ALKMAARSCHE COURANT N°. 3. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 21 Januarij. t'.i' S» mB ££tcfcclijfc0ch (Docrsiijt. buitenland. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, cukele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers 11 URM COSTER ZOON. De Advertentiën koste regels 0,75, voor elke 15 Cents, behalve 35Cen voor elke plaatsing. Zij teriijk aangenomen tot Zat middag 1 ure; ingezonden b een dag vroeger. 1 5 gel meer zegelregt en ui ag ma- Denemarken. De regering heeft aan alle andere mogendhe den bij circulaire berigt, dat zij zich door het tractaat varZvre den met Engeland en'Frankrijk tot mets gebonden rekent en vol strekt onzijdig wil blijven. Engeland. Voor de krijgsbedrijven in de Oostzee zijn dit iaar 243 bodems, alle van stoomwerktuigen voorzienbestemd reeds zijn te Kopenhagen weder2oorlogschepen aangekomen om ter gelegener tijdbij het verdwijnen van het ijs te kruisenm het geheel bezit het rijk thans 456 krijgsvaartuigen waamu^301 in dienst zijn Het Britsche leger bij Sebastopol telt, ongeveer 53000 man'. 700 zijn er te Kertscfiruim 4000 ruscirca 2400 in de hospitalen to Scutari kunnende het te Reitach liggende Turksche contingent in Engelsche geschat wordenterwijl de Zwitsersche en Dmtsche l^enen r^eds voor een deel te Scutari aanwezig zijn - De egeiing heelt de zaak van den Hongaarschen deserteur Uur aaB raadgevers onderworpen en deze hebben de handelwijze van Uos tenrijk cebiUhkt.Men maakt thans vlotten van weinig diep gang, uit elkander genomen en dus ter scheep vervoerd kun- firn worden, gewapend met 4 lancasterkanonnen, voor holle ei vormige projectielen van 120 tot 150 ponden, waarvan het eene einde is gehardzoodat zij het graniet kunnen verliryze e,a cle kanonniers worden volkomen beschut door p,.,.;s ned. duim dik.- De uitval van de ministriele ^be, A^ 1' sen zoude worden gedwongen zijne onzijdigheid te jeriaten, heet de gezant van dat rijk deswegens inlichting doen vra en aan o Clarendon - deze heeft zich verontschuldigd en gezegddat het bewind niet voor de uitdrukkingen van bijzondere pemoiicii aanspra- kcliik kan zijn; sedert heeft echter een ander mimstneel blad den aanval herhaald en met cene blokkade der Pmssische^vensi ge dreigd.— Van gouvernementsweee zullen geene expeditien meer naar de Noordpool uitgerust worden.— De opstand der Santals in Britsch-Indie is genoegzaam gedempt. Frankrijk. Bij Keizerlijk besluit is bepaald dat met 1°Jan. de Nederlandsche schepen, met lading uit hun land of zoudci lading van elders komende, vrij van tonnengeld zullen zijn, behalve dm zonder lading uit Engeland komen, welke even als vroeger 1 fr per ton moeten betalen.- De 2 bataljons van liet 50» reg. van linie en 3 bat van het 39» reg., die door stormweder op zee verhinderd wa ren. tegelijk met hunne uit de Knm teruggekeerde krijgsmakkers Parijs binnen te trekken, hebben den 9 op den middag, aldaar hunnen intogt gedaan: op het Bastille-plem door een bat volti- geurs der garde ontvangenzijn zij langs de Boulevaids naar de Tuilerien getogen op 's Keizers last aangevoerd wordende door den generaal Niet. die door de menigte zoo onverschillig werd be- je-end, als Canrolert den 29 Dee. was toegejuicht. Zij werden opgewacht door den maarschalk Magnan en vervolgens geïnspec teerd door den Keizervergezeld van de generaals Canrobert, Bos met (die nog veel pijn in den arm lijdt) en lorey, terwijl de Ke- Lin zich op het balcon bevondt De troepen zijn alom door de bevolking met warmte verwelkomd.- Den 10 ziin Ae zMmgei aangevangen van dengrooten krijgsraad, waarvan de Keizer voor zitter is en leden zijn de Prinsen Jérome on Napoleon de Hertog van Cambridge, de admiralen Edm. Lyons Dundas HamelmJu- rit» de la Graviire en Pénaud, de generaals graaf de la Marmora CanrobertBosquet, Niel cn de Martmprcy de Maarschalk Pail- la,itde generaal-maj oors Richard Airey en Harren Jones bene vens lord Cowley en graaf Walcwsky; Turkije werd dus met verte genwoordigdhoewel thans ook de Turksche en Sardinische g e zanten ziin uitgenoodigd de beraadslagingen bij te wonen; men wü geen Tast besluit vSor een volgenden veldtogt nemen maar vele ontwerpen overwegen, om die naar omstandigheden toete- passen.- Den 12 is in de groote opera die uit- en mwendig schitterend verlicht was de eerste voorstelling gehouden waar toe de teruggekeerde militairen, op Keizerlijk bevel, worden toegelaten; daar op hunne vrijbilletten geene rangen waren aan gewezen, zaten zij overal tusschen het burger ij pu ie welk niet zeer bevallen is. De Keizerlijke familie met de vreem de legerhoofden waren tegenwoordigna lmnne komst werd eene cantate van Auber, die goed voldaan heeft, en daarna een ballet opgevoerd, dat vooral de lagere militairen veel vermaak verschaf te.— Den 15 heeft de Keizer, vergezeld van den Hertog van Cambridge en verdere bevelhebbersop het Carousel-pleinde 4 regimenten van linie en die der garde geïnspecteerd en daarna de genoemde Hertogmet eene toepasselijke aanspraakde door liet Engelsche gouvernement verleende Krim-medailles uitgereikt on der liet defileren werden de volksliederen der beide natiën ge speeld. 's Avonds gaf Z. PI., in het hotel der Engelsche ambas sade, een feest, waarop de Keizer en Keizerin verschenen. ''.Af stelde een dronk in op Koningin Victoria en Z. H. op zijne bei de liooge gasten en de voortduring der Westersche alliantie.— De Saxische gezant Baron v. Seebach was den 13, van zijne zending naar Petersburg, te Parijs teruggekeerd— De minister van oor- lo" heeft bekend gemaakt, dat de ontslagen soldatendie zich in dit iaar weder voor 7 jaren willen verbindeneene verhoogde soldij van 10 centimes 'daags ontvangen, 700 francs bij hunne verbinding of inlijving300 op dien dag zelf of gedurende den diensttijd en 1300 bij het eindigen daarvan.— De indirecte belas tingen hebben in 1855 bijna 951 millioen, dat is 104 meer dau in 1853 en 1831 meer dan in 1854 opgebragtde vlottende schuld was met liet einde des jaars tot 652 en dus met 121 mil hoen ver minderd In de departementen van de Indre en de Cher zijn weder geheime genootschappen ontdekt, en vele personen gevangen genomen.— In den Moniteur is een uitgebreid stuk opgenomen en op last der regering allerwege aangeplakttot verheffing der te genwoordige orde van zaken en van de goede werking van liet Wetgevend Ligchaam, maar waarin een ontevreden toon jegens den Senaat heerscht en gevraagd wordt, of de leden wel doordrongen zijn van het hoog gewigt der taak hen door de Constitutie opge dragen daarin bestaandeom de regering m toom te houden als zij te ver gaat en wakker te schudden als zij mogt inslapen. Oostenrijk. De minister graaf». Buol heeft den 12, van den Russischen gezant, het door deze per koerier ontvangen antwoord op de Oostenrijksche voorstellen (de graaf v. Stackelberg was toen no" niet te Weenen aangekomen) overgenomen; de eerste, dege- maWe geest daarvan bespeurendebegreep te moeten volhouden om cene gave toestemming te bekomen, cn dreigde, dat de geheele legatie den 18 (zoo als hij zich in dat geval jegens 1 missen en Duitschland verbonden had) Petersburg zoude verlaten De uit komst heeft zijne meening bevestigd. Intussehen wil men nu dat v. Baol in zijnen brief aan v. Eslerhazijten geleide der voorsla- aen heeft gezegd die geenzins als een ultimatum te moeten be schouwen, maar Rusland voortehoudendat bij afwijzing de zware verantwoordelijkheid van de voortzetting des oorloSS^ iec op die mogendheid zoude rusten.- De aartsbisschop van Milaan heeft, na eene gemeenschappelijke beraadslaging met de Lombard sclie bisschoppen een herderlijken brief uitgevaardigdwaarin bij, op grond van liet gesloten concordaatzich de bevoegdheid van censuur over de in zijn kerkelijk gebied gedrukte of mge^de boekwerken toekent. Zulks heeft groote bekommering ondei de boekhandelaars aldaar veroorzaakt, die zich hij den burgerly en gouverneur hebben vervoegd, welke antwoordde deswegens geene instructies te hebben bekomenzoodat de brief voor hem als met be stond. De bisschop van Bergamo heeft werkelijk een sedert 18 41 ver schijnend wetenschappelijk tijdschrift verboden. De prelaten m Bohème hebben daarentegen een zeer gematigden bnel ultSeva^" di"d, betreffende de aan hun, bij het concordaat opgelegde verplin- ting! tot verdediging van den R. C. eercdienst. Pruissen. Het bewind heeft het bijwonen van liet te Ileum, in de kapel der Russische ambassadewegens de inneming van Kars door den generaal IVranqel cn andere, officierenbepaaldelijk afgekeurd, hebbende de minister van oorlog eene aanschrijving in dien zin bekomen. Rusland. De generaal Codrington spreekt zijne dépêche van 27 Dcc stellig en met warmte de beschuldiging van dronkenschap onder liet Engelsche leger in de Krim tegen: in 3 maanden had elk 2 p st voor achterstallige veldsoldij en bovendien hadden 10000 man belooning voor buitengewonenarbei^ toch op elke compagnievan gemiddeld 100 manin de niet meer dan een misdrijf van dronkenschap voorkwam. De Kersdagen waren in het kamp zeer genoegelijk doorgebragtden 2SS5 wal het weder gaan vriezen en den 31 had men gedeelten S, het "Lriok en L der „idd.ndokta Joe. «JJjad. Eransche en Engelsche ingenieurs, doen springen. n legers zijn allerwege door talrijke hinderlagen van Kozakken om geven. Bij Eupatoria is een Engelsch transportschip met kruid

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1