A0,1881. ALKMAAUSCI1E N°- 82 COURANT. M n a o (1 a g 29 December. llliSiilBiii; PUBLICATIE. PUBLICATIE. nationale militie. PUBLICATIE. Deze Cuurant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. F—" Advektentión gelieve men desZalurdag mid* dags vóór 1 ure te bezorgen; de Prijs van 1 tot 6 regels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOr(elMen°dTeLmhsive van Z. Ere. den Minister van Binnenlandsche Zaken Opper-lloutvesler, dd. 3 December 11. no. 141, 8e Afdeelmg, betrekkelijk de sluiting der groote Jogt. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten, van den I0den December 1851, n°. 1. Brengt bij deze ter kennisse van de daarhy belanghebbenden, dat, achtervolgens de bepalingen van den Keer Minister, Opper- lloutvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde .la ten vastgesteld de groote Jogtmet den een en dertigsten Decern- her aanstaandemet zons-ondergang zal zijn gesloten. Wordende de belanghebbenden tevens door deze verwittigd, dat bii vervoer van Wild naar Provinciën, waarin de Jagt bereids mogt lésloten zijn de Houtvesters gemagtigd zijn om consent-biljetten Uit vervoer aftegeven geldig voor den tijdwelke door ben tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alpmme worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlemden 10d« December 1851. De Staatsraad, Commissaris des Komngs voornA Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, eezien art. 21 der Wet op de Nationale Mihtie van den 8^" Janu- arii 1817 n° waarbij is bepaald dat zich jaarlijks vóór den o( en Januarij 'aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren, de bij de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen die in den loop van hel laatst verloopen jaar betzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, (weduwe zijndeot door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ou ders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broedersregt op vrijstelling overeenkomstig de bepalingen bij art.en J-i gemaa hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, de dato 3 December 8o, „o M/S., (Provinciaalblad n°. 120) waarbij aan voormeld 21" art. speciaal word herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zelve bi] de Natio nale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving ten se vol "e van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden dit zij zich tot dat einde voor den 5d<=n Januari] aanstaande, schut- téliik aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en daar bij overleggende noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voor schriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet geslatueerd, tot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zelve, als hunne Ouders, Voogden, Curators en gemagtigden bevoegd zijn. Alkmaar, den I2den December 1851. Burgemeester en Jf ethonders voornoemd r! C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 1852, en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20tcn daar aanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 2 5, 7, 9, 12, 14, 16 en I9d*n Januarij aanstaande, des namiddags van 5 tot 7 ure. En tei einde voortekomen dat iemand in de termen der inschnj- ving vallendezich door onwetenheid aan pligverzuim Fchuldig ma ke, hebben burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de In gezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen Datwelke aanspraak op Vrijstelling iemand zonde vermeenen ts hebben wegens gebreken of anderzinshij desniettegenstaande ge houden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede tot dc inschiijving verpligt zijn, de gehuwde en afwezenden. Dat de'Ouders, Voogden en Regenten, verpligt zijn, hunne Km- deren of Pupillen in persoonof door iemand daartoe door hun schriftelijk gemagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blij vende, zullen zij vervallen in de boelen daarop gesteld, en m ge val van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, on verminderd dat zoodanige Kindereu of Pujdllen even als alle an dere Jongelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, :indien zij geene redenen van Erijstelling kunnen bijbrengenin eene i boeteen bij onvermogentot gevangenis zullen worden verwezen. 1 Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving, wordt gehouden, voor hen die ongehuwd zijnde woonjdaals der Ouders en bij o- verlijden van beiden die van den eerstbenoemden Voogd voor de gehuwden de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben, terwijl die genen welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moe ten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de Inge zetenen van deze Gemeente en Jurisdictie, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoon voorzien van een Extract uit het «eboorie register en eene nota van de wijk en het nummer der woon» plaatsdoch bij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner na bestaanden of Voogden aan deze hunne verpligting getrouwelijk en nauuwkeurig te voldoen, en daardoor voortekomen dat zij niet als onwilligen worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar, den 16den December 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F! C. W DRUIJVESTEIJN, I)e Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Patenten van bet 2e Suppletoir kwartaal des loopenden dienstjaars 18J§, in geredheid zijn gebragt en aan de daarbij betrok kene personen welke zich daartoe van lieden af tut en met den 5den Jan narij 1852, Zon- en Feestdagen uitgezonderd:) des voormiddag* van 10 lot 2 ure, ter Secretarie dezer Gemeente zullen aanmelden, op derzelver aanvrage en tegen overgifte van het ontvangen reen en (voor zooveel noodig) bewijs van betaalde regtenzullen worden afgegeven. Alkmaar, den 22sl«n December 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. De Secretaris De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. NATIONALE MILITIE. RURGEJIEESTF.R en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, gezien de dispositie van den Heer Staatsraad, Commissaris des Ka nings in de Provincie Noord-Hollandde dato 3 December 18ol, „O jj M/S., (Provinciaalblad n". 120,) waarbij is bepaald, flat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1852, binnen de Steden en Gemeenten dezer Povincieeenen aanvang zullen ne men met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij lol/, n<> 1, omtrent de inrigting der Nationale Militie, bij deze op, alle j Manspersonen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze. Gemeente of Jurisdictie hebbende, welke op den 1 sten Januarij 1852, hun negentiende Jaar zijn ingetreden en mitsdien alle mannelijke geborenen van het jaar 1833, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de hgting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd; ten einde zich, voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij ving aan lege venin dat register, waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. De inschrijving zal beginnen met Donderdag den lslen January BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dier Gemeente en derzelver Regtsgebied Dat, ook weder gedurende dezen winlpr, uitdeelingen van warme Spijzen aan de behoeftigen zullen plaats vinden en dat de Commis sie welke zich bij herhaling tot de uitvoering daarvan^heeft aange boden, door hen is geaulhoriseerdom de daartoe vereischte fondsen bij Inschrijving of Collecte, aan de huizen der Ingezetenen te mo gen inzamelen. Burgemeester en Wethouders vermeenen met het oog op het vele goede, door die instelling sints zoo vele jaren gesticht, de voor noemde Commissie aan de welmenende medewerking hunner mede burgers Ie moeten aanbevelen en noodigen dezelven daarom tot een ruime deelneming aan deze door vele weidenkenden hoog gewaar deerde instelling met aandrang uit. Alkmaarden 20sten December 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN, De Secretaris, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ALKMAAR» verzoeken belanghebbendenhunne REKENINGENwegens leveran

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1851 | | pagina 1