ALKMAARSCHE COURANT I N». O. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 3 Maart. (DfBciccl (Scbcdtc. ®®Ufcclijfc0CÏt ©ucrsigt. BUITENLAND. 1 Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post 3,30, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTEIl ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zat.urdag na middag 1 "ureingezonden berigten een dag vroeger. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 1845 StaatsblNo 22) bij deze ter kennissc van de Ingezetenen dier Gemeentedat het zesmaandseh 5e suppletoir Kohier voor de Belasting op liet Perso neel. dienst 18'J, op den 23 February 1856, door den Heer Commissaris des Konings, in de Provincie Noord-Holland is exe cutoir verklaarden op lieden aan den Heer Ontvanger der Di recte Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeltwordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatig heid zouden voortvloeijente ontgaan. Alkmaar den 27 February 1850. De Burqemeester voornoemd P. A. de LANGE, De Secretaris SP AN J AARDT. Belgie Bij het ministerie van openbare werken is het ont werp ingediend van een spoorweg tot verband van Luik met Bre da over A ns Tongeren, Hasselt, Beeringen, Moll en Turnhout, waarvoor ssie ts aangevraagd.- Den 22 Fete, heef de m, niste-vari-financiën, bij de Kamer der Afgevaardigden, een wets ontwerp ingeleverdtot het openen van een nieuw credietvan 9 800 000 fr.ten behoeve van het departement van oorlogvoor den aanlog van vesting werken bij Antwerpen.— Bij de beraadslaging over het wetsontwerp om 2,300.000 fr. toetestaan tot verbete„ng van het materieel der artillerie en genie, heeft do lieer Defosse zich, in de zitting der Kamer van den 27beklaagd over de zware lasten waaronder de natie gebukt gaat de begrooting voor oorlo bedraagt 32 millioen, maar deze wordt door de duurte dei levens middelenpensioeneneen versterkt kamp bij Antwerpen en het nu aangevraagde tot 43) millioen opgevoerd; het te kmt m No vember 6 millioen bedragende, zal tegen het einde des dienstj aars zeker 18 beloopen. De minister van financiën heeft de juistheid dezer berekeningen erkend en verklaard welhaast eene nieuw e geld- leening te zullen voorstellen. Het crediet is daaropmet 44 tegen ^D^n'emIrken. Het hoog-geregtshof heeftna eene beraadsla ging van 7 urende gewezen ministers vrijgesproken en bepaald datMe schatkist de kosten van het geding zal dragen. Engeland. Het huis v. Rothschild heeft alleen voor de leenmg ingeschreven, waartoe het zich met andere kapitalisten verstaan had90 pCt. was het door de regering bepaalde minimum.— Den 19 Eebr. heeft de Koningin het arsenaal te Woolwich en de daar gebragte Ru-sische zegeteekenen bezigtigdeen der groote klokken van Sebastopol zalop verlangen van H. M.naar Windsoi wor den vervoerd.— Den 21 heeft een der leden van het Lagerhuis voorgesteld het Britsche Museum en de Nationale Galerij ook op Zondag open te stellen; de regering heeft dit bestreden as eene eerste stap op een gevaarlijken weg en het voorstel is met 376 te gen 48 stemmen verworpen. Inmiddels zijn bij het Iiuis verzoe - schriften ingekomen tot eene strenge vienng van den!Zondagdoor meer dan 30000 personen onderteekendDen 22 heeft graat Glenelg in liet Huis der Lords voorgesteldhet vraagstuk der be noeming van Sir Parke tot levenslang pairaan het, oordeel der regterlijke magt te onderwerpenhetwelk door de ministers is on dersteund, maar met 142 tegen 111 frnmen verworpen daarop heeft Lord Liindhurst zijne motie ontwikkeld, om de toelating te wemerenals onbekend in de Britsche staatsregeling, waarmede lord Brouqham zich vereenigde. Lord Greydc hertog vanArgyl en de lordkanselier bestreden dezelve vooral omdat de bevoegdheid der kroon om erfelijke leden te benoemen de levenslange met uit slootde eerste wilde dus, dat het Huis zich onbevoegd zoude achtende benoeming voor onwettig te verklarenomdat de hoo - ste regterlijke autlioritciten die billijken en het ook vroeger z g daan is, maar het Huis heeft dit met 97 stemmen tegen -2 stem men afgewezen en daarmede de motie van lord Lyndhurst aange nomen Den 25 verklaarde de minister Granville dat liet bewind niet in dit besluit berusten kon maar geene verdere pogingen wilde doenalvorens de zaak grondig onderzocht was. In de gemelde zittiim van den 22 heeft de kanselier der schatkist aangekondigd dat in 1855 de inkomsten 3 millioen beneden de raming zijn ge bleven en de uitgaven die met 2 millioen hebben overtroffen; de nieuwe leening van 5 millioen is voldoende zulks te dekken en daarop goedgekeurd; het verschil tusschen de gewone en de ge maakte uitgaven voor oorlog en marine bedraagt over 22 maan den 43,564,000 Den 25 is de voorhoede der Oostzeevloot, onder bevel van kapitein IVatson, van Duins naar Kiel vertrok ken In het Huis der Gemeenten is dien dag de bill der re gering, om zekere belastingen op schepen in sommige zeehavens opteheffenbestredenals inbreuk makende op de regten der ge meentebesturen en nadeelig voor de geldmiddelen van Liverpool NewcastleDoverRamsgateenz.den 26 heeft lord 1'almerslon te kennen gegevendat het ontwerp grooter bezwaren dan men verwacht had vindende was ingetrokkenmet toezegging eener o-ewijzio-de voordragtdc lieer d Israeliliccft zicli sclicip urtgelaten over dit blijk van zwakheid. In het Hoogerliuis werden den 26 door den lord-kanselier eenige ontwerpen ingediend, om de be staande verschillen in de EngelscheSchotsche en Iersche wet- Itenvooral den handel en de scheepvaart betreffendeoptehef fenwaartoe in de laatste jaren in vele steden vergaderingen ge louden en verzoekschriften opgemaakt zijn; deze voordragt is gun stig opgenomen. Fb.ankb.ijk. De Belgische gravin de Caumonteene dochter van den beruchten graaf' de Cellest die al hare bedienden van tijd tot tijd weggezonden hebbende, slechts met een sedert kort bij haar in dienst gekomen palfrenier een hotel in de Champs-Elysees te Parijs bewoondeis door dezeuit boosheid over eene beiisping vermoord en haar lijk op een zolder onder brandhout verborgen; hij is gevangen genomen en heeft het feit beleden, zeggende dat hij haar slechts eenige slagen op het hoofd heeft gegeven om haar in het vervolg wat minder hevig te doen zijn.— Men zegt dat de minister Walewsld de Russische diplomatie heeft willen gerust stel len, door voortegeven dat het dreigende vertoog van de Steele bij verzin in den Moniteur was overgenomen, en dat de tegenspraak van die meening van den minister van staat Pould, tot wiens de partement het officiële dagblad behoort, afkomstig zoude zijnbei de hadden den Keizer hun ontslag aangeboden, dat niet was aan genomen,— Den 21's avonds te 10) ureis Graat Orloff met gevolg te Parijs aangekomen en aan het station ontvangen door den Saxischen gezant, baron von Seebach en de ambtenaren der Russische ambassade; de baron von Brunnow woonde een concert op de Tuilerien bij. De Keizer heeft hem den 22 gehoor ver leend en den 23 aan Ali-lassa, die 's avonds te voren aan het hotel van het Turksclie gezantschap is afgestapt en eene kostbare sabel voor Z M en prachtige versiersels voor Keizerin Eugenie en Koningin Victoria overbrengt.— De te Parijs aanwezige Amerikanen heb ben den 22 het geboortefeest van IVashington gevierd, door een groot bal in het nieuwe hotel du Louvrewaarop de ministersde voor zitters der hooge staatsligchamen en vele leden van het corps di plomatique tegenwoordig waren.— Den 24 heeft de Nederlandsche gezant aan den Keizer voorgesteld den heer TV. van Essenderde stuurman van het schip Staatsraad Baud, hetwelk in dc Atlanti sche Oceaan heeft ontmoet de Fransche brik Harmonie, bestemd naar Marseillewaarvan de kapitein en verdere gezaghebbers wa ren overleden en de bemanning ziek lagmet gebrek aan leeftogt, zoodat het de straat van Gibraltar was voorbijgedrevenop ver zoek om een opperhoofdis van Essen op het Fransche selup over- eeo-aan en heeft ditmet groote inspanningna m eene Bpaansehe haven mondbehoeften, maar geene geneeskundige hulp te hebben bekomen, beurtelings het vaartuig besturende en de verzwakte manschappen verplegendebehouden te Marseille bmnengebragt waar hem het bevel over dien bodem is aangebodendat hij ter liefde tot zijn vaderland geweigerd heeft; de reeders en assura deurs hebben hem medailles vereerd en zullen hem een prachtigen chronometer, met toepasselijk opschrift nazenden .terwijl de Kei zer hem de versierselen van het Legioen van Eer heeft overhandigd.— Des avonds waren alle leden der conferentie voor liet eerst ver- eenmd op eene luisterrijke receptie bij den Keizer de Keizerin droeg het colliermet zeer groote diamantendat zij des morgens, namens den Sultan, van Ali-bassa had ontvangen.— Den 25 's middags te 1 ureis aan het ministerie van buitenlandsche za ken onder voorzitting van graaf Walewskide eerste zitting ge houden, welke tot 4) ure heeft geduurddaarin is naar luid van den Moniteur van den 26, een wapenstilstand gesloten tot den laatst en Maart, zonder van toepassing te zijn op dleUokkaJ dei- Russische havens. De Pays en de Mormngpos me den, dat er vo komen stilzwijgen nopens het verhandelde zal bestaan en de Con.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1