alrmaarsche w- Ad. COURANT* M a a a «I a g; 8 December. H u 1 p b a n k. PROGRAMMA hWIM kennisgeving. niTRGFMEESTER der Stad ALKMAAR, brengt ten gevolge van i Ier Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n». 22) bij deze ter Ve van He Ingezetenen dezer Stad. dat het Suppletoir Ko- ITZ Zsct,e belastingdienst 1851/52 No. 4op den 18- November 1 1.door den Heer Staatsraad Commissaris des Koning* i„ de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden aan'den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad NEDERLANDEN. f O. Deze Courant wordt eens in de weel; en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. I Blfilllll Advt:rtenti0n gelieve men des Zalurdag mid dags vóór 1 ure te bezorgende Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ^Iede^Digèzeten .^wefke6 daarbij belang heeft wordt alzoo ver- maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk.acht te ge- ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 3Jen December 1851. Pe Burgemeester voornoemd F. C. W. DR U1JVE STEIJN, Ter Ordonnantie van de zeiven, De D1EU FONTEIN VEHSCHU1R. de borgen, (die ten genoegen van de bestuurders der bank moeten zijn) wordt bekendgemaakt met den tijd en de wijze van afbetaling. Eindelijk zal men zich bevlijtigen den waardigen te helpen en Ie ondersteunen zonder aanzien des persoons men heeft tevens ern stig besloten, om onverzettelijk de voldoening van den nalatigen schuldenaar en zijne borgen te vorderen. De ondergeteekenden hopen door de mededeeling van het voren staande eene ruime deelneming in de geldleening te bevorderen. Alkmaar, 26 November 1851. J. A. KLUPPEL. F. SVV'ART. P. BRUINVIS de LANGE. A. HIRSCII1G Cz. ,T. KRABBENDAM. J. II. DIEDER1KS. 11. J. de LANGE. Alkmaar, den Oden December. De ondergeteekendenleden van het departement Alkmaar der Maatschappij tot nut 't Algemeen, in de Vergadering van 18 Novem ber i 1. benoemd zijnde om eenige voorbereidende maatregelen te ne men vercischt voor de oprigting eener hulpbank, te dezer stede houden zich overtuigd, dat niets zoo zeer geschikt is om hen m hunne pogingen te doen slagen, dan dat allen, zonder wier me- de werk in i" de zaak niet tot stand kan komen; voldoende zijn iimelioiit "wat eigenlijk het doel der instelling is, aan welke men den naam van Hulpbank beeft gegeven. De ondergeteekenden werden dan ook zeer aangenaam verrast, toen zij in de Alkmaarsché courant van Maandag den 2-Jsten Novem- bcr i 1 eene mededeeling zagen opgenomenwaarbij het duel van eene hulpbank eu het heilzame dier instelling wordt uiteenge ZCZiT'brengcn 'den bun onbekenden inzender hunnen dank toe voor de inlichtingen daardoor reeds aan het publiek gegeven. 7ii durven de lezing van dat met warmte en innige overtuiging treschreven stuk iedereen aanbevelen en vooral aan ben, die elke no'aiiw aangewend tot voorkoming of tot vermindering van armoe de" weten te waarderen en met blijdschap toejuichen. De ondergeteekenden kunnen zich dus ontheven rekenen van de voorgenomen taak om door middel van deze courant de gemelde instelling bekend - en daardoor bemind te maken. De eerste pligt die nu op hen rust bestaat voornamelijk hierin, onl te trachten de noodige gelden bijeen te brengen. Eerstdaags zullen zij zich in persoon bij hunne geachte medebur gers vervoegen om deze nittenoodigen door geldelijke» bijdragen het tot stand bréngen der zaak mogelijk te maken. Bet scheen hun daarom niet oneigenaardig toe, om vooraf open lijk bekend te maken de voorwaarden waaronder de gelden zul len worden opgenomen. Men vermeent voorshands een kapitaal van 2000. nood.g te Het Departement voormeld steld daartoe voor eene geldleening bij aandeelen van 50-, of halve aandeelen van f 25-, onder déze bepalingen a Het fournissement geschiedtzoodra de reglementaire bapalin- lino-en waarna de hulpbank zal worden bestuurd duor het De pnrtement zullen zijn vastgesteld. b liet kapitaal is niet eerder, dan na verloop van vijf jaren np eisebbaar; het geeft in het eerste jaar geene renten; in de vol gende jaren twee en een half percent renten in het jaar. Wanneer de hulpbank onverhoopt verliezen lijdt, zoodanig, dat het voorgeschoten kapitaal met tien percent is verminderd, wordt tot de liquidatie van de hulpbank overgegaan. Tevens zal er gelegenheid worden gegeven aan hencuem plaats van geld voor te schieten mogten verkiezen eene zekere som bj wijze van don gratuitte schenken. De aldus verkregen gelden zullen strekken ter bestrijding van de administratie-kosten en tot guarantie van het voorgeschoten kapitaal. Ofschoon de mogelijkheid wordt verondersteld dat de hulpbank verliezen onder gaat,' heeft men daarvoor weinig vrees te voeden. Immers wanneer men de ondervinding raadpleegd hoedanig de werking is geweest van de hulpbanken, elders bestaande, zijn de uitkomsten zoo gunstig en gerust stellenddat men geen noemens- waardigen achter uitgang heeft te duchten. Men verliezen toch niet uit het oog, dat de leener met alleen als een ijverig en oppassend mensch moet bekend zijn, maar dat hij te vens'verpligt isop te geven waarom en waarvoor hij de verlangde som ter leen vraagtdat aan hemin tegenwoordigheid zijner bei- 11 13 VAN DE NEDERLANDSCIIE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN NIJVERHEID. 1851. De prijsvragen, van welke de termijn van beantwoording ba September 1851 zal zijn afgeloopen en waarop de Maat- schappijop zijnen tijd, antwoorden te gemoet ziet, zijn de volgende [Vervolgd) 8. Vervaardiging van rond geweven villenvoor Papier-fabrijken de gouden medaille; 1852, n°. 338 bi. 430. 9. Van koperdraad geweven doek fabriceren voor machinale pa pier-fabrieken, dat het buiteulandsche in prijs en deugd even aart de gouden medaille 1852 n°. 339hl. 430. 10. Een geschiedkundig overzigt der vereenigingen in Nederland (zoowel lage als hooge)eene opgave en beoordeeling van de daarop, door hooger bestuur gemaakte voorschriften, en eene grondige beschouwing van haren invloed op de nationale wel vaartde gouden medaille; 1852, n°. 340, hl. 430. Brandspuitslangen nit Gutta Percha vervaardigen en ter lengte van minstens 15 ellen; de tweede gouden medaille; 1852, n°. 342, bl. 431. 12. Voor het beste middel om Robben of Zeehonden langs onze kus ten te vangen met bewijzen van de voordeelenwelke deze vangst oplevert; de gouden medaille, 1852, n°. 351bl. 435. Daar men op vele plaatsen heeft waargenomen dat jonge ker- senboomen na dat zij bijna zes jaren welig gegroeid hebben veel gom laten uitloopen en langzamerhand stervenzoo vraagt de Maatschappijwat is hiervan de oorzaak en welken zijn de geschiksle middelen, om dit gebrek voortekomen, te genezen of de schadelijkste uitwerkselen daarvan te verminderen de tweede gouden medaille; 1852, n°. 3.32, bl. 425 14. Voor het vervaardigen en in den handel brengen van het zoo genaamd kunst- of compositie-schilpad; de tweede gouden me daille; 1852, n° 343, bl. 432. Welke chromium - verbindingen inzonderheid chromium zure zouten kunnen met voordeel in verwerijen en katoendrukke rijen 'tot voortbrenging van onderscheidene kleuren worden aangewend en hoe worden zij fabrijkmatig bereid Op hoeda- niu-e wijze worden de chromium-kleuren op zijde, wol, katoen en" linnen gehecht en bestendig gemaakt? de gouden medail le en 200; 1852, n°. 344, bl. 432. Voor het fabrijkmatig vervaardigen van boekbinders-linnen de «ronden medaille, en, na het driejarig bestaan der fabrijk eene premie van f 3001852n°. 345bl. 432. 17. Turf, als brandstof, voor technisch gebruik bezigen, in verge lijking met steenkolen of andere brandstoffen de gouden me daille en 300; 1852, n°. 346, bl. 433. 18. Aan de inzenders van verschillende klei-soorten m ons vader land ten diensten van fabrijkenen die de Belgische of Door- niksche klei zoude kunnen vervangen; de gouden medaille; 1852, no. 347, bl. 433. Aan de nederlandsche kunstenaar, die het middel ontdekt en mededeelt, om door het licht (photographie) afteekeningen en indrukken op de lithographisehen steen regtstreeks voorttebren- geu- de tweede gouden medaille of/75; 1852, n°. 348, bl. 434. [Het Vervolg hierna.) 16. 19. MARKTBE RIG T. Alkmaar 5 December 1851. Tarwe i Rogge Gerst Haver Kanariezaad Mostertzaad geel id. rood Boonen turksche 7.50 7.121 5.00 3.60 7.50 Boonen paarden Erwten groen id. graauw id. vale id. witte Kaas kleine id. middelb. id. commissie 5.25 10 00 11.00 9.00 12-00 1525 17.25 16.25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1