ALKMAARSCHE COURANT N°. 7. i85<r. :ai o Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 18 Februarij. ï.v> Ok t5fk 4J5.1A (fttficiccl (Bcbccltc. glgUckcIijkeclt (ffrpcrstgt. buitenland. £if? Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 28 Eebruarij 1850, des namiddags ten half drie ure, zal. onder nadere approbatie, door den Commissaris des Kouincs iu de Provincie Noord-Hollandof door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Uootct- Iueenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het 1 rovinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 1". Het bouwen van eene Kerk voor de Protestantsene en van eene Kapel voor de Hoornsoli Katnolijke Eeredienst bij het geneeskundig Krankzinnigen gesticht Meerenberg. 2». Het aanbouwen van eenige lokalen ter uitbreiding van dat Gesticht. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijving gelijk is vermeld in artikelen 11 en "18 van de bestekken, welke ter lezin" zullen liggen, behalve aan het lokaal van het 1 rovin ciaal Bestuur en aau het Gesticht Meerenberg voornoemdin de Logementen en Koffijhuizen waar de bestekken van A\ aterstaats- werkeu gewoonlijk worden nedergelegd. Acht 'dagen vóór de besteding, zal, voor zooveel noodig, aan wijzing in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere informatiën te bekomen bij den lieer van der Linden Architect in genoemd Gesticht. - - NEDERLANDSC1IE TELEGRAAF MAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand Januarij 185G zijn van het Telegraaf Station Alkmaar verzonden 105 dépêcheswaarvoor is ontvangen 59,50 Het kantoor is door 7 personen bezigtigda ,25 ieder 1,75 Zoodat het totaal der opbrengst van de maand Januarij is 61,25 Sedert de laatste opgave zijn de volgende kantoren geopend: in Uanorer: te Achim, Alfeld, AlgermissenBevensenBienenbut- tel, BiickeburgBurgdorf, BrunsliauscnEistrup. Elze, Eschede, preden Ilast, Kreiensen, Lehrte Melle. Minden Neustadt NordstemmenNörten, Northeim, Peine, Salzderfelden, Sarstadt, StadtlwenSuderburg', Uelzen, Unterlust, AVinsen en Wunstort; iu het Temescher Banaat {Oostenrijk): te Lugos m Frankrijk: te AlaisAubin on Granville; in F missen: te Crefeld, Dortmund en Pasewalk. Aran Bremen is eene lijn aangelegen tot Oldenburg en Brake. De nieuw ingevoerde regelen tusschen Frankrijk, Beoie en het D. O. Verein zijn ook toepasselijk opToscaneMolda vië en Wallachije. De kosten naar alle Iersehe kantoren zijn ge steld op f 3,van af Dublin. Belgie. De hoeren Goddijn hebben concessie aangevraagd om eenen spoorweg aanteleggen van Antwerpen, over Lier Aarschot en Diest, naar Hasselt, om over Maastricht en Aken m dadelijk verband met Keulen te geraken; de kamer van koophandel te Antwerpen hoeft zich met algemeene stemmen voor dit ontwerp verklaard.— Den 2 Febr. heeft de minister van financiën m de Kamer der afgevaardigden voorgesteld, om den Graaf van Vlaan derendie den 21 Maart zijn 18" jaar bereikteene jaarlyksche dotatie van 150000 francs te verleenen. Engeland. De aanstalten tot den oorlog blijven onwrminderd voortduren, werkende te Woolwich niet minder dan 9000 perso nen. De begrooting voor de zeemagt is opgemaakt om JoU bo dems in de Oostzee en 100 in de Zwarte te kunnen brengen en bedraagt 12,148,611 p. st., dat is 300,000 meer dan voor het vo rige jaar is toegestaan; dc minister voerde slechts aan, dat men door zulke toerustingen de beste voorwaarden van Rusland zouae kunnen bedingen en het Lagerhuis heeft den 11 de voornaamste posten van uitgaaf reeds zonder eenige beraadslaging, goedgekeurd. Voor de transportdienst is 6,971,537 p. st. aangevraagd of bijna 250000 meer. Den 13 heeft lord Palmer Hon in hetzelve liuis op eene vraag van den heer La-yardverklaard dat bardmie van de conferentien te Konstantinopel zal uitgesloten blijven. He bewind heeft bij het Hoogerhnis eene bill ingediend om een mi nister bijzonder voor het onderwijs, te benoemenwelke zitting in het Lagerhuis zoude hebben. Frankrijk. De generaal Bosquel is om zijne uitstekende ver- De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. diensten in de Levant tot lid van den Senaat beno undook vol- eens eene opgave, tot grande van Spanje der le klasse. Den is uitspraak gedaan iu de zaak der 15 studenten, iu hechtenis ge nomen wegens ongeregeldheden inde gehoorzaal van professor Ai- sard - een is vrijgesproken, de anderen zijn tot gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden en geldboeten veroordeeld.— De generaal de Mar- timprey is naar de Krim teruggekeerd.— Den 11 is in den Monteur een betoom van den minister van biunenl. zaken BUlault opgenomen, waarbij hij verlangtdat, even als dit vóór de laatste jaren geschied de de wenschen der algemeene departementale raden zuilen open baar gemaakt wordenom den Senateurs tot leidraadter ver vulling van de behoeften des lands te strekken; men kan dit stuk aanmerken als een vervolg op een vroegerover den werk kring der Senaatsleden handelendeten gevolge waarvan de heer Vrouin de Lhuis zijn ontslag heeft genomen.— Denzelfden dag is de heer de Bourqueueygezant te Wecneu en daags daarna de heer von Brunnoween der Russische gemagtigden te Parijs gekomenwelke, laatste door eene groote menigte van het station naar iet hotel der ambassade is begeleid.- De voorstanders van het eten van paardenvleesch nemen hier te lande zeer toe. De Se naat en het Wetgevend Ligchaam zijn tegen den 3 Maart opgeroepen. Oostenrijk.^ De dagbladen te Aveenen hebben, ter zake der verwikkelingen met de Italiaansebe prelaten, over de uitvoering van liet concordaateen zeer vrijmoedigen toon aangeslagenin het officiële regeringsblad te Milaan is een betoog geplaatst, dat de bevelen der bisschoppen van geene kracht zijn, dat de regering het»regt van censuur en liet toczigt op het hooger onderwijs, maar de bisschoppen op de godsdienst en de lagere scholen toekomtde Keizer wildedoor regtstreeks met den Paus te handelende ge schillen wegruimen. De minister van eeredienst heeft in een ein- stigen brief de hooge geestelijken aangemaand, geen inbreuk te ma ken op de bestaande wetten en verordeningenen zijn verlangen te kennen gegevendat men zich op eene algemeene synode met elkander trachtte te verstaan zij zijn dan ook uitgenoodigd zicli in den loop dezer maand naar de hoofdstad te begeven. Intussohen heeft de Aartsbisschop van AVeeuen een mandement uitgevaardigd, waarin hij dezelfde beginselen als zijne ambteenooten verkondigd, en bewerkt, dat het tot dus ver gebruikte leerboek van prot. Knerr, over de geologieniet meer bij bet onderwijs ma» gebezigd wor- den als strijdende met den bijbel. De Italiaanscne prelaten ver- langenbehalve het regt van de censuurook alle gestichten en eigendommen terug, die eenmaal aan de Jesuiten behoord hebben en sints 80 jaren tot burgerlijke of militaire instcllmgeu gebezigd zijn. Te AVeenen zijn aan deze orde weder 2 kerken toegewezen namelijk die welke zij bij hare opheffing in 1773 bezat en die der universiteitook is haar de leiding van het onderwijs aan een gymnasium opgedragen. Rusland. Het berigt van de aanneming der Oostennjksche voorstellen door Rusland is den 22 Jan in het Engelsche leger voor Sebastopol bekend geworden en heeft het daardoor geopende vooruitzigt tot staking der vijandelijkheden een zeer ongunstigen indruk gemaakt.- Den 26 hebben de Engelsche ingenieurs weder een deel der dokken doen springen en sedert is ook het laatste verwoest. De toestand der troepen en der wegen van liet kamp was vrij goedalleen op de laagste plaatsen had men hinder van modderhet weder was ongemeen zacht. 5 Britsohe regimenten zullen naar Engeland terug koeren; 3000 man troepen en 2 bat terijen zijn van Kertsch naar Eupatoria gezonden Het vuur van de noordzijde van Sebastopol heeft eenig nadeel toegebragt aan het kamp van den generaal Bazaine op de zuidzijde.— lie Grootvorst Constanlijn beijvert zich zeer om de verliezen der vloot te herstellen; als beginsel is aangenomen met. anders clan schroefstoombooten te bouwen— De generaal Gortschakoff is be noemd tot opperbevelhebber van de legers in het westen en m het binnenland en tot stadhouder van Polen.- De begrafemsplegtig- heid van Arorst, Paskevitz heeft den 7 Febr. plaatsgehad; de Oos tennjksche en Pruissische legers waren daarbij vertegenwoordigd. De Keizer heeft bevolen, dat het 18= jagerregiment hetwelk bij de verdediging van Sebastopol heeft uitgemunt, voortaan altijd den naam van den overleden maarschalk zal voeren.- De Russische gezant te Berlijn, heeft een bij hem uit Silezie ontvangen dank- adres aan Keizer Alexander, voor diens betoonde bereidwilligheid tot herstel des vredesnaar Petersburg opgezonden. Sardinië. De markies d'Azeglio wegens ongesteldheid gewei gerd hebbende aan de onderhandelingen te Parijs deeltenemen fijn daartoe benoemd de voorzitter van het kabinetGraaf Cavour. en de gezant aan het Fransche hof, markies^ Villa manna, zoo dat dit 'rijk nu ook door 2 gemagtigden zal vertegenwoordigd worden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1