Departement Alkmaar der MAATSCHAPPIJ: tot nut van 't Al gemeen, opgerigt den Isten September 1786, en na in het jaar 1795 te zijn ontbonden, hersteld den 9den Maart 1802, zal den 9den Maart aanstaande, feestelijk, zijn vijftigjarig onafgebroken bestaan vieren, onder de leiding van den tegenwoordigen Voorzitter, de lieer Jhr. Mr. C. van FOREEST. Overeenkomstig het doel der Maatschappij steeds trachtende, alge meen Volksgeluk in zijnen kring te verspreiden, besloot het Depar tement ter Vergadering van den 18den dezer maandmogt dit door eene benoemde Commissie van Zeven leden uitvoerbaar worden bevonden, tot de oprigting te dezer Stede van eene Hulpbank, eene instelling welker doel is om ijverige en oppassende minvermogende of door rampen verarmde handwerkslieden neringdoenden en klei ne landbouwers, bij bestaande behoefte Je hulp te komen, door het voorschieten tegen behoorlijken waarborg en billijke rente van klei ne geldsommen, ten einde zij dat geld met voordeel aanwenden in hun'bedrijf, door aankoop van werktuigen of gereedschappen fgrond- stoffen of andere voor hunne industrie onontbeerlijke zaken.Let ten wij op het aanzienlijk aantal, hier, geheel en gedeeltelijk be deelden dan vinden de meer gegoeden gereede aansporing om elk middel kunnende leiden tot voorkoming of ook tot vermindering te dezer Stede van armoede, benevens tot aanmoediging van werkzaam heid en spaarzaamheid, gretig te benutten en, naar hun vermogen krachtdadig te ondersteunen. En dat ue Hulpbank eene der meest heilzame 1 inrigtingen van onzen tijd is om dat doel te bereiken wordt niet alleen geleerd dnor de erkende waarheid datom wel vaart te verspreiden men het middel dat tot voortbrenging strekt voor den nijvren en braven verkrijgbaar moet stellen, maar tevens door de ervaring bewezen In Engelandwaar de Hulpbanken of Ve.reeniqingen tot voorschotten sinds langer dan een vierde eeuw be staan en .welvaart verspreiden, heeft bet Parlement, na een naauw- VAN DE NEDERLANDSCUE MAATSCHAPPIJ TER IiEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1851. De prijsvragen, van welke de termijn van beantwoording na September 1551 zo/ zijn afgelaopen en waarop de Maat schappij op zijnen tjdantwoorden te gemout ziet, zijn de volgende [Vervolg.) 3 Voor het beteelen van ten minsten een bunder Land in onze O. 1. Bezittingen met de Ramee of ürtica albicans en daarvan ge durende twee jaren de vezelstof, ten bedrage van minstens 50 ned. pond., wel behandeld in Nederland te hebben verkrijgbaar gesteld, te gelijk met een uitvoerig verslag aangaande cultuur en bereiding dez.er vezelstof, met bepaling van prijs, waarvoor zij in don handel zal kunnen geleverd worden de gouden me daille en voor eenmaal eene premie van f 500 voor dengene die de meeste vezelstof van deze plant op Java of elders in onze O. 1. bezittingen gewonnen en, van voldoende hoedanigheid, bier te lande zal hebben ter markt gebragt. De bekroonii g met de gouden medaille zal tot op drie personen, die aan de voorschreven vereischten hebben voldaan, kunnen worden uit gereikt, mits de bedoelde aankweeking in onderscheidene Re- sidenliën van Java hebbe plaats gehad; 1852, n°. 330, bl.420. 4. Aan dengene, die, in de Nederlandsche Oost- of West-Indische Bezittingen, zich, in het groot, zal hebben toegelegd op de aankweeking eener Agave soort, van welke de Vezel met die van den'Hennep gelijk staat of die overtreft; daarvan 150 Ne- derl. ponden vezelstof, in één jaar gewonnen, en een gedroogd exemplaar van de plant, benevens een toereikend verslag van de cultuur inlevert; de goudeu medaille en eene premie van 300; 1852 n.. 281hl. 365. 5. Voor de aanwijzing der middelen, om ons inlandseh rundvee, in goeden eigenschappenmet de beste buitenlandsche rassen te doen wedijveren; de gouden medaille; 1852, n°. 265bl. 357. 6. Voor de aanwijzing van eenig voordeelig gebruik van den doorn baai of speerhaai (squalus acanthias)de gouden medaille on eene premie van twee tot zes honderd gulden; 1852, n°. 318, bl. 411. 7. Welke is de beste wijze van bolerbereiding Voor het besteop zich zelf voldoend antwoordwaarbij zoo*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1