A°'I8S1. alkiaarsche N°' 48. COURANT* I i 1 1 3 1 s jijt M a a n jS a z 1 December. 8» n O G 11 A M M A ij i(i lllipii lïvinik n IA A Ti' I ZEGLÏ /Cv T-n£/X e V 1 li Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertenticn gelieve men desZnturdag mid dags vóór 1 ure Ie bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Tb- GEDEPUTEERDE STATEN van dkPROVINCIENOORD-HOLLAND, Gelet op het besluit des Konings van den 30«'<>n Maart 1827. (Staats blad n°. 13) houdende nadere bepalingen op den jaarlijkschen llei-ijk der Maten en Gewigten. Gezien artikels 102 en 150 der wet van den 6den Julij 1850. (Staatsblad n«, 39.) Doen te weten dat in hunne vergadering van heden, is vastge steld betgeen volgt: lo. Dat de Her-ijk der Lengtematen en Gewigten voor het jaar 1852, zal beginnen in de Gemeente Amsterdammet den 2<t<"n Januarij en eindigen den 30st<u> April 1852; dat die voor de Inhoudsmaten van Drooge Waren en van het Goudgewigt, te Amsterdam zal plaats hebben in de maand Mei, en die der Vochtmaten voor den handel in het groot en in het klein al daar, in de maand Junij 1852. 2° Dat de Her-ijk van al de Maten en Gewigten in het Arrondis- ïnent Amsterdam en in de overige Arrondissementen Haarlem Alkmaar en Hoorn, zal beginnen met den l3t«i April en ein digen den 30sten Julij 1852. 3o. ])at tot den IJk en Her-ijk gedurende hel jaar 1852, is be stemd de letter H. van het Gotische alphabelh. De belanghebbenden worden aangemaand om zich de gemelde tijdstippen ten nutte te maken en zich daardoor te vrijwaren voor onaangenaamheden en onnoodige kosten. Haarlem, den 20slea November 1851. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van E ff 11 c k. Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten H. II. R. E L L. De voormelde Publicatie te doen plaats hebben in de Haarlemsche, Amsterdamsche en Alkmaarsche Couranten. De Publicatie door middel van het Provinciaal blad ter kennis te brenoen van de Plaatselijke Hestoren in dit Gewesten die Bestu ren daarbij tevens uit te noodigen en daar, waar het noodig niogt zijn aan Ie manen om hunne Ingezetenen mei die bepalingen, voor zoo verre deze hunne Gemeente betreffen, bekend te maken en om voorts le zorgen dat de Ingezetenen bij het daar zijn van den tijd der Her ijk vóóraf tijdig aan hunne verpligling tot het doen Her-ijken der maten en gewigten worden herinnerd. Haarlem den 20sten November 1851. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van E w ij c k. Ter Ordonnantie van dezelven De Griffier der Staten H. II. R e 1 l. voor de TENTOONSTELLING van VOORTBRENGSELEN VAN N \- T10NALE NIJVERHEID van NEDERLAND en zijn OVERZEE- SCI1E BEZITTINGEN; te houden te ARNHEM. Art. 1. In de maand Julij 1852 zal, ingevolge magtiging van Zijne Majesteitkenbaar gemaakt bij Besluit van den Minister van Staat Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland van 9 November 1849 N°. 5252, leafd. aan alle Fabrikanten Kunstwerkers, Hand werkslieden enz.alsmede aan Regenten of Bestuurders van Lief dadige Gestichten hier te Lande of in de Overzeesche Bezittingen gevestigd, gelegenheid worden gegeven de voortbrengselen hunner p.,brijkeu, Werkplaatsen, Gestichten, enz., ten toon te stellen. Art. 2. De Commissie voor deze Tentoonstelling is aanvankelijk te zamengesteld uit de volgende leden De Heeren Mr. J. J. A. A. Baron van Pallandt, Burgemeester, Voorzitter; G. H. Andres e n Mr. J. ff. SchijfWethouders; G. An- dró de la Porie, Mr. li. J. van Gennep en J. D. van Leeuwen, Le den van den Raad; G. W. Baron van Znijlen van NieveltDr. A. 11 rants en ff. R- Baron van Lijnden Leden van Gedeputeerde Sta ten van Gelderland S. D. ff yckerheld Bisdom en '1. F. Baron van Verschuer, Leden der Commissie van Nijverheid; J. J. van Braam en N. ffBudding Grondeigenaren; 11. fV. FrombergArchitect; J. J. Rosse: tParticulier, en Mr. J. J. van Hasselt, Secretaris. Aft. 3. Door bovengenoemde Commissie zullen de Voorwerpen, voor deze Tentoonstelling bestemd, in ontvang genomen, tentoonge steld en teruggezonden worden mitsgaders door ieder der Leden aan de Plaatselijke Besturen of de Belanghebbende op derzei ver aan vragen alle mogelijke inlichtingen worden gegeven. Art. 4. Deze Tentoonstelling is niet alleen bestemd voor Voort brengselen van Nijverheid, Kunst en Vlijt, welke in hunne soort door" sierlijkheid'van bewerking of uitstekende hoedanigheid uit munten maar evenzeer voor die Voortbrengselen van alle takken van Nijverheid, welke door eenvoudigheid of min-koslbaarheid aan beveling verdienen, zijnde het hoofddoel, om de ontwikkeling en uitbreiding der Nationale Nijverheid, in alle takken van dezelve, ter kennis van liet algemeen te brengen. Art. 5. De Commissie, hoewel daarbij de meest mogelijke inschik kelijkheid zullen in acht nemen, behoudt zich voorde voorwerpen welke, volgens haar oordeel uithoofde van ongeschiktheid of om andere redenenongepast zijn niet aan te nemen en worden be paaldelijk uilgesloten voorwerpen aan spoedig bederf of aan ontplof fing onderhevig, tenzij zoodanig voorzien, dat dezelve geen gevaar opleveren. Art. <1. Vermits schilderijen jaarlijks in andere steden worden ten toon gesteld, zoo zullen ook deze slechts spaarzaam, als bij uitzon dering worden aangenomen. Art. 7. De geweven stoffen worden slechts bij het stuk aangeno men onbewerkte voortbrengselen zoo als metaalsteen, houtsoor ten even als chemische productenworden bij stalen toegelaten. Werktuigkundige toestelleninstrumenten en dergelijken moeten vergezeld gaan van eene verklaring van derzelver gebruik. Enkele teekeningen van dezelve worden niet dan in bijzondere gevallen ten toon gesteld. Art. 8. Alle in te zenden voorwerpen moeten voorzien zijn van eene verklaring van den belanghebbendedat de ingezondene voor werpen in zijne fabrijkwerkplaats, enz. of door hemzelven of on der zijn opzigt vervaardigd zijn, mitsgaders eene verklaring van het hoofd van het plaatselijk Bestuur, dat de inzender in de stad of gemeente bekend en zijne fabrijk of werkplaats aldaar gevestigd is. Art. 9. Degenen, die voor deze Tentoonstelling Voorwerpen wen- schen in te zenden, zijn gehouden daarvan, voor den lsten Junij 1852, aan de Commissie vrachtvrij berigt te geven, met vermelding van den aard en de soort der Voorwerpen alsmede van de ruim tewelke deze ten naaste bij zullen innemen. Art. 10. De voor de Tentoonstelling bestemde en van de bij Art. 8 bedoelde verklaring voorziene voorwerpen moeten behoorlijk inge pakt en vrachtvrij, tusschen den en 30sten Junij 1852, aan de Commissie, aan het daartoe bestemde Lokaal, worden bezorgd met eenen brief houdende den naam en de woonplaats van den ver vaardiger, opgave van het ingezondene, met eene beknopte en za kelijke beschrijving voor de te vervaardigen Catalogus en, indien die voorwerpen tot verkoop bestemd zijn, den juisten prijs van elk voor werp en met opgaaf, of men dien prijs verlangt openbaar gemaakt te hebbenzullende van de verkochte voorwerpen ter goedmaking der onkosten 2 pCt. van den verkoop worden gekort. Art. 11. De Voorwerpen mogen gedurende de Tentoonstelling niet terug genomen, noch de verkochte, zonder toestemming der Com missie vóór het einde der Tentoonstelling worden afgeleverd. Art. 12. De aangenomene Voorwerpen blijven tot na de definitieve sluiting der Tentoonstelling onder het opzigt en de zorg der Com missiewelke ook voor de terugzending derzelve, binnen 14 dagen na de sluiting, zorg zal dragen, kunnende de Inzenders de midde- delen van vervoer aan de Commissie opgeven met verklaring of zij zelve voor de inpakking willen zorg dragen dan wel zulks aan de Commissie overlaten. Art. 13. De Commissie zal van eenige middelen van vervoer de kostelooze overbrenging trachten le verkrijgen en deze alsdan ken baar maken. Art. 14. De Tentoonstelling zal van half Julij tot het einde van Augustus (de juiste dag der opening nader te bepalen) voor het al gemeen dagelijks geopend zijn van des morgens 10 tot des avonds 7 ure, en des Zondags van des middags 12 tot des avonds 8 ure, tegen eene Entrée van 30 cents voor ieder persoon. De Commissie noodigt alle Fabriekanten, KnnstwerkersHand werkslieden, Bestuurders van Gestichten, enz. nitom door ruime bijdrage, ook van Voorwerpen welke gering schijnen het doel dezer Tentoonstelling te bevorderen ten e.nde de verbruikers in de gele genheid te stellen met die Voorwerpen bekend te worden; te doen zien, dat zij zich daarvoor niet tot het buitenland behoeven te wen - den de Nederland che Nijverheid aan de moedigen en het debiet hunner voortbrengselen te vermeerderen. Arnhem22 November 1851 De Commissie voor de Tentoonstelling van Voortbreng- selen van Nationale Nijverheid van Nederland en zijn Overzeesche Bezittingen. Van PALLANDT, Voorzitter. J. J. van HASSELT, Secretaris. Aekmaar den 26sten November De voordragt van het historiesch dramatiesch Gedichtvan den dichter ff'. J. Hofdijk, getiteld: De laatste dag van lleemkercks be leg, gehouden ter groofe vergadering van de Rederijkerskamer Rilder- djk verschafte hun die het voorregt hadden de vergadering hij lo wonen, een avond van waar kunstgenot. Wij ontveinzen niet dat de uitslag onze verwachtingvan zulk een opvoering, zonder hulp van costuum of tooneel decoratieverre overtroffen heeft. Al terstond gevoelden wij ons medegesleept, en bij het einde be kenden wij, bij zoo veel schoons de luister van het tooneel te kun nen missen. Wij achten het gelukkig dat in onze stad eene kamer bestaat, die naast de goede Rederijkerskamers van ons Vaderland mag worden genoemd. Blijvebij verdere ijverige pogingen der wer kende leden, haar voortdurend bestaan bevestigd, het zal ieder die f i I I il 'V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1