ALKMAARSCHE COURANT 1856. m. JV. 8. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 25 Februarij 'S w\ V (T>fUciccl (Bcbccltc. aanbesteding. Slffilckclijkscït (fouerztgt. B UITEN LAND. 'O1--' 'V-' - Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. ï'rijs per jaar f 3,franco per post ƒ3,oO, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers ÏÏERM COSTER ZOON. »*'V! lil KW' De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaterdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. PROVINCIE NOORD-IIOLLAND. Op Donderdag den 28 Eebruarij 1856, des namiddags ten half drie ure, zal, onder nadere approbatie, door den Commissaris des Koniugs in de Provincie Noord-Holland, of door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den liooltl- liurenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van liet Provinciaal Bestuur te Haarlem, worden aanbesteed: 1". Het bouwen van eene Kerk voor de Protestantselie en van eene Kapel voor de Roomsch Katholrjke Eeredienst bij het geneeskundig Krankzinnigen gesticht Meerenberg. 2°. Het aanbohwen van eenige lokalen ter uitbreiding van dat Gesticht. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijving, n-eliik is vermeld in artikelen 14 en 18 van de bestekken welke ter lezin" zulLen liggenbehalve aan het lokaal van het 1 rovin- ciaal Bestuur en aan het Gesticht Meerenberg voornoemdin de Logementen en Koffijhuizen waar de bestekken van Waterstaats werken gewoonlijk worden nedergelegd. Acht 'dagen vóór de besteding, zal, voor zooveel noodig, aan- wiizinn- in loco worden gedaan; inmiddels zijn verdere information te bekomen bij den Heer van der Linden Architect m genoemd Gesticht. Duitschland. Do Bondsvergadering heeft erkend dat liet te Weenen geteekende ontwerp der vredes-preliminairen de grondsia- o-cn voor een duurzamen vrede bevat en stelt zich voor dezelven te handhavenmet voorbehoud van vrijheid omtrent de met nader aangewezen bijzonderheden van het 5e punt, het laatste op de bemiddelende voordragt van Beijeren. Denemarken. De openbare aanklager heeft zijne conclusie genomen in de zaak der exministers en eischt tegen de lieeren SnonneckBille Brahé en Hansen gevangenisstraf en verlies hun ner waardighedentegen de anderen gevangenisstraf en verder van allen dc kosten van het proces en schadevergoeding aan den Staat der onwettig uitgegeven gelden tot versterking van de land en zeemagt, zonder toestemming en tegen het verlangen der Ver tegenwoordiging.— De minister voor het hertogdom Sleeswijk Baas lof, heeft zijn ontslag genomen. Mede heeft de minister van binnen! zaken Bangbelast met de buitenlandsehe belangen der gehcele monarchiezijne betrekkingen nedergelegd. Engeland. Het Huis der Lords gebrek hebbende aan bekwa me regtsgeleerde leden, beeft de Koningin Sir James Parte, tot nair verheven, onder den naam van Lord Wtensleijdalemaar slechts levenslang en niet erfelijk. Lord Lijndhursl en andere voorname leden hebben deze benoeming bestredenwelke door den Lord kan selier en andere geachte regtsgeleerden verdedigd werd. Met 158 teo-en 105 st. is 'besloten de kwestie door eene bijzondere commis sie te doen onderzoeken, welke den 12 eenige dergelijke besluiten van Koning Richard II heeft voorgelezen wijl dezelven in het latijn gesteld waren en daardoor niet begrepen werdenis goed gevonden daarvan uittreksels te maken. Den 18 heeft Lord Lijnd- hurst voorgesteldbepaald te verklaren, dat Sir Parke niet gereg- tigd is om zitting te nemen, De Hertog ran Wellington, die me de tegen het gevoelen der regering gestemd is heeft deswegens zijn ontslag als opperstalmeester ingediend.— Sir F. Kelly, sm der uitstekendste regtsgeleerde leden van het Lagerhuis heeft zijn voornemen aangekondigd alle bestaande strafwetten tegen misdrij ven jegens personen, thans ten getale van 18 a 20000 m 40'fo lio hoekdeelen verspreidin eene geregelde orde te rangschikken, de bewindslieden hebben zulks toegejuicht en het Huis heeft ver lof gegeven tot het voordragen van de door hem bedoelde verbe terde uitgaaf der wetten.— De ministnële Morningpost bevatte den 18 e'en hevig artikel, ten hefooge van het noodzakelijke van het voortzetten der krijgstoerustingenom Rusland tot rekbaar heid te stemmen en bij hot afbreken der onderhandelingen gevoe lig te vernederen. Dc admiraal B. Dundas is op nieuw benoemd tot bevelhebber der Oostzeevloot.zullende de schout bij nacht Baynes onder hem het hevel voeren; reeds over een paar weken zal hij met eenige schepen en kanonneerbooten derwaaits voltrek ken de Pyladcs van 21 en de Imperieme van 51 st. te Ports mouth hebben bevel ontvangen ten spoedigste de reis Ie aanvaar den. Bij de nieuwe begrooting voor de landmagt, ingaande met 1°. Aprilis voorgedragen 246716 man in dienst te houden (be halve ongeveer 26000 in Oost-Indiü)dat is 303/S man meer dan in het vorige jaar. De kosten daartoe beloopen bijna 35 millioen dat is 6,328,007 meer Op eene vraag van den graal ran Uard- meke, welk voornemen de regering had met de, in de haven van bebas- fopol gezonkene Russische schepen, heeft de minister 1 aam ure den 19, in het Iloogerhuisgeantwoord, dat niets, wat moed en wetenschap kan uitwerkenonbeproefd zal blijven, om alles te ver nielen wat boven of onder water is.— De nieuwe leeningwaar toe de inschrijving den 22 geopend is, zal bestaan in 5 millioen zullende voor elke in gereed geld verstrekte 100 3 pGts. ge vestigde annuïteiten worden afgegeven, waarvan de renten zullen ingaan deu 5 Jan. j.l.voorts zal zij gepaard gaan met eene con solidering van 3 millioen schatkistbilletten, mede in 3 pCt. con sols en. dus te zamen 8 millioen bedragen. Het huis Rothschild heeft de leening reeds aangenomen tegen 90 pCt.— Gedurende 1855 zijn op de kusten van Groot Brittanje en Ierland 1141 sche pen, van 176,644 ton, vergaan, waaronder 963 Britsche, 11 ko loniale en 116 vreemde. Erankrijk. De Russische gemagtigde v. Brunnoio is op zijnen togt deewde plaatselijke overhedeu van Bar-le-duc met zekere plegtigheid opgewacht. Hoewel hij 's avonds te 10 ure te Parnskwam, had de pohcie eenige moeite hem den weg vrij 1c houden. Hij is den Keizer voorgesteld in gewone kleeding, als een aanzienlijk vreem deling omdat zijn Keizer Alexander nog niet door hranknjk erkend is. Den 14 is graaf Cavourden 16 graaf v.Bnol, 111 den volgenden nacht lord Clarendon en den 21 graaf Orloff aangekomen, zijnde Ali-bassa, deu 12 aan boord van de Sané van Konstantmopel ver trokken, dien dag te Marseille ontscheept; de opening der eoule- rentie is op den 25 bepaaldzullende de gemagtigden plaats ne men naar alpbabetische orde van de Pransche namen der mogend- lieden.Het Journal des Débats betoogd hebbendedat men van Rusland de ontmanteling van Nicolaijeff en liet niet weder op hou- wen van Bomarsund niet behoorde te vorderenis het republi- keinsche blad le Siècle daar hevig tegen opgekomen en zulks ui den Moniteur overgenomenhetwelk niet geringe bekommering baarde; de Constitutionél verzekerde reeds, dat dit bij verzin ge schied was, maar dc Moniteur kondigt aan het eenige ofhcieleor gaan te zijn, dat zoo noodig zelf zijne misslagen herstelt.— De inlijving van het contingent van 40000 man der ligting van 1855 wordt met den meesten spoed bewerkstelligd.— Bij Keizerlijk besluit is de uitgave bepaald eener verzameling der werken van oude P ransche dichters, in 40 deelen, elk van 60000 verzen - In eene der hoofdkerken van Parijs is eene lijkdienst gehouden voor den hoer Chapot, die in het paleis van den Graaf van Cham- bord is overleden; een groot getal aanzienlijke legitimisten, als ook eenige Orleanisten waren daarbij tegenwoordig.— De prefect van nolicie te Bordeaux heeft, als resultaat zijner nasponngenwe gens de gedurige woelingen in de Girondede regering opmerk zaam gemaakt op het gevaarlijke der arbeidersverenigingenwel ke hoezeer tot liefdadige oogmerken opgengtbroeinesten van ontevredenen zijn geworden.-- Op het Keizerlijk paleis heerseht eene groote spanning en verschillende drukte, m afwachting van den troonopvolger. Twee vertrekken, twee minnen en een com plete geneeskundige dienst zijn in gereedheid gebragtpijnde de Keizerin de 9e maand harer zwangerschap ingetreden.— De Keizei heeft onderscheidene revues', gehoudenover (Ut de Knm terugge keerde troepen en een regiment der Keizerlijke garde. Bij die ge legenheid bleef Z. M. voor twee gekwetsten stilstaandrukte hun de hand, onderhield zich met hen en hechte hun eigenhandig de militaire medaille op de borst. Men kan denken da dit tooneel o-eestdrift onder de troepen te weeg bragt.— le Lyon zijn op een banket, door de geneeskundige faculteit aan den bekenden d'. Ricord gegeven, verschillende schotels met paardenvleesch voorgediend. Griekenland. Uriekenland. Men meldt dat de rooverijen dank zij de maat regelen der regering, verminderen.— Van Athene naar I ireus woidt een spoorweg aangelegd. Napels. De Koning heeft geweigerd de bals bij de Engelsche en Eransche gezanten bijtewonen. Niettegenstaande den overvloe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1