A0' 1851. r m COURANT. 1J i i n I \t a a n d a g 15 December. Gebeurtemssen le Parijs. p Tf IJ T ia JL PUBLICATIE. NEDERLANDEN. ZMrEi'J c f j|( I!} Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Advertentx0n gelieve men des Zaturdag mid' dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. Ik STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORD-BOLLAND, Gelezen de missive van Z. Fxc. den Minister van Binnenlandsehe Zaken, Opper-IIontvesler, dd. 3 December II. n°. 141 8eAfdeeIing, betrekkelijk de sluiting der groote Jogt. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Statenvan den 10deo December 1851, n°. 1. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens de bepalingen van den Heer Minister, Opper- lloutvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Sta ten vastgesteld de groote Jogtmet den een en dertigsten Decern ber aanslaande, met zons-ondergang zal zijn gesloten. Wordende de belanghebbenden tevens door deze verwittigddat bij vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt bereids mogt gesloten zijn, de Houtvesters gemagtigd zijn, om consent-biljetten tot vervoer aftegeven, geldig voor den tijd, welke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden zal deze alomme worden gepubliceerd alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 10l!en December 1851. De Staatsraad, Commissaris des Konings voorn<l., Van E W IJ C K. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8st<"n Janu- arij 1817, n°. 1, waarbij is bepaald dat zich jaarlijks vóór den 5tlen Jauuarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren, de bij de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, (weduwe zijnde,) of door plaats gehad hebbende rcgterlijke separatie of echtscheiding der Ou ders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broedersregt op vrijstelling overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, de dato 3 December 1851, o Yjgs M/S.(Provinciaalbiad n°. 120) waarbij aan voormeld 21e art speciaal word herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zelve bij de Natio nale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde voor den 5<len Januarij aanstaande, schrif lelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, endaar- bij overleggen de noodige bewijzeningerigt overeenkomstig de voor schriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerdtot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zelve, als hunne Ouders, Voogden, Curators en gemagtigden bevoegd zijn. Almaar, den 12den December 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. AV. DRU IJ VESTE 1JN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR, ten gevolge van art. 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dier Gemeente, dat het Kohier van het Patentregtdienst 18fï2« kwartaal, op den 2f!™ December 1851, door den Heer Staatsraad Commissaris des Konings, in de Provincie Noord-IloIIand is executoir verklaard, en opljheden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad, ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit' nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den lO^en December 1851. De Burgemeester voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN, De Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETIIOUDERS der Stad ALKMAAR, voldoende aan de Circulaire van den Heer Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Noord - Hollandvan den 15<hn dezer n°- sfyf; herinneren mits deze, tot voorkoming van nadeel, de In gezotenen hunner Stad en Jurisdictie Dat bij de wet van 2 Mei 1851, (Staatsblad n°. 25) een nieuwe Termijn tot inwisseling der verjaarde Muntbilletten van 1845 is open gesteld en dat deze Termijn met den 31sten December 1851, zal zijn gesloten. Alkmaar, den 16<bn Mei 1851. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, F. C. W DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Alkmaar den 13de» December. Onze Stadgenoot de heer W. G. ten Boute de Lange, "viel eene eervolle onderscheiding te beurt, daar het Z. M. den Koning be haagd heeft, hem bij besluit van 7 December, te benoemen tot lid der prov. commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Noord-Holland, gevestigd te Haarlem. Een ooggetuige meldt de volgende bijzonderheden nopens het voorgevallene gedurende den 4deu en 5den December: Op het voor plein van het huis Odier telde ik zeven-en-twintig lijken, allen zeer net gekleed. Het waren voor het grootste gedeelte vrouwen, grijs aards en kinderen. Rij Torloni bevonden zich zeventien jonge lieden, allen tot den hoogeren stand behoorende. Een geweerschot viel, hetzij uit dit koffijhuis zelf, of uit eene naburige woning. Oogenblikkelijk dron gen de soldaten het huis binnen, en de zeventien jonge lieden wei'; den met bajonetsteken gedood. Op eene barricadewaarvan de verdedigers gesneuveld waren j bleef nog een enkel persooneen volksvertegenwoordiger, over. De soldalen omringen hem en roepen hem toe den kreet aan te hef fen van: Leve de Keizer! Weg met den bedrieger! roept hij uit. Op hetzelfde oogenblik valt hij, door tien kogels gewond neder. Eene afdeeling troepen komt langs de passage du Saumon aanruk ken en ontmoet eenige jongelieden welke niet tot de" insurgenten behoorden. De soldaten bevolen hen te roepen: Leve de Keizer! Op hunne weigering worden zij met bajonetsteken vervolgd. De groote straat Rambufeau welke van de hallen naar de bastil le, dwars door het middenpunt van den handel der slad loopt, is vooral de schouwplaats van menige schermutseling geweest. Talrij ke barricades waren daar opgerigt, welke eindelijk door de solda ten werden bemagtigd. Meester van deze ponten zijnde, dringen zij de wonningen en de magazijnen van die volkrijke en aanzienlijke straat binnen en rooven wat hnn het incest aanstaat. De burgers moeten toch alles betalen, roepen zij uit. Niet overal echter hebben de troepen zich zoo wreedaardig be toond. Te St. Merywaar insgelijks een bloedig gevecht plaats had werden de woningen wel militair bezet, doch de bezittingen der burgers bleven gespaard. Overigens werden vele onschuldige slngt- offers in de hitte van den strijd geveld. Bij de kerk Notre Dame, werd een meisjehetwelk met hare moeder huiswaarts keerde, door een kogel doodelijk getroffen. Men zegt, dat de lijken met voordacht aan de zijden der boule vards uitgestrekt bleven liggen om bij de bevolking een heihamen afschrik te verwekken. Zeven-eri-twintig van die lijken werden la- ter in eene ledige woning nedergelegden de vensters opengelaten ten einde aan de menigte de gelengenheid te verschaffendit schouw, spel te bezigtigen. Eerst tegen twee ure na den middag werden dia lijken weggevoerd. Zonderling is het, dat onder die slagloffers gee- ne met eene blouse gekleed was, waaruit men wil afleiden, dat'on der hen vele nieuwsgierigen zich bevonden en hel niet de werk lieden zijn, welke aan de worsteling van Donderdag het meeste aan deel hebben genomen. Ook heeft het de algemeene verwondering gaande gemaakt, dat het vooral de koffijhuizen Tortoni en Caffé de Paris zijn, welke als de zetel van den zoo niet materielen dan toch roereien tegenstand beschouwd worden. Beide gebouwen, welke overigens heden geslo ten waren, werden in de laatste dagen bijzonder door de gewapende magt in het oog gehouden. [dig. Uandelsbl Parijs, den 9den December. De rust blijft in deze hoofdstad ongestoord voorlduren. [Baarl. Cour.] V TT]5 ,ii't|lilUp.if(li)i Jjr'xSKSJf?I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1