ALKMAARSCHE COURANT. N°. 17. Achtenvijftigste Jaargang te Maandag «s 28 April. IA X (Officieel ©cbccltc. HERIJK. Sü2HckcIijk0CÏt <E>ucvzi9 BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tussclien 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,franco per post ƒ3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. COSTEIt ZOON. De Advertentiën kosten van 15 regels 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOORD- ROLLAND. Herinnert bij deze alle authoriteiten en een ieder die daarbij belang mogt hebben, aan do bepalingen der Wet van den 8en No vember 1815 (Staatsblad N°. 51) en aan den inhoud van art. 29 der Wet van den 5™ October 1841 (Staatsblad N°. 40), betreffen de de vereveningen en schuldvorderingen ten laste van het Rijk met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen, zoo spoedig mo gelijk, immers vóór den l"1 Julij aanstaande, intedienen, aange zien aan die IVstsbepalingenzoo nu als in hel vervolgstiptelijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 22 April 1856. De Commissaris des Konings voornoemd, B O R E E L. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, ontvangen hebbende eene Dispositie van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland, van den 18a™ April 1856N". jTTf(Provinciaalblad N". 47) houdende bepaling om trent den tijd der uitgifte van de verklaringen van aangifte voor de Personeele Belasting en liet Regt van Patent, over de dienst van 1856/57. - Gezien art. 30 2 der Wet van 29 Maart 1833(Staatsblad N°. 4.) Maken aan de Ingezetenen dezer Gemeente bekend Dat de Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Gemeen te aan hunne woningente beginnen met Maandag den 5d™ Mei aanstaande en vervolgenszal doen bezorgen een Besclirijvings- billethetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der Voornoemde Belastingzijnde 1°. De Huurwaarde. I 4". Hel Mobilair. 2°. Deuren en Vensters. 5°. De Dienst- en IVerkboden. 3°. Haardsteden. 6°. Paarden. bij welk biljet, waarin de verpligting jegens 's Rijles Schatkist, met betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven, aan ieder ingezeten de noodige vragen dienaangaandeter beantwoording zullen zijn voorgesteld, ten einde het met de meeste naauwkeurig- heid in te vullen. Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde biljetten, dezelven ingevuld van de woningen der Ingezetenendoor of van wege den Ontvanger, zullen worden afgehaald. Dat zijwelke bij het bezorgen der biljetten of ook bij het te rughalen van dezelvenmogten zijn overgeslagenzich in geen geval kunnen beroepen op zoodanig verzuim; maar integendeel ge houden zijnom de vereisehte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 19d™ Mei eerstkomende intedienen, ten kantore des Ontvangers, alwaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn. Dat een ieder gehouden is, de te doene aangifte met zijne liaudteekening te bekrachtigenof ingeval iemand betuigt niet te kunnen schrijven, deze invulling in zijnen naam door den Ontvan ger of diens gemagtigde te doen bewerkstellingen, met vermel ding der redenen waarom: hetwelk zal moei en" geschieden in te genwoordigheid van een derden persoon, welke de aangifte, na voorafgaande voorlezing, met den Ontvanger of deszelfs gemagtig de zal teekenen. Burgemeester en Wethouders verwittigen voortsnaar aanlei ding van het laatste gedeelte van 2 van art. 30 der voorz. wet, de belanghebbenden, dat alste genschatters ingevolge 2 van art. 29 zijn benoemd: Cornells CrollCornelis KoemanJJHulskamp en/. Dekker, en dat de bevolking dezer Gemeente, voor zooveel dezelve tot maatstaf van de belasting van sommige grondslagen dienen moet, bedraagt een getal van 10394 zielen." Burgemeester en Wethouders vermanen de Ingezetenen, om snet de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden termijn ■de invulling hunner beschrijvings-billetten te bewerkstellingen, ten •einde de orde en den geregelden afloop der beschrijving te bevor deren en zich tevens te beveiligen tegen het nadeel hetwelk een gevolg zoude zijn van de toepassing der boeten en pcenaliteiten, welke tegen valschheid en onnaauwkeurigheid der invulling zijn vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent onwetenheid voorwende, zal deze aangeplakt en in de Stads-Courant geplaatst worden, terwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe Belastingentot deszelfs informatie. Alkmaarden 26 April 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris, SPANJAARDT. POLITIE. Gevonden twee Koralen Beursjes, de eigenaars of de daarop regthebbenden kunnen deze voorwerpen kosteloos terug bekomen aan het Commissariaat van Politie, te Alkmaar. De Commissaris van Politie, VAN BREMEN. Volgens vroegere publicatiën, de vier eerste werkdagen van ie dere weekvan des morgens 9 tot 's namiddags 3 ureuitgezon derd des Zaturdags in het gewone locaal. DeKAMERvanKOOPHANDEL en FABRIEKEN te Alkmaar brengt ter kennis der belanghebbenden, dat van Maandag den 28 dezer, tot en met Zaturdag den 3 Mei daaraanvolgendebes voor middags van 10 tot 12 ure, in baar gewoon locaal, binnen het Gemeentehuis, ter lezing zullen voorleggen: geautentiseerde afdruk van Z. M. besluit van 12 Julij 1855 n°. 86, betrekkelijk de geVÓl- gen der regtstreeksche benoeming van Vice Consuls, in zeehavens en andere steden;- afdruk van net Koninglijk besluit van 21 De cember 1846n°. 69 houdende het reglement voor Z. M. Consuls in de zeehavens;- Rapport sur les Chemins de fer du Grand Duché de Luxembourg, met kaart;- n°. 93 van het Amss Blatt der freien stadtFrankfurt, over 1855 houdende de Frueht Börsen-Ordnung;- TabellariseheUebersiebten des Hamburgeschen Handels, im Jahre 1854;- Tabellarische Uebersicht des Bremischen Handelsim Jahre 1854;- Ruckblick auf das Jahrj 1855, gedateerd Bremen, uit. Deo. 1855 ;- Tabellen betreffende den algemeenen invoer en dien tot consumtiein het vereenigd Koningrijk van Groot-Brittannië, over de maanden Julij tot en met October 1855, en eindelijk eene gelijke tabel betrekkelijk de Suiker, de Melasse en de Rhumloo- pende over de jaren 1842 tot en met 1855. Alkmaar, den 21 April 1856. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, F. M. van de VELDE, Voorzitter. C. BOON ACKER, Secretaris. Rusland. Keizer Alexandermet de grootvorsten Constantyn, Nicolaas en Michaël zijn te Moscau met buitengewone geestdrift ontvangen; den 11 April heeft hij aldaar gehoor verleend aan de liooge overheidspersonen en hen op eene merkwaardige wijze toe gesproken over het sluiten van den vrede en zijn voornemen om de Russische havensgrenzen en markten voor den wereldhandel te openen. (Deze opgave der Engelsehe bladen wordt door het Brusselsche blad le Hord in twijfel getrokken.) Den 14 heeft Z. M. de stad weder verlaten en zal daar den II September gekroond worden. Graaf Orloff is tot voorzitter benoemd van den Staatsraadter vervanging van den gewezen minister van oorlog, vorst Tschernischeffvorst Gortschalcoffden gezant te Weenen tot minister van buitenl. zaken en Prins Menschikoff is ontheven van het bestuur iu liet gouvernement van Kroonstadt. De uitvoer van hui den vleeschrunderenpaardenvarkensgedestilleerdtouw werk, linnen en hooi is in Rusland en Polen vergund. Op's Kei zers last wordt de geheele Keizerlijke militie ontslagen, zullende 6 corpsen van de legers van het centrum, westen en zuiden, voortaan 2 legers vormen onder de generaals Gortschakoff en La dersblijvende de garde, de grenadiers en de corpsen in Finland, Siberie en den Caucasus op zich zelvemoetende bovendien in laatstgenoemde landstreek 2 regimenten dragonders en 2 regimen ten infanterie opgerigt worden. De admiraliteit heeft bevolen alle lichtenbakens en tonnen aan de Oostzee-kusten ten spoedigste te herstellen.- - In de Krim daalde de thermometer in de maand Maart nu en dan tot 13 a 18 gr. F.; den 31 was de grond met sneeuw bedekt; toenmaals waren reeds 718 stukken der Engel- schen terug gezonden en had hunne ingenieur Deanemet de dui-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1