ALKMAARSCHE COURANT 1856* (J. Achtenvijftigste Jaargang 25W«V Maandag 11 Februarij. ©STcfcclijfcscït (Ppcrzigt. UIA ©fficiccl (öcbecltc. 7° buitenland. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag liturgentusscben 8 en 9 ure. 1 rijs perjaar ƒ3,—franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. UlU'dUI oi l'n l' De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 lire; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD- fi01,1 i:\KD geeft aan de belanghebbenden te kennen, dat de Passage over de Draaibrug op liet Noord-Hollandsch Kanaal tc Alkmaar ten gevolge van beschadiginggedurende eemgen tijd zal zijn gestremd doch dat inmiddels op dat puntdoor mid del van eene Pontdaarin zal worden voorzien. Haarlem, 29 Jannarij 1856. De Commissaris des Komngs voornoemU, BOREEL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR ontvangen hebbende de navolgende CIRCULAIRE van den 26 JanuarilSub, n«. ,ffx, hou dende kennisgeving eener aanbesteding van Remontpaarden voor het lener. On Vrijdag den 15 Februarij aanstaande zal worden overgegaan tot de openbare aanbesteding der leverantie van 265 Remontpaar- denen wel door de lioofdadministratie 1». van liet U regiment dragonderste Haarlem van 50 paarden, 2» 3°. 1». 5». go- 2C 3= 4' r,f Tilburg Zutplien u 's Gravenhage, u Deventer, 15 50 45 15 25 regiment vcld-artillerie, Utrecht, rijdende artillerie, Lcijden De aanbesteding zal niet bij loten of partijen geschieden, maar voor het getal paarden in eens, zoo als hierboven is opgegeven.^ Voorts is bepaald, dat de helft van de te leveren paarden, voor of on den 1 Maart aanstaandeden ouderdom van 48 maanden zullen moeten bereikt hebbenwordende het .niettemin aan den aannemer vergund, daaronder 5 ea Gjarige paarden te begrijpen, terwijl voor de wederhelft, paarden tussclien de 60 en ii maan den zullen moeten worden geleverd. Ik heb de eer de gemeente-besturen in deze provincie hiervan mededeling te doen; terwijl ik mij overigens geheel gedrage aan de circulaire van mijnen ambtsvoorganger van den 1' Mei lboo n». Jffïopgenomen in liet provinciaal blad van dat jaar, ondei 11 Haarlem, den 26 January 1S56. De Commissaris des Komngs m de provincie Noord-IIoliand B O R E E L. Brengen dezelve bij deze ter kennisse der belanghebbenden. °Alkmaar, den 5 Februarij 1856. Jiurnemeester en II ethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SP ANJ AARDT. eene klasse bestaande en met een gering jaarhjksch pensioen verbon den de eerste uitdeelmg zal geschieden t er belooning van verdiensten in het Oosten.— Het getal geneeskundigen bij bet leger wordt met 300 vermeerderd en alzoo op 1500 gebragt.In 1855 hebben de ontvang sten 63 ten de uitgaven 8 0 millioen p. st. bedragen gevende een te kort van 21 millioen.Het Indische bewind heelt het koningrijk Oude oiimiddclijk onderworpen en den generaal Outram het he lleer opgedragen; de Koning krijgt een jaargeld van 100000 p. st. en zijn leger wordt van 80000 tot 15000 man verminderd. Frankrijk. De Keizer heeft den aanleg bevolen van 2 dorpen in Altierswelke naar de daar te lande gediend hebbende en voor Sevastopol gesneuvelde generaals Bizot en Lour,nel genoemd zullen worden De leden der commissie voor de doorgraving der laud- cn.de van Suëz zijn, na een verblijf van 2 maanden in Egypte te Marseille teruggekomen. De heer de Lesseps is bij den Omlcrko- nin" o-eblevén.— Do graaf van Chambotd beeft aan de voornaam ste legitimisten en Orleanisten beriti gezonden van de volkomene verzoening der beide Bourhoustnkkeu.— De prachtige wieg voor de te verwachten Keizerlijken spruit, welke door de stad Parijs bekostigd wordt, krijgt, naar het Wapen dier stad, den vorm van een schip do geneesheoren raadplegen of de Keizerin bij hare be- vallin" van chtoroforme zal gebruik maken, hetwelk haar door Ko- ningin Victoria moet aangeraden zijn.— Op last van Prins Sa-po- leon zal eene groote loterij gehouden wordenvan afgestane voor werpen der algeincene tentoonstellingen, ten voordeele van gekwet ste en nagelatene betrekkingen van het leger in de Levant De Sardiiiische generaal la Marmora is den 6 iebr. van Parijs weder naar de Krim vertrokken. Oostenrijk. Den 1 iebr., 's middags te 1 ure. isnadat de Eimelschc gezant daartoe 's avonds te voren magtigmg bekomen liatf aan het ministerie van binnenl. zakenhet protokol getee- kend tot bevestiging der aanneming van de Oostenrijksehe voor stellen door Rusland; daarbij is ook bepaald dat de gevolmagtig- den vóór den 20 te Parijs moeten zijnSardinië zal daar vertc- „envoordi'ti worden door den heer Massimo Azeglw en iurkije door Ali-bassa en Mehamed Djemil beg, de gezant m 1 rank rijk; over dc toelating van Pnüssen tot de beraadslagingen is men liet nos* oneens. De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente ALKMAAR noodigt mits deze, ingevolge art. 7 der wet tot regeling van liet kies- reti van den 4 Julij 1850 (Staatsblad n°. 37), de ingezetenen der- zetve gemeente uitomzoo zij elders in de Directe Belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór den vijftienden February aanstaan de, op de wijze bij art. 4 bepaald, ter gemeente Secretarie te doen blijken. Alkmaar, den 9 Februarij 1856. De Voorzitter voornoemd, P. A. de LANGE. Engeland. Den 31 Jan. heeft, de Koningin het Parlement ge- opendin hare aanspraak verklaarde zij het doel, waartoe de oor- log ondernomen was, niet uit het oog te zullen verliezennoch de krijgstoerustingen te land of ter zee te doen verflaauwcn zoolang geen vredestractaat gesloten was. Bij de discussie over het reeds aangenomen adres van antwoord, heeft Lord Derby in het H°°- ge.r- en de lieer Disraeli in het Lagerhuis verklaard, het bewind te zullen ondersteunenonverschillig of het voor oorlog of vrede ge- zind is; dc heeren Roebuck en de Laci/ F vans wilden, den trijg voortzetten.— Den 4 Febr. heeft de Koningin het besluit geteekend, waarbij eene nieuwe orde van verdiensten voor de land- en zee- magt wordt ingesteld, genaamd het Vietonakruis en prijkende met het Koninglijk wapen en het opschrift: voor dapperheid .slechts uit 02: oneens. ÏIüsland Dc generaal Pelmier vernomen hebbendedat üe Russen cencn aanval beraamden tegen do afdeeling van Baidar heeft aan 8 regimenten last gegeven een wakend oog te houden en het bedreigde punt te ondersteunen. Den 18 Jan. hebben de Engelsche ingenieurs den vloer van het westerdokwelke een voet onder waterdag, met goed gevolg doen springen. In den laten avond van den 20 openden de Russen een lievig vuur, uit cemge nieuwe batterijen, op de Maokeuziehoogteten noorden van de vallei der Tschernaya, waarschijnlijk om de aan den overkant by iraK- tir gekampeerde Eransclie troepen te teisteren, wat met gelukt is Den 21 zijn te Kamiesch belangrijke magazijnen verbrand; de handela ren aldaar zijn ineenmoeijelijkcntoestand geraakt door de groote hoe veelheid voorhanden levensmiddelen en de daardoor veroorzaakte aan merkelijke prijsvermindering.- De Stedehouder van Polen J. van Fedorooilz graaf Faskecitz F.rivanskiPrins van Warschau, is den 1 Eebr.na eene langdurige ziekte, overledenhij was ge boren te Pultusk, in 1782.- l)c Keizer heeft den Paus by ei- genliandigen brief, kennis gegeven van dc instelling van 4 11. U bisdommen in Polen en van zijn voornemen om daar nog b byte- M>sIanje Dc regering heeft uit Rome hot antwoord op haar memorandum ontvangen, volgens hetwelk de Paus niet verantwoor delijk is voor het gebeurde en alleen de belangen der kerk heelt in het oog gehoudendc nuntius was ook niet vertrokkendan nadat een constitutionelen grondslag was aangenomen, waarbij rcti.streeks inbreuk werd gemaakt op de eenheid der kerkde ge matigde toon van dit stuk doet liet herstel der verstandhouding verwachten en werkelijk is dan ook liet in 18oo afgeschafte gees telijke gerëgtsliof de ia Rota hersteld, aan don Juan Toreno (bij het vertrek van den nuntius met de behartiging der Pausselyke belangen belast), magtiging verleend zijne betrekking ad interim waar te nemen eii den bisschop van Osma, die in het vorige jaar wegens verzet tegen de regering en het openbaar maken van zijn protest tegen den verkoop der geestelijke goederennaar de Cana- rische eilanden is gebannen, op zijn verzoek dentemgkcerver- "und. De bisschop van Barcelona, die zich te Carthagena op- linnflt weigert een dergelijk, verlof le vragen. Turkije.0 De Scheik-ul-Islamhet hoofd der Mahomedaausche feestelijkheidis geroepen om te Konstantmopel deel te nemen aan de conferentien, tot regeling van de toekomst der Christelijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1