ALKMAARSCHE 1856. N°. 2ï. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag ©fFieiccl (Bcbcclïc. 14 Januarij. JJEIcfcdijfeseïi ©uersigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussehen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,iraucoper post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. PUBLICATIE. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gezien de dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, de dato 6 December 1855, n». „Tt3M/S., (Provinciaalblad n°. 119,) waarbij is bepaald, dat de werkzaamhe den der Nationale Militie, voor den jare 1856, binnen de Gemeen ten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den eersten January aanstaande. Roepen, ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij 1817 n°. 1omtrent de inrigting der Nationale Militiebij deze op alle Manspersonenhunne wettige woonplaats of domicilie binnen deze Gemeente of Jurisdictie hebbende, welke op den 1 Januarij 1856 hun negentiende Jaar zijn ingetreden en mitsdien alle man nelijke geborenen van het Jaar 1837, ten einde zich, ingevolge art, 59 der voorz. wetin het daartoe gereed gemaakte register tot de loting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mans personen, die hun verblijf binnen dit Rijk zijn komen vestigen en als ingezetenen moeten worden beschouwd ten einde zich voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter in schrijving aantegeven, in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom behooren. De inschrijving zal beginnen den 1 Januarij 1856, enzalgeheel en al moeten zijn afgeloopen den 20 daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, den 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16 en 18 Januarij aan staande des namiddags van 5 tot 7 ure. En ten einde te voorkomen, dat iemand in de termen der in schrijving vallendezich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig make, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de Ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voor melde wet gemaakte bepalingen Dat, welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebbenwegens gebreken of auderzinshij des niettegenst aan- de gehouden is zich te doen inschrijvengelijk mede tot de in schrijving verpligt zijn de gehuwden cn afwezenden, Dat de Ouders, Voogden en Regenten verpligt zijnhunne Kinderen of Pupillen in persoon, of door iemand daartoe door hen schriftelijk gemagtigdte doen inschrijven; daarin nalatig blijvende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en in geval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraftonvermin derd dat zoodanige Kinderen of Pupilleneven als alle anderen Jongelingenwelke zich aan de inschrijving hebben onttrokken indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengenin eene boeteen bij onvermogen tot gevangenis worden verwezen. Dat als wettige woonplaats voor de inschrijving wordt gehou den, voor hen clie ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en hij het overlijden van beiden, die van den eerstbenoemden Voogd; door de gehuwden, de plaats alwaar zij hun bestaanhebben, terwijl die ge nen, welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moe ten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen al de In gezetenen van deze Gemeenteen Jurisdictie, welke dit aangaat, om, zooveel mogelijk in eigen persoonvoorzien van een Extract uit het geboorte register en eene nota van de wijk en het nummer der woonplaatsdoch hij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner nabestaanden of Voogden, aan deze hunne verpligting ge trouwelijk en naauwkeurig te voldoenen daardoor voortekomen dat zij niet als oriwilligen worden aangezien en gestrafthetgeen zeker van hunne eigene nalatigheid het gevolg zoude zijn. Alkmaar, den i3 December 1855. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE, De Secretaris, SPANJAARD!1. M De Advertentiën kosten 15 regels 0,75, voor elke fegel meer 15 Cents, behalve 35 Cenfs zegelregt voor elke plaatsing. Zij Vor&en ui terlijk aangenomen tot Zatlydag na middag 1 ureingezonden 'herigten een dag vroeger. •-. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, roldoende aan den inhoud der Circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, van den 11 Julij 1844No. 73, (Prov. blad No. 61); Herinneren mits deze de Ingezetenen hunner Gemeente en Ju risdictie dat, ingevolge de Wet van 1 Maart 1815 No. 18 (Staatsblad No. 21) ten aanzien van het vieren der dagen, aan de openbars Christelijke Godsdienst toegewijd Op Zondagen en zoodanige Godsdienstige Feestdagenals door de Kerkgenootschappen dezer Landen algemeen erkend en gevierd wordengeene beroepsbezighedennoch openbare arbeid zullen mogen plaats hebben, welke de Godsdienst zouden kunnen sto ren,— dat geene uitstallingen van koopwaren, noch op openbare markten, noch voor de huizen der kooplieden mogen worden gedaan,dat geene verkoop van goederen met opene deuren mag geschiedengedurende de openbare Godsdienst alle plaat sen waar drank wordt verkocht, moeten zijn gesloten, gee- nerhande spelen mogen worden uitgeoefenden dat alle open bare vermakelijkheden op zoodanige dagen geenzins mogen wor den gedoogd, behoudens enkele uitzonderingen, ter bepaling van de Gemeentebesturenen dan nog niet andersdan na het vol- komen eindigen van alle Godsdienst-oefeningen. Alkmaar, den 5 Januarij 1856. De Burgemeester voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARD!. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 StaatsblNo. 22), ui) deze ter kemiisse van de Ingezetenen dier Gemeente, dat het Kohier der Grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigen dommen, over het jaar 1856, op den 8 Januarij 1856, door den Heer Commissaris des Koningsin de Provincie Noord-Holland is executoir verklaarden op heden aan den Heer Ontvanger der Di recte Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 11 Januarij 1856. De Burgemeester voornoemd, P. A. de LANGE, De Secretaris SPANJAARD!. NEDERLANDSCHE TELEGRAAEMAATSCIIAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand December 1855 zijn van het Telegraafstation Alkmaar verzonden 103 dépêcheswaarvoor is ontvangen 59,75 Het kantoor is door 5 personen bezigtigd, kf-,25 ieder 1,25 Zoodat het totaal der opbrengst van de maand December is 61, Sedert de laatste opgave zijn de volgende Stations voor de dienst geopend: in Nederland, te Leeuwarden, Goes en Lent, het laat ste tijdelijk, gedurende de riviercorrespondentie, tegen ƒ1,50 voor een enkelv. berigt;in West-Pruissen te Thorn;— en in Baden te Constanz. Rusland. In de Krirn is, na hevige koude, dooiweder inge vallen; de gezondheid der geallieerde troepen blijft steeds goed. Bij de laatste hevige stormen in de Zwarte Zee zijn geene oorlog schepen verlorenmaar bij Kamiesch zijn 14 andere vaartuigen gestrand en bij Balaclava 2 met goederen voor het Engelsehe le ger vergaan; bij Eupatoria is den 24 Dec. een oorlogsbrik verbrand. De Russen hebben hunne vestingwerken aan de zijde van Inker- man vermeerderd, nieuwe batterijen naar de zijde der Tschernaya gedemaskeerd en hun. vuur op de werklieden, die de dokken van Sebastopol ondermijnen, verdubbeld; den 22 Dec. is reeds een der 5 beroemde drooge dokken in de voorstad Karabelnaja, door da Fransehe geniemet 1000 kilo buskruidgeheel naar wensch vernield.— De Russen erkennendat de Turksche ruiterij in En gelsehe soldijbij Kertsch in eene hinderlaag geloktzich dapper heeft verdedigdmaar met verlies van 1 officier en 47 man is ver strooid. Den 25 Deo. heeft een detachement Eransche troepen een kozakken post bij Teilion overvallen, gedood en gevangen genomen enin den nacht van 26 op 27 hebben eenige vrijwilligers van het corps d'Autemarreeen uitval naar de Russische voorposten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1