N" SI COURANT. - rtrrt j.iT4>^r«4 tes 'iTsr s i~ i-w-y»'«-i,"ch,'i,i"s sï» fi'ii-.t-'-- ,5"- t L w.»'.°"der M a n cl a 22 December. 'Tlwtr ^e"revan filing SÊ =£7. H IrCinfeUd. W« noRr-.-^è ^iüie dei: riaJ PUBLICATIE. oTwinhe'2 a.„ plig—i". -Mfc r '^'i'Lte'dei 5tól'n«"B*eSf..r; «rplig. »jn, «h- Doze Courant wordt eens in de week en wel elken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. KlX AnvERTENTiëN gelieve men des Zaturdag mid dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 5 regels is éen Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. V J r TONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, RURGFAIEkS .it (!e An<?Wfl mitie van den 8* Janu- Re"lS17 no wam bij is bepaald dat zich jaarlijks voor den 5'len an] 1817, l;-k Bestunr i„ geschilde moeten adresseren, January aan lut PI. a I j zejv„ dienende Manschappen de b;j de Nationale Wd. adoor overlijden diB t" Sr"! wel eener Moeder, '(weduwe iünde of door van eenen Vader ^prli:ke separatie of echtseheubng der Ou plants ge in( overlijden va«-eenen Broeder (A ümeHvrsregt ders.' -° Zt 'LreTn^lig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt op vrijstel t, ontsla" dienvolgens zullen verlangen, hebben verkregen, den" Heer Staatsraad, Commissaris des Eu gezien de Dispositie van3'Deceulljel. 1851. IrX M» (Provbiciaalblad 120) waarbij aan voormeld 21e artVplciaal w.vrd^herinnerd^e yoor lioh lelïe bij de Natio- dat zij zich tot dat ei Wethouders moeten adresseren, endaar- lelijk aan Burgemeester ende voor- schriften bij alt. te eveineer de Manschappen zelve, als M,n.ar. den 1!*- V C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, ino-evolge art. 30 der Wet van den 8"en Januarij 1817, n°. 1ver- langèndij het Contingent dezer Gemeente m de Nationale Militie voor den jare 1852 zooveel mogelijk aantevullen met Vrijwilligers, die zich onder het genot der daartoe gestelde premie sollen aanbie den dezen dienst voor hunae mede-Ingezetenen op zich te "em^- Brengen bij deze Ier kennisse van alle de Ingezetenen dezer Gemeen te en derzeiv'er Jurisdictie, die dit maar eenigzins zoude mogen ZaT.'"ingevolge art. 31 der voorz. wetals Vrijwilligers kunnen wor den aangenomen alle Ingezetenen die op den l'ten Januarg 1852 on- gehuwd lmn 19de jaar zijn ingetreden, en hun 30»'e nog met heb ben volbragt ten ware zij reeds in dienst der N ederlandsche Ar- ,née of Nationale Militie hadden gestaan, in welk geval zy tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten de noodige ge schiktheid hebben, die tot den dienst wordt vereischt; en ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebben, alsmede dat de aanbieding van de zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer gemeente, dagelijks uitge zonderd Zon- en Feestdagen van den 30*'™ dezer maand Decem bertot en met den 20»'™ January aanstaaude, van des voormid dags tien tot des namiddags één ure. Alkmaar, den 16d™ December 1851. Burgemeester en Tl ethonders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN YERSCHUIR. p U B L 1 C AT I J;* NATIONALE M I L I i 1 L- BUPGEMEFSTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, 11 ï75ï V a tin*,nip Militie voor den jare lbo2, binnen rttX. e..eGeiuee,ite,, dezer Povincieeenen aanvang zullen ne- ""3t <loa ee^!eu Linuai ij 1,''"s'q (jer wel van g Januarij 1817, hun negentiende Jaar j jngevo,ge art. 59 der f„m-z.enw^ain het' daartoe gereed gemaakte register tot de ligtmg voor de National 'e(!gU®^n 'fT-Aprd 1820, alle Mansper En ingevolge ai n-\h xiin komen vestigen en als sonen, die hun verblgf b.m.en d.t Bgk zi n IRomen ingezetenen moeten wordeues^.va'llen> insgelijks ter inschrij dom behooreii. Dnnderdag- den 1sten Januarij 1852 ''en'"zal'geheel e/al moeten zijn afgeloopen den 20»'™ daar- Raadhuis alhier, den 2 5, 1, aanstaande, des nami lags iemand in de termen der inschrij- iln"t 'iKpn n'rfre,neester en Wethouders noodig geoordeeld, dein vret gemaakte bepalingen; ipniand ZOQde vermeenen te 0,1, welke ,».pr»,k op Dat do Uuders, iemand daartoe door hun deren of Pupd'en Pe^"d inschrijven en daarin nalatig blij- ^de tlfeTzij v'er^ille.i in de boeten daarop gesteld, en in ge vende, zuilen zj „PVanp-enis worden gestraft, on vol van volstrekt onvermogen evel!' flls alle au- verminderd, dat z°"" ''"'0° de inschrijving hebben onttrokken, dere Jongelingen, wel e z, bijbrengen, in eene indien z j geene redenen van Vn+ste verweteil. boete, en bij onverinoigoi o g v -^ gebonden, Dat als wettige woonplaats '^^^'der Ouders ei, bij «- voor ben d,e origehuwdzij^^ eerslbenoeradcn Voogd voor de verlijden van be'c®'1' aUv.;.u. zij hoil bestaan hebben, terwijl d.e- gehuwden de ph V(( d „f eigen bestaan hebben, moe- genen welke geei i„„ico alwaar zii zich bevinden. ten worden J^homle^'voornoemdvermanen alle de Inge- p,urge,noeste, i.>Tetlmu Jurigdictie| welUe dit aangaat om zeleiien van deze „ersoon voorzien v.nn een Extract uit liet zooveel mogelijk in e g 1 w-j, en j)et nummer der woon- geboorte register en eene afwelj„beid door een hunner na- plaals doch Uj vuihlr 8 hunne,igtillg getrouwelijk en beslaande,, A oogde" aan voortekomen dat zy .net als S^'wmd^tm^zien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zonde zijn. Alkmaar, den 10^" Dece"'°neMter en Wethouders voornoemd E? C. W DRUIJVESTEIJN, De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR], brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Patenten van het 2e Suppletoir kwartaal des loopenden diens.janrs]jl8|é, in geredheid zijn gebragt en kene nersonen welke zich daartoe van heden af tot en met ae Januarij 1852, Zon- en Feestdagen uitgezonderd;) des voormiddags van 10 tot 2 ure, Ier Secretarie dezer Gemeente zullen aanmelden, op derzei ver aanvrage en tegen uvergifte van het ontvangen re^u en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde regten afgegeven. Alkmaar, den 22s1»'1 December 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Gemeente ALKMAAR als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd bepalen mil deze- dat te rekenen van heden af, de prijzen en het gew.0t van het Brood binnen deze Stad d. Stedelijke Belasting er onder begre pen.) zullen Tarvveerood le soort. Brooden of regels Wittebroods bollen Broodjes, zoogenaamde eadetjes. Brooden wegende Pd. Once Ld. IVigtj 2 - Kast - 1 - 4 - 5 05. V 7 - 021. j P J 1A Prijs. ,10. - 4 - - i IA. 6 - - 21. 8 - - n 27 j Van Wit Tarwebrood 2« Soort. vast f gewigt 1 -,29. Brooden wegende1 j vaste Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. - 1 - 7 - j prijs. Brooden wegende Van Onceiu ild Tarwebrood. 1 - - 23 VaH a gewigt Broodjes. Bollen Brooden van 05. 02 vaste prijs. Van Gbop Eollenbbood. - 2 - - 1 - - Van Roggebrood. 3 _),-»-» —,36. I vast 1 5 - n - 18.1 gewigt 1 1 niet horen den bepaalden prijs, Zullende alles gaar gebakken niet d B(^te daar. noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op toe staande. 1QS1 Alkmaar, den 16<i™ December^ 1-^ D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. en derzei ver Regtsgebied „Udeelingen van warme Dat, ook weder gedurende dezen winter, mldee!..* Commi9. Spijzen aan de behoeftigen zullen p aj!lvoe|,jng daarvan heeft aange-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1