ALKMAARSCHE COURANT N°. 13. 1850. Achtenvijftigste Jaargang. Maandag 31 Maart. (fttficiccl (Bcbccltc. ©ïlWficlijïiscït (Ducrzigt. BUITENLAND. V-v'lf •WET- Afe •1vJ> Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgentusschen 8 en 9 ure. Prijs per .jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. Bij deze Courant behoort een Bijblad. l X 4jiIA De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. PROVINCIE NOOR,D-ÏÏOLLAND. AANBESTEDING. Op Donderdag den 3 April 1856, des namiddags ten half drie ure, zal, onder nadere approbatie, door den Commissaris des Ko- nintrS in de Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs afwezen, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouver- nementssrebouw in de St. Jansstraat te Haarlem, voor rekening van Kerkvoogden, worden aanbesteed- Het verrigten van eenige herttellingen aan ae Kerk en den Toren der Hervormde Gemeente te Marken Binnen (burgerlijke gemeente Uitgeest.) Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving. Het bestek, waarop de bedoelde aanbesteding zal plaats hebben, zal. behalve ter Provinciale Griffie van Noord-Holland, bij Kerk voogden der Hervormde Gemeente te Knollendam en Marken Bin nenben ten Raadhuize der gemeente Uitgeest, op de gewone plaat sen ter lezing worden gelegd. Zullende vijf dagen vóór den dag der aanbesteding, en alzoo op Zaturdag den '29 Maart aanstaandedoor de zorg van den Heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, de noodige aanwijzing wor den gedaan en inmiddels, zoo bij ZViEG., als bij den Heer In genieur 1'. J. II. Huijirard te Alkmaar en bij Kerkvoogden de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden Dat de Patenten van het 3' suppletoir kwartaal des loopenden dienstjaars 18® in gereedheid zijn gebragt en aan de daarbij be trokken personen, welke zioh tusschen den 24 Maart en den 5 April 1856 ter Secretarie zullen aanmelden, opderzelver aanvrage en tegen overgifte van het reijuzullen worden afgegeven. Alkmaar, den 22 Maart 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARD!1. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver ge meentedat van heden af, gedurende 14 dagen (Zon- en Feest dagen uitgezonderd) ter Secretarie dier gemeente ter visie zal lig gen de lijst der bevoegde geneeskunsloefenaren inde Provincie Noord- Holland voer den jare Ï856 zoo als die is medegedeeld bij reso lutievan Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, van den 13 dezerN°. 31 (Provinciaalblad Nn. 32.) Alkmaar, den 22 Maart 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARD!1. De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Alkmaar brensrt bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Gemeente: Dat de lijsten der Kiesgeregtigden voor Leden van de Ticeede Kamer der Staten Generaal en voor de Provinciale Staten, mits gaders voor den Gemeenteraadvoor de dienst des loopenden jaars, op heden door hem zijn gesloten en op nieuw in het voorportaal van bet Raadhuis zijn aangeplakt en van nu af, gedurende veer tien dagen (Zon- en Feestdagen uitgezonderd), van des voormid dags 10 tot des namiddags 2" urevoor een ieder ter inzageop deSecretarie der gemeente voorbanden zullen zijn. Alkmaar, den 29 Maart 1856. De Voorzitter voornoemd P. A. de LANGE. Frankrijk. Het rijk heeft thans 10 maarschalken mogende cr volgens de bepalingen niet meer zijn dan 12 in tijd van oorlog en 6 in tijd van vrede. De verheffing van de generaals Canrobert en Bosquet tot dien rang geschiedde geheel onverwacht en wel Dingsdag na de geboorte van den Kroonprins, bij een groot diner op de Tuilerienals wanneer de Keizerbij het nageregt,op stond en de gezondheid instelde der //maarschalken" C. en B. Voorts zijn, ter gelegenheid der bevalling der Keizerin, de kolonels Neg en Pleurij tot brigade generaals bevorderdmaar zullen zij aan den dienst van het Huis des Keizers verbonden blijven. Bij het aan bod tot onderwerping en terugkeer voor de uitgewekenen en ver- bannenen wordt herinnerddat na de gebeurtenissen van 1848 onder de republiek11000 personen naar Algiers zijn gedeporteerd, waarvan er, door de goedertierenheid des Keizers, uog slechts 306 in Afrika zijnen dat het aautal der 11201 in Dec.1851 getrans- porteerden of verbannenen door kwijtschelding tot, 1058 is ver minderd. Eenige aanzienlijke koningsgezinde geslachten te Parijs en elders, hebben hunne op den 16 geborene kinderen namen ge geven die toonen dat zij liet Keizerlijk peter- en meterschap niet begeeren. Het te Deum in de prachtig gedecoreerde Notre-Dame op den 23is bijgewoond door de leden der hooge staatsligcliamen, over wier oneerbiedige houding men niet zeer tevreden ishet corps diplomatique schijnt niet genoodigd te zijn geweest. De Kardinaal Patrizi ismet den titel van legaat a lateredoor den Paus gelast in Julij den doop aan het Keizerlijk kind toetedie- nen. De gezondheid der Keizerin laat niets te wenschen over en Prins Jérome neemt mede in beterschap toe zoodat geene bul letins meer worden uitgegeven.Volgens het Brusselsche blad le Nord, heeft Oostenrijk, in de zitting der conferentie van den 22, Inlichtingen gevraagd over de Donauvaart en verlangd dat de Pruissische gezanten zoo lang buiten zoude blijvenwaarop deze ongeveer een uur gewacht hebben. Ook zoude liet bezettingsle ger van Turkye op 10000 Eranschen en evenveel Engelschen be paald zijn. Den 25 is weder eene bijeenkomst gehouden. Turkije weigert bepaald, om de hatti-sheriff van 18 Febr.betreffende ae regten der Christenen in de Levant, in het te sluiten vredesver drag optenemen, en om te gewagen van bepalingen, waarbij het regt des Sultans op de Vorstendommen wordt verkort; men gist dat dit het teekenen van den vrede vertraagt. Int.usschen beeft de Moniteur aangekondigd, dat het Fransche leger eerlang kan worden terug verwacht en heeft de regering in de zuidelijke depar tementen maatregelen verordend opdat daarbij geene ziekten zich verspreidenwijl thans in de Krim en te Konstantinopel 25000 Fransche soldaten ziek zijnwaardoor ook het geneeskundig per soneel in den laatsten tijd zware verliezen heeft geleden.De Pausselijke regering, die onlangs op verlangen van het bewind, den zeer legitimistischen bisschop van Lupon tot het indienen van zijn ont slag heeft weten aantesporen, verlangt ook dat der bisschoppen van Pamiers en Troyes.In den Moniteur is eene opgave medegedeeld van het toenemend aantal scholen in Algierswaaruit blijkt hoeveel voor bet onderwijs der inboorlingen en Europeanen gedaan wordt. Rusland. Eien 1 blaart is het vuur der Russen van den noord kant van Sebastopol en aan de Tschernaya opgehouden en den 2 in het Engelsehe leger bij dagorder aangekondigd dat tijdens de onderhandeling over den wapenstilstand niet op den vijand mogt gevuurd wordende duur van de wapenschorsing over de geheele Krim, is bepaald van 15 Maart tot 14 April Den 3 werd de demarca tielijn bekend gemaaktwelkeuiemand vermogt, te overschrijden; vooraf hadden eohterreeds vele manschappen den regteroever derTsohernaya bezocht en vriendschappelijk met, de Russen verkeerd, het welk vervol gens over de niet breede rivier geschiedde, met het, toewerpen van klei ne geschenkenenz.sprekende vele Russische officieren zeer goed Fransch. Een groot aantal officieren en manschappen der bondgenooten bezigtigea nu ongehinderd de puinhoopen van Se bastopol, met wier"vernietiging men steeds voortgaat, cn van na bij de werken aan de Tschernaya en bij Inckermanwaar nog vele onbegraven Russen lagen. De gezondheid van het Eransche leger, zoo geschokt door het kampement boven de graven der talrijke gesneuvelden(de Engelsehen bevinden zich in het meer gezonde Balaclava) was laatstelijkeven als in de hospitalen te Konstanti nopel, iets verbeterd.Het weder in de Krim blijft ongunstig of koud: te Eupatoria zijn door stormweder vele ongelukken veroor zaakt en den 13 lag de zeestraat van Jenikalé geheel toegevroren. De regering heeft "eene commissie naar Nieolayeff gezondenom te waken voor de behoorlijke hervorming der militaire in eene handelshaven. De in Polen tegen den 17 bevolene ligting van 20000 dienstpligtigen voor het leger is 10 dagen uitgesteldmis schien in afwachting van den uitslag der onderhandelingen.De Engelsehe commandore Watson heeft de haven van Libau en alle andere Russische Oostzechavens in staat van blokkade verklaard

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1