ALKMAARSCHE COURANT N». II. 1 ÖPÉC* Achtenvijftigste Jaargang. Maandag SÉ^iS 17 Maart. ■i m ©fllCICCÏ ©cbcdtc. KgUcfcclijfcsdt ©uerdgt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussehen 8 en 9 ure. Prijs perjaar ƒ3,—franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan d.e Uitgevers HBRM'. COSTEIl ZOON. i; iv.il li IA N BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brenuen bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de 0011- JAARSKÈRMIS, binnen die gemeente op den 26 Maart aan staande een' aanvang neemt en dat op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. Alkmaar, den 8 Maart 1856. Buraemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE, ])e Secretaris, SPANJAARD!. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt, ten gevolge van art. 1 der wet van 22 Mei 184o {Stautsbl. No,_2~), bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dier Gemeente, dat liet, 3» kwartaals Kohier van het Patentregt, dienst 18JJ, op den Maart 1856. door den Heer Commissaris des konings m de lio- vineie Noord-Holland is executoir verklaard en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter in- vordering is overgegeven. Ieder Ingezetenwelke daarbij belang heeftwordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoor yk acht te ge ven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalati0- heid zouden voortvloeije», te ontgaan. Alkmaar, den 12 Maart 1856. De Burgemeester voornoemd P. A. de LANGE, De Secretaris SPANJAARD!. BURGEMEE3!ER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits dezeten gevolsre eener ontvangen kennisgeving van den °Heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van den 4.<im dezer N°. -'AV ter kennis van de belanghebbenden dat, aoor biizondere omstandigheden, de aanbesteding van Remontpaarden voor het leger, opgegeven in de AlkmaarsclieCourant van den 11 Pebruarii dezes jaars is geïmprobeerd geworden en dat eene her besteding daarvan nu is bepaald op den 8 April aanstaande. Alkmaar, den 11 Maart 1856. Buraemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARD!. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij dezeingevolge art. 10 der wet van 1 July 1850 (Staats blad N°. 37) regelende hel kicsregtter kennisse der ingezetenen derzelve gemeente: Dat de lijsten der kiesgeregtigden voor Leden van de Tweede Kamer der Stalen Generaal en voor de Provinciale Statenmitsga ders voor den Gemeenteraad, voor de dienst des loopenden jaars benevens, ingevolge art. 35 der evengemelde wet, de lijst derge- nen die om daarbij vermelde redenen, van de'lijst des vofigen iaars zijn geschrapt, op den 11 Maart dezes jaars door hen zijn gearresteerd; van heden af in het voorportaal van het Raadhuis aangeplakt en gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uit gezonderd) van des voormiddags 10 tot, des namiddags 2 ure voor een ieder ter inzage op de Secretarie der gemeente voorhanden zullen zijn. Alkmaarden 11 Maart 18o6. Buraemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARD!. Prankb.uk. Den 6, 8. 10 en 12 Maart zijn de 5', 6', 7«en 8« zittingen der conferentie gehouden, zonder dat daarvan iets is bekend geworden, dan het besluit tot toelating van Pruissen.- Dcn 5 heeft Prins Jé,-ome een prachtig diner gegeven aan de Ku.- De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Centsbehalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ureingezonden berigten een dag vroeger. sische gemagtigdende Pruissische en Saxische gezanten, enz., hij was daarbij versierd met het grootkruis der Andreasorde, hem, na den vrede van Tilsitt, door Keizer Alexander verleend. Den 7 is hij door eene borstkwaal aangetasten bevindt zich in zorge- 1 ijken toestand.Het officieel programma der plegtigheden bij de ge boorte der Keizerlijke spruit is den 3 Maart vastgesteld en door den grootceremoniemeester Camhuceres getcckendzoo een Prins geboren wordt, moet dit te Parijs en in alle landen door dc 1'ranse lie le gers bezetdoor een salvo van 101 kanonschoten aangekondigd worden. De kleederen, enz. voor het kind zijn yan 9 tot Maart, op vertoon van een toegangbewijs. te bezigtigcn geweest. De Koningin van Zweden, dochter van Dug. Beouharnaisvolla nicht des Keizers, zal meter en waarschijnlijk de Paus, vertegen woordigd door een legaatpeter zijn.Bij Keizerlijk besluit zijn tot ondergouvernautes der kinderen van Frankrijk benoemdue weduwen van generaal Bi:ot en kolonel de Brancion. beide voor Sebastopol gesneuveld.— De 110000 man der listing van 1855 zijn in werkelijken dienst gesteld.De Monteur bevat een brief des Keizers aan den minister van oorlog, over de laatste indeeling bij het leger, volgens een onderzoek van den generaal Aiel; in sommige departementen geschiedt, namelijk de keuring naauwge- zetmaar in andere zoo ligtvaardigdat o. a. van het dep', der Moezel 1! ten 100 der s-oedgekeurden moesten terug gezonden worden, waaronder zelfs 21 plaatsvervangers; de opzending van ieder soldaat 250 fr. kostende, is in 1S51 daarmede IJ millioen verspildwaarom Z. M. verlangt dat daaraan meer zorg besteed en jaarlijks deswegens een staat van alle departementen zal opge maakt worden "Te Yincennes worden voortdurend proeven ge nomen met zwaar geschut voor de zee- en landmagt.— uen heeft het geregtshof "uitspraak gedaan in de zaak der o studenten, wegens ongeregeldheden in dc gehoorzaal van prof. Sisr-rd; allen hebben eenige verligting bekomen, zijnde een hunner slechts tot 100 fr. boete verwezen.— Dezer dagen heeft men een zeker aan tal vrouwen van de beurs te Parijs moeten verdrijvendie ziolt in manskleeding hadden vermomd, om aan hunne zucht tot spe culeren te voldoen.— De lieer de Lessepshoofdondernemer der doorgraving van Suez, is te Parijs aangekomen: te 1 nest, heett hij den Aartshertog Maximiliaan ontmoet en is hem door de voor naamste overheads- en liandelspersonen een prachtig diner aange boden te Wee.nen heeft hij met alle ministers en Vorst Metter- nich eonferentiën gehadin Egypte is reeds voor 15 millioen r ingeschrevenlüj wenscht ter beschikking van de Oostenryksche kapitalisten 25 en van de Eransclie en Engelsehe ieder 10 milli oen te laten. Pruissen De Kamer der Afgevaardigden heeft het voorstel om de constitutionele bepaling, dat, het genot van burgerlijke en staatsburgerlijke regten onafhankelijk is van de godsdienstige be lijdenissen, te doen vervallen, hetwelk bij de Israëlitische bevol king zoo veel onrust had verwekt, met eene proote meerderheid verworpen.De regering heeft, van de Russische inlichting ge vraagd aangaande de voorgenomene reorganisatie van Polen, waar- door de bevolking van het groothertogdom Posen eemgermate ra beweging is geraakt, ten einde zich, in de aangelegenheden van dat, gewest, daarnaar te kunnen rigten.Den 12 heeft do Fian- sche gezant aan den minister-president v. Manteuffel eene depecho van graaf Walewskials voorzitter der conferentie overhandigd waarbij ook dit rijk, op grond van het Europeesch belang en als onderteekenaar van het traktaat van Londen van 1841 waarbij het bestand van Turkije is bepaald, wordt uitgenoodigd aan do onderhandelingen deel te nemengenoemde minister is daartoe be noemd met den gezant te Parijs, von Hatzveldt. Rusland. Den 21 Eebr. heeft de Engelsclie opperbevelhebber, generaal Codringlonin het bijzijn van den maarschalk Fehssier en andere officiereu der bondgenoot enop eene bergvlakte boven de Mackenzie hoogte, in 't gezigt, der Russische krygsmagt, eene luisterrijke wapenschouwing over 20000 man van alle wapens ge houden; den 25 heeft, hij bij dagorder zich erns ig beklaagd over de mededeelingen der dagbladen, aan particuliere brieven ont leend omtrent de sterkte der Engelsehe positie ra en by Keitsch, en zulks op nieuw streng verboden.— De koude was laatstelijk weder verminderdaan de Tschernaya is eene lmie van scheiding afgebakend en den 1 Maart in de geheele Krim de wapenstilstand, met zeer proote plegtipheid en ontwikkeling van veel militairen luister, afgekondigd.— 13 scheeps-equipagien, de overblijfselen van de bemanning der Zwarte Zee-vloot, zijn te Petersburg aangeko men en regt feestelijk ontvangen deze manschappen worden op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1