ALKMAARSCHE COURANT N°. 12. 1856 Achtenvijftigste Jaargang. Maandag Maart. jCta"5 - wmsium (Dflficiccl ©cbccttc. AANBESTEDING. PüLlcfcclijfiscïi ©ocTzigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers KERM'. COSTER ZOON. ■Tiii 1 De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. PROVINCIE NOORD-IIOLLANI). Op Donderdag den 3 April 1856, des namiddags ten half drie ure. zal, onder nadere approbatie, door den Commissaris des Ko- uiiio's in de Provincie. Noord-Holland, of, bij deszelfs afwezen door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Beer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouver nementsgebouw in de St. Jansstraat te Haarlemvoor rekening van Kerkvoogden, worden aanbesteed Het verrigten van eenige herstellingen aan de Kerk en den Toren der Hervormde Gemeente te Marken Binnen (burgerlijke gemeente Uitgeest.) Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving. Het bestek, waarop de bedoelde aanbesteding zal plaats hebben, zal behalve ter Provinciale Griffie van Noord-Hollandbij Kerk voogden der Hervormde Gemeente te Knollendam en Marken Bin- ),c»Den ten Raadhuize der gemeente Uitgeest, op de gewone plaat sen 1er lezing worden gelegd. Zullende vijf dagen vóór den dag der aanbesteding, en alzoo op Zaturdag den 29 "Maart aanstaandedoor de zorg van den Heer Hoofd.Ingenieur van den Waterstaat, de noodige aanwijzing wor den gedaan en inmiddels zoo bij Z EG.als bij den Heer In genieur P. J. ld. lluijicard te Alkmaar cn bij Kerkvoogden dc vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden, datdeVOOll- JAARSKÈRMISbinnen die gemeenteop den 26 Maart aan staande een' aanvang neemt en dat op dien dag tevens de loting voor plaatsen zal worden gehouden. Alkmaar, den 8 Maart 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. du LANGE, De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij "dezeingevolge art. 10 der wet van 4 Julij 1850 (Staats blad N°. 37) regelende het kiesregt, ter kennisse der ingezetenen derzelve gemeente; Dat de lijsten dor kiesgeregtigden voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Statenmitsga ders voor den Gemeenteraadvoor de dienst des loopenden jaais benevens, ingevolge art. 35 der evengemclde wet, de lijst derge- nendie om daarbij vermelde redenenvan de lijst des vorigen jaars zijn geschrapt, op den 11 Maart dezes jaars door hen zijn gearresteerdvan heden af in het voorportaal van het Raadhuis aangeplakt en gedurende veertien dagen (Zon- en Feestdagen uit gezonderd) van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, voor een ieder ter inzage op de Secretarie der gemeente voerhanden zullen zijn. Alkmaar, den 11 Maart 1S50. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Patenten van het 3» suppletoir kwartaal des loopenden dienstjaars 18JJ, in gereedheid zijn gebrast en aan de daarbij be trokken personen, welke zich tusschen den 21 Maart en den 5 April 1856 ter Secretarie zullen aanmelden, op derzelver aanvrage cn tegen overgifle van het refuzullen worden afgegeven. den 22 Maart 1S56. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Alkmaar BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR forensen bij deze ter kennisse van dc Ingezetenen derzelver ge meentedat Van lieden af. gedurende II dagen (Zon- cn leest- dagen uitgezonderd) ter Secretarie dier gemeente ter visie zal lig gen de lijsl der bevoegde geneeskunstoefenaren inde Provincie Noord- Holland voor den jarel856 zoo als die is [medegedeeld bij reso lutie van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, van den 13 dezerN°. 34 (Provinciaalblad N". 32.) Alkmaar, den 22 Maart 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. Engeland. Den 7 beeft lord Palmerslonop cene deswegens voorgestelde motiein het Lagerhuis geantwoorddat men de Russische regering de verpb'gting zoude opleggende graven der Engelsoho soldaten in de Krim. na de ontruiming door de bond- genooten. te[[cerbiedigen.Den 11 heeft de Lord-Mayor van Londen een prachtig gastmaal gegeven aan den afgetreden gezant der Vereenigde Staten Buchanan, welke den 18 de hoofdstad ver laten en zich zeer gematigd en vredelievend, ten aanzien der tus schen beide landen hangende geschillen, uitgelaten heeft. De nieu we gezant, Dallas is reeds aangekomen.De belcgeringstrein wel ke heeft medegewerkt tot de vermeestering vanSebastopol, is den 13 to Woolwich teruggekeerd en met grooten luister ontvangen; kort na de ontscheping zijn de troepen geïnspecteerd door de Ko ningin Prins Albert en den hertog van Cambridge.Talrijke afdeelingen ruiterijdie naar Konstantinopel zouden ingescheept worden, hebben tegenbevel bekomen.Te Liverpool, Southamp ton en Birmingham zijn vlaggen uitgestoken en de klokken geluid en te Oxford heeft de burgermilitie geparadeerd, wegens de ge boorte van den Fransehen Kroonprins. Frankrijk. Den 14, 's middags te 2 ure, is ter beurse van Parijs, op last van den prefect van politie aangeplakt, dat's mor gens te 5 ure de eerste verschijnselen der ophanden zijnde beval- rijs vaardigde gebeden uit. Jiersi m aen nacnt van aen ia op den'16, kwartier over 3 ure, werd, na eene zeer moeijelijke ver lossing, waarbij menverpligt, was kunstmiddelen aantewenden, en men eenige oogenblikken vreesde voor het leven van het kinddat een buitengew oon groot hoofd heefteen Prins geboren die den volgenden morgenbij dén nooddoop, de namen ontving van Napo leon Eugene Louis Jean Joseph de beide laatsten naar den paus en de Koningin van Zweden Josephine's morgens te 6 ure -werd dc geboorte door een salvo van 101 kanonschoten aangekondigd; de verzamelde afgevaardigden hadden, na 18 uren wachtens, bij bet begin van den nacht, verlof bekomen zich te verwijderen. Men verzekert, dat graaf Orloff dadelijk eene dépêche naar Petersburg heeft gezonden en even spoedig van Keizer Alexander last bekwam om Keizer Napoleon geluk te wenschén. De leden der conferen tie hebben ook al spoedig hunne opwachting daartoe, gemaakt. Tot teleurstelling der menigte, is de Keizer nietals Napoleon I. met zijn kind op het haleou verschenenmaar de stedelijke raad vau Parijs heelt, even als bij de geboorte des Konings van Rome, den officier die liet berigt beeft overgebragt eene lijfrente van 10000 fr. toegekend. Niettegenstaande bet zeer ongunstige weder, was de illuminatie des avonds algemeen en prachtig, vooral bij denRus- sischen gezant. In den namiddag van den 17 werden in de voor naamste schouwburgen gratis-voorstellingen gegeven en in de mees ten gelegenheidsstukken opgevoerd of feestcantaten gezongen. Den 18 ^e 1 ureontving de Keizer, vergezeld van Prins Napoleon de 'gelukwensohingen van het Corps diplomatiqueden Senaat, het Wetgevend Ligchaam, deii Staatsraad, enz. Den Senaat beantwoor dende, zeideZ. M. //dat hij de monarchale traditieom zijnen zoon een kind van Frankrijk te noemen, was getrouw geblevenomdat de Napoleontische dynastie daarop liet meeste regt heeftals zijnde 2 malen door het algemeen stemregt in het hoog gezag bevestigd." Alle personen werden daarna langs de wieg geleid, waarop bet grootkruis van bet legioen van eer lag en waarnevens de 3 gouver nantes zich bevonden. Ook de Dames de la Halle hebben zich niet onbetuigd gelaten, maar eene deputatie met bloemruikers naai de Tuilerien gezondenwelke door den Keizer welwillend is ont vangen en naar den jeugdigen Prins geleid, die zich, even als de Keizerinwelvarend 'bevindt. JDe verloskundige d'. Dubois en de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1