ALKMAARSCHE COURANT N°. 15. 1856c' Achtenvijftigste Jaargang Maandag 14 April. ©flicicci (Bcbccltc. (SSlcfcclijkscït (Ducfsigt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post 3,50, enkele Nos. 6 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM COSTER ZOON. De Advertentiën kosten van IS regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. BURGEMEESTER en WETHOUDERS1 van ALKMAAR, ontvangen hebbende eene missive van den lieer Arrondissements ijker alhier, van den lli6n dezer, N°. 9, La. KK, houdende Kennisgeving van de dagen tot den Herijk der Maten en Gewig- n ten binnen deze gemeente, voor de dienst van 1856 vastgesteld, n en tevens verzoek om daarvan wel de vereisehte kennisgeving aan de belanghebbenden te willen doen." Gezien art. 13 van het Reglement op den Herijk, vervat in de dispositie van Heeren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 318ten January 1822, N°. 42 (:Prov. Blad N°. 8:). Gelet op de wettelijke bepalingenten aanzien van den Herijk bestaande. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden, zoo in als onder de Jurisdictie dezer gemeente wonende: Dat tot den Herijk zal worden gevaceerd in het gewone IJk- Kantoor onder het Stadhuis, en wel: Voor de gewone Maten en Gewigten te beginnen met Maandag den 21SM> April en zoo voortgaande ge durende Vier achtereenvolgende wekentot en met den 171™ Mei e. k. ingesloten, alle Vier eerste werkdagen van elke week, van 's morgens 9 tot 's namiddags 3 ure, en voor het Medicinaal en het Goud- en Zilver-Gewigt gedurende diezelfde 4 weken, alle Vrijdagen, des namiddags van 3 tot .6 uren. Burgemeester en Wethouders herinneren bij deze gelegenheid ieder belanghebbendedatten gevolge der bestaande wettelijke verordeningen: 1°. De Herijk Jaarlijks moet geschieden. 2°. Dat de Herijk verpligtend is voor alle in de WinkelsMaga zijnen, Verkoop- of' Werkplaatsen in gebruik of voorhanden zijnde Nederlandsche Maten en Gewigten, zoo voor natte als drooge waren. 3°. Dat dezelvevoor zooveel de Lengtematen betreftzieh niet enkel bepaalt tot de Ellegeschikt tot het meten van stoffen maar ook voor alle DuimstokkenKettingen en Maatstaven, bij handswerkslieden of administration in gebruik. 4°. Dat van de drooge waren, welke met den strijker worden af- festreken, ook de strijkers aan den ijk zijn onderworpen. )at de ijk van het Goud- en Zilvergewigt zich uitstrekt tot de j- korrel en van het Medicinaal gewigt tot de 4 grein in gesloten. 6°. Dat geene Maten en Gewigten anders dan behoorlijk schoon gemaakt en van alle vuil ontdaan ten Herijk kunnen worden aangeboden. Burgemeester en Wethouders zijn tevens door den Heer Arrondissements-IJker verzochtde belangheb benden te verwittigen, dat na den afloop der door H. H. Gedeputeerde Staten voor den Herijk gestelden ter mijngeene latere zittingen, als waarop in den laatsten tijd te veel gerekend is, zullen plaats vinden, maar dadelijk daarna tot het bij de wet voorgeschreven onderzoek zal worden overgegaan; hen tevens uitnoodigende om niet tot de laatste dagen der zitting te wachtenmaar zich van den be ginne af, tot het doen herijken hunner Maten en Ge wigten aan te melden, terwijl ter bevordering van hun gemakeiken morgen ten half negen ure zal worden gevaceerd tot de afgifte van volgnummers voor dien, of zoo de aanvrage te groot mogt zijn, voor eenen volgenden dag; in het vertrouwen dat op deze wijze een ieder gaarne zal willen medewerken tot eenen geregelden en voor hen zeiven gemakkelijken afloop van zaken. Alkmaarden 12 April 1856. Burgemeester en Weihouders voornoemd, P. A. de LANGE, Be Secretaris, SPANJAARDT. De BURGEMEESTER der Gemeente ALKMAAR brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbendendat de blanco aanvragen tot het erlangen van Jagt- en Vischacteninge volge de wet van 6 Maart 1852, (Staatsblad n°. 47,) van heden af,ter Secretarie der Gemeente, kosteloos verkrijgbaar zijn, alsme de dat de in het vorige jaar afgegeven Jagt- en Yischacten met den 1 Julij aanstaande ophouden van kracht te zijn. Alkmaarden 12 April 1856. Be Burgemeester voornoemd P. A. de LANGE. POLITIE. Gevonden een Zilveren Armband, eene Berlijns Zilveren Potlood pen twee Koralen Beursjes en eene Zweepde eigenaars of de daarop regthebbenden kunnen deze voorwerpen kosteloos terug bekomenaan het Commissariaat van Politiete Alkmaar. Be Commissaris van Politie, YAN BREMEN. De KAMER van KOOPHANDEL enFABRIEKEN te Alkmaar brengt hierbij ter algemeene kennisdat luidcns eenebeden bij liaar ontvangene missive van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie, van den 7e dezer, N°. van Z. M. Consul, te Sint Petersburg, het telegraphisch berigt is ingekomen, dat bij Keizerlijk besluit" van 4 April j .1.de vrije uitvoer van granen uit al de havens van bet Russische rijk, op den vroegeren voet k toegestaan. Alkmaar, den 9 April 1856. Be Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, P. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOONACKERSecretaris. Engeland. De beide rijksstoomschepen, bestemd om den ver misten, naar Amerika vertrokken stoomboot Pacific optezoeken, zijn, na een vruchteloozen togt, teruggekeerd.Den 7 April beeft de heer Coioan in het Lagerhuis voorgesteldom te verkla ren dat de inkwartieringgelijk die in Schotland geschiedtzoo niet onwettigdan toch inconstitutioneel is en in het vervolg niet meer behoort plaats te hebben. De secretaris van het departement van oorlogsir F. Peellord Palmerston en de kanselier der schat kist hebben daartegen aangevoerd//dat de geleden last veroor zaakt was door het in dienst stellen der burger-militie, en met den vrede van zelf eindigde; dat het in Schotland gebruikelijk is de mi litairen bij de ingezetenen te huisvesteneven als in Engeland ten koste der ingezetenenin do herbergenbeide bij gebrek aan kostbare kazernen; werden die verlangd, dan behoefde men slechts de noodige sommen toetestaannogthans zou de regering bedacht zijn, om den druk te verminderen." Niettemin is het voorstel met 139 tegen 116 stemmen aangenomen. Den 9 heeft het Huismet eene meerderheid van 35 st.tot de tweede lezing besloten van bet voorstel Gibsonom den eed voor de Parlementsleden te wij zigen, zoodat ook de Israëliten zitting kunnen nemen.De ge zant te Kopenhagen heeft hot Deensclie bewind officieel kennis ge geven van zijne weigeringom de kapitalisatie van den Sondtol aantenemenhij wacht meer aannemelijke voorslagen af. Erankrijk. De opperbevelhebber der nationale garde te Pa rijs heeft een door 28105 van de 31000 leden geteekend adres aan den minister van binnl. zaken overhandigd, ter gelukwen- scliing des Keizers met de bevalling der Keizerin.Op den dag van bet teekeneu des vredes is de gemalin van den voorzitter der conferentiegraaf Walewskivan eene dochter verlostwelke ge lijk met den Kroonprins gedoopt zal worden, met de namen Bu- génie- Irénée en H.H. M.M. als doopgetuigen.De kardinaal de Villecourt zal den kardinaal Patrizzi uit Rome naar Frankrijk ver gezellen, om de Keizerin de gouden roos, welke de Paus jaarlijks zegent en ditmaal baar heeft toegedacht, te overhandigen.— De regimenten die op het punt stonden om ingescheept te worden maar door den vrede tegenbevel ontvingenzijn zeer ontevreden en door de regering eenigzins nedergezet met het vooruitzigt der expeditie in Algiers tegen de Kabijlen.\Voor dc betrekkingen der in het Oosten gesneuvelde militairen is in bet geheel 1,423,000 fr. bijeengebragt.Den 4 is de 20e en den 8 de 21e zitting der con ferentie gehouden in eerstgenoemde isin afwachting van de ra- tifieatiën des vredesook een maritieme wapenstilstand getroffen met bepaling dat de, na den 30 Maart gemaakte prijzen t eruggegeven zullen worden, dat Engeland en Frankrijk onverwijld de ophef fing der blokkade en Rusland van het verbod van uitvoer zullen gelasten in de laatste bijeenkomst zou besloten zijndatterstond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1