ALKMAARSCHE COURANT N°. 19. 1856. Achtenvijftigste Jaargang. <£v Maandag 12 Mei. «SS (Officieel (Öcbccltc. AANBESTEDING. 2&!cïiclijkscït <Ü>uct*;ngt. BUITENLAND. Deze Courant wordt wekelijks uit gegeven en is verkrijgbaar op Zondag morgen, tusschen 8 en 9 ure. Prijs per jaar ƒ3,— franco per post 3,50, enkele Nos. 0 Cents. Brieven franco aan de Uitgevers HERM-. CÜSTER ZOON. RJA "V De Advertentiën kosten van 15 regels f 0,75, voor elke regel meer 15 Cents, behalve 35 Cents zegelregt voor elke plaatsing. Zij worden ui terlijk aangenomen tot Zaturdag na middag 1 ure; ingezonden berigten een dag vroeger. De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie NOOllD- HOLLAND. Herinnert bij deze alle authoriteiten en een ieder die daarbij belang mogt hebben, aan de bepalingen der Wet van den 8™ No vember 1815 (Staatsblad N°. 51) en aan den inhoud van art. 29 der Wet van den 5™ October 1811 (Staatsblad N°. 10), betreffen de de vereveningen en schuldvorderingen ten laste van het Rijk met aanmaning om zoodanige schuldvorderingen, zoo spoedig mo gelijk, immers vóór den lcnJulij aanstaande, intedienen, aange zien aan die Wetsbepalingen, zoo nu als in hel vervolgstiptelijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 22 April 1856. De Commissaris des Konings voornoemd 13 O It E E L. PROVINCIE NOORD-HOLLAND. Op Donderdag den 15 Mei 1856 des namiddags ten half drie ure zalonder nadere approbatiedoor den Commissaris des Ko nings in de Provincie Noord-Holland, of dooreen der Leden van3de Gedeputeerde Staten, in tegenwoordigheid van den Heer Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlemworden aanbesteed 1°. liet onderhoud, der bakens in het IJ en in de V oor zaan en het eventueel herstellen van gebreken aan de Oeverwerken van het Westzaner Buitenland tot ultimo April 1857. 2°. Het driejarig onderhoud van de Duinbeplantingen enz. langs de Noordzee op den vasten wal dier Provinciein diie 3°. He fC d rit jarig onderhoud der Duinbcplantingen enz. oy Texel. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij enkele inschrijving gelijk is vermeld in de bestekken, welke ter lezing zullen liggen, behalve aan het locaal van het Provinciaal Bestuur voornoemd in de Logementen en Koffijhuizen waar de bestekken van water- staatswerken gewoonlijk worden nedergelegd. Acht dagen vóór de besteding, zal, voor zooveel nooaigaan wijzing in loco worden gedaaninmiddels zijn verdere information te bekomen bij de Ingenieurs van den Waterstaat Strootman, aan het Nieuwe-Diep, Haywardte Alkmaar en van Diesen, te Haar lem ieder voor zoo veel zijn arrondissement aangaaten bij den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat E. de Kruyjf, te Haailem. KENNISGEVING. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR, Gezien hebbende het 7° artikel van Z. M. besluit van den 7in September 1828 houdende reglementaire bepalingentot invoering der Wet op de Schutterijen, van den llden April 1827, luidende als volgt f De gehuwden en weduwnaars, één of meer kinderenhebben- de(clie bij de oprigting der Schutterij in het jaar 1828 of in a later jarenvoor de schutterlijke dienst ingeschrevendoch als zoodanig niet tot de dienst geroepen zijn) door sterfgeval of an- derzins in de termen vallendeom in de eerste klasse (die der ongehuwden of weduwnaars zonder kinderen) te worden over- i' gebragt, zullen voor de eerstvolgende jaarlijksche inschrijving, bij publicatie worden opgeroepenom daarvan kennis te geven aan het plaatselijk bestuur. Wanneer deze kennisgeving mogt worden verzuimd, en de nalatigeten gevolge van dit verzuim niet bij de Schutterij is n ingelijfd gewordenzal deswege door het plaatselijk bestuur proces-vertiaal opgemaakt en aan de bevoegde regtbank toege- zonden wordenten einde de strafbepaling van art. 1 der wet n van 6 Maart 1818op den nalatige toetepassen." Roepen bij deze op, 'alle zoodanige inwoners dezer gemeente en jurisdictie, welke in de jaren 1851 tot en met 1855 voor de ■schutterlijke dienst zijn ingeschrevenen die alstoen hebben be wezen gehuwd of weduwnaars met kind of kinderen te zijndoch sedert dien tijd, door het overlijden van vrouw of kinderen, zijn geworden weduwnaars zonder kinderenom te compareren in een der vertrekken van het Stadhuis, op Woensdag en Donderdag, den 7den of 8stm Mei aanstaande, tusschen 10 en 12 ure, des voormiddagsten einde aldaar van zoodanig overlijden kennis te gevenopdat daarvan behoorlijke aanteekemng kunne geschieden. Burgemeester en Wethouders brengen voorts ter kennisse van de daarbij belanghebbendendat zijdie naar aanleiding van art. 26 en 85 der wet op de Schutterij van 11 April 1827 en de nadere Koninklijke besluiten, op grond van Sljarigcn ouderdom, of lOjarige dienst bij de Schutterijmogten vermeenen regt op ontslag verkregen te hebbenen daarvan zouden verlangen ge bruik te makenzich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Gemeente, vóór den 15del1 Junij aanstaandemet overlegging van bewijsstukken waardoor het regt op het gereclameerde ont slag voldoende bewezen wordt. Alkmaarden 1 Mei 1856. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. A. de LANGE. De Secretaris SPANJAARD'!. NEDERLANDSCIIE TELEGRAAFMAATSCHAPPIJ. Station Alkmaar. Gedurende de maand April zijn van hier verzonden 99 dépê ches en 1 afschriftwaarvoor is ontvangen f 51,90 en is het kantoor bezigtigd door 12 personen a 25 Cts. ieder u 3, Zoodat de geheele opbrengst der maand is 51,90 De volgende kantoren zijn geopend: in Pruissen: Arnsberg, Colberg, Cöslin, Gladbach, Insterburg en Neussin Frankrijk: CannesHaguenau Lunneville MarmondeTonnems en Wis- sembourg in BrunswijkSoldaden SchöppenstedtIerxheim Vechelde, Aienenburg en Wegersleben; in WallachijePlojeschti; in Sardinië: Saluzzo Sestri en Voltri; in Turkije: Adrianopel ConstantinopelRustschuck, Schumla en Varna; (de verzending geschiedt over D. O. Lijnen, Wallaohijsche grens bij OberTöwos tot Giurgewo, enz.; de bepalingen der D. O. Verein zijn hierop toe passelijk. De berigten moeten in de Eransche taal gesteld zijn en geene militaire of politische berigten worden aangenomen). De kosten naar ParmaModenaToskane, den Kerkeiijken Staat en Napels zijn verminderd. Telkens gedurende Z. M. verblijf op het Loozal aldaar een kantoor voor 't algemeen geopend zijnkos tende een enkelv. berigt 1, Belgie. Den 5 Mei is in de Kamer der Afgevaardigdenbij de behandeling der begrooting van openbare werkendoor eenige le den geklaagd over de onvoldoende middelen van vervoer op de rijks- spoorwegen; de minister deed daarop dadelijk eene aanvraag van 21 millioen fr. om hierin te voorzien. De minister van financiën heeft voorgesteld de 5 p. Cts. leening van 20 Deo. 1851 in eene van 4' te Converteren, om eene nieuwe leening van 35 millioen tegen 41 pCt.te openen en 4000 aandeelen van den Staat in den spoorweg naar den Rhijn te verkoopen. Den 7 heelt de heer Orts den minister van buitenl. zaken geïnterpelleerd over het in de conferentieten aanzien der Belgische drukpersgesprokene en gevraagd of Frankrijk of eenig ander gouvernement eene wij ziging in °de Constitutie verlangd had en wat men in dat geval doen°zou. De minister antwoorddedat zoodanige aanvrage met is gedaan en gedaan wordende, nimmer ingewilligd zoude wor den waarop een langdurig vreugdegejuich ontstond.— Dc hoofd bureaus van de Kamer en den Senaat hebben den Koning toteenen maaltijd uitgenoodigdbij gelegenheid zijner 25jarige regering hetwelk Z. M. heeft aangenomen. Engeï.and. De 326 Russische gevangenendie zich nog te Lewes bevondenzijn den 18 April per spoor naar Portsmouth vertrokkenom huiswaarts te keerende officieren hebben een dankadres aan de plaatselijke overheid gerigt, voor dc goede en voorkomende behandeling.— De Koningin heeft aan lord Claren don den titel van markies willen opdragen, maar deze heelt daar voor bedankt.— De Admiraliteit heeft last gegeven om de be- mannincr der scliroefstoom-blokschepen en vlottende batterijen zoo dra mogelijk aftemonsteren.— Alvorens de beraadslaging over het vredestractaat te openen, heeft lord Palmerston ongeveer 200 zijner aanhangers bij zich vereenigd en verklaard, dat hij zijn ont slag zoude nemen, als hij niet door geheel de vrijzinnige partij ondersteund werd, waarvan genoegzaam allen hem toezegging dedendc Peelisten en lord Russell waren met verschenen en de Iersché Katholieke leden niet uitgenoodigddc torijpartij was ter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1856 | | pagina 1